Luke 9

Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu begurug Uwait nugau ze duailel awarabun mui ebeu mui kasarabun palautareun.

1Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu begurug sag awarina, alina, go wes eg oiabun mui ebeu eg kasarabun han gusig mareun. 2Maraimai, gonug Uwait nug duailel gumarabun alamau ze naliu marabun mui, ebeu eg kasarabun han palautareun. 3Yesus nug gonugau tapaimaraneun dudu awareun, “Ag abu ebu bitabun ecesab tub i on. Ag taru ta, zo ta, ipal ee ta, aiwag i oi unamamen. Tibur galau mui i oi unamamen. 4Ag uzan go betebi, gonun, dudu agen imarebiag, go dudu agal zaueim sag dan, Uwait nugau ze duailel maran. Uwait nugau ze awaraiban, koli go zaueim sag alai damamen. 5Dudu ipal agen agal ze duabun uteimai, suban i gumarebiag, ag go uzan uteimai, agal igul eg abai marabun agal aramag ebuan em esues kueian.”

6Go tapaimaraneun dudu uzan go uteimai, uzan ata atai unum betemenin. Uwait nugau Ze Naliupet marai marai, duailel ebeu mui kasararai, uzan ata atai ereg iboremenin.

Herot-Antipas nug Yesus go in aimai dabeleu asiu oun.

(Matiu 14:1-12, Mak 6:14-29)

7Ziwas go ebu, Herot go Galili agaig gumaraneun du, go igul ata atai Yesus nug meun auremen doimai, go dabeleu asiu oun. Einen, dudu ipal agen enemen, “Go ze ziwaraneun du Zon, go noumeun kolital ob ougeiman usai zoun.” 8Dudu ipal agen dabeleimai, enemen, Elaiza kolital usaleun. Ipal agen enemen, Uwait nugau ze doimai, awaraneun muz du tub kolital waseun, Guzenai dabeleimai, Herot nug eneun, “Iz Zon nugau beu kuatai hemin, go in du pemen?” Herot nug Yesus piabun unai aimai dabeleun.

Yesus nug dudu tausen tabkuai (5,000) ee mareun.

(Matiu 14:13-21, Mak 6:30-44, Zon 6:1-14)

10Yesus nugau ze oi aidanemen dudu go uzan ata atai Uwait nugau ze oi aidaremen, koli alemen. Agen Yesus ein igul memen unum auremen. Yesus nug imarai betei, agtal uzan tub wanib Betsaida, betemen. 11Duailel asiu goagen go betemen doimai, sesamarai betemen. Gonug beteimai, duailel Uwait nug gumarabun aleu ze awaranar, ipal duailel suiag eg mui, ebeu mui kasareun.

12Umusig mina, Yesus nugau tapaimaraneun dudu agen Yesus waugab beteimai, guzenai aurem, “Du Banou Ban, e duailel palautaremen, unamam, goagal uzan waugab beteimai, ee gau maimai, zai zai goagal uzan unamam, Einen, e uzan du tamacag.”

13Yesus nug koli awareun, “Agenag ee zabun maran.” Go agen koli enem, “Ee asiu tam. Igbret tabkuai mui, karuk aliag sag dareu. Na ein dabelem? Ig uzan beteimai, dudu asiu e agal ee gau mamam ta?”

14Go dudu go tausen tabkuai. Gonun, Yesus nug gonugau tapaimaraneun dudu awareun, “Go duailel go houhou tabkuai, houhou tabkuai sisiai hobolilai, hoboi bitamam.”

15Gonugau tapaimaraneun dudu agen gonugau ze sesamoraimai, guzenemen.

16Yesus nugbret tabkuai go mui, karuk aliag mui oimai, Mesgai wag ameitaimai, Uwait ‘Ese-e’ auraimai, kikakaraimai, gonugau tapaimareun dudu agen duailel dou marabun mareun.

17Go duailel unum go ee zaimai, go biguiag zuna, Yesus nugau tapaimaraneu dudu agen gom gau zo begurug oimai, duailel agen ee zemen ee ogog utemen zulagai memen.

Pita nug araog ze meun, “Yesus go Kristus.”

(Matiu 16:13-19, Mak 8:27-29)

18Ziwas tub Yesus go nugtal Uwait aurai dareun, gonugau tapaimaraneu dudu go waugab betena, Yesus nug kanabeun, “Duailel agen, iz in anem?”

19Go agen koli auremen, “Ipal duailel agen guzenem, ‘Go ze ziwaraneun du, Zon.’ Ipal duailel agen guzenem, ‘Go Elaiza.’ Ipal duailel agen en anem, ‘Go Uwait nugau ze doimai, awaraneun du tub noumeun kolital waseun.’”

Guzenai aurina, Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu kanabareun, “Agen iz in anemen?”

Pita nug eneun, “Na Kristus, Uwait nugau Nag pet. Ig koli imaigabun gonug na palautizena, alemen.”

Yesus nug mu asiu oimai, noumaimai, koli usabun en ze mareun.

(Matiu 16:20-28, Mak 8:30—9:1)

21Guzenaimai, Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu gusig ze go ipal duailel i awarabun en awareun. 22Gonug kolital gonugau tapaimaraneu dudu awareun, “Iz, Du Nugau Nag, mu asiu oimai, Zuda dudu banban mui, Uwait ula danemen dudu mui, kasai ze tapaimaranemenin dudu abai ereg, agen izal ze duabun uteimai, semilem. Go agen iz iwebiag, noumai. Bo, gil ianai ainarai ebu, Uwait nug iz koli usai milamau.”

23Gonug dudu unum awareun, “Duailel inen iz sesamilai zuabun, nug en i dabilamau, ziwas bete betei nugtal gonugau a gegeulanau gamacaimai, iz sesamilamau. 24Du in gonugau dorog awau dabun dabeleu go gonugau dorog eg wamau. Bo, du in gonugau dorog iz en noumeun, go du gonugau dorog muzmuz suban naliupet damau. 25Du tub em ebuan esab unum umau, go noumamau, go esab nug gonugau dorog awau dabun erunai abu kalamau? Esab gonug i isanaramau. 26Du in iz sesamilabun uminamau, go nug iz en i abiu aimai, izal ze wageimai mamau, iz, Du Nugau Nag, aiu ses izal al banouban mui, mekai nugau al mui, tibur naliupet agal al mui, go oug alaimai, izan mui zemai, ‘Iz go du i abiu’ anai. 27Iz ag petak pet awarem, dudu ipal ag e em ebu daremen, ipal i noumamamen, bo, ag dabi dabi, Uwait nugau gumarabun igul araog zumau pimamen.”

Yesus nugau enib kekuleun.

(Matiu 17:1-8, Mak 9:2-8)

28Yesus go ze unum gonugau tapaimaraneu dudu awar aimai, gil gugen mazicina, go nug Pita, Zon, Zems abai ereg imarai, em manam wag Uwait aurabun siemen. 29Yesus nug Uwait aurina aurina, gonugau enib kekulaimai, du tub sul usaleun. Gonugau tibur galau ausiau pet usaleun. 30Usalina, pigaital dudu aliag zoimai, Yesus dual ereg ze ze mai daremen. Go dudu aliag Moses zaug Elaiza dual. 31Go Mesgai wageiman Uwait nugau al banou ebu alaimai, go Yesus dual ze ze mai daremen. Go Uwait nugau dabeleu ulis go Zerusalem uzan simai, noumabun guzenai zemenar. 32Pita gonugau zaugul aliag abai ereg go unum ninemen, koli asaimai, Yesus nugau al banou mui go du aliag go abai ereg tapai daremen piaremen. 33Go dudu aliag Yesus utei Mesgai wag sina sina, Pita nug Yesus aureun, “Dubanou Ban, ig e ebu dabun naliu. Na ze meben, ig e ebu zau ainarai mamam. Tub nait, tub Moses nugau, tub Elaiza nugau.” Pita suban dabeleimai, ze go mab tam. 34Go guzenai ze ze mai daren daren, pi alaimai, kulareun.

Go tapaimaraneun dudu ainarai go uminai daremen.
35Pi ougeiman du ogusau tub nug guzenai ze meun, “Go izal nagwai pet. Go izanag palautoromin. Ag gonugau ze suban don.”

36Go du ogusau ze meun mazicina, Yesus nugtal dareun. Yesus nugau tapaimaraneu dudu go zemab tam. Go dabeleu asiu oimai, soai daremen. Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu guzenai awareun, ag go igul ulis pemen, ipal duailel i awarabun en awareun.

Yesus nug mogoi tub wes eg mui kasoroun.

(Matiu 17:14-18, Mak 9:14-27)

37Go nineimai, umaseu, Yesus nug mui go dudu ainarai Yesus sesamorai wanemen. Em manam wag uteimai, alina, duailel asiu agen piaraimai, alai piaremen. 38Du tub go duailel ula dareun ulaimai, eneun, “Dubanou Ban iz na aizem, izal mogoi tutak, gonun, na piabun aizem. 39Wes eg go ebu darem, pieaimai, guarguaraimai, betei, ogusau siwalkuk aneu. Wes eg go gue utabun iborain tam, gonun, gonugau enib eg usalaneu. 40Iz nait tapaimaranemen dudu go wes eg oi abun awaremin go oi abun iborain tam.”

41Yesus nug duailel en aegsisilaimai, koli awareun, “Ag ulisan duailel, agal dabeleu erunai pet, ag oiagab petak abun iborain tam, ag gagaliag gusig macanemen. Iz ag abai ereg ban i dai.” Guzenai awaraimai, Yesus nug go du aureun, “Nait mogoi e ebu imai alen.”

42Go mogoi alina alina, go wes eg nug mogoi go suai amacendai, Yesus nug go wes eg go mogoi utei unabun gusig aureun. Wes eg go utei wanena, go mogoi go naliu mina, gonugau memeg koli moroun. 43Duailel go ereg gotulai daremen, Uwait nugau gusig uligaimai, go esilakemen.

Yesus nug noumabun ze koli awareun.

(Matiu 17:22-23, Mak 9:30-32)

Duailel go Yesus nug go igul meun uligaimai, dabeleu asiu omen.
44Guzenina, Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu awareun, “Ag izal ze ulis awarem i amahan. Iz, Du Nugau Nag, ebe aram durub waimai, dudu agal ebeagab ebu milamam.” 45Yesus nug go ze awareun, gonugau tapaimaraneu dudu ag go ze bigeg i abiu. Guzenaimai, go uminaimai, go kanaborab tam.

Yesus nug du in banou dabun awareun.

(Matiu 18:1-5, Mak 9:33-37)

46Yesus nugau tapaimaraneun dudu go agzozou ze alalaimai, enemen, “Ig ula du in banou dareu?” 47Yesus nug go agal dabilemen abiu maimai, mogoi ginampet tub imai aimai, nug waugab tapai maimai, go nug awareun, “Du in go iz en dabeleimai, e mogoi imai aimai, suban gumamau, go iz han ereg imailamau. Du inug iz imailamau, go du go iz palautilen, alemin go mui ereg imacamau. Du in go ulis ag ula ebu wanib banou tam, go du go banou usalamau.”

Du in go agal iwai zaiagar tam, go agal zaiagar.

(Mak 9:38-40)

49Zon nug Yesus aureun, “Dubanou Ban, ig du tub nug nait wanim ebu wes eg oi hena, pemun. Ig go igul i guzenabun aimai auremun, einen, go igual zaig tam.”

50Yesus nug aureun, “Ag go i kuatai ze auran, einen, du in go agal iwai zaiag tam, go agal zaiag.”

Samaria uzanan duailel go Yesus imabun utemen.

51Yesus go em uteimai, Mesgai wag siabun ziwas hogu usalina, abiu maimai, Zerusalem uzan siabun dabeleun. 52Guzenaimai, gonugau ipal tapaimaraneu dudu amegai palautarendai, betei Samaria uzan tub waugab gonugau ninabun empip suban mabun betemen. 53Go Zuda agal Zobu Ban piabun ziwas ebu, Yesus go Zerusalem uzan bitabun aleun. Guzenaimai, gonun dudu agen Yesus imab utemen. 54Gonugau tapaimaraneu du aliag Zems zaug Zon dual ag go ze doimai, enemen, “Dubanou Ban, ig Uwait auremun, Mesgai wagan ab uloromun, alai e uzanan dudu unum alai agaramaun iboin ta?”

55Yesus nug koli kekulaimai, gusig ze awareun. 56Guzenaimai, go gonugau tapaimaraneu dudu abai ereg uzan tub wanemen.

Dudu ipal agen Yesus sesamoraporoi.

(Matiu 8:19-22)

57Yesus gonugau tapaimaraneu dudu abai ereg Zerusalem uzan betena betena, du tub nug Yesus aureun, “Na eru ebu unamam, iz na ibaiz ereg sesamizai unai.”

58Yesus nug koli aureun, “Gaian egun zag inain go ninabun zau mui, meg inain go ninabun teu mui, bo, Du Nugau Nag go ninabun pip tamacag.”

59Yesus nug du tub aureun, “Na sesamilen.” Du gonug koli go aureun, “Dubanou Ban, iz utileben, betei izal mekai ob oug heimai, kolital alai na sesamizai bitai.”

60Yesus nug aureun, “Noumemen dudu agtal goagal zaiagar noumemen ob oug hiacaramam. Na beteiba, Uwait nug e em unum gumarabun aleu, go ze naliu duailel betei awaren.”

61Du tub nug Yesus aureun, “Iz izal ataiar betei ‘wanem aimai’ awaraimai, kolital alaimai, na sesamizai.”

62Yesus nug koli go du aureun, “Du in go abu tuguiai kalai unamau, koli kekulabun amau, go abu tuguianau i kalai unamau. Guzeneneg du go Uwait nug gumaraneu duailel ula ebu salau du naliu i damau.”

Copyright information for `BMH