Philippians 4

1Gonun, izal zaiar, iz ag en oiab noumaimai, ag en dabeleu asiu oi darem. Izal dabeleu iz ag waiagab ebu betei gotularaimai, ig ereg gotulai dabun aimai dabilanem. Ag Yesus Kristus dual pezai daimai, gonugau igul sesamoranemen, go guzenanemen en izal oiab siksikaneu. Gonun, o izal zaiar, iz sikut e wai marem en suban dabilan. Ag Dubanou Ban agal oiagab oug maiban, gonugau igul gusig sesamoran.

2O Iuodia zaug Sintike dual, dudu ipal agen agzozou ze alalemen en ailina domin, gonun, ag ulis sikut e wai marem. Ag Uwait nugau ailel aliag, iz ag awarem, igul eg go uteiban, agal dabeleu Uwait en tutak macan. 3O Sisikus, na han iz isanilabun aizem. Nait wanim bigeg go ‘na duailel gotularanem’. Na duailel isanarabun du, guzenaimai iz na ailel aliag go isanaremen, koli agzozou zai o zai o awaren aimai na aizem. Amegai iz Uwait nugau Ze Naliupet duailel awaremin Klemen salau dudu ipal abai agen iz isanilena, ailel aliag go han ereg iz isanilabun salau gusig memen. Igul go guzenemen, Uwait nug duailel go agal wanimag Mesgai wag agau ebu sikut wai mareun. Agau go ebu duailel ag Uwait dual umkoskos awau dabun agal wanimag sikut wai meun dareu. Go iz isanilemen sul na ailel aliag go han isanarabun aizem.

4Gonun, iz ulis ag unum awaramoroi, ag Dubanou Ban dual pezemen ag umkoskos go en dabileiban, oiagab eim siksikan. Iz koli ag awaramoroi, ag umkoskos oiagab eim siksikan. 5Iz awarem ag ze naliu mui igul naliu duailel ipal ebalagab macan, einen, Dubanou Ban koli alamau ziwas huia tam. 6Ece tub en dabeleu asiu i on. Ein uhu banou peiban, uhu go zilagai marabun Uwait auran. Gonug ag isanarabun en auran. Go ag isanaraba, agen ‘go Ese-e’ auran. 7Ag Uwait guzenai aurebi, Uwait nug agal oiagab selai dabun maramau. Gonugau ougab selai dacaneu igul go naliupet, ig unum abe mabun iborain tam. Ag agal oiagab Yesus Kristus en petak emen, gonug ag gumaraba, agal dabeleu mui oiagab mui go dual umkoskos suban pezai damamen.

8O zaiar, e izal pocabun ze, ein ece petak pet, ein ece duailel agen wag macanemen, ece go en ag suban dabileiban, mabun awarem. Ein ece Uwait nugau ameg ebu naliu, ein ece tuguianau, ein ece duailel isanaraimai, agal oiagab tutak macanemen, ein ece duailel agen naliu anem, ece guzeneneg en ag dabelabun awarem. 9Iz ag abai daimai, izal ze awaremin, ag suban doimai, izal ze sesamoremenin. Iz ag ula erunai dacanem ag uligilemen, ulis ag igul go sesamoraiban, izal ze suban sesamoran. Ag igul go guzenebi, Uwait go guzeneneg duailel ag suban oiagab selai dabun dabeleu maraneu. Go ag abai daimai, isanaramau.

10Iz ulis siksikaimai, ag en Uwait ulagwag morom. Einen, ag iz en dabeleimai, koli isanilemen. Iz abiu ag umkoskos iz en dabilanemen, bo, iz isanilabun abu itanabun iborain tam. 11Iz ag ece tub en i isanilemen aimai awarab tam. Iz abiu ein igul iz ebilab zumau aba, go iboi, izal oiab selai dacaneu. 12Petak pet, ziwas ipal ebu ecesab ipal en iz tamacag dacanem, ziwas ipal ebu iz ecesab asiu wanem. Ziwas ipal ebu iz ee asiu zanem, ziwas ipal ebu iz we dacanem. Ein igul iz ebilab zuaneu, go iboi, umkoskos izal oiab selai dacaneu. 13Kristus nug iz gusig milaba, gonugau gusig sil iz ein igul unum mabun go iboin.

14Iz uhu mui daren, agen iz ein ece isanilemen en izal oiab siksikeu. 15O Pilipai duailel, ag e ulis sikut wai marem en ag abiu. Iz Masedonia agaig uteimai, Uwait gonugau Ze Naliupet amegai duailel marabun alemin ziwas ebu, ipal uzanan duailel agen iz isanilab tam, agenag iz petak isanilemen. Agenag iz ecesab tamacag darena, milanemen. 16Iz Masedonia agaig uteimai, Tesalonaika uzan alai daremin ebu, agen iz ecesab en utilab tam, kolital isanilemen. 17Iz ze go en agal ecesab wabun awarab tam. Ag igul naliu go iz ebilab guzenemenin Uwait nug go uligaimai, gonug ag aiu ses, ece asiu maramau. 18O zaiar, iz sikut e wai marem, ecesab go agen Epaproditus morona, alai milena, omin en ‘Ese-e’ awarem. Iz ulis ecesab tub tamacag dab tam. Bo, ag ece iz sag milab tam, agen ecesab go milemen ecesab go sous naliu Uwait muranemen sul. Ag go guzenemen Uwait nug ecesab go oimai, go en ougab siksikeu. 19Bo, Uwait gonugau eiman, go ece asiu mui, gonun, ag Yesus Kristus dual pezemen, ag ein ecesab tamacag dabi, gonug ecesab go maramau.

20Uwait go igual memenig, gonun, igag umkoskos gonugau wanib ulagwag murab. Petak.

Izal pocabun ze.

21Ag unum Uwait nugau duailel, Yesus Kristus dual pezai daremen, iz ag unum ‘Kero’ awarem. Izal zaiar Rom ban uzan ereg darem agen han ag ‘Kero’ awarem. 22Duailel ipal agal oiagab petak emen mui igual duailel agal gumaraneun du, Sisar nugau zaueim darem agen han ereg ag ‘Kero’ awarem.

23Igual Dubanou Ban, Yesus Kristus nug ag isanaraimai, ag abai daimai, agal doropag iautal damaun en iz aurem. Petak.

Copyright information for `BMH