Philippians 3

1O Zaiar, iz ze go poaimai, awarem, “Ag Dubanou Ban dual pezaiban, agal oiagab siksikai mui, damamen!”

Du in go gonugau ougab petak aimai, Yesus sesamoramau, go tuguiai damau.

Iz ag amegai sikut wai maraimai, go polu ze macanemen dudu agen polumaranemen en koli awaramoroi. Ulis, ze go en koli sikut wai maraimai, awarem uhu go tam.
2Iz awaremin, dudu go igul eg macanemenin. Ag piaraiban, suban tapai dacan. Ag dudu eg pet ag man eg dudu kaluaranemen sul. Igul eg macanemen dudu go agal dabeleu banou enai; dudu Uwait sesamorabun amegai agal enimag galau kuatamam, gonun, dudu go ag dudu ipal imaraimai, agal enimag galau kuatabun gusig macanem. 3Ag igul go en agal oiagab petak i an. Dudu go guzenanemen ag Uwait nugau ameg ebu dudu naliu tam. Tam pet tam! Ig petak, Uwait nugau duailel pet, einen, Uwait nugau Ah Wes nug isanigena, ig Uwait nugau wanib wag maimai, gonugau salau macanem. Yesus Kristus nug isanigeun en ig oigeb siksikeu. Ig igual wanimig wag i mab, igual salau en sag asiu i dabelab. Ig Yesus nug ig isanigamaun en tutak dabilanem. 4Du tub gonugau salau eiman Uwait nugau ameg ebu naliu dabun en dabelabun iborain tam. Igul go eiman naliu usalemen zob, izanag du unum zilaremin zob. 5Iz izal anikai nug soliciweun ziwas ebu, betei gil 8 ebu izal enim galau kuatemenin. Iz Israel du, Benzamin nugau ug, Hibru agal esepag pet. Kasai ze go Moses mui embigeg ipal agen migemen, iz Parisi du usalaimai, kasai ze go unum sesamoranemin. 6Iz Uwait nugau salau gusig mabun dabeleimai, duailel Yesus Kristus en oiagab petak emen eg maranemin. Izal dabeleu go Uwait nugau dabeleu naliu aimai guzenanemin. Izal dabeleu, duailel ag kasai ze sesamoraimai naliu damam aimai guzenanemin. Duailel ipal iz du igul eg macanem aimai wanim ebu ze tub i mamam. 7Iz kasai ze go sesamoraimai, dudu unum zilacaranemin. Bo, ulis iz koli igul go pemin, go banou tam. Yesus nug unum zilacoroi dareu. 8Petak pet, ulis iz abiu izal muz igul go eg. Igul unum gonug iz Uwait nugau ameg ebu naliu dabun i isanilamau. Iz igul go unum utai. Iz go dabelem, “Iz Yesus Kristus abe mem, go izal Dubanou Ban, iz gonugau eiman zoimai, izal igul eg unum uteimai, koli igul naliu iz ebilab zuabun dabelab tam. Iz izal salau eiman Uwait nugau ameg ebu naliu dabun dabelab tam. Muz igul go iz utem, einen, go igul eg, guzenaimai, iz Kristus tutak sesamorai.” 9Gonun, izal dabeleu unum Yesus Kristus dual pezanai, iz guzenai dabilanem, izal gusig sil ig Zuda dudu agal kasai ze sesamoranemin. Igul go guzenemin, Uwait nugau ameg ebu du naliu ailabun aimai guzenanemin. Iz ulis igul go guzenanemin go semorom. Ulis Kristus en tutak oiab petak mina, go iz isanileimai, izal igul eg ebuan koli imailena, Uwait nugau ameg ebu naliu darem. 10Izal oiab unum Kristus moromin, gonug tutak isanilabun darem. Guzenemin, izal oiab oug Yesus Kristus suban abe mabun dabelem. Go noumaimai, koli awau asina, Uwait nug go gusig moroun. Ulis iz Kristus nugau gusig gonugau salau murabun iz milabun aurem. Kristus go em e ebu daimai, uhu mu mui banou oun. Ulis iz han go uhu banou oun sul iz gonugau eiman wabun guzenamoroi. Dudu agen Yesus wina, noumeun sul izal dabeleu ag iz iwebi, noumai go guzenamam go iboi. 11Iz Kristus guzenai abe maimai, iz gusig dabelem, “Aiu ses iz noumemin, iz han Kristus nug sul koli awau asanai.”

Pol nug ece naliu wabun gurgurai wanemen sul gurguraneu.

12Iza igul naliu mui Yesus sul usalaimai, tuguiai siksikai darem aimai ze mab tam. Iz ece naliu go Kristus nug imacileun wabun en gusig mai darem. 13O zaiar, ag go abe macan, izal dabelem ece naliupet pet go wab tam. Igul tutak sag guzenem. Ein igul unum macanemin seiab heimai, ein igul aiu ses mabun gusig dabelem. 14Igul go guzenemin, betei betei iz ece naliu go wai. Ziwas go Yesus nug iz go dual dabun tapai mileun, betei betei izal noumabun ziwas iz gonugau igul sesamoremin, Uwait nug ece naliu go aiu ses Mesgai wag milamau.

15Mogoi agal dabeleu uteimai, dudu banban usalaimai, dabeleu naliu mui, ig Yesus nug en oigeb petak emun duailel, ig dabeleu tutak maimai, gonugau igul sesamorab. Bo, agal dabeleu atai daba, Uwait nug erunai igul naliu sesamorabun abai maramau. 16Uwait nugtal ig ein igul sesamorabun aigamau, ig igul go sag umkoskos tuguiai sesamoraimai, aidab.

17O zaiar, ag iza darem sul dacan! Ig ag abai daimai, igul naliu abai maremun sul agen han guzental guzenan. Duailel ipal goagal uzan darem, go izal igul naliu sesamoranem. Ag duailel goagal igul sesamaran. 18Iz ze e umkoskos awaranem, ulis koli oiab eg mui awaramoroi. Ag dudu ipal goagal igul eg i on, izal igul on. Dudu ipal ag igul eg macanem, Kristus ag en noumeun duabun uteimai, go iwai muranem. 19Uwait nug igul naliu guzental awaraneu, bo, goagal dabeleu eiman igul eg guzenanem. Igul eg go guzenanem go aipag i nuaneu. Ag igul go en siksikaimai, igul eg maimai, duailel ipal go en awaranem. Em e ebuan igul guzenanem, ag Uwait en i dabilanemen, ag agal enimag en tutak dabilanemen. Go guzenanem dudu aiu ses Uwait nug sisiaraimai, ab banou elaneu dareu ob oug hiacaramau. 20Bo, iguatal duailel Yesus en oiagab petak emun, em e go igual uzan pet tam, igual uzan pet go Mesgai wag dareu. Ig igual Dubanou Ban, Yesus Kristus Mesgai wag eiman alamau oigeb siksikaimai gumei darem. Go igual igul eg ebuan imaigabun du. 21Gonug alaimai, igual enimig eg em e ebuan oi aimai, enimig gonugau enib awau sul Mesgai wag dabun migamau. Go igul go gonugau gusig banou nug guzenamau. Gusig tutak gonug ece unum gotularaba, unum gonugau ze sesamorebi, gusig gonug ag gumaramau.

Copyright information for `BMH