Mark 16

Yesus koli waseun.

(Matiu 28:1-8, Luk 24:1-12, Zon 20:1-10)

1Imabun ziwas mazicina, Maria go Magdala uzanan, tub Maria go Zems nugau anag, Salome mui go a ilau nugau sous naliu pet mui gau maimai, oi alaimai, Yesus nugau noumeun enib ebu ziorai muraporoi. 2Ban Zobu ebu, umaseutal pet, ag go aizau ob piabun abu ebu bete betei, agzozou enemen, “Inug go aiwag banou aizau ob ogusau tapelai memen oi ilacilamau?”

4Bo, go suban uligaimai, aiwag banou go oi hemen go uligemen. 5Guzenaimai, ag go aizau ob oug simai, mogoi awau tibur galau ausiau mui aizau ob oug ebeg naliu eiman hoboi dareun peimai, esilakemen.

6Go nug awareun, “Ag i uminan. Ag Yesus Nasaret uzanan, a gegeulanau ebu noumabun asai memen, itanabun alemen. Go koli waseun! Go e ebu i dareu. Go empip go gabuai memen ag uligan. 7Ag beteiban, gonugau tapaimaraneun dudu mui Pita mui auran, ‘Yesus go amegai Galili agaig bitamau, go sesamorai bitamam. Ag go getal awareun sultal go ebu pimamen,’ go guzenai awaran.”

8Go guzenai awarina, ailel go esilakaimai, dabeleu asiu oimai, aizau ob go uteimai, uminai wanenar. Go banban uminaimai, du tub ze aurab tam.

[Yesus nug Magdala uzanan Maria waugab usaleun.

(Matiu 28:9-10, Zon 20:11-18)

9Ban Zobu ebu, umaseutal, Yesus koli wasaimai, go amegai Maria go Magdala uzanan, getal air go wes eg kwali (7) sag zamareun waugab betena, gonug go uligeun. 10Guzenaimai, Maria beteimai, go dudu getal Yesus dual dacanemen, oiagab eg wina, weinai daremen awareun. 11Maria nug guzenai awareun, “Yesus awau darena, iz go pemin.” Ag gonugau ze doimai, agal oiagab petak ab tam.

Dubanou Ban nug gonugau tapaimaraneun dudu aliag goagal ameagab ebu usaleun.

(Luk 24:13-35)

12Ziwas tub ebu, Yesus nugau tapaimaraneun dudu aliag go ban uzan uteimai, unabun bete betei abu ebu Yesus pemen. 13Goagen koli beteimai, tapaimaraneun dudu ipal awaremen, “Ig Yesus abu ebu uligemun!” Bo, goagal ze doimai, agal oiagab petak ab tam.

Yesus gonugau tapaimaraneun dudu ameagab ebu usaleun.

(Matiu 28:16-20, Luk 24:36-49, Zon 20:19-23, Aposel 1:6-8)

14Ziwas tub ebu, gonugau tapaimaraneun dudu nigbasig sag ee zina zina, Yesus nug go waiagab zuna, goagen uligemen. Go acegsisilina, awareun, “Ag einen agal oiagab petak i eu? Ag einen oiagab gusig dareu? Iz koli wasemin, dudu iz uligilemen goagal ze doimai, ag einen oiagab petak i eu? Igul go naliu tam.”

15Guzenaimai, go nug go awareun, “Ag emgasag gasag unum beteimai, izal Ze Naliupet e duailel unum abaimaran. 16Duair in ze go doimai, gonugau ougab petak amau, go ze sil ziorebi, go Uwait nug koli imamau. Duair in gonugau ougab petak i eu, go du utamamen, go ze mui damau. 17Duailel agal oiagab petak aba, ag gugeg go guzenabun iboin. Agen izal wanim pataimai, wes eg zamaramamen. Agen emgasag tub ebuan ze getal i abiu daremen maramamen. 18Agen man eg ebeag sil patarebi, man go agen go eg i maramam. Ze eg zaimai noumanem sul ag zaimai, ag i noumamamen. Agen agal ebeag ebeu duailel ebalagab mebi, duailel go ameag pasamau.”

Uwait nug Yesus Mesgai wag imai sieun.

(Luk 24:50-53, Aposel 1:9-11)

19Yesus Dubanou Ban gonun ze go awarina, Uwait nug imai aimai, Mesgai wag sieun. Go Uwait nugau ebeg naliu eiman hoboi dareu, guzenaimai, go mui duailel unum gumarai dareu. 20Guzenina, gonugau tapaimaraneun dudu go emgasag gasag unum beteimai, Yesus nugau ze duailel unum awaremen. Dubanou Ban nug go abai ereg salau una, goagen gugeg go getal awareun sul guzenina, dudu ipal gugeg go uligaimai, gonugau ze getal aneun petak go abe memen.]

Copyright information for `BMH