aLo 25:5
bKisim Bek 3:6
cLo 6:5
dWok Pris 19:18
eBuk Song 110:1

Matthew 22

Air oimai, ee banou aganemen en tatau ze.

1Yesus nug tatau ze eiman duailel guzenai awareun, 2“Uwait nug gumaraneu igul go enai. Ziwas tub ebu gumaraneun du banou king nug gonugau nag air wabun ina, ee agabun meun. 3Gonun, gonugau salau dudu palautarena, betei dudu go gonug getal awareun, awaraimai, imarai alai ag gonugau ee agamau ebu alamam. Bo, go dudu go awaremen alab utem.

4Guzenina, gonug gonugau salau dudu ipal gusig ze mui palautaraimai, awareun, ‘Iz ulis ee agaimai darem. Izal bulumakau zawai mui egun sirag mui unum waimai, mis memin. Ag air wabun ee agemin ebu alan.’

5Bo, gonugau salau dudu palautarena, go betei ze go awarina, dudu goagen goagal ze duab tam, go goagal salau ebu beu beu wanemen. Du tub go gonugau ougem beteun. Du tub go gonugau ee palautaneu zau beteun. 6Dudu ipal agen gonugau salau dudu gusig pataraimai, ze biabial kuai ze awaraimai, ugarina, noumemen. 7Guzenina, gumaraneu du banou king go aigsisilaimai, gonugau malai dudu palautina, betei dudu go unum ugaraimai, agal ban uzan ab sil agemen.

8Guzenaimai, gonug gonugau salau dudu ipal awareun, ‘Iz air wabun ee agemin. Bo, iz duailel awaremin go alai ee zabun utem, gonun, ag ban abu ebu beteiban, duailel asiu uligaraimai, awarebi, ee agemin ebu alamam.’ 10Gonug guzenai ze mina, gonugau salau dudu agen abu ebu unum betei duailel naliu mui eg abai ereg awarina, gonugau ee zabun zaueim unum alai kapai daremen.

11Guzenina, gumaraneu du banou go zaueim go simai, du tub go tibur galau naliu i arugeun uligeun. 12Emgasag gumaraneu du banou gonug du go guzenai aureun. ‘Zai, na einen tibur galau naliu arugab tam, na e zaueim zomen?’ Bo, du go go aurab tam, go ze tamacag a dareun.

13Guzenina, du banou go nug gonugau salau dudu awareun, ‘Ag du gonugau arab ebeg mui, us sil kiaiban, uzaneim oi hamacebi, go umaum weinai daimai, acig kititkatitai damau.’”

14Yesus nug guzenai ze meun, “Uwait nug duailel asiu go waugab alabun ulareu, bo, go duailel asiu i tapai maraneu.”

Dudu agen aiwag Sisar murabun iboin tam ta aimai Yesus kanabai ze auremen.

(Mak 12:13-17, Luk 20:20-26)

15Ze go meun doimai, Parisi dudu agen uzaneim noimai, agzozou Yesus polumorabun ze patemen. 16Guzenaimai, goagen goagal tapaimaranemen dudu ipal mui Herot nugau ze sesamoranemen dudu mui go Yesus waiagab palautarena, alemen. Go alaimai, guzenai auremen, “Du Banou, ig abiu na petak ze ze macanem du. Na dudu agal dabeleu i duanem. Wanimag a dudu sag na i piaranem. Na Uwait nugau ze petak pet ig abai miganem. 17Guzenaimai, na einai dabelem? Ig aiwag Sisar muramam ta utamam? Nagen ig aigamam.”

18Yesus go nug polumurabun en ze memen abiu maimai, gonug koli awareun, “Ag polumanemen dudu, ag einen iz ame patemen? 19Ag aiwag macanemen tub oi abai milebi, iz piai!” Goagen aiwag go oi alai moromen. 20Gonug kanabai awareun, “Aiwag e ebu wanib dorog mui inugau?”

21Goagen koli auremen, “Sisar nugau.”

Guzenai aurina, Yesus nug koli awareun, “Guzenaimai, ag Sisar nugau ece go Sisar muramamen. Uwait nugau ece, go Uwait muramamen.”

22Go ze go doimai, dabeleu asiu oimai, utei wanemenin.

Yesus nug dudu noumaimai, koli asamam en ze awareun.

(Mak 12:18-27, Luk 20:27-40)

23Gil go ebutal, Sadiusi dudu agal dabeleu enai, dudu noumamam, koli i asamam aimai ze macanem, goagen Yesus waugab zoimai, guzenai kanabai ze auremen, 24“Du Banou, getal Moses nug guzenai ze meun, ‘Du tub go air oimai, gonugau wau mogoi tamacag noumai utei unaba, gonugau amag nug han apag nugau wab air oimai, mogoi muramau, mogoi go apag noumeun nugau mogoi sul usalamau.’ a  25Bo, umtabag du tub gonugau gelegul kwali a. Mogoi kaman air oimai, go mogoi tamacag noumeun. Guzenaimai, amag tub nug gonugau wab air oun. 26Go han mogoi tamacag noumeun. Guzenaital betei, dudu kwali go agen air go omen, unum nanag tamacag gaul noumemen. 27Guzenaimai, wab air go dareun nug, ses noumeun. 28Air go dudu kwali agen omenin, aiu ses noumemen duailel koli asamam ziwas ebu, air go in nugau tuguiai damau? Em ebu, go dudu kwali noumemen goagen air tutak omenin.” 29Guzenai aurina, Yesus nug koli guzenai awareun, “Ag Uwait nugau ze mui gonugau gusig mui ag i abiu. Gonun, ag polumanemen dudu pet! 30Duailel noumemen koli asamam, gue Uwait nugau tibur Mesgai wag darem sul damam. Ag i egaramam. 31Uwait nugtal noumemen dudu go koli asamam aimai ze meun. Ag ze go nanalanem ta?

32‘Iz Abraham, Aisak, Zekob goagal Uwait.’ b 
Uwait go dudu noumemen agal Uwait tam, go dudu muzmuz awau dacanemen agal Uwait.”

33Guzenai awarina, duailel go gonugau ze naliu doimai, esilakemenin.

Ein kasai ze go banou pet?

(Mak 12:28-34, Luk 10:25-28)

34Yesus nug ze go Sadiusi dudu awarina, go koli ze mabun iborain tam. Guzenina, Parisi dudu go ze go doimai, gotulaimai, 35Parisi du kasai ze tapaimaraneu du tub nug Yesus polumurabun en guzenai kanabai aureun, 36“Du Banou, ein kasai ze go banou pet?”

37Guzenina, Yesus nug koli aureun,

“‘Na nait ounab mui nait dorop mui nait dabeleu mui nait Uwait Ban nug en unum noumen.’ c 
38Go kasai ze petak banou pet, amegai dareu. 39Kasai ze banou tub go bigeg enai.

‘Na nag en noumanem sul, nait zaun en guzental noumen.’ d 
40Ag kasai ze banou aliag go sesamoramamen, ag Moses nugau kasai ze mui Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu agal ze mui unum sesamoramamen.”

Kristus go in nugau nag?

(Mak 12:35-37, Luk 20:41-44)

41Yesus nug Parisi dudu ipal go waugab alai gotulai darena, gonug kanabai awareun, 42“Agal dabeleu eim Kristus go in anemen? Go in nugau nag?” Goagen koli go auremen, “Go Devit nugau Nag.”

43Yesus nug koli awareun, “Erunai Ah Wes nug Devit dabeleu morona, gonug Kristus gonugau Dubanou Ban aneun? 44Devit nug eneun,

‘Uwait Banou nug izal Dubanou Ban aureun, “Na izal ebe naliu eiman hobomen, izan nait iwai zaunar unum zilacaraimai, nait aramab maremin, nait pinsal damam.” ’ e 
45Devit nugtal ‘Kristus go izal Dubanou Ban’ aneun. Guzenaimai, erunai ag Kristus go gonugau nag anemen?”

46Guzenaimai, gil go ebu betei, du tub nug Yesus ze ipal aurab tam, go go gusig uminaimai, ze tub kanabai aurab tam.

Copyright information for `BMH