a1Eks 13.21-22, 14.22-29;
b3Eks 16.35;
c4Eks 17.6, Jaŋ 20.11;
d5Jaŋ 14.29-30;
e6Jaŋ 11.4;
f7Eks 32.6;
g8Jaŋ 25.1-18;
h9Jaŋ 21.5-6;
i10Jaŋ 16.41-49
j16Mat 26.26-28, Mak 14.22-24, Luk 22.19-20;
k18Lew 7.6;
l20Dut 32.17;
m22Dut 32.21
n231 Kor 6.12;
o26Sum 24.1

1 Corinthians 10

Israel mutuk malgeri, yeŋgöreŋ galöm meme keu

1O urumeleŋ alaurupni, Israel neŋgö ambösakoninan Mosesgö andöŋe kaba wuataŋgögetka yuai asuhuyöhi, miaŋgöra mönö gukmaulem malbepuk. Miaŋgöra Israel neŋgö könanini kewö suariba ohozal: Yeŋön mönö körek kousu bapŋe kaba mala Köwet Pisikŋi kutugetka yeŋgöreŋök kunŋan kun qahö ayuhuyök. 2Anutunöŋ o melunŋi kousunöŋ aka köwetnöŋ aliga mi kutuba kaba körekŋan uruŋini meleŋda Mosesgö könagesöŋi aket. 3Mewö aka körek yeŋön urugö nene miyöhök miwikŋaiba nemba malget.

4Mewöyök körek yeŋön urugö oŋi miyöhök miwikŋaiba nemba malget. Urugö oŋi mi köt ketaŋi kunöŋ eŋguataŋgöba könaŋine kayöhi, mönö miaŋgöreŋök miwikŋaiget. Köt ketaŋi mi Kraistkö söpsöpŋi. 5Mewö malgetmö, mi töndup Anutunöŋ könagesö ölŋi mieŋgöra urusösöŋgai qahö möta maliga gölme qararaŋkölkölŋe ayuhugetka qamötŋinan qeqelaŋlaŋ ahöba gisahöget.

6Mewö asuhuyöhi, mi nanini kezapqetoknina akza. Anutunöŋ mönö söpsöp mi neŋgöra aka aliga galöm meme keunina kewö akza: Yeŋön uruŋini qahö galöm köla bölöŋaŋgöra köpösöŋgögeri, neŋön mönö miaŋgö dop aka ayuhubinbuk. 7Mewöyök Israel yeŋgöreŋök tosatŋan tandö lopioŋ waikŋini memba möpöseiba malgeri, eŋön mönö miaŋgö dop aka malbepuk. Yeŋgöra Buŋa Kimbinöŋ keu kewö ohoget ahöza, “Könagesö yeŋön nem sösöŋgai ala tokoba tatketka uruŋinan wahöriga miaŋön meleŋda kezapjupjup kewö ahök: Yeŋön liŋet gwawet unduba o köhöikŋi nemba serowilin laŋ aket.” Keu mewö ahöza.

8Yeŋgöreŋök tosatŋan serowilin aketka Anutugö irimsesewölŋaŋgöra aka ambazip 23.000 miaŋgö dop silim mohotkö uruŋe kömumba etket. Neŋön mönö tosatŋi mieŋgö dop serowilin akinbuk. 9Mewöyök Israel yeŋgöreŋök tosatŋan Kembu esapköm waŋgigetka mokoleŋnöŋ eŋgöhögetka kömuget. Neŋön mönö tosatŋi mieŋgö dop Kembu esapköm waŋgibinbuk. 10Yeŋgöreŋök tosatŋan galömurupŋini irikuruk jimoŋgot aka andö eŋguba malgetka mem ayuayuhu garatanöŋ mönö eŋgui kömuget. Neŋön mönö tosatŋi mieŋgö dop irikuruk jimoŋgot laŋ aka malbinbuk.

11Mewö asuhum eŋgiyöhi, söpsöp keu mi mönö nanini kezapqetoknina akza. Gölmenöŋ malmalgö nalö teteköŋan kam kuŋgum neŋgii maljini, kösohot mi mönö neŋgöra aka ohogetka galöm meme keunina akza. 12Miaŋgöra kin köhöimangö jizani, mönö et guhubapuköra galöm mem aŋguba malman.

13Esapesap qakŋine öŋgömakzei, mi gölme ambazip körek neŋgö qaknine öŋgömakze. Esapesap qainŋi kun miwikŋaibeak, miaŋgöreŋ ösumŋinan qahö dop köljawaŋgöra etpeakmö, Anutunöŋ keuŋi jöhöyöhaŋgö dop mi pöndaŋ wuataŋgöba ahakza. Yaŋön esapesap Toŋi aŋgön köliga esapesap ösumŋini qahö dop kölmawaŋgö dop mi al eŋgimamgö osimakza. Mewögöra esapesap mötketka Anutunöŋ ösumŋi eŋgiba mewö miaŋön ölöŋ kölbingö köna mewöyök mesat eŋgii asuhumakza. Miaŋgöra eŋön gölmegö esapesapŋi mi ölöp kin köhöiba luhut almeaŋgö dop akze. Mewö. a , b , c , d , e , f , g , h , i 

Tandö lopioŋgö lömbuaŋ aka Kembugö semön kömbukŋi

14Miaŋgöra wölböt alaurupni, tosatŋan tandö lopioŋ waikŋini memba möpöseim eŋgimakzemö, eŋön mi kök ala mosötme. 15Nöŋön mötmöt ambazip aködamunŋinambuk akzeaŋgö dopkeu jimami, mi mönö nanŋinak kewöta miaŋgö ölŋi miwikŋaime.

16“Kembugö semön nene nembin,” jiba kötumötuetkö qambigöra Anutu saiwap jiba köuluköba qambi miaŋgöreŋök nemakzinaŋgöreŋ mönö Kraistköreŋ toroqeba sepŋi nemakzin. Beret mindipköba miaŋgöreŋök nemakzinaŋgöreŋ mönö Kraistköreŋ toroqeba busuŋi nemakzin. Miaŋgöra ölum eŋgubapuk. 17Körek neŋön beret mohot miaŋgöreŋök nemakzin. Beret mi mohot akzawaŋgöra aka gwötpuk neŋön mönö Kraistkö ölŋi mohot akzin.

18Iŋini mönö Israel könagesögö malmalŋi mötmörime. Ambazip jöwöwöl ohomegöra nene algetka tosatŋan miaŋgö kitipŋi nemakzei, yeŋön mönö altagöreŋ toroqeba nupŋi Anutugöra memakze. 19Keu miaŋgö könaŋi ölŋi mi mönö denöwö jibileŋak? Tandö lopioŋ eŋgöra bau qegetka sepŋi eri jöwöwöl ohomakzei, miaŋön ölŋambuk akzawaŋgöra jiza me qahö? Tandö lopioŋ mi ölŋi akzeaŋgöra jiza me qahö? Keu miaŋgö könaŋi denöwö?

20Tandö lopioŋ mi ölŋi qahöpmö, urumeleŋgö kopa yeŋön töndup jöwöwölŋini ömewöröme yeŋgöra ala ohomakze. Mi Anutugöra qahö. Nöŋön iŋini ömewöröme yembuk toroqeba malbepuköra waimanjat mötzal. 21Iŋini Kembugö qambinöhök aka ömewöröme yeŋgö qambinöhök öröröŋ nembingö osime. Mewöyök Kembugö nene dum aka ömewöröme yeŋgöreŋ nene dum mi öröröŋ toroqebingö osime. 22Ahakmeme mewöŋan mönö Kembugö uruŋi qei böliiga irimŋi seholimapköra mötzin me? Kukösumninan mönö Kembu oŋgita öŋgöba maljin me? j , k , l , m 

Nanine imbi-imbi mosöta Kembu möpöseibin.

23Tosatŋan kewö jimakze, “Nini ölöp nanine imbi-imbi yuai pakpak ahakzin.” Keu mi ölŋapmö, ahakmeme pakpak miaŋön mönö qahö bauköm neŋgimakza. “Nini ölöp nanine imbi-imbi yuai pakpak ahakzin,” mewö jimakzemö, ahakmeme pakpaknöŋ mönö urunini qahö naŋgöba mem köhöim neŋgimakza. 24Kunŋan kun nanŋaŋgörök mötmöriba ölöwakŋamgöra kapaŋ kölbapukmö, alaurupŋan ölöwakŋegöra kapaŋ köli dop kölma.

25Sömbup i me wai maketnöŋ aka qeköm nene mire bohonŋi memegöra alakzei, mi mönö uruyahöt mosöta nemakŋe. Sömbupköra uruŋinan tölöhobapukö qesiqesiŋi kun mönö kude akŋe. Qahö! 26Keu miaŋgö könaŋi mi Buŋa Kimbinöŋ kewö ohoget ahöza, “Gölme aka yuai pakpak miaŋgöreŋ ahözawi, mi Kembugö buŋaya akza.”

27Kun Kraist qahö möt narizawaŋön eŋgoholiga yaŋgöreŋ anbingö möta anda tatketka nene i me wai jeŋine al eŋgimei, mi mönö uruyahöt mosöta neme. Nenegöra uruŋinan tölöhobapukö qesiqesiŋi mi mönö kude akŋe. Qahö! 28Nanŋinaŋgöra qahöpmö, “Nene ki mönö tandö lopioŋ yeŋgö naluk alalŋi akza,” kunöŋ mewö jii mötme ewö, mi jiyöhi, yaŋgöra aka uruŋan bölibapuköra mönö galöm mem aŋguba kude neme.

29Nangi urugan tölöhobapuköra qahö jizalmö, alagahö uruŋan bölibapuköra mi jizal. Nöŋön nani imbi-imbi yuai akiga alanaŋgö uruŋan böliiga kewöt niŋgiba Anutunöŋ keuni jim teköba likepŋi meleŋ niŋgibapuk. Öne mewö mendeŋ aŋguinga jabö ahuiga qahö dop kölja. 30Nöŋön ambazip yembuk toroqeba tata neneŋinaŋgöra “Anutu pipsaiwap!” jiba sömbup nemami, tosatŋan mewö neka miaŋgöra andö nuŋgugetka qahö dop kölma. Sömbupköra Anutu möpöseizali, miaŋgöra mönö keu töhöreŋ jim niŋgigetka qahö dop kölja.

31Miaŋgöra o me nene nemei aka i me wai akŋei, mi pakpak mönö Anutugö qetbuŋaŋan sehimapköra aka ahakŋe. 32Yuai kun kude aketka kungö uruŋan miaŋgöra böliiga mötnaripŋan sörörauba etpapuk. Juda me kantri tosatŋaŋgö ambazip me Anutugö könagesö mieŋgö sutŋine kungö uruŋan mönö eŋgöra aka bölibapuk. 33Nöŋön mewöyök yuai pakpak ahakzali, miaŋgöreŋ mönö ambazip körek pakpak uruŋinan ölöwakŋapköra kapaŋ köla maljal. Nanök ölöwakŋamgöra qahö kinjalmö, ambazip sehisehiŋan ölöwakŋegöra jaram tibiga kunbuk letota Suepkö buŋaya akŋegöra kapaŋ kölakzal. Mewö. n , o 

Copyright information for `BMU