Revelation of John 21

Emes awau mui, em awau mui, usalemen.

1Iz emes awau mui, em awau mui piaremin. Emes amegai dareun mui, em amegai dareun mui, go unum wagememen. ibut ze han wagemeun. 2Iz ban uzan naliupet pet, go Zerusalem awau, Uwait nug Mesgai wag dareu eiman alina alina, pemin. Uzan tub go air tub du wabun iweiu naliu aruganeu sul meun. 3Iz Uwait nugau biz eiman du tub nugau zeu guzenai ze meun domin, “Ulis, Uwait nugau zau duailel ula damau. Go ag abai damau. Ag gonugau duailel damamen. Uwait nugtal ag abai daimai, go agal Uwait damau. 4Gonug duailel agal ameag ilau unum gulesamau. Duailel ag koli i noumamamen, oiagab eg i umau, i weinamamen, ag mu i umamen. Go getalan igul unum wane anemenin.”

5Uwait nug biz ebu hoboimai, guzenai aneun, “Na go uligen! Iz e ecesab unum awau usalarai mem.” Guzenaimai, gonug koli aneun, “Na guzenai sikut wen, ze e petak pet, go en agal oiagab petak abun iboin.”

6Guzenaimai, go iz guzenai aileun, “Ecesab go unum usalarai memin, zoun ulis darem. Iz izasag amegai daremin, izasag ulis darem. Izasag ecesab unum bigeg usalaremin, koli izasag salau go pocemin. Duair in go ze useg umau, go izal ze kom ebuan ze zimau. Ze go muzmuz awau dabun ze go i gau mamau, gaul moromin, zimau. 7Duair in go igul eg unum zilacoromau, go izal ece naliu umau. Iz gonugau Uwait dai, go izal gelear alear damam. 8Bo, duailel ag uminaimai, malai eiman koli alanem mui, duailel agal oiagab petak ab tam mui, duailel ag igul eg pet macanemen mui, duailel ag duailel ipal ugarina, noumemen mui, duailel ag wal igul macanemen mui, duailel ag eten macanemen mui, duailel ag polu tibur agal doropag wag macanemen mui, duailel polu ze macanemen mui, go ag unum agal uzan ab banousalpa mui eleimai, i useaneu ebu numamen. Go ianai aliag noumamamen.”

Zerusalem awau.

9Uwait nugau tibur kwali agen uhu eg kwali tebil kwali oug kapai zoun patemen, go 7 ebuan tutak nug alaimai, iz guzenai aileun, “Na alemen, iz Sipsip Nag gonugau air umau abai mizai.” 10Go guzenai ailina, Uwait nugau Ah Wes nug gusig gumilina, wabil eiman sul, tibur gonug imaileimai, em tabag banou ebu imailei beteun. Gonug ban uzan naliupet pet, wanib Zerusalem, Uwait nug Mesgai wag dareu eiman alina alina, abai mileun. 11Uwait nugau al banou uzan go al elei dareun. Al hilanau go banou pet, aiwag naliu tub wanib zaspa sul mui, aiwag tub wanib kristol unu tamacag sul ilaneu. 12Ban uzan go gilan wag pet. Go ebu, abuog begurug dareu. Uwait nugau tibur begurug agen go abuog begurug gumei dacanemen. Go abuog ebu Israel duailel agal ug begurug agal wanimag sikut wai memen. 13Uzan tub, abuog unum ainarain tubaim tubaim darem. Abuog ainarain tub go am zuaneun eiman darem, abuog ainarain tub go am nuaneun eiman darem, abuog ainarain tub gonot darem, abuog ainarain tub gosaut darem. 14Ban uzan go gilan gusig mabun aiwag begurug sil em ebu memen, aiwag go ebu Sipsip Nag nugau ze oi aidanemen dudu agal wanimag darem.

15Uwait nugau tibur go gue iz ibail ze meun, go kabit golrula sul pataimai, uzan go mui, abuog mui, gilan mui agal huia eru neneg nanalai piabun guzeneun. 16Uwait nugau tibur nug ban uzan gonugau kabit sil nanalai uligeun. Go ban uzan nugau huia, gonugau gereu sul dareu. Ban uzan go gonugau huia 2,200 kilomita, gonugau gereu, gonugau gilan tapai dareu gonugau huia iboin iboin. 17Gonug gilan han nanalai uligeun. Go gilan nugau tabug 65 mita. Gonugau kabit sil go nanalai uligeun. 18Go gilan aiwag baila wanib zaspa sil patai memen. Ban uzan gol sil patai memen. Guzenaimai, uzan go iror awau sul milmilai dareun. 19Ban uzan gonugau gilan bigeg aiwag gusig naliu asiu ata atai go sil patai memen.

Aiwag gusig amegai em ebuan dareu, go baila wanib zaspa.

Aiwag ianai aliag inu, gonugau wanib sapaia.

Aiwag ianai ainarai em ausiau sul, gonugau wanib aget.

Aiwag ianai iwanarai karakun sul, gonugau wanib emeral.

20Aiwag ianai tabkuai epeua ausiau sul, gonugau wanib sadonikis.

Aiwag ianai was olig epeua, gonugau wanib konilian.

Aiwag ianai kwali baila ausiau sul, gonugau wanib krisolait.

Aiwag ianai gugen inu karakun ausiau sul, gonugau wanib beril.

Aiwag ianai sai naliu baila em sul, gonugau wanib topas.

Aiwag ianai houhou ausiau karakun sul, gonugau wanib krisopres.

Aiwag ianai nig basig epeua baila sul, gonugau wanib haiasin.

Aiwag ianai begurug gulin sul, gonugau wanib ametis.

21Go abuog begurug tutak tutak galoloi naliu begurug agal wanimagpel, go sil patai memen. Go ban uzanan abu gol sil abu ebu memen, iror sul milmileun.

22Iz ban uzan Uwait nugau Nou Zau banou piab tam, einen, Uwait gusig banou unum mui, Sipsip Nag mui agtal go uzanan Nou Zau banou sul. 23Ban uzan go am geil dual go hilai dab tam. Einen, Uwait nugau wanib al banou mui nug go ebu hilai dacaneu. Sipsip Nag go ebuan al. 24Em ebuan duailel ag al go hilanau ebu ai damamen. Duailel agal gumaranemenin dudu banban agen agal ecesab naliupet pet oi heimai, go ban uzan oi alamam. 25Ag go ban uzanan abuog im i gebanem, go abuog muzmuz im oitai damamen, einen, uzan go em i umutamau. 26Duailel agen agal iweiu naliupet pet mui, agal ecesab aiwag banou sil gau macanemen mui, oimai, ban uzan oi alamam. 27Bo, ecesab eg mui, duailel ag igul eg ipal aipag nuabun guzenanemen mui, duailel polu ze macanemen mui, ag petak pet, ban uzan i simamen. Duailel go Sipsip Nag nug gonugau awau dabun agau ebu agal wanimag sikut wai meun, go sag petak ban uzan simai damamen.

Copyright information for `BMH