Revelation of John 22

Awau dabun ban ze.

1Tibur gonug iz awau dabun ban ze abai mileun. Ze go iror sul milmilaneun. Ze go go Uwait mui, Sipsip Nag dual goagal biz eiman alaimai, go ban uzanan abu ulaceiman noi beteun. Ze go gasag tubaim tubaim awau dabun a tapai darem. A go go wai tutak tutak ebu, geil tutak tutak a dab useg umkoskos macanemen. Go a agau agal salau agen duailel go ebeu ugarina, kasarabun. 3Ece ipal getal Uwait nug eg marabun aneun, ag Uwait nugau ban uzan i uligaramamen. Bo, Uwait mui, Sipsip Nag agal biz petak ban uzan daba, Uwait nugau duailel ag gonugau wanib ulagwag muramamen. 4Ag gonugau siameg pebi, gonugau wanib agal aipag ebu sikut wai maraba, damamen. 5Umaum tub i damau. Al am dual go salau tamacag, einen, Uwait Ban nugtal agal al damau. Ag gumarabun duailel banban sul muzmuz damamen.

Yesus go koli alamau.

6Tibur gonug iz guzenai aileun, “Ze go na sikut wai memen petak pet, duailel ag go en agal oiagab petak abun iboin. Igual Ban, Uwait nug gonugau Ah Wes gonugau ze doimai, awaranemen dudu maraneu, go gonugau tibur agen gonugau salau dudu ein igul pigai zuabun abai marabun palautareun.”

7Yesus nug guzenai aneu, “Ag go don! Iz pigai alai. Agau e eiman Uwait nug ein igul aiu ses zuabun aneun, gonun, duailel inen ag agau e ebuan ze doimai, sesamoranemen agal oiagab naliu usalamau.”

8Iz Zon, izan ze go doimai, ece go unum han uligemin. Iz ze go doimai, ece uligaimai, tibur gonug ece go unum abai mileun, gonun, iz gonugau wanib ulagwag murabun gonugau arab waugab taubibemin. 9Bo, gonug iz koli guzenai aileun, “Na igul go i guzenen. Iz na mui, nait zaunar, Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu abai, duailel unum ag ze e agau go ebu dareu sesamoranemen mui, agal salau zaiagar darem. Na Uwait tutak ulagwag moren.”

10Guzenaimai, gonug iz aileun, “Na igul e aiu ses zuabun ze agau e ebuan nagtal i wageimai danen. Einen, ze e unum domen, go pigai zumau. 11Duair in go igul eg macaneu, go igul eg go guzental mai damau. Duair in go wal igul eg macaneu, go wal igul go guzental mai damau. Duair in go igul naliu macaneu, go igul naliu go guzental mai damau. Duair in Uwait nug gonugau pet tapai meun, go unu tamacag, go guzental damau.”

12Yesus nug koli guzenai aneu, “Ag go don! Iz pigai alai! Ag duailel ein salau macanemen, iz agal ece ata atai salau go memen ebuan ameg guzental oi alai. 13Iz izasag amegai daremin, izasag ulis darem. Izasag amegai zomin du, izasag aiu ses zuabun du. Iz izasag bigegwa ecesab unum usalaremin, koli izasag salau go pocemin.

14Duailel inen ag agal tibur galau ze ulusamamen, ag oiagab siksikamamen. Ag ban uzanan gilan og simai, awau dabun a dab ban uzan go dareu ag zabun iboin. 15Bo, duailel ag igul eg macanemen, ag ban uzan uzaneim damamen. Duailel go ag eten ze macanemen, duailel ag wal igul macanemen, duailel ag duailel ipal ugarina, noumanemen, duailel ag polu tibur ulapagwag maranemen, duailel ag polu ze maraimai, sesamoranemen, ag unum ban uzan uzaneim damamen.

16Iz Yesus, izan, izal tibur palautaremin, ag izal duailel ze e awaremen. Devit go iz eiman zoun, iz han gonugau ug eiman zomin. Izasag umaseuan ureb hilanau banou mui.”

17Ah Wes mui Sipsip Nag nugau air dual agen duailel tutak tutak awaramam, “Na alen.” Duailel inen ag ze go domenin agen han “Na alen!” amam. Duailel inen ag ze useg ugaraba, ag awau dabun ze zabun alan. Agal aiwag nug i gau mamau, gaul oi zimamen.

Zon nug gusig ze meun.

18Iz Zon, izan, ag duailel igul go aiu ses zuabun en ze agau e ebu dareu domen gusig awarem, “Duailel inen ze go doimai, gonug gonugau dabeleu eim ze ipal ze go mui tulamau, Uwait nug han du go uhu eg pet agau enug aneun sul muramau. 19Duair inug agau e ebuan ze oi imau, Uwait nug han du go ece naliu murabun aneun ebuan oi imau. Du go awau dabun a ebuan a dab i zimau. Go Uwait nugau ban uzan agau gonug aneun sul simai i damau.”

20Du go nug ze go agau go ebu dareu unum aneun gonug eneu, “Petak pet, iz pigai alai!” Guzenina, iz go auremin, “Dubanou Ban, Yesus, petak, na alen!”

21Dubanou Ban, Yesus nug gonugau ougab naliu eiman Uwait nugau duailel unum isanaramau. Petak.

Copyright information for `BMH