Revelation of John 14

Sipsip Nag nugau duailel pet.

1Guzenaimai, iz kolital ameitaimai, Sipsip Nag go duailel 144,000 abai ereg Saion* em tabag ebu tapai daremen uligaremin. Duailel go Sipsip Nag nugau wanib mui gonugau Memeg nugau wanib mui goagal aipag ebu sikut wai maremenin uligaremin. 2Iz saiu naliu Mesgai wag eiman aleun domin. Go saiu ze salu banou nugau saiu sul mui, em guruina, saiu banou zuaneu sul mui. Go saiu naliu, dudu agen goagal wag wanemen sul. 3Duailel 144,000 go Uwait nugau biz mui, ece iwanarai awau darem mui, dudu banban mui, agal ameagab ebu tapai daimai, kabal awau wai daremen. Duailel 144,000 go Uwait nug gau maraimai, em ebuan imareun, go kabal tutak awau go abiu mabun iboin. 4Go duailel ag wal igul beu beu ipal i macanemen, gonun, ag Uwait nugau ameg ebu unu tamacag. Ag Sipsip Nag go erueiman wanena, go sesamorai aidanemen. Duailel go ag em ebuan duailel ipal ulacan Uwait nugtal gau mareun, gonun, ag Uwait nug mui, Sipsip Nag dual agal duailel pet. Duailel go awau wai ebuan ee wanemen sul. 5Agal oiagsau eim polu ze tub i macanemen. Ag igul eg tub i macanemen. Agal igul naliupet pet.

Uwait nugau tibur ainarai.

6Iz Uwait nugau tibur tub nug Mesgai wag eiman pururai aleun pemin. Go Uwait nugau Ze Naliupet muzmuz daneu duailel unum em ebu darem awarabun patai aleun. Duailel unum enimag beu beu mui, ug beu beu mui, ze beu beu mui, emgasag beu beu mui, em ebu darem awarabun aleun. 7Go guzenai gusig uleun, “Ag Uwait en uminaiban, gonugau wanib tutak ulagwag moron. Einen, gonugau duailel sisiarabun ziwas aleun. Emes, em, ibut ze, ze kom unum usalareun, gonun, ag gonugau wanib ulagwag muramamen.”

8Uwait nugau tibur ianai aliag nug amegai aleun tibur sesamorai alaimai, guzenai aneun, “Babilon* ban uzan go eg weun. Petak, go unum eg weun. Ban uzan gonug gonugau wal igul sesamorabun duailel ipal gusig awarina, go guzenanemen. Gonugau igul sul, gonugau wain ze gusig duailel unum marena, zaimai, kar wageun sul.”

9Uwait nugau tibur ianai ainarai nug go sesamarai zoimai, guzenai aneun, “Duair in go egun zag mui, gonugau dorog dual ulagwag moroimai, gonugau sikut gonugau aiu ebu ta, gonugau ebeg naliu eiman ta, oi damau, Uwait nug duair go en aigsisilaneu. Uwait nug duair go i bisomag pimau, go banban aigsisilaimai, unum eg maramau. Duair go Uwait nugau tibur naliu mui, Sipsip Nag nug dual goagal ameag ebu,salpa ab zabeg banou nug agamau. 11Ab go eleimai, gonugau abmuk muzmuz damau gonug duair go mu eg muzmuz marai damau. Duailel go ag egun zag mui, gonugau dorog ulagwag moroimai, gonugau wanib nugau sikut agal aipag ebu ta, agal ebeag naliu eiman daneu mui, ag amban mui, umaum mui, mu muzmuz oimai, imai i damamen.”

12Igul eg go guzenai zuba, Uwait nugau duailel ag gonugau kasai ze sesamoraimai, agal oiagab Yesus en petak emen, gusig mai daimai, ag suban gusig tapai damamen.

13Guzenaimai, iz du tub nugau zeu Mesgai wag eiman guzenai ul weun, domin, “Na ze go guzenai sikut wen. Duailel ag ulis em e ebu Uwait nugau salau maimai, ag noumamamen agal oiagab naliu damamen.” Uwait nugau Ah Wes nug han guzental aneun, “Petak pet, Uwait nug agal salau memen go gue abiu macaneu, gonun, ag oiagab naliu usalaimai, iau suban imai damamen.”

Em ebu ee wabun ziwas.

14Gonun, iz koli wag ameitaimai, Mesgai wag pi ausiau ebu du tub go Du Nugau Nag sul, gumaraneu du nugauhat gol gonugau gagalig ebu maimai, gonugau ebeg sil sarep pataimai, hoboi dareun pemin. 15Guzenina, Uwait nugau tibur tub go Uwait nugau zaueim daimai, noimai, du go pi wag ebu hoboi dareu guzenai aureun, “Nait sarep go sil ee kuatai onen, einen, ee wabun ziwas aleu. Em ebu ee naliu noi dareu, gonun, kuatai onen.” 16Go guzenai ze mina, du go pi wag ebu hoboi dareun gonugau sarep sil em ebu ee naliu useg mai dareun kuataimai, oun.

17Guzenina, iz tibur tub go Mesgai wag Uwait nugau zau eiman go han guzental sarep aig siua patai alina, pemin.

18Iz tibur tub ab gumei dacaneu pemin, go Uwait ulagwag muranemen biz ebu aleun. Gonug tibur go sarep aig siua mui guzenai gusig uleun, “Nait sarep aig siua sil em ebuan wain dab epelai dareu kuatai en. Einen, go wain epelai darem.” 19Gonun, gonug sarep sil wain dab epeleun em ebuan kuatai oimai, wain pasianem empip eun. Go Uwait nug aigsisilaneu nugau dorog sul. 20Go wain dab pasianem empip go ban uzan uzaneim dareu. Go wain eseu go zewei nuaneu em huia handret ainarai kilomita, gonugau unig banou, go aliag mita sul.

Copyright information for `BMH