aMalakai 3:1
bAisaia 40:3

Mark 1

Ze ziwaraneun du, Zon nug duailel ze marar.

1Uwait nugau Nag, Yesus Kristus*, gonugau Ze Naliupet guzenai bigegwar. 2Getal Uwait nugau ze doimai, awaraneun du* Aisaia, Uwait nugau ze guzenai sikut waimai, aneun,

“Go don, izal ze oi aidaneun du palautemin, amegai alai, nait abu tuguiai kalai mizamau. a 
3Du tub go du tamacag uzan em ula ebu ulai dareu, ‘Dubanou Ban nugau abu suban kalai moron. Gonugau abu tuguiai moron.’” b 
4Ze ziwaraneun du, Zon go du tamacag uzan usaleun. Usalaimai, duailel ze awarar, “Ag oiagab kekulan, agal igul eg semoron, alebiag, izan ze ziwaremin, Uwait nug agal igul eg zilagai maramau.” 5Zudia agaigan duailel asiu mui Zerusalem uzanan duailel asiu mui Zon waugab betemen. Betemai, agal igul eg Uwait aurina, Zon nug Zordan ze oug ze ziwaranar*. 6Zon go egun kamel ulig oimai, tugaimai, go egun tub galau, let sul, gonugau bigug ebu tuageun. Gonugau iweiu naliu tam. Go ee naliu i zaneu, gonugau ee ta mui guap aug mui gosag zaneu. 7Gonug guzenai awareun, “Du tub ses aleu. Gonugau gusig izal gusig zilaoramau. Iz du naliu tam, gonun, gonugau arab galau han oi abun iz iborain tam. 8Izan ag ze sag ebu ze ziwaranem, bo, gonug Uwait nugau Ah Wes ab mui ze ziwaramau.”

Zon nug Yesus ze zioreun.

(Matiu 3:13—4:11, Luk 3:21-22, 4:1-13)

9Ziwas go ebu, Yesus Nasaret uzan Galili agaig uteimai, alaimai, Zon nug Zordan Ze oug Yesus ze zioreun. 10Yesus ze utei gasag eiman zondai, pei darendai, pigai Mesgai oitina, Uwait nugau Ah Wes meg kurumuk sul go ebu tabaugab nuna uliginar. 11Guzenaimai, du tub nugau zeu sul nug Mesgai wag guzenai ulanar, “Na izal mogoi pet, izal oiab nug na en noumeun. Izal oiab na en naliupet usaleu.”

12Ziwas go ebutal, Uwait nugau Ah Wes nug Yesus go du tamacag uzan em ula ebu palautendai, bitar. 13Go du tamacag uzan em ula ebu, gil 40 darendai darendai, Satan nug bimag piar. Yesus go egun abai darendai. Uwait nugau tibur* agen alaimai, go isanoronar.

Yesus nug karuk wanemen dudu iwanarai ularar.

(Matiu 4:12-22, Luk 4:14-15, 5:1-11)

14Dudu agen Zon hiacaranem zau oug hina, Yesus nug Galili agaig beteimai, Uwait nugau Ze Naliupet duailel awaranar. 15Yesus nug guzenai awareun, “Ag go don, ulis, ziwas Uwait nug duailel gumarabun kalai meun ulis aleun dareu, gonun, agal igul eg uteiban, agal oiagab kekulan, Uwait nugau Ze Naliupet en oiagab petak an.” 16Ziwas tub ebu, Yesus go Galili Ze Unig gasag eiman beteimai, Saimon gonugau amag Andru dual piareun. Go karuk wabun zo ze unig oug hei daremen. Einen, goagal karuk salau wanemen dudu. 17Yesus nug piaraimai, guzenai awaranar, “Ag alai iz sesamilebi, izan ag duailel imarabun igul abai marai.” 18Pigai goagal karuk wanemen zo uteimai, Yesus sesamorai betenar. 19Yesus go kolital aidaidai beteimai, Zebedi nugau gelegul aliag Zems zaug Zon dual piarar. Go tebil oug hoboi daremen, agal karuk wabun zo bigageun, gonun, pipiai daremen. 20Go han guzental Yesus nug ularen, goagal memeag Zebedi, gonugau salau dudu abai ereg tebil oug darendai, utaraimai, Yesus sesamorai betenar.

Yesus nug wes eg du tub ougab dacaneun go zamoreun.

(Luk 4:31-37)

21Go Kapaneam uzan Zuda agal Imabun Ziwas Zobu ebu betenar. Go ebu, ag Zuda agal gotulanemen zaueim simai, Yesus nug duailel ze naliu abai mareun. 22Duailel go gonugau ze doimai, esilakinar. Einen, goagal kasai ze tapaimaranem dudu* agen awaranem sul awarab tam. Go du tub wanib a nug ze meun sul donar. 23Ziwas go ebu, du tub go wes eg mui go gotulanemen zaueim dareun. 24Wes eg go guzenai uleun, “Nasaret uzanan Yesus, na ig ein zegun alem? Na ig eg migabun alem ta? Iz abiu, na du tuguianau, Uwait waugaban alemen.”

25Bo, Yesus nug wes eg go gusig ze auraimai, eneun, “Na soen, du go utei alien!” 26Guzenai aurina, go wes eg nug du go patai hiloiaimai, banban ulaimai, utei unar.

27Guzenina, duailel ag unum igul go uligaimai, esilakaimai, agzozou kanabinar, “Go ein igul pem? Ze awau ta? Du gue go wanib mui sul, go nug wes eg inain gusig ze awarendai, go gonugau ze doimai, sesamoranem.” 28Guzenina, pigai Galili agaigan duailel go Yesus ein salau mai aleun, unum domen.

Yesus nug duailel asiu ebeu mui kasareun.

(Matiu 8:14-17, Luk 4:38-41)

29Yesus go Zuda agal gotulanemen zau uteimai, Zems zaug Zon al Saimon zaug Andru goagal zaueim ereg siemen. 30Saimon nugau tanau air go ebeu enib zabeg mui biz ebu gabuai daren, duailel agen pigai Yesus go en aurina, Yesus nug air go waugab simai tapai daimai, gonugau ebeg patai asai mina, ebeu go pigai utei wanena, go dudu agal ee mis marar.

32Am nondai, umusig duailel agen agal zaiagar ebeu mui ipal wes eg nug agal oiagab oug dareun mui, imarai Yesus waugab alinar. 33Ban uzanan duailel alaimai, gonugau zau ogeim gotulaimai darenar. Gonug duailel asiu ebeu ata atai mui kasareun. Gonug wes eg asiu zamareun. Wes eg go ag Yesus abiu, gonun, Yesus nug ag soan awareun.

Yesus nug Galili agaig duailel Uwait nugau ze marar.

(Luk 4:42-44)

35Em suban i ilau, umaseu pet, Yesus asaimai, go uzan tub du zepag tamacag ebu beteimai, Uwait auranar. 36Saimon gonugau zaugul abai ereg go itanai betenar. Betei waugab beteimai, aurinar, “Duailel agen na itanizei darem.”

38Guzenina, Yesus nug awaranar, “Ig ag e ebu ipal uzan e uzan waugab darem ebu bitab. Iz go ebu han Uwait nugau ze awaranai. Einen, iz go gonugun Uwait nug palautilen, alemin.” 39Guzenaimai, go Galili agaig unum aidaimai, Zuda agal gotulanemen zaueim ata atai ebu Uwait nugau ze marai marai, wes eg mui zamaranar.

Yesus nug du tub ebeu leprosi mui kaseun.

(Matiu 8:1-4, Luk 5:12-16)

40Du tub ebeu leprosi mui Yesus waugab alaimai, taubibi aimai, ze gusig auranar, “Banou, na izal sui eg zilagai milabun iboin, bo, nait dabileu eiman sag guzenen. Na iz kasilemen, iz naliu manai.” 41Yesus nug du gue bisou peimai, gonugau ebeg du go nugau enib ebu maimai, aureun, “Izan aizem, na naliu mamam.” 42Go ebeu leprosi pigai utei wanendai, go naliu usaleun. 43Yesus nug go gusig auranar, “Iz igul e guzenem na betei duailel ipal i awaren. Bo, na Uwait nugau ula dacaneun du* waugab beteimai, nait enim naliu usaleun aba maremen, peizamam. Peizaimai, na Moses nugau kasai ze sesamorai, egun oimai, Uwait ulagwag moromen, go petak duailel unum abiu mamam, na koli naliu usalamam.” 45Du go gue Yesus nugau ze sesamorab tam, go beteimai, duailel ze unum areun. Guzenina, Yesus go ban uzan araog siabun iboi tam. Go uzan gasageim du tamacag ebu dareun. Bo, duailel asiu uzan tubaim tubaim unum go waugab alemen.

Copyright information for `BMH