Revelation of John 17

Air tub go egun wag hoboi dareun.

1Tibur kwali agen tebil kwali patai daremen tub nug iz guzenai aileun, “Na alen! Wal igul maneun air go ze banban asiu alai gotulemen ebu hoboi dareu, Uwait nug go ein uhu muramau iz na abai mizai. 2Em ebu, gumaranemenin dudu banban go air go dual wal igul macanemen. Duailel ipal go han air go dual wal igul umkoskos maimai, ze wain gusig zaimai, dabuiag guganeu sul guzenai daremen.”

3Uwait nugau Ah Wes nug iz gusig gumilina, wabil eiman sul, gonugau tibur nug iz imaileimai, du tamacag uzan em ula ebu imailai beteun. Go ebu, iz air go egun zag tub epeua ebu hoboi dareun pemin. Go egun nugau enib ebu ze biabial kuai ze mui, eg ze mui, sikut asiu wemen dareun. Egun zag go gonugau gagalig kwali, gonugau gagalig ebuan malai houhou. 4Go air go tibur galau aliag arugeun, tibur galau tub epeua, tibur galau tub gulin sul, go iweiu naliu gol mui, aiwag naliupet beu beu mui, galoloi naliu wanibpel mui maimai, dareun. Air gonugau ebeg sil gap gol pateun. Go gap oug gonugau igul eg ipal mui wal igul eg mui kapai dareu. 5Gonugau aiu ebu ze ipal bigeg wageimai dareu, guzenai sikut wai memen, “Babilon ban uzan wanib banou mui! Go duailel wal igul macanemen mui, ipal igul eg pet em e ebu macanemen agal anaiag.” 6Air gonug Uwait nugau salau duailel ugaraimai, goagal esepag zaimai, dabug guganeun. Go salau duailel go Yesus nug en goagal oiagab petak aimai, gonugau ze marai aidanemenin.

Iz air go uligaimai, gusig ban esilakaimai, dabeleu asiu omin.
7E tibur nug aileun, “Na einen esilakem? Iz na air go mui, egun zag gonugau gagalig kwali, gonugau malai houhou, gonug air go imai unaneu dual, goagal bigeg getal wageimai dareun araog aizai. 8Egun zag go na pemen go getal dareun, ulis i dareu, go koli ob bigeg tamacag ougeim zoimai, go unum noumamau. Duailel ag em ebu daremen, getal em usaleun ziwas ebu, agal wanimag awau dabun agau ebu sikut wai mab tam, ag egun zag go uligaimai, ag esilakaimai, dabeleu asiu umamen. Einen, go getal dareun, ulis go i dareu, bo, aiu ses go koli zumau.

9Duair in go dabeleu naliu mui go gue bigeg abiu mamau. Gagalig kwali go em tabag kwali go air go gue em tabag ebu hoboi daneu. 10Gagalig kwali go han gumaranemen dudu banban kwali. Go gumarabun dudu tabkuai go getal noumemen. Ulis tutak nug dareu. Gumarabun du tub i zuau dareu. Go zoimai, ziwas huia i damau. 11Egun zag go getal dareun, ulis go i dareu, gonugtal koli gumarabun du ianai gugen usalamau. Bo, go gumaranemenin dudu kwali noumemen ebuan tutak nug koli usaimai, betei betei unum noumamau.

12Na malai houhou pemen, go gumarabun dudu houhou. Dudu go ag gumarabun gusig ulis wab tam bo, ag gusig oimai, ziwas ban i damamen, go aua tutak ebu egun zag nug dual duailel gumarabun damamen. 13Go gumarabun dudu houhou agal dabeleu tutak, agen agal gumarabun gusig go egun zag muramam. 14Dudu houhou agen Sipsip Nag dual malai mamam. Bo, Sipsip Nag mui, gonugau sesamoranemen dudu agal oiagab petak emen nugtal gonugau tapai mareun mui, agen go gumaranemenin dudu abai alalaimai, zilacaremen. Einen, Sipsip Nag go dudu banban agal du banou. Go han gumaranemen dudu agal gumaraneu du.”

15Tibur gonug iz kolital guzenai aileun, “Na ze go wal igul maneun air go ebu hoboi dareun pemen, go duailel agal doropag. Duailel go ag emgasag unum beu beu ebuan, ug beu beu ebuan, enimag beu beu ebuan, ze beu beu ebuan. 16Na gagalig ebuan malai houhou go pemen, goagen egun zag mui gotulaimai, go wal igul maneun air gasag muramam. Goagen gonugau ece tibur galau mui unum oi ebi, go burum damau. Goagen gonugau enib tabug zaimai, go unum ab oug agamam. 17Uwait nugtal dabeleu mareun, gonun, gonugau dabeleu sesamoraimai, ag dabeleu tutak maimai, go agal gusig egun zag muramam. Go guzenebi, gonug duailel gumarai, betei betei Uwait nug ze aneun go unum petak zumau. 18Na air go pemen, go ban uzan wanib banou mui, gonug em ebuan gumaranemen dudu unum gumaraneu.”

Copyright information for `BMH