b9:12Aisaiya 52:13 - 53:12; Psalm 22
f9:48Aisaiya 66:24

Mark 9

1Bade Yesu ivavo kurisi, “Taku sisiya keimatana akikimi, tami ruwamtumi weni, na kununa Meimeituwa epitipiti ina rava ina koyaghisi ere maragasina na kona kitai ma muriyai kona siraghe.”

Yesu Kitakitana Itawanavirei

Matiu 17:1-13; Luk 9:28-36

2Mara meikovi ma kumaneva sago murinai Yesu Pita, Jems, ma Jon tousi kava ikasi veinisi ighae koya gheghena ku tepana, ma na Yesu kitakitana itawanavirei tousi matasi yai. 3Kana gara na ivi mata kamokamota sasara. Iya iyai weni dobunai gara ina tinasuwaghi na ina ghavora nuke. 4Vagheina Elaija ma Mosese iruseghana ma Yesu meiteni ivivi sisiya.

5Touvotaghotagho asi viaroba na iyabumana sasara, ma Pita iya ita sakovi da avai ini sisiyei, touna kubina Yesu kurina weni nuke ivi sisiya, ivavo bo, “Bada, ibeibai da touta weni dobunai. Taki vada asi viaroba kana yamoni, sago tam kubim, sago Mosese kubina ma sago Elaija kubina.”

7Bade ghuva iruseghana ma iruputanisi ma ghuva sinenai Meimeituwa ivi sisiya, ivavo bo, “Wena natuku aku nuwayuyuna. Koviyanei!” 8Mara sago kava touvotaghotagho ikita kwavikwaviviro ma iyaiyai sago ita kitai, Yesu kava.

9Maranai Yesu ma ina touvotaghotagho asi viaroba koyai isorusoru, ma Yesu iki yapakesi, “Avai kokitai na iya rava sago kona kiya. Taku Koroto Keimatana* siragheyai ina vomeiri ma muriyai da rava kona kisi.”

10Vagheina ma tousi iya rava sago ita kiya ma tousi mani ivi tupa vireyana meyesi, “Bade siragheyai ina vomeiri meme isisiyei na iyamna avai?”

11Bade Yesu ivi taravirei, “Avikubina da touvibeyebeyena* Mosese ina vigheiyenai evavavo da Elaija kununa ina vovira meme, bade Keriso muriyai ina piti?”
9:11Dam Jiu asi tumetume Elaija ina vovira meme ku dobu iya uwamina ma Keriso, Meimeituwa ina vinevine touviyawasa, ina piti. (Malachi 3:1, 4:5-6 ko kitai.) Bade tousi iya ita notai da Elaija ina keivowavowa, maranai ina vovira meme.


12Yesu ikipote, “Elaija kununa ina piti bera tupana ina vokavikaviyei Keriso ina piti kubina. Meimeituwa varana bade evavavo taku, Koroto Keimatana*, ana keivowavowa ma rava ina basareku. b  13Sisiya keimatana akikimi da Elaija namada ipiti ma rava asi kayowanai iberai kurina. Kununa kava Meimeituwa varanayai ikimakava igirumi touna kubina na nuke itupuwa.”
9:13Yesu weni dobunai Jon Touvitowasamagha isisiyei touna na kama Elaija (Matiu 11:13-14, 17:10-13 ko kitai.)


Yesu Kanuma Berona Ivi Kasibuni Koroto Kiki Sinenai

(Matiu 17:14-21; Luk 9:37-43a)

14Yesu ma ina touvotaghotagho asi viaroba ivovira ma inae touvotaghotagho ruwamtousi kurisi, ma ikita da numaduba ghamanakina imeiri kwavikwavivirosi, ma touvotaghotagho vigheiyena touvibeyebeyena* ruwamtousi meiteni ivivi ghaseyana. 15Maranai rava Yesu ikitai na tousi irusakwara ma ivi nuwabeibai ma ivivi vuruwana da inepotei.

16Ivi tarakasiyanesi, “Avai koi ghaseyanei tousi meiteni?”

17Koroto sago numaduba sanasiyai iki potei, “Bada, kanuma berona natuku itowai ma iberai da ivi kawa potai, touna kubina apitiyei kurim. 18Maranai kanuma berona evovomeira kuriya, na ku dowa etawatawayei, kawana epuropuroi, okena ekarakarakikini, ma ibadobadowana. Am touvotaghotagho avi baghasi da iti kasibuni, ma iya kovokovoghina ita berai.”

19Yesu ikipotesi ma ivavo, “Te-e-e, dam keitumetumemi! Tami rorovani kava taku tami meiteni! Ma mara visa tami kubimi ana meiri? Koroto kiki kopitiyei kuriku!”

20Vagheina ma koroto kiki Yesu kurina ipitiyei. Mara sago kava kanuma berona Yesu ikitakitai, na koroto kiki ikayo sirasiragheni, ma koroto kiki ku dowa isoruwei, ivisuvirevirei, ma kawapurona ikasibau. 21Yesu koroto kiki ina mamai ivi taravirei, “Mara avai weni gubagina idagui?”

Touna ikipotei ma ivavo, “Touna meyameyana maranai.
22Mara patapatana ku keyama karakarasina ma ku yokowa itawatawayei, da iti siragheni kubina. Mike da tam kovokovoghim, keru wayakapoweki ma ke vowaguki.”

23Yesu ivavo kuriya, “Avi kubina kuvavo, 'Mike da tam kovokovoghim'? Iyai etumetume, Meimeituwa kovokovoghina bera tupana yavu ina berai kubina!”

24Mara sago kava koroto kiki ina mamai ponana ghamanakinai ivavo, “Atumetume. Ma aku tumetume iya itarakata, touna kubina ke vowaguku da ina rakata!”

25Yesu ikitai da numaduba iriyeriye kousisi, vagheina ma kanuma berona ikikirakiyei, ivavo bo, “Tam kanumim rava ki tina potasi ma ki kawa potasi, akiki kirakiyem da koroto kiki ke kasibu kuyowei ma iya meyana kwaru meme ku sinena!”

26Kanuma berona irukwatu, koroto kiki ikasi sirasiragheni ma koroto kiki ikasibu kuyowei. Koroto kiki kitana kama rava sirasiraghena ikenakena, rava ipesara sasara nani dobunai ivavo bo, “Isiraghe!” 27Bade Yesu imanai ivotani ma iteinapaini ma ivomeiri.

28Muriyai Yesu ku numa sinena irui, tousimani duma ma ina touvotaghotagho ivi taravirei ivavo bo, “Avikubina taki iya kovokovoghina da kanuma berona kati kasibuni?”

29Ivi sisiya kurisi, “Weni nuke kanuma berona na touta iya kovokovoghina tikasibuni, kegha da vi kawavenoveno wai kava.”

Yesu Ina Siraghe Ivi Sisiya Meyei

(Matiu 17:22-23; Luk 9:43b-45)

30Yesu ina touvotaghotagho meiteni nani dobuna ine kuyowei ma dobu Galili yai itu yaragha inenae. Ina touvotaghotagho ivivi beyebeyesi touna kubina iya ina kayowana da rava ina sakovi da touna nani dobunai. Weni nuke ivi sisiya kurisi, “Kaku ghaviya taku, Koroto Keimatana*, ina veiniku da rava kuimasi ina tereku da ini siragheniku, bade mara aroba ina kovi na ana vomeiri meme.” 32Bade tousi ina sisiya iya ita vomodiya kubina, na iyabumana da iya iti taravirei.

Touvotaghotagho Vi Badana Ivi Ghaseyanei

(Matiu 18:1-5; Luk 9:46-48)

33Yesu ma ina touvotaghotagho ku Kapaniam isegha ma ku numa sinena irui, ma ivi taraviresi, “Ketakiyai na avai ko vivi ghaseyanei?”

34Ketakiyai tousimani ivivi ghaseyana da sanasiyai na iyai bada, touna kubina na ivi yasamisi.

35Imake pikai, ma asi vi 12 ighoresi da itariyesi kurina, ma ivi sisiya kurisi, “Iyai ina kayowana da ini bada, touna ina tere soruwana meyei ma ini muri tawayena ma touna ini toubigabiga rava kubisi.”

36Yesu pipiya kiki iveiya ma pousiyai ivi meirini. Itarasaghavui ma ivi sisiya kurisi, 37“Iyai weni pipiya kikina nuke ini kaikaiwei taku wavakuai, na taku ikaikaiweku, ma iyai ikaikaiweku, iya taku kava iti kaikaiweku, ma iyai ikitawayeku na meiteni ikaikaiwei.”

Iyai Iya Itighaviyeta Touna Na Touta Meiteni

(Luk 9:49-50)

38Jon Yesu kurina ivi sisiya, “Bada, koroto sago kakitai kam wavai kanuma berosi ivivi kasibunisi. Touna na iya touta ita yaraga, touna kubina kavigheiyei da iya ina bera meyei.”

39Yesu ivavo, “Iya koni gheiyei. Rava sago aniba berasi kaku wavai ina berai na iya kovokovoghina da mara sago kava ini vara beroweku. 40Iyai iya iti ghaviyeta touna na kata gwani. 41Vagheina sisiya keimatana akikimi, rava sago yokowa ina veremi ko numai taku kaku wavai ma ko kivikiviniku kubina, touna kana maiya ina veiya kara iya meyana da ini kegha.

Vorubu Sisiyina

(Matiu 18:6-9; Luk 17:1-2)

42“Mike da rava sago rava kiki iyai itumetumeku na ku berabero ina terei, rava kiki kama weni pipiya kikina nuke, Meimeituwa ina kovogha kirakiyei. Ibeibai mike da nani ravana kamyonai wakima ghamanakina ina saghiri ma ku neyagha ina tawayei, ma touna kovoghina na iya itarakata. 43Mike da imam ina beram da berabero kwa berai, ke kasiyaragha tawayei.
9:43-44Weni tetesiyai - 43-44, 45-46 ma 47 sinesiyai viyabuyabumana, kinuwariwa iti beyena ikimakava notatere kikina berabero na. Yesu iya ita kayowei rava nuke imasi ma kaesi ini kasiyaraghana tawayena bo matasi ini tupa tawayena — touna na bera iya ini beibeiya. Ina kayowana tousi berabero kunukununa ina pupunatawa yei touna nuwanuwasi sinenai. Ta sisiya evavavo, tousi ini segha, Meimeituwa kurina ina taviresi, ma nuke ina kayowanai ina make.
Ibeibai da imam sago kava ma ku yawasa keimatana kwa rui, iya ita beibai da imam ruwa meiteni ku keyama karakara vaghasina kwa rui.
9:43-44Keyama karakara vaghasina — nani wasana Meimeituwa Seitan ma ina aneya ma rava iyavo iya Meimeituwa ina rava na tousi kasi wasa (Matiu 25:41; Revelation 20:10-15). Grik ponana “gehenna” (hell) karena inae Sanagha Hinnom — touna igonugonu sasara Jerusalem nevanevanai touna ivi mugu tawatawayena, ma keyama mara patapatana ikarakarata. Muriyai touna ivi awanainei da wasa kovogha damona na nuke.
45Mike da kaim ina beram da berabero kwaberai, ke kasiyaragha tawayei. Ibeibai da kaim sago kava ma ku yawasa keimatana kwarui, iya ita beibai da kaim ruwa meiteni ku keyama karakara vaghasina ina tawana runimu. 47Mike da matam ina beram da berabero kwaberai, ke tupa tawayei. Ibeibai da matam sago kavai ma Meimeituwa ina Koyaga Yawasa Kuvouna kwarui, iya ita beibai da matam ruwa meiteni ku keyama karakara vaghasina ina tawana runimu. 48Nani dobunai, ‘motamota rava ekanikanisi na kara iya ina siraghe, ma keyama karakarasina iya meyana ina siraghe.’ f 

49“Aku touvotaghotagho tupasi vorubu vitana ina pananai damina kama keyama karakarasina nuke, ma nani keyamina karakarasina ina berasi da Meimeituwa matanai tousi na seyaseyasi, kama neyagha ku banuwara etereterei ma ekapukapuni na nuke.”

50“Neyagha na purapura beibeina, ma mike da ina dagisa ina kovi, touna iya kovokovoghina taberai da ina dagisa meme. Ko berai da tami kama vavai neyagha meiteni etavatava na nuke — tupami yavu kwamaru yai komake.”

Copyright information for `BMK