aKisim Bek 20:13
bKisim Bek 20:14
cLo 24:1-3
dWok Pris 19:12
eKisim Bek 21:24
fWok Pris 19:18

Matthew 5

Em manam ebu, Yesus nug duailel Uwait nugau ze awareun.

1Yesus go duailel asiu uligaraimai, betei em manam tub ebu hoboi dareun. Guzenina, gonugau tapaimaraneu dudu agen go waugab alemen. 2Go guzenina, Yesus go ein igul memen goagal oiagab naliu usalamau aimai awareun. Go guzenai awareun:

3“Duailel inen ag abiu agtal agal doropag isanurabun iborain tam, agtal igul naliu mabun iborain tam, gonun go agal oiagab naliu damau. Uwait nug ag gumaramau.

4Duailel inen ag weinai dacanemen, go agal oiagab naliu damau. Uwait nug duailel go agal oiagab eg koli suban maraba, damamen.

5Duailel inen agal wanimag agtal wag i macanemen, go agal oiagab naliu damau. Uwait nug ag ece marabun awareun, go unum agal umamen!

6Duailel inen ag Uwait nugau igul naliu wabun salau gusig mamamen, go agal oiagab naliu damau. Einen, Uwait nug agal salau memen uligaraimai, isanaramau.

7Duailel inen ag duailel ipal en bisomagar piaranemen, go agal oiagab naliu damau. Uwait nug guzental ag en bisomag pimau!

8Duailel inen ag oiagab oug unu tamacag, go agal oiagab naliu damau. Ag Uwait pimamen.

9Duailel inen agal salau go dudu ipal alalebi, gaul dabun kuatai aidanemen, go agal oiagab naliu damau. Uwait nug ag izal gelear alear awaramau!

10Duailel inen ag igul naliu mui, Uwait nugau salau morobi, dudu ipal agen uligaraimai, aiag sisilaimai, uhu ipal ag ebalagab mebi, go agal oiagab naliu damau. Dudu go aiu ses Uwait nugau uzan simam.

11Ag iz sesamilai aidabi, dudu ipal ag uligaraimai, polu ze enimag ebu maimai, ze biabial kuaimai, wagebi, ag oiagab eg i umau, ag oiagab naliu damau. 12Ag oiagab naliu damau, einen, Uwait nug ece naliu ipal tapai mareun Mesgai wag dareu aiu ses umamen. Igul go getal igual embigeg ipal agen Uwait nugau ze doimai, awarenemen dudu wagaremenin sultal dudu goagen han ulis ag guzenaramam.”

Duailel oiagab petak emen ag siu mui, al mui sul.

(Mak 9:50, Luk 14:34-35)

13Yesus nug koli awareun, “Duailel agal oiagab petak emen unum ag siu sul. Bo, siu go kel tamacag usalaba, koli siu go kel usalabun iborain tam. Go unum eg weun, ag hamacina, duailel agen aramag sil tapai hiacanemen!

14Duailel agal oiagab petak emen go ag emgasag agal al sul. Ban uzan em tabag ebu zau macanemen go wagemabun iborain tam.

15Du tub nug gonugau al usaimai, mis oug i macaneu. Go al usaimai, wag araog asai mina, duailel unum gonugau hilanau ebu dacanemen. 16Igul go sul agal al hilanau duailel go agal ameag ebu maramamen. Guzenaimai, goagen ag ein igul naliu guzenemenin go uligaimai, agal memeag Mesgai wag dareu go gonugau wanib ulagwag mamam.”

Yesus nug duailel Uwait nugau kasai ze awareun.

17Yesus nug kolital duailel awareun, “Ag iz Moses nugau kasai ze mui Uwait nugau ze doimai, awarenemen dudu agal ze maremenin go oi hiabun alem ta ag guzenai i dabilan. Bo, iz ze go oiabun alab tam, iz agal ze go iborabun alem. 18Iz petak pet awarem, Mesgai mui em mui daremen ziwas ebu kasai ze ginampet tub i wagemamau. Goagal ze tutak tutak unum petak pet usalamau, ziwas go ebu petak, agal kasai ze poamau. 19Guzenaimai, du in nug kasai ze go ginampet pet i sesamoramau, gonug dudu ipal gonugau igul abai maramau, gonugau wanib Uwait nugau amegwab ginampet pet damau. Ze tub go enai, na du in nugau kasai ze ginampet go unum sesamoramau, na han dudu ipal igul go abai maramam nait wanim go Uwait nugau amegwab banou damau. 20Iz ag petak awarem, agal oiagab Uwait en petak aimai, agal igul naliu abiu macanemen dudu mui, Parisi dudu agal ze tapaimaranemen dudu mui, zilacarab tam, ag petak, Uwait nugau gumarabun uzan simai dabun iborain tam.”

Yesus nug dudu aiag sisilaneu koli oiagab naliu usalabun ze mareun.

(Luk 12:57-59)

21Yesus nug kolital awareun, “Ag ze e getal asanagar agen awarina, duanemen,

‘Na du tub wemen, i noumamau. Du in nug du tub waba, noumamau go ze sisiaranemen dudu ameagab ebu imai bitamam.’ a 
22Bo, ulis iz ag awarem, du in go gonugau zaug dual iwai mamau, go ze sisiaranemen dudu waiagab imai bitamam. Du in go gonugau zaug ze biabial kuai auramau, go Zuda agal kaunsel ebu imai bitamam. Du in go gonugau zaug auramau ‘Na kar niwaneu du’ ai auramau, du go gue Satan nugau ab unig oug numau. 23Gonun, na nait egun ta, ee ta oimai, Uwait nugau ece murabun biz ebu mabun oi alamam, bo, koli dabilamam nait zaun na ibaiz ze a auremen, na utei koli beteiba, nait egun ta, ee ta biz go waugab men. Beteiba, nait zaun dual ze maimai, agal oiagab tutak maiban, na koli alaiba, nait ece oimai, biz go ebu maimai, Uwait muramam.

25Bo, na du tub dual ze sisianemen dudu waiagab bitabun ag abu ebu bete beteimai, ziwas go betei betemen ebutal agal ze koli oiagab naliu usalabun suban zeze mamamen. Guzenamamen, go na ze sisianemen dudu waiagab imaiz i bitamau. Na igul go i guzenamam, gonug na ze sisiaraneu du nugau ebeg ebu mizaba, gonug napolis nugau ebeg ebu mizaba,polis nug hiacaranem zau oug heizamau. 26Gonun, na go zau eiman koli uzaneim nuabun gaul i palautizamam. Bo, na aiwag banou mabun aizeun guzental unum maremen, petak na uzaneim palautizebi, numam.”

Yesus nug air omenin dudu ipal wal igul macanemen en ze mareun.

27Yesus nug kolital awareun, “Ag ze getal guzenai ze mina, domenin.

‘Na air omen du ailel ipal abai wal igul i men.’ b 
28Bo, iz guzenai awarem, du tub go air tub uligaimai, gonugau ougab asaba, eg murai aimai dabeleun, du go gonugau ougab oug air go dual igul eg meun.

29Gonun, na nait amen naliu eiman igul eg mabun nait bimag piba, amen go eseiceiba, amamam! Go amen ginampet amacen, nait enim unum mui Satan nugau ab banou muzmuz ilaneu uzan i heizamam. 30Nait eben naliu eiman igul eg mabun nait bimag piba, go eben naliu eiman kuataiba, amacen. Na eben hogu damau, go iboi, nait enim unum Satan nugau ab banou muzmuz ilaneu uzan i heizamam.”

Yesus nug duailel egaraimai, agzozou uta utaremenin en ze mareun.

(Matiu 19:9, Mak 10:11-12, Luk 16:18)

31Yesus nug koli awareun, “Getal go guzenai ze memenin, ‘Du in go gonugau air utaba, unamaun en go agau ginampet tub ebu sikut waimai, air moroimai, air go utaba, unamau.’ c  32Bo, iz ag awarem, du tub gonugau wau wal igul eg mab tam, gaul utamau, du go nug igul eg pet gonugau wau ebu meu. Go gonugau wau uhu muraneu, einen, wau go koli du tub uba, go duair egarabun agal kasai ze etuborou. Du tub air go umau, du go han kasai ze go etuborou.”

Yesus nug duair baib mabun igul en ze mareun.

33Go koli eneun, “Ag getal duailel guzenai awaremen domenin, ‘Na ein baib Uwait dual memenin go i utamam, bo, na ein baib Uwait Ban dual memen guzental, go guzental sesamoramam.’ d  34Bo, ulis iz ag awarem, na ze tub maimai, ze go baib mui aimai i gusig men. Na ze maimai, na Mesgai nugau wanib i paten, einen, Mesgai go Uwait nugau hoboi dacaneun biz. 35Na em gaul i wanib paten, einen, go ebu Uwait gonugau arab maimai, i mai dacaneu. Na Zerusalem wanib i paten, einen, go go Uwait igual gumiganeun du banou gonugau ban uzan.Buk Song 48:2 36Na ze tub maimai, na gagalin pataib, ze go dabeleimai, i gusig men, einen, nait gagalin ulig tub auremen, ausiau ta, mutuanau ta, i usalamau. 37Na gaul guzenai ze mamam, ‘io’ ta, ‘tam’ ta, amam. Na ein ze tub maranem, ze go Satan nug eiman alaneu.”

Yesus nug dudu goagal zaiagar agen wagarina, go koli goagal zaiagar abai i alalabun en ze go mareun.

(Luk 6:29-30)

38Yesus nug koli eneun, “Getal ag guzenai ze mina, domenin,

‘Du tub nug nait amen eg wai mizaba, nagen han koli gonugau ameg eg wai muramam, du tub nug nait ain kuaba, nagen han gonugau aceg kuai muramam.’ e 
39Bo, ulis iz ag awarem, du tub nug niwaba, na koli go i wen. Du tub nug nait siben naliu eiman niwaba, koli kekulaiba, siben nanai eiman moromena, niwamau. 40Ze tub enai, du tub nug na ze sisiaranemen du ebu imaiz bitamoroi nait tibur galau huia uba, na kuatai ze i auren. Utemen, nait tibur galau tub han umau.

41Ze tub enai, malai du tub nug gonugau zo oimai, abu huia imailei beten aizaba, nagen han du go imai aimai, abu ginam huia pet imai bitamam. 42Ziwas tub ebu, du tub nug nait ecesab wabun aizaba, na kuatai ze i auren, na go moren. Du tub nug mui nait ee ta, ecesab ipal ta oimai, ‘Koli ameg mizai aimai aizaba, na i galinen, na go moren.’”

Yesus nug duailel guzenai awareun, “Agal iwai zaiagar en oiagab nug noumamamen.”

(Luk 6:27-28, 32-36)

43Gonug koli eneun, “Getal ag ze guzenai memen domenin,

‘Nait ounab nug nait zaun en sag noumanem, bo, na nait iwai zaunar en ounab nug i noumanem.’ f 
44Bo, ulis iz ag awarem, agal iwai zaiagar en oiagab nug noumaiban, dudu go en ag wagaremenin en ag Uwait nug isanarabun auramamen. 45Gonun, ag agal memeag Mesgai wag dareu nugau gelegul alegul usalamamen. Uwait nug am usalai maimai, al hilanau duailel eg mui, duailel naliu mui, al go maraneu. Ze han guzental duailel naliu mui, Satan nugau igul eg macanemen dudu mui, ereg ze hei maraneu. 46Dudu ipal agenag ag en oiagab noumanem, agenag han koli dudu go en sag oiagab noumamamen. Guzenamamen, Uwait nug ag ece naliu tub maramau ta? Dudu go igul eg mui goagenag han guzental guzenanemen. 47Ag agal zaiagar tutak “Io” awaremen, ag dudu ipal “Io” i awaramamen. Agal igul nug duailel ipal agal igul i zilaramau. Einen, Uwait nugau ze i duanemen dudu agen han guzental guzenanemen. 48Agal memeag Mesgai wag dareu gonugau igul naliupet pet. Gonun, ag han go sul igul naliupet pet mui damamen.”

Copyright information for `BMH