Matthew 25

Ailel houhou agal tatau ze.

1Yesus nug koli awareun, “Uwait nug duailel gumarabun ziwas zumau go gonugau igul enai. Ailel magun houhou agen agal al oimai, du tub air awau oun go betei abu ebu peimai, imabun betemen. 2Ailel go magun houhou tubaim tabkuai go goagal dabeleu naliu tam, tubaim tabkuai agal dabeleu naliu a. 3Ailel go dabeleu naliu tamacag agen goagal al oi alemen, bo, goagal al ze banou tam. 4Bo, ailel dabeleu naliu a agen goagal al ebuan ze dalim mui kapeun oimai alemen. 5Air go du oun go pigai alab tam. Guzenina, ailel houhou go ameswagena, ninemen.

6Go nine ninen, umaum du tub nug guzenai ul eun, ‘Air du awau oun du go aleu! Ag abu ebu betei peiban, imai alan!’ 7Ailel houhou ag go ul doimai, asaimai, goagal al suban memen. 8Gonun, ailel go tabkuai go dabeleu naliu tamacag agen zaiagar dabeleu naliu a awaremen, ‘Ig agal al ebuan ze tub daba ig goriai migen. Igual al ze tamacag, gonun, noumamoroi.’ 9Bo, ailel go dabeleu naliu a agen koli guzenai awaremen, ‘Tam, igual ze e ag abai iborain tam, igual al ebuan sag dareu. Ag awau betei beu, gau macan.’ 10Guzenaimai, ailel go dabeleu naliu tamacag, go ee palautanem zau ze gau mabun wanen wanen, air du oun go aleun. Ailel dabeleu naliu a ag go alina, uligaimai, go dual ee zabun zaueim ereg siemenin. Guzenina, im gebei memenin.

11Guzenina, ailel tabkuai dabeleu naliu tamacag go koli alaimai, guzenai ze menen, ‘Dubanou Ban, Dubanou Ban, na ig im oitai migen.’” 12Aurina, du go nug koli guzenai awareun, “Petak pet, iz ag i abiu.”

13Guzenaimai, Yesus tatau ze go awaraimai, go duailel koli guzenai awareun, “Du Nugau Nag go alamau gil ag i abiu, gonun, ag awau tapai dan.”

Salau dudu ainarai agal tatau ze.

(Luk 19:11-27)

14Uwait nug duailel gumarabun ziwas zumau go gonugau igul enai. Du tub gonugau zau utei uzan tub pulig unabunaimai, gonugau salau dudu awarina, go alina, gonugau ece unum goagal ebeagab meun. 15Go goagal igul uligaimai, aiwag ata atai guzental mareun. Go du tub aiwag tausen tabkuai moroun, du tub go tausen aliag moroun, du tub go tausen tutak moroun. Guzenaimai, go utarai waneun. 16Guzenaimai, go wane wanena, du go aiwag tausen tabkuai oun go aiwag go sil salau maimai, koli tub tausen tabkuai salau go ebuan oun. 17Du tub go guzental aiwag tausen aliag oun go han salau maimai, koli tub tausen aliag oun. 18Bo, du tub go aiwag tausen tutak oun, go gue em eleimai, ob oug wageimai mina, dareun.

19Ziwas asiu wanena, go gumaraneu du gonugau salau dudu aiwag mareun, go aiwag en ze kasabun koli aleun. 20Salau du tub go aiwag tausen tabkuai oun go waugab zoimai, guzenai aureun, “Banou, getal na iz aiwag tausen tabkuai milemen, iz go aiwag sil salau maimai, koli tub tausen tubkuai omin. E na pen!”

21Guzenina, gonugau gumaneu du nug koli guzenai aureun, “Na salau du naliu. Na salau ginampet suban gumemen, gonun, iz na salau banou ebu mizemina, na salau gumamam. Gonun, na iz ibail beteimai, siksikai damam.”

22Guzenina, salau du tub go aiwag tausen aliag oun, go han zoimai, guzenai aureun, “Banou, nagen iz aiwag tausen aliag milemen. Na e pen. Iz koli salau maimai, tub tausen aliag omin.” 23Guzenina, go gumaraneu du nug aureun, “Na salau du naliu. Na salau ginampet suban gumemen, gonun, iz na salau banou ebu mizemina, na salau gumamam. Guzenaimai, na iz ibail beteimai, siksikai damam.”

24Guzenina, salau du tub aiwag tausen tutak (1,000) oun du go han zoimai, guzenai aureun, “Banou, iz abiu na pigai ainsisilaneun du. Guzenaimai, du tub nug gonugau ougem ee ug beun, na gonun ee silai wacanem. Na du tub nug gonugau ougem ee ug hiacaneun, na gonun ee tulai wacanem. 25Gonun, iz uminaimai, nait aiwag tausen tutak milemen, iz aiwag go oi betei em eleimai, em oug memin. Nait aiwag e na pen.”

26Guzenai aurina, gonugau gumaneu du nug salau du go guzenai aureun, “Na salau du egonou! Na wasig pag du. Du tub nug gonugau ougem ee ug beun, iz gonugau ee silai wacanem ta? 27Gonun, na izal aiwag aiwag zau ebu mabun einen utemen. Iz koli guzenai alemin, aiwag go mui aiwag ipal mui wai.”

28Guzenai auraimai, gonug salau dudu ipal awareun, “Ag go ebuan aiwag tausen tutak ebegalau oimai, du aiwag tausen houhou (10,000) a muramamen.” 29Gonug koli awareun, “Iz petak pet awarem, du in go ece asiu a, go salau macaneu, go du go Uwait nug ece ipal asiu pet muramau. Guzenaba, du go ece asiu a damau. Bo, du in go ece ginampet a salau i macaneu, gonugau ece unum ebegalau umau. 30Wasig du go egonou, ag go imaiban, seseim hamacebi, umut oug noi damau. Go dudu wein aimai, aiag katutai daremen abai ereg damam.”

Du Nugau Nag koli alaimai, duailel unum sisiaramau.

31“Ziwas go ebu Du Nugau Nag go gumaraneu du banou king sul, go alaba, Uwait nugau tibur abai ereg alamam. Guzenaimai, go gonugau biz ebu hoboimai, duailel sisiaramau. 32Em ebuan duailel emgasag gasag darem, go unum go waugab alebi gonug duailel ipal tubaim dou maraimai, duailel ipal tubaim dou maramau. Dudu agen sipsip meme mui gumaraimai, dou maranemen sul, sipsip tubaim dou maraimai, meme tubaim dou maranemen sul guzenamau. 33Gonug duailel oiagab petak emen ag gonugau ebeg naliu eiman maramau, duailel ipal ag oiagab petak ab tam go ag ebeg nanai eiman maramau. 34Guzenaimai, gumaraneu du banou king nug guzenai awaramau, “Duailel izal ebe naliu eiman darem, ag izal Mekai nug tapai mareun. Getal em usalab tam ebu, izal Mekai nug nugau gumaraneu uzan agal tapai mareun, ag umamen.” 35Gonug guzenai awaramau, ‘Iz we daremin, agen iz ee milena, zemin. Iz ze usegiwena, agen iz ze milena, zemin. Iz uzan tuban du sul alemin, agen agal zaueim imailei siemenin. 36Iz tibur galau tamacag, gaul daremin, agen tibur galau milena, tuagemin. Iz ebeu daremin, agen alai gumilemen. Iz hiacaranem zau oug daremin, agen betei peilemenin.’

37Gonug guzenai awaraba, dudu naliu agen koli go guzenai auramam, ‘Banou, eisab na we daremen, ig na ee mizemun? Eisab na ze usegniwena, ig na ze mizemun? 38Ig ein ziwas ebu na uzan tuban du sul peizaimai, igual zaueim imaiz betemun? Eisab ig na tibur galau tamacag daremen peizaimai, tibur galau mizemun? 39Na ein ziwas ebu ebeu daremen ta hiacaranem zau oug daremen, ig betei uligizemun?’ 40Go guzenai aurebi, go gumaraneu du banou king nug koli awaramau, ‘Ag petak pet awarem, ag izal du tub gonugau wanib banou tamacag, ag go isanoromen, du go sag isanurab tam, ag go iz isanilemen.’ 41Guzenaimai, gonug duailel go gonugau ebeg nanai eiman daremen, guzenai awaramau, ‘Ag enan, Uwait nugau amegwab ag ze asiu enimag ebu mui. Ag ab i noumaneu ebu beten. Ab go izal mekai nug Satan gonugau tibur abai ereg tapai mareun go ebu ag ereg noi damamen. 42Go einen, iz getal we daremin ag iz ee milab tam, iz ze usegiwena, ag iz ze milab tam. 43Iz uzan tuban du sul alemin, agen agal zaueim imailei bitab tam. Bo, iz tibur galau tamacag daremin, agen tibur galau tub milab tam. Iz ebeu a daremin agen gumilai dab tam. Iz hiacaranem zau oug daremin ag iz betei peilab tam.’

44Guzenai awaraba, agen go koli auramamen, ‘Banou, na eisab we daremen ig uligizemun, na eisab ze usegniwena, na eisab na uzan tuban du sul alemen, na eisab na tibur galau tamacag daremen, na eisab ebeu a daremen, na eisab hiacaranem zau oug betei daremen, ig na isanizab tam?’ 45Go gumaraneu du banou king nug koli ag guzenai awaramau, ‘Iz ag petak pet awarem, ag izal du tub gonugau wanib banou tam, ag go isanorab tam, go ag iz isanilab tam.’ 46Gonun, duailel go ag ab banou i noumaneun ebu noi damamen, bo, duailel naliu ag sag petak muzmuz awau damamen.”

Copyright information for `BMH