aAisaia 66:24

Mark 9

Yesus nug koli awareun, “Iz ag petak awarem, dudu ipal ag em e ebu daremen, ipal i noumamam, ag dabi dabi, Uwait nugau gumarabun igul gusig mui araog zumau pimamen.”

Yesus nugau enib atai kekuleun.

(Matiu 17:1-13, Luk 9:28-36)

Gil wasolig sag uteimai, Yesus nug Pita, Zems zaug Zon abai ereg imarai, em baru banou wag simai, agtal daremen. Go ameagab Yesus nugau enib kekulaimai, atai pet usaleun pemenin. Gonugau tibur galau am nugau hilanau sul eleimai, ausiau pet usaleun. Em ebu du tub nugau tibur galau ausiau pet guzeneneg tam. Guzenina, Elaiza zaug Moses dual zoimai, Yesus dual ze ze mai darena, uligaremen. Pita nug Yesus aureun, “Igul abai miganem du, ig e ebu dabun naliu. Na ze memen, ig agal zau ainarai mamam, tub nait, tub Moses nugau, tub Elaiza nugau.” Go uminaimai, Pita nug ein ze mabun abiu tam, gonun, go gaul guzenina, pi banou emes wageiman alaimai kularai meun. Ogusau tub nug pi go ougeiman, eneun, “Go izal nagwai pet, iz go en izal oiab nug noumanem. Ag gonugau ze suban don!” Guzenina, goagal ameag nug pemen, go du tub i pemen, Yesus tutak go abai ereg dareun pemen.

Go em baru utei noimai, Yesus nug gusig ze guzenai awareun, “E igul ag ameag nug peun ag bete duailel ipal i awaran. Du Nugau Nag, noumaimai, koli ob oug eiman asamau, ziwas go ebu ein igul pemen go petak duailel awaramamen.” 10 Guzenina, go ze go wage wageimai, ze pataimai, ag agzozou enemen, “Ob oug eiman koli usabun, go ein igul ena?” 11 Goagen Yesus kanabai auremen, “Zuda agal kasai ze tapaimaranem dudu agen einen Elaiza go amegai alamau anemen?” 12 Yesus nug koli awareun, “Ag go petak anemen, Elaiza go amegai alaimai, ecesab unum suban mai damau. Bo, Uwait nugau Ze sikut wai memen dareu, einen guzeneu, ‘Du Nugau Nag mu asiu oimai, duailel agen go semoromam’? 13 Bo, iz ag petak awarem, Elaiza go amegai aleun, duailel agen agal dabeleu nug igul eg ata atai go ebu guzenemen. Ag igul gue, go ebu guzenamamen en getal Uwait nugau Ze sikut wai memen dareu.”

Yesus nug mogoi tub wes eg mui kasai meun.

(Matiu 17:14-21, Luk 9:37-43a)

14 Yesus gonugau tapaimaraneu dudu ainarai abai alaimai, gonugau tapaimaraneu dudu ipal tulareun. Go ebu alaimai, duailel asiu gotulemen ebu, kasai ze tapaimaranem dudu ipal agen go abai zezemai, daren piaremen. 15 Duailel agen Yesus alina, uligaimai, esilakaimai, pigai go waugab beteimai, ‘Umaseu,’ ze auremen. 16 Yesus nug kanabareun, “Goagen einen ag abai ze ebu alalemen?” 17 Du tub, duailel ula dareu gonug koli aureun, “Igulabai miganem du, izal nagwai wes eg ougab oug daren, ogusau gebeun daren, na wautab imai alem. 18 Go wes eg nug go gusig pataimai, oi em ebu hamacendai, ogusau siwalkuk aimai, aceg katutaimai, enib tiai macaneu. Iz nait tapaimaranem dudu wes eg oi abun aimai awaremin. Bo, go oi abun iboin tam.” 19 Yesus nug duailel en acegsisilaimai, koli aneun, “Duailel ulis daremen, agal dabeleu ein sulai? Ag oiagab petak ab tam pet. Ziwas eisab iz koli ag abai ereg dai? Ziwas eisab iz koli agal uhu gamahai? Mogoi go iz waiab imai alan.” 20 Guzenina, go mogoi go imai Yesus waugab alina, wes eg nug Yesus uligaimai, pigai mogoi go patai hiloiaimai, hamacendai, em ebu alainoimai, siloisiloi aimai, ogusau siwalkuk heun. 21 Yesus nug mogoi gonugau memeg kanabai aureun, “Ziwas eceisab go guzenai dareun?”

Memeg nug koli aureun, “Mogoi ginampet ebutal guzeneun.
22 Go wes eg nug umkoskos ab unig oug ta, ze unig oug hamaicina, noumabun guzenaneu. Bo, na igul tub guzenabun iboi abague, na ig en bisomig peiba, ig isanigamam.” 23 Guzenina, Yesus nug aureun, “Na einen guzenai anem, ‘Na igul tub mabun iboi ta?’ ailem. Du tub iz en ougab petak aneu, go nug igul unum guzenabun iboi.” 24 Guzenai auraimai, mogoi go memeg nug pigai ulaimai, eneun, “Iz na en oiab petak eun, bo, izal oiab petak eun, go ginampet, gonun, na iz isanilen.” 25 Yesus nug duailel asiu pigai go waugab alina, uligaraimai, wes eg gusig aureun, “Na, wes ogusau tapeleun, dabug utub, iz na aizem, na mogoi go ulis uteimai, alien. Na koli gonugau ougab oug i simam.” 26 Guzenai aurina, wes eg go ulaimai, mogoi gusig patai hiloiaimai, utei wanen, mogoi eb siameg sul gabuai dareun. Duailel asiu agen uligaimai, enemen, “Go noumeun.” 27 Bo, Yesus nug gonugau ebeg pataimai, asai meun. 28 Guzenaimai, Yesus go utei zau simai, gonugau tapaimaraneu dudu abai agtal daimai, goagen kanabemen, “Ig einen wes eg go oiabun iboin tam?” 29 Gonug koli awareun, “Ag Uwait tutak aurai damamen, igul go tutak nug petak wes eg zamoramau. Igul tub eiman go iboin tam.”

Yesus nug noumaimai, koli usamaun ze gonugau tapaimaraneu dudu koli awareun.

(Matiu 17:22-23, Luk 9:43b-45)

30 Go uzan go uteimai, Galili agaig ula betemenin, Go, einen gonugau tapaimaraneu dudu ze abai maraneu, gonun, Yesus du tub nug go eru ebu dareu abun uteun. Gonug guzenai awareun, “Duailel ipal agen Du Nugau Nag ebegarab durub waimai, dudu agal ebeag ebu mamam. Go webi, noumaimai, gil ianai ainarai ebu koli ob oug an asamau.” 32 Go ze go zebigeg abiu tam. Bo, go uminaimai, go ze tub en kanaborab tam.

Yesus nug du in banou dabun ze awareun.

(Matiu 18:1-5, Luk 9:46-48)

33 Go Kapaneam uzan alaimai, zau tub ebu simai, Yesus nug kanabareun, “Ag abu ebu alaimai, ein ze memen?” 34 Goagen ze tub koli aurab tam, einen, abu ebu, agzozou guzenemen, “Du in banou pet wanib mui, go dudu ipal zilareu?” 35 Guzenina, Yesus nug hoboimai, gonugau dudu 12 sag ularen, alina, awareun, “Inug du wanib banou mui usalabun, go wanib tamacag du sul daimai, dudu ipal agal salau du sul usalaimai, duailel unum isanaramau.” 36 Guzenai awaraimai, mogoi ginampet tub imai zoimai, go daremen ula ebu tapai maimai, waugab darena, awareun, “Du in nug iz en dabeleimai, mogoi tub e mogoi ginampet sul imai zoimai, suban gumamau, go iz imaileu. Du in nug iz imaileu, go iz tutak i imaileu, go izal mekai iz palautilen, alemin, han imamau.”

Du in go agal iwai zaiag tam, go agal zaiag.

(Luk 9:49-50)

38 Zon nug Yesus aureun, “Igulabai miganem du, ig du tub nait wanim ebu wes eg oi hina, pemun. Go igual zaicig tam, gonun, ig du go igul go i guzenamau aimai auremun.” 39 Yesus nug koli awareun, “Ag go i ze kuatai auran. Du tub nug gugeg tub izal wanim ebu macaneu, go nug iz pigai ze eg i milamau. 40 Du in go igual iwai zaicig tam, go igual zaicig. 41 Iz ag petak pet awarem, du in nug ag izal zaiar darem abe maimai, ze zabun ze maramau, du go Uwait nug i semuramau, aiu ses go petak Mesgai wag ecesab naliu umau.”

Zigulin nug du gonugau ougab petak eun eg muramau.

(Matiu 18:6-9, Luk 17:1-2)

42 “Mogoi ginampet tub iz en ougab petak eun du tub nug go zigulin abai murabun aba, zigulin go eg pet. Dudu ipal agen aiwag uhu banou ban oimai, du gonugau beu ebu us sil otoi maimai, go ze unig oug hamacebiag, numau, go iboi, go uhu ginampet. Tam aba, aiu ses Mesgai wag, go uhu banou pet umau. 43 Nait eben nug zigulin meu aba, nait eben tub kuatai hamacemam, go iboi. Guzenaimai, eben tutak mui na muzmuz naliu awau damam. Na go i guzenamam gue eben aliag mui unum ab i noumaneun oug heizamam. [ 44 Uzan tub salik asiu mui duailel agal enimag tugarai daimai, go i noumamam, ab go i usecamau.] 45 Nait aram nug zigulin meu aba, aram tub kuataimai, hamacemam. Guzenaimai, aram tutak mui na muzmuz naliu awau damam. Na i guzenamam aram aliag nug na uzan go ab banou i noumaneun oug hamai heizamam. [ 46 Uzan tub salik asiu mui duailel agal enimag tugarai daimai, go i noumamam, ab go i usecamau.] 47 Nait amen tutak nug zigulin maimai, keuizaba, amen go gue esei hamacemam, amen tutak go iboi. Na muzmuz naliu awau damam. Na go i guzenamam gue, na han amen aliag mui ab banou muzmuz elaneu uzan heizamam.

48 Uzan tub salik asiu mui duailel agal enimag tugarai daimai, go i noumamam, ab go i usecamau. a 
49 Siu ee ebu hianem ee go i belaneu sul, Uwait nug gonugau duailel patai piarabun uhu maraneu, gonun, ag gusig usalebi, i tamamamen. 50 Siu naliu, ee i belaneu. Bo, siu nugau kel wanena gue, kel go koli erunai umau? Igul naliu siu kel a sul, agal oiagab oug maimai, go enegun ag zaiagar abai i malai mamamen, ag oiagab tutak mui naliu damamen.”

Copyright information for `BMH