1 John 2

Jisösnöŋ awörök köiput Tonini akza.

1O (koko) gömokurupni, iŋini siŋgisöndok akepuköra keu ki ohozal. Mi ohozalmö, kunöŋ töndup siŋgisöndok akawak ewö, awörök köiput Toninan mönö ahöm neŋgiza. Jisös Kraist yaŋön Iwigö kösutŋe mala keu pakpak diŋdiŋanök kewöta ak neŋgimakza. 2Awörök köiput Tonini yaŋön siŋgisöndokninaŋgö töwaŋi ala köl könjörat neŋgiyök. Mi neŋgö siŋgisöndokörök qahöpmö, mönö gölmeŋi gölmeŋi neŋgöreŋ siŋgisöndok mi mohotŋe köl könjöratmamgöra kömuyök. Mewö.

Temkölköl mi aiaka diŋdiŋi.

3Anutugö jöjöpaŋ keuŋi tem kölakin ewö, mewö miaŋön i möt waŋgizini, mi ölöp uruyahötŋi qahö möt yaközin.

4Kunŋan “Anutu möt waŋgizal,” jiba jöjöpaŋ keuŋi qahö tem köla wuataŋgömakzawi, yaŋön mönö muneŋ jiji ambaziwa aiga keu ölŋan yaŋgö uruŋe qahö kinja. 5Qahöpmö, kunöŋ Anutugö keuŋi tem köla wuataŋgömakzawi, Anutugö urukalemŋan mönö ölŋa yaŋgö uruŋi kokolak qei aködamunŋambuk malja. Mewö miaŋön Anutubuk qekötahöba mohok maljini, mi möt yaközin. 6Kunŋan “Anutubuk qekötahöba maljal,” jizawi, yaŋön mönö Jisösnöŋ ahakmemeŋi ahök, mönö miaŋgö dop aka memba malma. Mewö qahö aka maliga qahö dop kölja. Mewö.

Urukalem akingö jöjöpaŋ keu dölökŋi

7O wölböt alaurupni, nöŋön jöjöpaŋ keu dölök-kunŋi qahöpmö, jöjöpaŋ keu walŋi könakönahiŋeyök ahöm eŋgizawi, mönö mia ohom eŋgizal. Jöjöpaŋ keu walŋi miaŋgö Buŋa keuŋi mi lök möta mala kotket. 8Töndup miaŋgö jimkutukutuŋi dölökŋi mi eŋgöra ohozal. Söŋaupnöŋ ayapkömamgö aiga asakŋi ölŋan lök asarim qarimakzawi, miaŋgöra jöjöpaŋ keu miaŋgö ölŋan mönö Anutugöreŋ aka eŋgöreŋ ahuba ahöza.

9Kunŋan jitŋan “Asakŋe maljal,” jizapmö, alaŋi kazik ak waŋgizawi, yaŋön mönö toroqeba söŋaup uruŋe malja. 10Kunŋan alaŋi jöpaköm waŋgimakzawi, yaŋön mönö asakŋaŋgö uruŋe pöndaŋ maliga silikŋan tosatŋi siŋgisöndok akŋegöra qahö kondorakza. 11Mewömö, kunŋan alaŋi kazik ak waŋgizawi, yaŋön mönö ömuŋe jipjap mala ahakmemeŋi söŋaup uruŋe ahakza. Söŋaupnöŋ jeŋi mem sohoiga jaŋjuŋ aka maljawaŋgöra aka denike anmawi, mi nanŋak qahö möt kutumakza. Qahö. a 

Anutunöŋ siŋgisöndoknini kösöloŋanimakza.

12O nahönböraturupni, Jisösnöŋ kömumba qet ketaŋi memba maljawaŋgöra aka Anutunöŋ eŋgö siŋgisöndokŋini mosöta kösöloŋanim teköyök. Miaŋgöra keu ki eŋgöra ohozal. 13O iwiurupni, kunöŋ könakönahiŋeyök mala kotzawi, iŋini i möt waŋgiba mala kotze. Miaŋgöra keu ki eŋgöra ohozal. O gwaböurupni, iŋini bölöŋaŋgö Toŋi luhut al waŋgiba maljei, miaŋgöra keu ki eŋgöra ohozal. Nahönböraturupni, iŋini Iwigö könaŋi möt kutuba maljei, miaŋgöra keu ki eŋgöra ohozal.

14Iwiurup, kunöŋ könakönahiŋeyök mala kotzawi, iŋini i möt waŋgiba mala kotze. Miaŋgöra keu ki ohobiga eŋgöreŋ kaza. Azi gwaböurup, iŋini Anutugöreŋ Buŋa keu uruŋine algetka köhöiba kiniga ösum-mumuŋinambuk aka bölöŋaŋgö Toŋi luhut al waŋgiba malje. Miaŋgöra keu ki ohobiga eŋgöreŋ kaza. Mewö.

Gölmegö ahakmeme bölöŋi mi yakörime.

15Iŋini gölmegö ahakmeme bölöŋi aka yuai pakpak miaŋgöreŋ ahözawi, miaŋgöra kude ak eŋgima. Kunŋan uruŋan gölmegö ahakmemegöra ak waŋgiza ewö, Iwigö urukalemŋan mönö yaŋgö uruŋe qahö kinja.

16Gölmegö ahakmeme mi kewö: Ambazipnöŋ sileŋinaŋgö sihim kömbönaŋini bölöŋi mörakze. Yuai jeŋinan eka eksihim aka köpösöŋgömakze aka gölmegö malmalŋinaŋgöra piririköba töröraiba sileŋini memba öŋgömakze. Mi aka urukönöp tosatŋi mi Iwigöreŋök qahö kaza. Qahö! Mi mönö gölmegö ahakmeme bölöŋi akza. 17Gölmegö ahakmemenöŋ göröŋ qema aka miaŋgö sihimŋi bölöŋi bölöŋi mi mewöyök göröŋ qememö, kunŋan Anutugö jit sihitŋi tem köla wuataŋgömakzawi, yaŋön mönö böŋ qeba nalö teteköŋi qahö mal köhöima. Mewö.

Kraistkö tuarenjoŋurupŋi lök asuhuze.

18O (koko) gömokurupni, Kraistkö salupŋe
Kraistkö tuarenjoŋi mi Antikraist. Grik keu anti, miaŋgö könaŋi yahöt. Yaŋön Kraistkö salupŋe kinja aka Kraist ölŋi tuarenjoŋ ak waŋgimakza.
kinda tuarenjoŋ ak waŋgimawaŋön nalö teteköŋe asuhumawi, mi lök jigetka mötze. Keu miaŋgö dop nalö kewöŋe Kraistkö tuarenjoŋurupŋi gwötpuk lök asuhuba kinje. Keugö ölŋi mewö asuhuyöhaŋgöra aka nalö teteköŋaŋgö uruŋe lök kaŋgota maljin, mi mötzin. Miaŋgö aiwesökŋi mewö.
19Tuarenjoŋ ambazip mieŋön nanine kambunöhök mala neŋgömosöta anget. Uruŋini nembuk muneŋ-muneŋ jöhöba mötnarip könagesö sutnine laŋ mala buratiget. Neŋgöreŋ könagesö ölŋi akeak ewö, mönö nembuk pöndaŋ qekötahöba mohokŋe malbinak. Neŋgömosöta tikep kinjei, silik miaŋön mönö könaŋini kewö kondeliga eka mötzin: Yeŋgöreŋök kunöŋ nembuk ölŋa mohot qahö aka malök.

20Yeŋön tikep kinjemö, Kraistnöŋ Uŋaŋi Töröŋi eŋgö uruŋine mokoiga bedu memba inahöm eŋgiiga körek eŋön keu ölŋi möt kutuba malje. 21Iŋini keu ölŋi qahö möt kutubepuköra aka keu ki qahö ohom eŋgizal. Mewögöra qahöpmö, iŋini keu ölŋi möt kutuze aka keu ölŋan keu muneŋi kun kondotmamgö osimakza. Miaŋgöra keu ki ohom eŋgizal.

22Jisösnöŋ Amötqeqe Toŋi Kraist akzapmö, kun daŋön keu mi qaŋ köljawi, yaŋön mönö isimkakalek ambaziwa akza. Yaŋön Kraistkö salupŋe kinda tuarenjoŋ ak waŋgiba Iwi aka yaŋgö Nahönŋi mi mohokŋe qaŋ köl etkimakza. 23Kunŋan Iwigö Nahönŋi qaŋ kölakzawi, yaŋön Iwiŋi qahö öne malja. Kunŋan Nahönŋi jim miwikŋaimakzawi, yaŋön mönö Iwi mewöyök miwikŋaiba yambuk malja.

24Iŋini Buŋa keu könakönahiŋeyök möta kotkeri, mi uruŋine köhöiba kinmapköra galömŋini meme. Buŋa keu möta kotkeri, miaŋön uruŋine kinma ewö, iŋini mewöyök mönö böŋ qeba Iwi aka yaŋgö Nahönŋi yetpuk qekötahöba kinme. 25Kraistnöŋ jöhöjöhö keu kewö neŋgii ahöza, “Nömbuk kinme ewö, mönö oyaeŋkoyaeŋ malmal eŋgibiga teteköŋi qahö mal köhöime.”

26Tosatŋan esapköba jaŋjuŋ mem eŋgimakzei, nöŋön yeŋgöra aka keu mi ohom eŋgizal. 27Tosatŋan jaŋjuŋ ahakzemö, Kraistnöŋ Uŋa Töröŋi eŋgö uruŋine mokoiga bedu memba inahöm eŋgimakza. Uŋa yaŋön uruŋine böŋ kini qahö löwörime ewö, eŋön mönö böhi kungöra qahö osime. Mi kewögöra: Yaŋgö Uŋaŋan mönö ahakmemegö keu pakpak kusum eŋgimakŋa. Bedu memba inahöm eŋgimakzawi, miaŋön yuai muneŋi kun qahöpmö, mötmöt ösumŋi öl töhönŋanök akza. Miaŋgöra keu ölŋi kusum eŋgiyöhaŋgö dop mönö keuŋi pakpak tem köla Kraistpuk töp qekötahöba kinme.

28O (koko) gömokurupni! Iŋini mönö Kraistpuk töp qekötahöba kinme. Yambuk kinda malinga kunbuk asuhumawi, nalö miaŋgöreŋ qahö közöl neŋgiiga gamu qakŋe qahö mömölaköba anbinmö, ölöp yaŋgö jeŋe awösamkakak qakŋe tamehök kinbin. 29Kraistnöŋ solanŋi akzawi, iŋini keu mi möt kutuze ewö, mönö keu ki mewöyök ölöp möt asarime: Ambazip körekŋan ahakmeme solanŋi ahakzei, yeŋön mönö mewöyök Anutugöreŋök ahuba nahönböraturupŋi akze. Mewö.

Copyright information for `BMU