a9Dut 25.4, 1 Tim 5.18;
c13Dut 18.1;
d14Mat 10.10, Luk 10.7

1 Corinthians 9

Aposol denöwö akiga dop kölbawak?

1Wani kösönöŋ jöhöm niŋgiiga solanŋi qahö akileŋak? Eŋön kewöt niŋgigetka aposol akzal me qahö? Kembunini Jisösnöŋ asuhum niŋgiiga ehal me qahö? Nöŋön Kembugöreŋ naŋgöba nup membiga iŋini nup miaŋgö ölŋi akze. 2Kembunöŋ nanŋak aposol nup niŋgii yambuk kinda membiga iŋini uruŋini meleŋda nöŋgö muŋgem supapni akze. Miaŋgöra tosatŋan kewöt niŋgigetka aposol qahö akileŋak ewö, eŋön mönö könaŋamni mewö möt yaköze. Mi mönö amqeba naŋgöba jigetka dop kölma.

3Ambazip tosatŋan nöŋgöra “Aposola qahö akza,” jiba tokoba andönöŋ qeqe ak niŋgimakzemö, nöŋön mönö eŋgöreŋ kösohot jiba miaŋön nani könaŋamni naŋgöba jimakzal. 4Miaŋgöra könöp numbu nene neŋgigetka neŋakurupni yembuk memba nemba malbinak, miaŋön mönö dopŋe akawak. 5Pitö, aposol tosatŋi aka Kembu Jisösgö munurupŋi yeŋön anömurupŋini mötnaripŋinambuha eŋguaŋgita mohotŋe anda kamakze. Nöŋön mewöyök miaŋgö dop akileŋak ewö, silik miaŋön mönö köna walöŋda qötöŋgatpileŋak me qahö? Mi qahöpmahöp.

6Silegö malmalŋe iŋini ambazip ipŋi naŋgöm eŋgimakzemö, ni aka Barnabas qahö. Niri töwa qahö netkigetka öne malakzit. Mi mötketka dop kölja me qahö? Tosatŋan urugö nup megetka töwa eŋgigetka sileŋinaŋgö nup qahö memakzemö, netköröhök mönö naŋgönaŋgöniri nanirak miwikŋaibitkö dop jize me? 7Gawmangö yarö nup memakzei, yeŋgöreŋök kunŋan nanŋi malmalŋi naŋgöm aŋguba memakza me qahö? Wain nup kömörakzei, yeŋön körek miaŋgö ölŋi memba nemakze me qahö? Mewöŋanök bulmakau galöm kölakzei, yeŋön körek miaŋgö juzu oŋi nemakze me qahö?

8Keu mi gölme ambazip nanine mötmötnöhök mötöteiba qahö jizal. Anutunöŋ mewöyök mönö keu miyök Mosesgö Köna keunöŋ jiza. 9Mosesgö Köna keunöŋ Juda yeŋgö nup meme silikŋini mi jim asariba kewö ohoget ahöza, “Wit padigö kötŋi aka kamböŋi kewötpingöra bulmakau aziŋi waŋgitketka padi kambu qakŋe tiba tözözamgömakzawi, yaŋgö numbuŋi mönö kude mözöpköme. Mewö gumohom waŋgigetka ölöp nene kitipŋi neiga dop kölma.” Miaŋgö dop kiamnöŋ böröjaŋ memba sömbup meköi qeba nene kitipŋi waŋgiget neiga dop kölma. Anutunöŋ kiam bulmakau mieŋgöra waimanjat qahö möta mewö jiza. Mi qahö.

10Sömbupköra qahöpmö, keu mi mönö neŋgöra jii ahöza. Keu mi neŋön kewö akingöra aka ohoget ahöza: Kinoŋnöŋ nup barözawaŋön mönö ölŋi asuhumapkö jörömqöröm qakŋe nupŋi memakŋa. Mewöyök padi dudutnöŋ qeba ölŋi aka kamböŋi kewötzawaŋön mönö bahöŋi memba nemapkö al mamböta nupŋi memakŋa. 11Neŋön urugö keu kötŋi sutŋine qesiŋ gila malinga eŋön malmalgö naŋgönaŋgö yuai qahö neŋgigetka gamuŋambuk akza. Nöŋön mem ölöwak eŋgibiga eŋön miaŋgö likepŋi meleŋda niŋgigetka dopŋe akŋa.

12Tosatŋan sutŋine urugö nup megetka naŋgöm eŋgigetka dopŋe akza ewö, ni mönö dop mi oŋgita naŋgöm niŋgigetka dop kölma. Likepŋi eŋgiinga miaŋgö likepŋi neŋgigetka dop kölbawakmö, nöŋön miaŋgö dop akŋegöra qahö qesim eŋgial. Kraistkö Ölöwak Buŋa keu sehimapkö könaŋi jöhöbinbuköra mönö yuai neŋgimegöra qahö qesim eŋgiin. Qahöpmö, naninahök mönö kapaŋ köla köhöiba lömböt pakpak bisiba malin.

13Keu ki mönö mötmörime: Jöwöwöl jikenöŋ nup memakzei, yeŋön mönö jike miaŋgöreŋök numbu neneŋini memba nemakze. Jöwöwöl ohoba altagö könöpŋi galöm kölmegöra kuŋgum eŋgigetka kinjei, yeŋön ambazip nene nalukŋini altagöreŋ algetka nene miaŋgö kitipŋi tosatŋi mi miaŋgöreŋök buŋa qem aŋgumakze. 14Keu miaŋgö dop Kembunöŋ mewöyök jim kutuba keu kewö jiyök, “Ölöwak Buŋa jim sehigetka ambazipnöŋ mötmei, yeŋön mönö Ölöwak Buŋagö likepŋi kötön naluk algetka malmalŋinaŋgö naŋgönaŋgöŋini miwikŋaiba malme.”

15Nöŋön ölöp keu miaŋgö dop mötmöriba urugö nup memba töwa niŋgimegöra qesim eŋgibileŋakmö, kötön naluk almeaŋgö keu pakpak mi mönö mosöral. Moneŋ almeaŋgö keu ohozali, mi eŋön mewö ak niŋgimegöra aka qahö ohozal. Töwa memamgö mötmöribi lömböriiga kömukömugö mötpiga amqeza. Nanaŋgöra mi keu omaŋi qahöpmö, töwa qahö niŋgimegö keuŋi mi mönö sileni möpöseiba jizal. Nöŋgöreŋ keu mi kunöŋ kun qeapkömamgö osiiga malmam.

16Ölöwak Buŋa jim sehimakzali, miaŋgöra sileni möpöseimamgö dop qahö akzal. Nöŋön Anutugö jimkutukutu bapŋe mala mi jim sehimamgö dop akzal. Nup mi mönö mosötmamgö osizal. Ölöwak Buŋa qahö jim sehibileŋak ewö, miaŋgöra lömbötnöŋ qakne öŋgöiga neka pölzik jimeaŋgö dop akileŋak.

17Nani sihimnaŋgö dop nup mi möwölöhöba membileŋak ewö, mönö ölöp töwa niŋgimegöra mambötpileŋak. Mimö, Anutunöŋ kuŋgum niŋgiiga nani sihimni qahö mötöteiba Buŋaŋi galöm kölakzal ewö, mi mönö Anutunöŋ möt narim niŋgiba nupŋi niŋgii maljalaŋgö dop memakzal. 18Mewö aiga wanatnöŋ mönö töwa ak niŋgimakza? Ölöwak Buŋa jim sehiba mi söŋgöröŋi qahö ahakzali, miaŋön mönö töwa ak niŋgimakza. Anutunöŋ nupŋaŋgö likepŋi niŋgimegöra jim kutui Buŋa Kimbinöŋ ahözawi, keu miaŋgö dop töwagöra qahö kapaŋ kölakzal.

19Ambazip kunŋan kun qahö jöhöm niŋgiiga ölöp nani imbi-imbi malbileŋakmö, mi töndup mönö nani memba et al aŋguba maljal. Ambazip körekŋan uruŋini meleŋmegöra kapaŋ kölakzal. Mewö akŋegöra ambazip körek welenŋini qeba maljalmö, sehisehiŋi yeŋön töndup Kraistkö buŋaya qahö akŋeaŋgö dop akze. 20Juda yeŋön uruŋini meleŋmegö bauköm eŋgiba sutŋine Juda tandök aka malal. Mosesgö Köna keu bapŋe maljeaŋön uruŋini meleŋmegö bauköm eŋgiba nanak Köna keu miaŋgö bapŋe qahö mala töndup keu miaŋgö gwaröŋe maljal tandök aka sutŋine malal.

21Mosesgö Köna keu qahö möta maljeaŋön uruŋini meleŋmegöra bauköm eŋgiba sutŋine Köna keu qahö möta maljalaŋgö tandök aka malal. Nanak Anutugö Köna keugöra tönpin qahö maljalmö, Kraistkö Köna keu bapŋe anda mi tem kölakzal. Mi töndup yeŋgö sutŋine Anutugö Köna keu qahö mötmöt tandök aka malal. Ambazip sehisehiŋan uruŋini meleŋmegöra mewö aka malal.

22Mötnaripnöŋ lölöwöröŋi maljeaŋön uruŋini meleŋda köhöimegö bauköm eŋgiba sutŋine lölöwöröŋi tandök aka malal. Ambazip tosatŋi wani awamŋan köna inöŋ me wainöŋ uruŋini meleŋmegö meköm eŋgiba ambazip könaŋi könaŋi yeŋgö sutŋine tandök könaŋi könaŋi aka malal.

23Tandök pakpak mi Ölöwak Buŋanöŋ sehimapköra aka ahakzal. Sehiiga kötumötuetŋan nani qakne öŋgöi nanak mewöyök oyaeŋkoyaeŋ akŋamgöra aka mewö ahakzal. 24Keu ki mönö mötmörime: Ösumtiti nalöŋe körek yeŋön luhut almegöra ösumŋini qezaköba anakzemö, mohot kunŋan mönö luhut ala töwa mema. Iŋini mönö mohot miaŋgö dop ösumŋinan anda töwa membingöra kapaŋ köla malme. Mönö miaŋgö dop mötnarip köl guliba malme.

25Ambazip mönahotnöŋ luhut albingö anakzei, yeŋön mönö körekŋan nanŋini törörök galöm köl aŋgubingö köl gulimakze. Yeŋön kösasorom julkula gororoŋgömawi, miyök membingö kapaŋ kölakzemö, neŋön ila jalö qahö ayapkömawi, mönö töwa mi membingö kapaŋ kölakzin. 26Miaŋgöra nöŋön ösumnan laŋlaŋ an köl kam köl qahö anakzal. Böröni misiba bim laŋlaŋ qahö qemakzalmö, aoŋgit alaurupni luhut al eŋgimamgöra mönö diŋdiŋanök törörök qemakzal.

27Nöŋön ambazip tosatŋi Buŋa keunöŋ uruŋini kuŋguba malbi teköiga Anutunöŋ mönö andö nuŋgui nanak ila jalöŋi qahö membileŋbuk. Miaŋgöra mönö nani sileni mindiŋgöba törörök köl guliba galöm kölakzal. Mewö. a , b , c , d 

Copyright information for `BMU