a8:11Deuteronomy 13:1-5, 18:18-22; Judges 6:17-22; 1 Samuel 2:34; 2 Kings 20:8-11
b8:12Matiu 12:39; Luk 11:29

Mark 8

Yesu Rava 4000 Ivi Kanisi

(Matiu 15:32-39)

1Nani maranai, rava ipesari sasara iriye meyesi. Numaduba nana iya ere vavisi, touna kubina Yesu ina touvotaghotagho ighoresi kurina ipiti, ma ivi sisiya kurisi, 2“Numaduba na taku meiteni ka make yavuyavu da mara aroba ikovi, ma tousi na vavai kegha, touna kubina avi nuwaboyesi. 3Mike da ana kitawayesi asi ku numa ere kam siraghesi, kara ketaki yai matanenerina ina pananai. Ma bade ruwamtousi na uwamai ipiti.” 4Ina touvotaghotagho ikipotei ma ivavo bo, “Weni dobunai na rava iya ita makemake, touna kubina parawa meni dobunai ta veiya ruvaruvana da weni ravasi ina kam siyowa?” 5Bade Yesu ivi taraviresi, “Parawa visa gwabimi yai?” Tousi ivavo bo, “Parawa meikovi ma kumaneva ruwa.”

6Vagheina ma Yesu numaduba ikisi da imake pikasi. Parawa meikovi ma kumaneva ruwa iveiya ma Meimeituwa ivi kaikaiwei, bade parawa ivo gimagima, ma ina touvotaghotagho iveresi da numaduba ita rereghisi, ma ina touvotaghotagho rava irereghisi. 7Bade nuke tousi tiya yoghoyogho visana kava gwabisiyai, ma touna Meimeituwa ivi kaikaiwei tiya kubina ma ina touvotaghotagho ikisi da numaduba ina veresi. 8Vagheina ma rava tupasi yavu ikam, da ikam siyowa. Ma bade nuke kam toutoura irakata kirakai imake terei; touvotaghotagho siripu asi vi 7 kam toutoura ivi tuposi. 9Nama rava 4000 nuke. Muriyai Yesu ivotawayesi asi ku numa inae. 10Mara sago kava, Yesu ku waga igeru ina touvotaghotagho meiteni, ma inae ku dobu Dalmanuta.

Parisi* Matakira Kubina Ivi Bagha

(Matiu 15:39 – 16:4)

11Parisi ruwamtousi ipiti ma Yesu ivivi ghe viravirai. Asi kayowana da Yesu ita rubui, touna kubina ivi taravirei da matakira Meimeituwai iti beyesi, da tousi iti tumetumei da aniba berasi Meimeituwai epitipiti. a  12Yesu nuwa sinenai kanumina isoruwana sasarei, ma ivavo bo, “Avikubina tami weni damna karako koi taravira matakira Meimeituwai? Akimi, kara iya meyana da tami matakira ana berai da kona kitai.” b  Bade Yesu ma ina touvotaghotagho meiteni Parisi* ine kuyowesi ma ku waga igeru, idamana Galili yawawina ku nevana.

Yesu ina Touvotaghotagho Ikikirakiyesi Parisi* Ma Herod Asi Bera Ma

13Bade Yesu ma ina touvotaghotagho meiteni Parisi* ine kuyowesi ma ku waga igeru, idamana Galili yawawina ku nevana. Kubina.

14Ma touvotaghotagho nuwanuwasi iwapa da parawa ita veiya, ma parawa sago kava wagayai ma iya avai sago. 15Yesu iki kiraki yesi ivavo bo, “Ko kita ruvami da Parisi* ma Herod asi ist iya ina waromi.”
8:15Dam Jiu asi nota, ist na awanaina kama rava eberaberasi imake berowana ma asi yawasa iberoi, kama parawa yai egwadagwadai ma edododo nuke. Maranai Yesu ist isisiyei weni dobunai, na Parisi* ma Herod asi bera ma asi kei tumetume asi yawasa sinenai.


16Touvotaghotagho ivitarapiri vivira nani sisiyina Yesu ivavavoweina, “Touta parawa iya kata pitiyei kubina na ist isisiyei.”

17Yesu namada isakovi da tousi avai ivivi sisiyei kubina ivi tarakasiyanesi, “Avai koi nuwaboyei ma ko vavavo da parawa kegha? Agunai tami karakavanaki kona sakova kamowiku. Maghitepami ibagibagi ghagha! 18Matami emakemake ma iya kota kitakita bubuna! Tinimi emakemake ma iya kota viviyana bubuna! 19Konotai bo kegha ikimakava parawa asi vi meikovi avogimagimasi ma arereghisi rava 5000 kubisi? Ma nani imakemake teresi na siripu asi vivisa kovi tuposi?”

Ma ikipotei, “Siripu asi vi-12.”

20Ma Yesu ivi taravira meyesi, “Ma maranai parawa meikovi ma kumaneva ruwa avogimagimasi ma arereghisi rava 4000 kubisi ma maketeresi siripu visa kovi tuposi?”

Ma ikipotei, “Siripu meikovi ma kumaneva ruwa.”

21Yesu ivavo bo, “Tami karakava da kona sakoviku bo?”

Yesu Koroto Matapotapotana Ivi Yawasi

22Maranai Yesu ma ina touvotaghotagho ipiti ku Betsaida meyagina, nani dobunai rava ruwamtousi koroto matapotapotana ikasiveiya ipiti yei Yesu kurina ma ivi baghai da ita votovoni ma iti yawasi. 23Yesu koroto matapotapotana imana iveiya ma iruteni da meyagi ikasibu kuyowei. Vagheina ma koroto matana isovai ma imana ku matana iterei ma ivi taravirei, “Avai kekitakitai bo kegha?”

24Koroto ikita, ma ivavo bo, “Rava akitakitasi na kama keyama ita vivi yawayawareyana.”

25Bade Yesu imana koroto ku matana itere meyei ma ikita uwara ma iyawasa ma bera tupana yavu iruyaghari.

26Yesu ikiya bo, “Iya ku meyagi kwavovira meme, maninina kenai am ku numa.”

Pita Ivavo Yesu Na Keriso Meimeituwa Ina Vinevine Touviyawasa

Matiu 16:13-16; Luk 9:18-20

27Vagheina Yesu ma ina touvotaghotagho inae ku meyagi ruwamtousi Sisiriya Pilipai meyagina ghamanakina ririvinai. Ketaki yai iyawara inenae ma Yesu ina touvotaghotagho ivi taraviresi, “Rava ikima inuwanotenotei, da taku na iyai?”

28Tousi ikipotei, “Rava ruwamtousi evavavo da tam na Jon Touvitowasamagha, rava sirasiraghesi sanasi yai ivovira meme, ruwamtousi evavavo da tam na kikiverena Elaija ivovira meme, ma ruwamtousi evavavo tam na Meimeituwa ina kikiverena kununa kava nuke.”

29Bade ivi taraviresi, “Ma tami, kovavavo da taku iyai?”

Pita ikipotei, “Tam na Keriso, Meimeituwa ina vinevine, Touviyawasa!”
30Bade Yesu ikisi da iya iyai ina kiya da touna Keriso.

Yesu ina Touvotaghotagho Ikisi Da Touna Kara Ina Siraghe Ma Ina Vomeiri Meme

Matiu 16:21-23; Luk 9:21

31Bade Yesu ivi karei da ina touvotaghotagho ini beyebeyesi. Ivavo bo, “Taku, Koroto Keimatana*, kara ana keivowavowa sasara. Ma babada, Prist babadisi, Mosese ina vigheiyena touvibeyebeyena* ravasi ina basareku. Kaku ghaviya ini siragheniku ma mara aroba murinai ma ana vomeiri meme.” 32Yesu weni berasi yagharinai ivivi sisiyesi touna kubina Pita Yesu irutenaviviri ma yeghana ivikarei.

33Bade Yesu itavirei ina touvotaghotagho ikitasi ma Pita iyeghai, “Seitan kene kuyoweku! Tam iya kuta vivi nuwanotanota Meimeituwa ina ku nota ma rava asi ku nota kenotanota.”

Yesu Votaghotagho Na Iyamna Avai

Matiu 16:24-28; Luk 9:23-27

34Bade Yesu numaduba ma ina touvotaghotagho iworesi ipiti kurina ma ivi sisiya kurisi, “Mike da rava sago ina kayowei ina wagiseku na ina kayowana tupana yavu kumurina ina terei ma kana korosi ina kavari ma ina wagiseku.
8:34Weni na awanaina. Touna iyamna na Yesu ina touvotaghotagho avai inimayina bo keivowavowana ini vagheinei tousi ina veiya ekivikivini kubina. Touna iya ita vavavo da ina touvotaghotagho korosi yai ina siraghe kama touna iberai.
35Iyai ina kayowana ina yawasa ina votani, touna yawasa keimatana ini wapai, bade iyai ina kayowana ina yawasa ina basarei taku ma varaku beibeina kubina, na touna yawasa keimatana ina pananai. 36Mike da rava iyai weni dobuna yawasina beibeina ina votani, ma yawasa keimatana ini wapai, nani berasi tupasi yavu kara iya ina vowagui. 37Mike da rava ina yawasa keimatana ini wapai na kara iya kovokovoghina ina gimara meyei. Rava iyavo karako emakemake na kama rava iya patupatutusi ma tousi bera berosi eberaberasi. Iyai karako taku ma varaku ini pupuwei, nuke taku, Koroto Keimatana*, touna ani pupuwei. Weni touna ina tupuwa maranai ana vovira meme ku dobu aku mamai ina borumai ma ina aneya vokuwayisi meiteni.”

38

Copyright information for `BMK