Revelation of John 3

Yesus nug Sardis uzanan Kristen duailel ze palautai mareun.

1Guzenaimai, du go nug guzenai aneun, “Na tibur go Sardis uzanan Kristen duailel gumarai dareu go guzenai sikut wai moren. Du go gue Uwait nugau wes kwali mui, ureb kwali mui, patai dareu, gonug na ze palautai mizeu. Iz ag, Sardis uzanan Kristen duailel ein igul macanemen go iz abiu. Duailel ipal agen guzenai ze manem, ‘Sardis uzanan duailel awau pet darem’. Bo, tam. Ag izal ameab noumemen dudu sul. 2Gonun, ag pigai asan, i gabuan. Getal ag Uwait nugau igul naliu sesamoranemenin. Ulis, ag igul go getal guzenanemenin ulis dareu unum koli gusig macan, tam aba, go unum wage mamau. Agal igul guzenanemen iz pemin go Uwait nugau ameg ebu naliu tam. 3Getal dudu ipal agen Uwait nugau ze abai marena, domen. Ag ze go koli dabeleimai, suban sesamoraiban, agal igul eg ebuan kekulan. Ag igul go i guzenamamen, ag izal alabun ziwas i abiu mamamen ebu, iz ag waiagab zob du sul pigai alanai.

4Bo, Sardis uzan dudu tutak tutak agal tibur galau unu tamacag mui daremen. Ag dudu naliupet pet, gonun, ag tibur galau ausiau maimai, iz ibail aidamamen. 5Gonun, duair in go igul eg unum zilacoromau, go tibur galau ausiau go sul maba, izan gonugau wanib izal awau dabun agau ebu dareu i ulusanai. Izan izal mekai mui, gonugau tibur mui, goagal ameagab ebu araog ze manai, ‘Du go izal.’

6Duair in go dabug a, go ze go Uwait nugau Ah Wes nug oiagab petak emen duailel awareu, go suban dumam.”

Yesus nug Piladelpia uzanan Kristen duailel ze palautai mareun.

7Guzenai, du go nug koli aneun, “Na tibur go Piladelpia uzanan Kristen duailel gumarai dareu guzenai sikut wai moren. Du go gonugau igul unum naliupet pet, gonugau ze maneu umkoskos sesamoraneu, gonug na ze e palautai mizeu. Go Devit nugau gumaraneu gusig mui. Gonug ein ece im oitaba, du tub nug koli im gebabun iborain tam. Gonug ein ece im gebaba, du tub nug koli im oitabun iborain tam.

8Iz ag Piladelpia duailel ein igul guzenanemen go iz abiu. Agal gusig ginampet, go iz abiu, bo, ag izal ze sesamoraimai, ag izal salau utab tam. Iz agal ameagab ebu im oitaiemin dareu, du tub nug go im koli gebabun iborain tam.

9Ag go don. Dudu go ag Satan nugau ug ag guzenai ze manem, ‘Ig Zuda agal ug.’ Bo, ag Zuda agal ug pet tam, ag polumanemen. Gonun, izan polumanemen dudu go gusig pataraimai, imaraimai, ag waiagab alaimai, agal ameagab ebu taubib wamam. Guzenemin, polumanemen dudu go unum iz izal oiab nug ag, izal duailel, en noumem abiu mamam. 10Ag izal ze unum sesamoraimai, uhu mu mui ata atai ag ebalagab zuna, ag uminab tam, ag gusig tapai danemen. Izan aiu ses em e ebuan duailel unum sisiarabun uhu beu beu marai. Ziwas go ebu, iz ag suban gumaremin, ag uhu go i umamen.

11Iz ag waiagab pigai alanai. Agal oiagab petak emen, go i uten, gusig patai dan. Guzenebi, du tub nug agal ece naliu Mesgai wag dareu i oi himau. 12Du in go igul eg unum zilacoromau, izan go Uwait nugau Nou zau banou zaueim zau sanag sul tapai memin, go zau go koli i utei numau. Iz zau sanag go ebu, Uwait nugau wanib sikut wai memin, go ban uzan awau wanib Zerusalem han sikut wai. Go Zerusalem awau go Uwait Mesgai wag eim alamau. Iz izal wanim awau han zau sanag go ebu sikut wai.

13Duair in go dabug a, go ze go Uwait nugau Ah Wes nug oiagab petak emen duailel awareu, go suban dumam.”

Yesus nug Laodisia uzanan Kristen duailel ze palautai mareun.

14Guzenaimai, du go nug kolital aneun, “Na tibur go Laodisia uzanan Kristen duailel gumarai dareu guzenai sikut wai moren. Du go gue petak ze maimai, go Uwait nugau ze naliu unum suban maraneu. Go Uwait nug ece unum usalarena, zomen agal bigeg. Gonug na ze e palautai mizeu. 15Ag, Laodisia uzanan duailel, ein igul guzenanemen go iz abiu. Iz abiu ag ubug pet tam, ag zabeg pet tam. Izal dabeleu enai, ag ubug pet damamen ta, zabeg pet damamen ta, go naliu. 16Bo, ag zabeg ginampet sul, ag ubug pet tam, ag zabeg pet tam, gonun, izan ag izal oisau ougeim pilikaremin, numamen. 17Ag guzenai ze macanemen, ‘Ig ecesab asiu a. Ig ecesab asiu oimai, ecesab tub tamacag dab tam.’ Tam pet. Ag ecesab tamacag, izal ameab ag eg pet daremen. Ag ameag kumi dudu sul. Ag tibur galau tamacag, burum dacanem sul. Duailel ipal agen ag uligaraimai, ag en ‘Bisomagar,’ anem. Ag go i abiu ta? 18Izan ag guzenai awarem, ‘Ag izal gol ab nug eleun gau mamamen. Ag guzenebi, ece asiu pet umamen. Ag burum daimai, aipag nuba, tibur galau ausiau iz ebilaban gau maimai, tugamamen. Ag marasin ipal iz ebilaban gau maimai, agal ameag ebu mebi, agal ameag koli naliu usalamau.

19Duailel inen iz ag en oiab nug noumanem, izan ag igul eg macanemen peimai, aisisilaimai, uhu maranem. Guzenemin, agal salau macanemen ebu koli zoi salau gusig mabun agal igul eg ebuan koli kekulan. 20Ag go don! Iz abuog ebu tapai daimai, zau im korukoruai darem. Duair in go izan zau im korukoruai darem saiu doimai, zoimai, zau im oitaba, iz go dual gonugau zaueim simai daimai, go dual ee zai, go han iz ibail ee zimau.

21Duair in go igul eg unum zilacoromau, go izal hubanemin biz ebu memin, go iz ibail duailel unum gumarabun hubamau. Getal iz han guzental igul eg unum zilacoroimai, izal Mekai nugau biz ebu nug mui duailel gumarabun hobomin.’ 22Duair in go dabug a, go ze go Uwait nugau Ah Wes nug oiagab petak emen duailel awareu, go suban dumam.

Copyright information for `BMH