Matthew 28

Yesus koli waseun.

1Imabun ziwas mazicina, umaseu Ban Zobu ebu Magdala uzanan Maria mui, Maria tub dual go Yesus nugau ob piabun betemen. 2Pigai mim banou zuna, Uwait Ban nugau tibur tub Mesgai utei noimai, aitabag banou ob ogusau tapelai memen ebuan ilacil betei maimai, go go ebu hoboi dareun. 3Gonugau siameg amel nugau hilanau sul. Gonugau tibur galau pi ausiau sul. 4Malai dudu ob gumei daremen, ag go uligaimai, esilakaimai, banban uminaimai, go dudu noumemen sul ninemen.

5Go guzenina, Uwait nugau tibur nug ailel aliag go awareun, “Ag i uminan. Iz abiu ag go du Yesus a gegeulanau ebu asai memen noumeun piabun itanemen. 6Go e ebu i dareu. Getal go ze meun sultal go koli waseun. Go gabuai memen empip alai pian. 7Ag guzenaiban, pigai beteiban, gonugau tapaimaraneun dudu awaramamen. Yesus go ob ebuan koli waseun, go amegai Galili agaig beteu, ag sesamorai bitamamen. Ag go ebu betei pimamen. Izal ze e awarem subantal dabilamamen.”

8Ailel aliag go uminemen, bo, pigai ob uteimai, siksikaimai, gonugau tapaimaraneun dudu awarabun betemen. 9Abu ebu betena, Yesus nug pigai zoi piaraimai, awareun, “Zaug dual.” Guzenai awarina, goagen waugab zoimai, gonugau arab pataimai, gonugau wanib ulagwag morona, Yesus nug ailel aliag go awareun, “Ag i uminan. Ag betei izal tapaimaranemin dudu awarebi, Galili betei peilamam.”

Malai dudu agal ze.

11Ailel aliag go abu ebu bete betena, ob gumemen malai dudu ipal agen ban uzan beteimai, Uwait ula dacanemen dudu igul banban go zoun unum awaremen. 12Uwait ula dacanemen dudu banban mui, uzanan dudu banban mui, agzozou ze pataimai, aiwag asiu oimai, malai dudu maremen. 13Goagen malai dudu guzenai awaremen. “Ag guzenai ze mamamen, ‘Ig umaum ninena, gonugau tapaimaraneun dudu agen zoimai, gonugau noumeun enib zob oi wanemen.’ guzenai awaran. 14Guzenina, Pailot go ze go duba, iguan go guzenai auramam, go igul eg tub i meun, gonun, ag go igul en oiagab eg i umau.”

15Guzenina, malai dudu agen aiwag go oimai, ze awaremen sultal sesamoremenin. Guzenina, ze go nug Zuda agal emgasag unum betei iboreun. Ze go Zuda duailel ulis guzental ze mai darem.

Yesus gonugau tapaimaraneun dudu ameagab usaleun.

(Mak 16:14-18, Luk 24:36-49, Zon 20:19-23, Aposel 1:6-8)

16Yesus nugau tapaimaraneun dudu nigbasig agen Galili beteimai, Yesus nug getal awareun em tabag go ebu betemen. 17Go ebu, go uligaimai, ulagwag moromen. Bo, tapaimaraneun dudu ipal go dabeleu aliag mui. 18Yesus go waiagab zoimai, guzenai awareun, “Uwait nug Mesgai mui, em mui, gumabun gusig go unum iz mileun. 19Gonun, ag emgasag unum beteiban, duailel go izal ze abai marebi, goagal oiagab kekulebi, izal tapaimaranem dudu usalebi, agen betei, Mekai nugau wanib mui, Nag nugau wanib mui, Ah Wes nugau wanib ebu, duailel ze ziwaramamen. 20Ag ze go abai maremin agen mui koli duailel abai maramamen. Guzenamamen, iz ag abai muzmuz dai, guzental betei sisiarabun ziwas alamau.”

Copyright information for `BMH