Matthew 14

Ze ziwaraneun du, Zon go noumeun.

1Ziwas go ebu, Herot-Antipas go Galili agaig gumaneun du banou. Getal Herot nug gonugau amag Pilip nugau wau Herodias ebegalacoun. Guzenina, ze ziwaraneun du, Zon nug Herot guzenai aureun, “Na nait amai nugau air Herodias omen. Go na kasai ze etuboromen!” Zon nug guzenai aurina, Herot go Zon wai hiabun dabeleun, bo, go Zuda duailel agen Zon go Uwait nugau ze doimai, awaraneun du tub anemen. Guzenaimai, Herot go, go darena, uligaraimai, uminareun. Uminaimai, go dudu ipal awarina, beteimai, Zon ebegarab durub waimai, ebeg us sil kiaimaimai, hiacaranemen zau oug hemen.

Herot gonugau anag nug soligweun gil zuna, duailel asiu gotulaimai, go dual oiagab siksikai mui ee zai daremen. Gil go ebu, Herodias gonugau aleg go duailel ameagab ebu zoi ilanai dareun. Guzenina, Herot go ainag magun guzenai uligaimai, gonugau ougab naliu meun. Go ainag magun go dual baib maimai, gonug guzenai aureun, “Iz petak pet aizem, na ein ece wabun iz ailemenag, izan na unum mizai.”

Go ainag nug gonugau anag kanabai auraimai, go anag nugau dabeleu oimai, koli alai Herot guzenai aureun, “Na ze ziwaraneun du, Zon nugau beu kuataiba, gonugau gagalig kuatemen tebil tub oug maimai, oi alai milen.”

Ainag gonug Herot guzenai aurina, go doimai, go ougab uhu usaleun. Bo, duailel go dual hoboi ee zai daremen goagal ameagab ebu ainag go dual baib maimai, petak ze meun ze dabeleimai, go utabun iborain tam. Guzenaimai, go ainag gonugau ze sesamoraimai, gonugau salau du aureun, “Na beteiba, Zon nugau beu kuaten.” Gonugau salau du tub guzenai aurina, go betei Zon hiacaranemen zau oug an ebu beu kuatai heun. Zon nugau gagalig kuatai heun tebil tub oug maimai, oi alaimai, ainag go morona, gonug han oi betei gonugau anag moroun. Zon gonugau tapaimaraneun dudu agen gonugau enib sag oimai, betei ob oug hemen.

Dai dai, Herot nug Yesus nugau salau meun ze doimai, gonug gonugau salau dudu guzenai awareun, “Go ze ziwaraneun du, Zon go noumeun koli ob ougan koli asai zoun, gonun, go gugeg beu beu mabun gusig a.”

Yesus nug dudu tausen tabkuai (5,000) ee mareun.

(Mak 6:30-44, Luk 9:10-17, Zon 6:1-13)

13Yesus go Zon noumeun ze doimai, go tebil oimai, uzan go uteimai, nugtal du tamacag uzan em ula ebu waneun. Guzenina, duailel go Yesus waneun ze doimai, goagal uzan uteimai, abu eim go sesamorai betemen. 14Yesus go gasageim betei i maimai, tebil ougan noimai, duailel asiu daremen uligaraimai, go en bisomag piaraimai, duailel ipal ebeu a kasareun.

15Yesus nugau tapaimaraneu dudu agen umusig ee zabun ziwas ebu go zoimai guzenai auremen, “Em umuteu, du tamacag uzan e darem. Na duailel palautaremen, goagal uzan beu beu betei ee gau maimai, zimam.”

16Guzenai aurina, Yesus nug koli gonugau tapaimaraneu dudu guzenai awareun, “Duailel go eru eim unamam? Agenag ee zabun maran.”

17Goagen koli go guzenai auremen, “Ig ee asiu oi alab tam,bret tabkuai mui, karuk aliag mui, oi alemun dareu.”

18Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu awareun, “Ee go oi alai iz milan.” 19Go duailel awarina, go gig ebu hoboi darena, gonugbret tabkuai go mui, karuk aliag mui oimai, Mesgai wag ameitaimai, Uwait ‘Ese-e’ aureun. Gobret go kikakaraimai, gonugau tapaimaraneu dudu marena, goagen oimai, duailel marena, zemenin. 20Duailel unum ee go zaimai, biguiag zoun. Ee ogog go darena, Yesus nugau tapaimaraneu dudu agen gom gau zo begurug oimai, zulagai mina, go gom gau zo unum kapeun. 21Ee zemenin dudu tausen tabkuai (5,000), ailel, geleagar aleagar abai, go ee zemenin nanalab tam.

Yesus go Galili Ze Unig wag ai dareun.

(Mak 6:45-52, Zon 6:15-21)

22Guzenaimai, Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu awarina, “Go tebil wag simai, Galili Ze Unig tubaim amegai bitamam.” Awaraimai, nug daimai, duailel palautarena, goagal uzan unamamen aimai awareun. 23Go duailel palautarena, wanena, go nugtal em manam wag simai, Uwait aurai dareun. Umusig, em umutai alina alina, Yesus nugtal go ebu darena, tebil go gonugau tapaimaraneu dudu agen oi betemen go ze unig ban ula ebu betena, wol banou zoimai, tebil go patena, ze nug tebil go kulai mamoroi eun.

25Umaseu, em hilai zuna zuna, am ameg ainarai betei, am ameg wasolig ebu sul, Yesus go koli gonugau tapaimaraneu dudu daremen ebu ze unig wag ebu tapai tapai aleun. 26Gonugau tapaimaraneu dudu agen go ze wag tapai tapai alina, uligaimai, go banban uminemen. Guzenai ze memen, “Go eb dorog!” Guzenaimai, go banban uminaimai, eg pet piecemenin.

27Pigai Yesus nug awareun, “Ag gusig dan. E izanag. Ag i uminan!”

28Pita nug koli guzenai aureun, “Dubanou Ban, go petak na darem aba, iz ailemen, ze wag na darem ebu bitai.”

29Yesus nug koli aureun, “Io, na alen!” Guzenai aurina, Pita go tebil wag an silikai noimai, ze wag Yesus dareun ebu beteun. 30Guzenina, Pita go wol banou nug ze ban oug kulai mamoroi ina, uligaimai, go banban uminaimai, uleun, “Dubanou Ban, na iz isanilen!”

31Yesus nug gonugau ebeg pigai pataimai, guzenai aureun, “Nait ounab petak emen go ginampet pet. Na einen dabeleu aliag omen?”

32Yesus go Pita dual koli betei tebil ebu sina, wol maziceun. 33Yesus nugau tapaimaraneu dudu go tebil oug daremen go gonugau wanib ulagwag moromen. Go guzenai ze memen, “Petak pet, na Uwait nugau Nag.”

Yesus go Genesaret em ebu ebeu duailel asiu kasareun.

(Mak 6:53-56)

34Yesus gonugau tapaimaraneu dudu abai, go Galili Ze Unig hei beteimai, Genesaret em gasag betemen. 35Go ebuan duailel go abe memen go Yesus aleu. Guzenaimai, goagen ze palautina, em go ebuan duailel ipal ebeu mui Yesus waugab imarai alemen. 36Duailel ipal agen Yesus guzenai gusig auremen, “Na ebeu duailel go utaremen, goagen alai nait tibur galau siugal patamam.” Guzenaimai, ebeu duailel agal ebeag nug Yesus nugau tibur galau patena, unum naliu usalemen.

Copyright information for `BMH