aHabakuk 2:4

Romans 1

1Iz Pol izan ze go sikut wai marem. Iz Yesus Kristus nugau salau du. Iz Yesus nug gonugau ze oi aidabun ulwaimai, Uwait nugau Ze Naliupet duailel awarabun palautileun.

2Getal Uwait nug gonugau Ze Naliupet duailel marabun baib mareun. Gonugau ze doimai, awaranemen dudu* agen ze go Uwait nugau agau ebu sikut winar. 3Goagen Uwait nugau nag en sikut winar. Go du sul King-Devit nugau ug eiman zoun. 4Go em ebu, Uwait nugau Ah Wes sil go isanarena, Uwait nugau ze umkoskos sesamoraimai, igul naliu pet macaneun. Go noumina, Uwait nug koli asai meun. Go Uwait nugau nag pet, gonun, Uwait nug go duailel unum gusig banou mui gumarabun tapai meun. Nanag go gue Yesus Kristus, igual Dubanou Ban. 5Uwait nug Yesus palautina, go alai ig aigeun, gonun, Uwait nug gonugau ougab naliu eiman ig Yesus nugau ze oi aidabun salau migeun. Uwait nug gonugau salau go migeun, gonun, iguan emgasag unum duailel gonugau ze awaremun, goagen Kristus en goagal oiagab petak aimai, gonugau ze suban sesamoramam. Salau go ig Kristus nugau wanib ebu mai darem. 6Ag, Kristen duailel Rom ban uzan daremen, ag han Uwait nug Yesus Kristus nugau duailel usalabun tapai mareun.

7Guzenaimai, iz ag duailel Rom ban uzan daremen, ag sikut wai marem. Uwait nug gonugau ougab nug ag en petak noumaimai, gonugau duailel pet dabun ulareun. Iz Uwait guzenai aurem, “Uwait, igual memenig, mui igual Dubanou Ban, Yesus Kristus mui agen agal oiagab naliu eiman ag isanaraba, agal oiagab selai dabun maramau.”

Pol go Rom duailel en ougab siksikaimai, go Uwait ‘Ese-e’ aureun.

8Amegai iz ag guzenai awaramoroi. Iz ag en dabeleimai, iz Uwait guzenai auranem, “O Uwait, iz na ‘Ese-e’ aizem. Na Yesus Kristus palautina, duailel go isanareun.” Iz go Ese-e aurem, einen, emgasag unum ebuan duailel agen ag Rom duailel Kristus en agal oiagab gusig petak emen awarina, duanemin. 9Iz ziwas umkoskos ag en dabeleimai, Uwait auranem. Uwait go abiu go petak. Iz gonugau salau mabun izal oiab gusig maimai, gonugau Ze Naliupet gonugau nag en duailel awaranem. 10Iz getal ag piarab tam, gonun, iz umkoskos Uwait gusig auremin, go nug iz palautilaba, ag uligarabun bitai. Uwait nugtal iz igul go guzenabun ailaba, go petak iz ag waiagab bitai.

11Einen, iz ag uligarabun izal dabeleu banou dareu. Iz alaimai, ag isanarabun Uwait nugau Ze awaremin, Ah Wes nug ag gusig maraba, ag suban damamen. 12Izal dabeleu eiman igual oigeb Uwait en petak emun go igua igua isanigei igei damam. Agal oiagab petak emen gonug iz isanilamau. Izal oiab petak emin gonug ag isanaramau. 13O zaiar, ag abiu umamen, ziwas umkoskos iz ag daremen waiagab alaimai, isanarabun dabilanem. Bo, igul ipal beu beu iz ebilab zuna, iz ag daremen waiagab i alaimai, isanaranem. Iz emgasag ipal ebuan duailel Yesus nugau igul sesamorabun isanaremen sul ag han guzental isanaramoroi.

14Uwait nug iz gonugau ze duailel awarabun salau mileun, gonun, iz duailel unum ag en salau mai. Grik duailel mui emgasag ipal ebuan duailel abai ereg ag en salau mai. Duailel abiu memen mui, duailel abiu tam abai ereg ag en salau macanai. 15Igul go en, izal oiab siksikai ag duailel Rom ban uzan daremen, Uwait nugau Ze Naliupet abai marabun gumei darem.

Uwait nugau Ze Naliupet gusig mui.

16Iz Uwait nugau Ze Naliupet duailel awarabun izal oiab selai eiman awaranem, go en iz aip i nuaneu, einen, Zuda duailel mui emgasag ipal ebuan duailel mui ze go doimai, ag agal oiagab Yesus en petak ina, Uwait nug gonugau gusig sil agal igul eg ebuan koli imarena, Uwait nugau amegwab naliu usalanem. Zuda duailel amegai ze go dunar. Ulis emgasag ipal ebuan duailel han dom. 17Uwait nugau Ze Naliu nug duailel ag Uwait nugau amegwab naliu dabun igul abai mareun, igul go guzenai, agal oiagab petak amegai Yesus en memen guzenaital dabi, duailel go ag naliu damam. Uwait nugau ze nug guzenai aneun,

‘Duailel ag Uwait nugau ameg wab naliu dacanemen, go nug ag isanaramau en agal oiagab petak anemen, ag muzmuz awau damamen.’ a 

Duailel unum ag igul eg macanemen.

18Uwait go Mesgai wag dareu, gonugau aigsisilai dareu go abai migei dareu, einen, duailel unum go semoroimai, igul eg beu beu macanemen. Ag agal igul eg nug duailel ipal go Uwait nugau petak ze abiu mabun wageimai macanemen. 19Uwait go aigsisil aneu, einen, gonugau igul unum go araog duailel abai mareun, gonun, ag go abiu mabun iboin. 20Go einen, go petak, duailel agen agal ameag nug Uwait piabun iborain tam, bo, Uwait nug em usalai meun ziwas ebu, duailel ag gonugau igul erunai pet dabelabun go iboin, einen, ag go ece usalai meun uligaimai, go erunai pet abiu mabun iboin. Guzenaimai, duailel ag Uwait go Uwait banou, go gusig mui, go muzmuz guzenaital damau, abiu mabun iboin pet. Gonun, duailel go abiu maimai, ag Uwait guzenai aurabun iborain tam, “Iz na i abiu, gonun, iz ein igul guzenabun go guzenai.”

21Duailel ag Uwait abiu, bo, ag go i ulagwag muranemen. Gonug ag isanarena, go i ‘Ese-e’ auracanemen. Agal dabeleu eg pet usaleun. Guzenaimai, agal oiagab oug ag ein igul naliu ta, ein igul eg ta, ag i abiu. 22Duailel ag guzenemen, “Ig dabeleu naliu mui,” bo, ag dabeleu naliu mui tam, ag dabuiag utub duailel. 23Petak Uwait muzmuz awau dacaneu agen i ulagwag muranemen. Ag abiu duailel mui, meg, man, egun inain ag unum noumamamen, bo, ag agal doropag agtal patai maraimai, ulapagwag maranemen.

24Duailel ag dabuiag utub duailel sul, igul eg asiu mabun dabilanemen. Guzenina, Uwait nug utarina, ag agal dabeleu eg sesamoraimai, uhu igul eg pet maimai, agal enimag ebu agzozou wal igul macanemen. 25Dudu go ag Uwait nugau petak ze uteimai, polu ze ipal en oiagab petak anemen. Ag Uwait nug ece usalai meun ecesab go agal salau maimai, ulagwag maranemen. Ag Uwait nugau salau moroimai, go i ulagwag muranemen. Bo, Uwait nug sag duailel agen umkoskos ulagwag muramam. Petak!

26Duailel ag Uwait ulagwag murabun utemen, gonun, Uwait nug ag utarina, ag igul eg pet macanemen. Iz igul go araog awarai. Ailel ag Uwait nug agal gamulagar abai sag ninan aimai awareun. Ag igul go sag i guzenanemen. Bo, ag agzozou ailel zaiagar abai wal igul macanemen. Ag igul go guzenanemen go agal gamulagar abai ninanemen sul guzenanemen. 27Dudu ag han guzenaital ag agal ulaiagar abai sag i ninanemen. Dudu ag agal oiagab ougeiman ab sul elena, ag agzozou agal dudu zaiagar abai wal igul macanemen. Ag go igul eg pet guzenanemen, gonun, Uwait nug ag uhu banou mareun.

28Ag Uwait abe mabun iboin, bo, ag ‘Uwait go Dubanou Ban’ guzenai dabilab utemen, gonun, Uwait nug ag utarina, ag agal dabeleu eg sesamoraimai, igul eg asiu pet macanemen. 29Duailel go umkoskos ag igul eg beu beu maimai, ag duailel ipal ebalagab igul eg pet macanemen. Ag ecesab asiu mui aimai, ag umkoskos koli ecesab ipal wabun dabilanemen. Ag umkoskos duailel ipal uhu marabun igul eg beu beu ag ibalagab macanemen. Ag duailel ipal agal ecesab wabun dabeleu asiu wanemen. Ag duailel ugarendai, noumanem. Ag agzozou ze alalaimai, alalacanemen. Ag polu ze mina, agal zaiagar agen go petak ze mai darem aimai dabelabun guzenanemen. Ag duailel ipal uhu marabun dabeleimai, agal igul beu beu macanemen. Ag wage wageimai ze eg agal zaiagar enimag ebu macanemen. 30Ag agal zaiagar enimag ebu polu ze araog maranemen. Duailel go igul eg macanemen ag Uwait nugau iwai zaugul. Agen dudu wanimag ulapagwag mui ag gaul dudu sul ze gaul gaul awaranemen. Ag agsag duailel wanimag banou mui dabeleimai, agal wanimag wag macanemen. Ag igul eg mabun abu awau dabelacanemen. Ag agal memeagar anaiagar agal ze i sesamoranemen. 31Ag dabeleu naliu tamacag, ag aiu ses ein igul guzenemenin Uwait nug aurabun i dabelanemenin. Ag agal ze petak aimai, sesamorab tam. Ag agal ug en oiagab noumaimai, i isanaranemen. Ag duailel uhu mui en oiagab i egwanemen. 32Ag abiu, Uwait nugau kasai ze naliu nug guzenai duailel en guzenai aneun, ‘Duailel ag igul eg go guzenanemen Uwait nug duailel go noumamamen aneu.’ Ag ze go abiu, bo, ag agal igul eg utab tam, ag umkoskos mai daremen. Ag igul tub han guzenaital guzenanemen, duailel ipal agen igul eg go guzenina, agen oiagab siksikaimai, anacanemen, ‘Ag igul go guzenanemen, go naliu.’

Copyright information for `BMH