Mark 16

Yesu ivomeiri meme

(Matiu 28:1-8; Luk 24:1-12; Jon 20:1-10)

1Sabati ikovi ma murinai, Meri Magadalin, Meri Jems ina maduwa ma Salome bunama ghabughabusi igimara da Yesu tupuwina iti monaghi.
16:1Dam Jiu asi bera tupuwa monagha ghabughabusi yai emumumusi ma muriyai edogodogosi, ma weivine asi kayowana da weni berana ita kivini.
2Sande boiboghi nubanuba nai muriyai da yabodiri ita ghetawa yei, inae ku guba. 3Ine nae ketaki yai ma tousimani ivivi kidaguwana, “Iyai guba kana nenerui wakimina ina tabira tawayena vereta?” 4Bade itapae ita kita da wakima ghamanakina guba kana neneru wai, namada itabira tawayei. 5Vagheina ma ku guba inerui, ma koroto yaraga yoghoyoghona ku kataiya imakemake na ikitai, gara ghavoghavorina ikotei. Ma nuwanuwasi ikara yaguri, 6ma ivavo kurisi “Nuwanuwami iya ina karayaguri! Asakovi Yesu koto Nasaret ko negwanegwai, itututani na touna iya weni - ivomeiri meme! Ma iterei na wasana weni, ko kitai. 7Karaweni ko nae ma weni varana ina touvotaghotagho kona ki veresi, ma Pita meiteni, ‘Touna ini nau ku Galili, ma nani dobunai kona kitai, kununa ikikimi na nuke.’” 8Vagheina ma ere yabumanisi ma ere kirorosi ine kasibau ma guba ivuru kuyowei. Ma, iyabumana kubina iya rava sago ita kiya avai koroto yaragina ikikisi na nuke.

MARK 16:9-20

[Ima giruma katamanisi ipesari sasara Mak ina buka igirumi. Giruma ruwa katamana kirakinisi na teta 9 da ku 20 iya ita makemake.]

Yesu Iru Seghana Meri Magadalin Kurina

(Matiu 28:9-10; Jon 20:11-18)

9Sande boiboghinai Yesu siraghe yai ivo meiri murinai, iruseghana yaghina Meri Magadalin kurina. (Kununa kanuma berosi asi vi meikovi ma kumaneva ruwa gwabinai ivi kasibunisi.) 10Avai ikitai na inae ma ina dam sausau yawayawara yavuyavu na ivi seghesi. Tousi na imogumogu ma iruru matadoga. 11Ma maranai Meri ikisi, “Yesu siraghe yai ivo meiri meme, akitai.” Ina sisiya iya ita tumetumei.

Yesu Iru Seghana Touvotaghotagho Ruwa Kurisi

(Luk 24:13-35)

12Weni berana murinai, Yesu iru seghana touvotaghotagho asi viruwa kurisi na kana kita bogai, maranai iyawara ku meyagi yoghoyogho ikasikasibau. 13Avai ikitai na ivovira asi rava ivi seghesi, bade asi sisiya iya ita tumetumei.

Yesu Iru Seghana asi Vi 11 Kurisi

(Matiu 28:16-20; Luk 24:36-49; Jon 20:19-23; Acts 1:6-8)

14Ma touna murinai, asi vi 11 ikamkam maranai ma Yesu iru seghana. Ivo meira kurisi, asi nota soruwana ma asi nuwa bagibagi kubina, “Mike da rava namada ikitaku ma ivi seghemi da siraghe yai avomeira meme, avikubina asi sisiya iya kota tumetumei?” 15Ma ikisi bo, “Ko kasibau kona nae dobu tupana yavu ma varaku beibeina kona dimei rava yavu kurisi. 16Ma rava iyai ina tumetumeku ma ina towasamagha na ina yawasa, ma rava iyai iya ina tumetumeku na kovoghina ina veiya. 17Rava itumetumeku na aniba maragata kirakinisi ina berasi, kanuma berosi kaku wavai rava gwabisiyai ini kasibunisi ma pona viruwai ini sisiya. 18Mike da mota ina veiya, bo gegura berosi inumai na iya ina siraghe. Imasi rava gubagubagisi ku tepasi ina terei na ini damisi ma ina yawasa.”

Meimeituwa Yesu Iveiya Ku Kunuma Ighae

(Luk 24:50-53; Acts 1:9-11)

19Bada Yesu ivi sisiya kurisi ikovi murinai, na Meimeituwa iveiya ighae ku kunuma ma kataiyanai imake. 20Vagheina ma touvotaghotagho ikasibau inae dobu yavu sinesi yai iruguguya rava yavu kurisi, ma Bada sanasi yai inoya yavuyavu, ma ina maragatai iki nuwaghanisi na vagheina nuke iruseghana asi ruguguyai ma aniba berasi iberaberasi matakirasi na rava ivi matamatei.

Copyright information for `BMK