c22Jen 16.15, 21.2;
d27Ais 54.1;
e29Jen 21.9;
f30Jen 21.10

Galatians 4

Neŋön Kraistköra aka Anutugö nahönböratŋi ahin.

1Keu mi toroqeba könaŋi kewö jimam: Nahönöŋ iwiŋaŋgö börösamotŋi buŋa qem aŋgumawaŋgö dop akzapmö, morö gwabö mala nalö miaŋgöreŋ welenqeqe omaŋi yembuk öröröŋ tandök akza. Iwiŋaŋgö börösamot yuai pakpakö toŋi akŋapmö, töndup welenqeqe yeŋgö qöhöröŋine alaŋina aka nup töwaŋi qahö memakza.

2Mewö morö mala galömŋi yeŋgö nembö bapŋine kiniga yeŋön malmalŋi pakpak areŋgöba galöm köla jim kutum waŋgimakze. Iwiŋan nalö al waŋgii kam kuŋgumawi, miaŋgöreŋök könahiba nanŋak börösamot toŋi aka malma. 3Nanini mewöŋanök mutuk urugö likepŋe morö gwabö ewö malin. Nalö miaŋgöreŋ bem suahö galöm Suep gölme sutŋire yuai pakpak galöm köl eŋgimakzei, mieŋön mönö nini mewöyök galöm köl neŋgigetka öne yeŋgö welenŋini qeba nemböŋini bapŋe malin.

4Mewö malinmö, Anutugö nalöŋan kam kuŋguiga Nahönŋi melaiiga ambigöreŋök asuhuyök. Juda neŋgö Köna keu bapŋe malmamgöra asuhuyök. 5Köna keu bapŋeyök pösat neŋgiba sohopnini memamgöra asuhuyök. Mewö Anutugö nahönböraturupŋi aka buŋaŋi möt aŋgön köl teköba maljin.

6Mewö Anutugö nahönböratŋi akzeaŋgöra aka Anutunöŋ Nahönŋaŋgö Uŋaŋi melaiiga urunine geba kewö qerakza, “O Aba Iwini!”
Aba mi Arameik keunöŋ Iwi.
7Mewö qerakzawaŋgöra aka qahö toroqeba welenqeqe omaŋi akzanmö, Anutugö nahönböratŋi aka maljan. Mewö maljanaŋgöra aka Anutunöŋ oyaeŋkoyaeŋ Buŋaŋi gihiiga buŋa qem aŋguba galöm köla malman. Mewö. b 

Polnöŋ Galesia yeŋgöra waimanjat mörök.

8Iŋini mutuk Anutu qahö möt kutuba malget. Nalö miaŋgöreŋ tandö lopioŋ aka bem suahö galöm bem ölŋaŋgö malmalŋi qahö memba maljei, mi töwaŋini qahö welen qem eŋgiba etqeqeŋi malget. 9Mewö malgetmö, uruŋini meleŋda nalö kewöŋe Anutugö könaŋi möt kutuba malgetka Anutunöŋ möt kutum eŋgiiga malje. Anutunöŋ möt eŋgizawi, keu miaŋön bohonŋi ak eŋgiza. Mewö maljemö, wuanöŋgöra dumŋe kunbuk bem suahö galöm yuai pakpak galöm kölakzei, mönö yeŋgöreŋ meleŋda mesohol köl eŋgiba malje? Bem suahö galöm mi ösumŋini eretŋi akzemö, eŋön mönö töndup mi welen qem eŋgiba etqeqeŋi akingö sihimŋi mötze. Mi qahö dop kölja.

10Mi welen qem eŋgiba kendon tatat nalö könaŋi könaŋi mi mötket öŋgöiga törörök wuataŋgömakze. Sabat kendon tarakze. Köiŋ dölökŋi koriga bemŋini mötmöriba köiŋ dop söŋgaimakze. Yambu jeŋiqeqe sösöŋgai aka sösöŋgai tosatŋi mi yambu (yara) dop törörök wuataŋgömakze. 11Nöŋön eŋgöra aka keŋgötni kewögöra mötzal: Nöŋön eŋgö sutŋine nup membiga ölŋi qahö ahuiga öne töhön sileqeqe akileŋbuk.

Galesia yeŋön Pol andö qebingö aket.

12O urumeleŋ alaurupni, nöŋön kewö kuŋguba qesim eŋgizal: Nöŋön iŋini ewö aka malalaŋgöra eŋön mönö nöŋgö dop akŋe. Yuai bölöŋi kun kude ak niŋgiget. 13Nöŋön mutuk eŋgöreŋ kaba kawöl nöhöi sileni eri malali, könaŋi mewögöra tata Ölöwak Buŋa jim asaribiga mötket. Eŋön mi möt kömuze. 14Nöŋön sile-eret malbiga andö nuŋgubingö esapesapŋi miwikŋaiget, mi mötzalmö, töndup qahö jijiwilit aka qepureim niŋgiget. Mewö qahöpmö, ni neketka Anutugö garata ewö akiga nömeget. Opopoŋ, nöŋgöra Kraist Jisös nanŋaŋgö tandök mötmöriba öröm niŋgiba “Owe owe!” jiget.

15“Owe owe!” jiba silene pölpöl qeba je kötŋini uzula niŋgibingö mötketmö, mi qahö dop köliga mosötket. Eŋgö könaŋamŋini möta mi ölŋa mewö naŋgöba jizal. Yei! Nalö miaŋgöreŋ jim sösöŋgai önöŋi qahö akeri, mi mönö denöwögöra nalö kewöŋe qahöwahi öne malje? Mi qahö dop kölja. 16Eŋgöra Buŋa keu ölŋi jimakzalaŋgöra mönö kerök ak niŋgize me?

17Ambazip tosatŋi mieŋön eŋgöra aka urukönöp ahakzemö, mi urukönöp ölöpŋi qahö. Mi ölöpŋi qahöpmö, yeŋön iŋini neŋgöreŋök eŋguaŋgita sutnine jabö ala tököm niŋgimegöra mötze. Mewö mendeŋ neŋgigetka urukönöp qakŋe nanŋini naŋgöm eŋgimegöra kapaŋ kölakze. 18Iŋini ahakmeme ölöpŋi akŋegöra urukönöp ahakzei, mi mönö qetpuk. Nöŋön eŋgö sutŋine malbiga nalö miaŋgöreŋök qahöpmö, mönö nalö dop mewö aketka dop kölma.

19O gömokurupni, ni ahuahu dölökŋi ahumegöra masö tandök nuŋguiga sihimbölö mörali, miyöhök mönö dumŋe kunbuk mötzal. Kraistkö ahakmemeŋan eŋgöreŋ ahum kutumapköra sihimbölö mi möta maljal. 20Nöŋgö urunan mönö eŋgöra aka lalalulu siksauk akza. Miaŋgöra nöŋön nalö kewöŋe eŋgö sutŋine malmamgö mötkurumkurum akzal. Embuk mala keu imbini memba eta ala keu ösöŋ jimamgö ak niŋgiza. Mewö.

Hagar aka Sara yetkö söpsöp keuŋiri

21Tosatŋi eŋön Juda neŋgö Köna keu Kimbi wuataŋgöbingö mötzemö, keu miaŋgö könaŋi mi ölŋa möt kutuze me qahö? Könaŋi mi möt asarimegöra qesiba kuŋgum eŋgizal. 22Buŋa keu kun kewö ohoget ahöza: Abrahamgö nahönyahötŋi yahöt ahuyohot: Kun welenqeqe ambi etqeqeŋan (sleiw) meyök aka kun mi nanŋi soŋgojariŋ anömŋi solanŋi (fri) malmalŋan meyök. 23Welenqeqe ambinöŋ nahönŋi meyöhi, miaŋön morö ahuahugö könanöŋ ahuyökmö, kun ambi solanŋi (fri) malmalŋan meyöhi, yaŋön Anutunöŋ morö nahön ahumapkö keu jöhöyöhi, mönö keu miaŋgö ölŋan asuhumapköra ahuyök.

24Keu miaŋgö könaŋi mi tölapŋi. Ambi yahöt mi Anutunöŋ ambazip nembuk jöhöjöhö areŋ yahöt alöhi, mönö mietkö söpsöpŋira. Jöhöjöhö areŋ kun mi Sainai (Sinai) kunduŋe alöhi, miaŋgö söpsöpŋi mi ambi qetŋi Hagar. Ambazip jöhöjöhö areŋ mi wuataŋgömakzei, yeŋön mönö Köna keugö jimkutukutu bapŋe malje aiga gwölönarökurupŋinan keu miaŋgö welenŋi qemakŋegöra ahumakze.

25Hagar mi Sainai kunduŋi, Arebia gölmenöŋ kinjawaŋgö söpsöpŋi akza. Sainai miaŋgö alaŋi mi Juda gölmegö siti qetŋi Jerusalem. Siti miaŋgö könagesögö ketaŋi moröŋi yeŋön nalö kewöŋe Köna keu bapŋe malgetka jöhöm eŋgii solanŋi (fri) qahö akze. Miaŋgöra dopŋiri mohok akzahot. 26Solanŋi (fri) qahö akzemö, Jerusalem siti kun euyaŋgöreŋ maljei, yeŋön mönö kösö gwaröŋini qahö solanŋi malje. Neŋgö namnini Sara yaŋön mönö siti miaŋgö söpsöpŋi akza. 27Miaŋgö kezapqetok keuŋi mi kewö ohoget ahöza,

“Ambi azinöŋ ölan qeyöhi, yaŋön mönö nahönbörat eŋgömiiga sehigetka mewö ambi apŋambuk mi luhut alma.
Miaŋgöra ambi köpin morö qahö menöŋi, gi mönö töndup söŋgaiba malman.
Masö qahö guhui malnöŋi, gi mönö töndup qet gigilahöba morö ahumapköra köiraŋ ala malman.”
28O urumeleŋ alaurupni, iŋini mönö Aisakö dowa Anutugö jöhöjöhö keuŋan nam köl eŋgiiga ahuahu dölökŋi ahuba malje. 29Nalö miaŋgöreŋ morö ahuahugö könanöŋ ahuyöhi, yaŋön munŋi Uŋa Töröŋan nam köl waŋgiiga ahuyöhi, mi sesewerowero ak waŋgiba malök. Nalö kewöŋe mewöŋanök sesewerowero mewöŋi mi ahöza.

30Mewö ahözapmö, Buŋa keu kun mi toroqeba kewö jigetka ahöza, “Welenqeqe ambigö nahönŋan mönö Iwiŋaŋgöreŋ börösamotŋi qahö mema. Ambi solanŋi malmalŋi yaŋgö nahönŋambuk mi mohotŋe qahö mendeŋda aŋgön kölmahot. Miaŋgöra welenqeqe ambi etqeqeŋi mi mönö közölnöŋga nahönŋambuk anmahot.” 31O urumeleŋ alaurupni, söpsöp keu mewöŋaŋgö dop neŋön mönö welenqeqe ambigö undumurupŋi gwaröninambuk qahö akzinmö, ambi solanŋi malmalŋaŋgö undumurupŋi akzin. Miaŋgöra loloŋqaloŋ ahakmeme mi közölme. Mewö. c , d , e , f 

Copyright information for `BMU