John 11

Jisösgö alaŋi Lazarusnöŋ kömuyök.

1Betani taongö azi kun qetŋi Lazarus miaŋön kawöl yöhöi ahöyök. Maria aka Marta darumun yetkön Betani taon miaŋgöreŋök malohot. 2Maria miaŋön Kembu o köhöwakŋambuknöŋ miriba nöröp jupŋan könaŋi kereŋ meyök. Lazarus kawöl yöhöi ahöyöhi, mi yaŋgö nenŋa. 3Lazarusnöŋ kawöl yöhöi ahöiga nenyahötŋan buzup keu kewö alohotka Jisösgöreŋ anök, “Kembu mötnöŋ, alagi yaŋgö ak gihimakzawi, yaŋön mönö kawöl yöhöi ahöza.”

4Buzup mi anökmö, Jisösnöŋ mi möta kewö jiyök, “Kawöl miaŋön azi alani kömumapköra aka qahö asuhum waŋgii ahöza. Miaŋgöra qahöpmö, Anutugö Nahönŋan i mem ölöwaka miaŋgöra Suepkö aködamunŋambuk aiga ambazipnöŋ könaŋi mi ek kutuba Anutu möpöseigetka qetbuŋaŋan asarim sehima. Kawöl mi miaŋgöra aka asuhum waŋgiyök.”

5Jisösnöŋ Marta, yaŋgö munŋi aka nenŋiri Lazarus yeŋgöra ak waŋgiiga malök. 6Mewö malökmö, töndup kawölŋaŋgö buzupŋi möta miri malöhi, miaŋgöreŋök sömaŋ yahöt toroqeba malök. 7Mi mali nalö mi teköiga gwarekurupŋi yeŋgöra kewö jii mötket, “Nini mönö Judia prowinsnöŋ liliŋgöba anbin!”

8Mewö jiiga meleŋget, “Ketaŋamnini, Juda yeŋön uruwale kapaŋ köla kötnöŋ gila guhubingö mötket. Miaŋgöra kunbuk Judia liliŋgöba anmamgö jizani, mi qahö dop kölja.”

9Mewö meleŋgetka Jisösnöŋ keu kewö jiyök, “Wehöngö auaŋi 12 ahözei, kunŋan miaŋgö asakŋe köna anmawi, yaŋön mönö yuai kunŋan qem mizit qahö ak waŋgima. Gölmegö asakŋan asarim waŋgiiga ölöp eka anma. 10Ölöp anmapmö, kunŋan kiwaŋi qahö ahöm waŋgiiga suŋgem jipjap anmawi, yaŋön mönö qem mizit miwikŋaima.” 11Keu mi jibagun kewö jii mötket, “Alanini Lazarusnöŋ gaunwat ahözapmö, nöŋön anda gaunöhök möndöbi wahötma.”

12Keu mi möta kewö jiget mörök, “Kembu, ölŋa gaun ahöza ewö, mönö ölöp ahöba ölöwakŋa.”

13Jisösnöŋ Lazarus kömuyöhaŋgö keu saiŋi jiyökmö, gwarek yeŋön ‘Gauna ahöza,’ jiyöhi, miaŋgö möt bibihiba keu könaŋi qahö möt kutuget. 14Qahö möt kutugeraŋgöra Jisösnöŋ aukŋeyök jim miwikŋaiba jiyök, “Lazarusnöŋ kömuyöha ahöza. 15Nöŋön yambuk qahö malbiga kömuyöhaŋgöra nöŋön anda mem gulibiga wahöri eketka mötnaripŋinan asuhum köhöima. Mewö aiga eŋgöra söŋgaiba ‘Simbawoŋ akŋe!’ jizal. Mönö wahötketka yaŋgöreŋ anin.”

16Mewö jim miwikŋaiiga Tomas qetŋi kun Siwisiwi qetkeri, yaŋön gwarek alaurupŋi yeŋgöra kewö jii mötket, “Nini ölöp mohotŋe miaŋgöreŋ anin. Andagun yambuk kömuin.” Mewö. a , b 

Malmal Toŋan nenyahötŋi uruŋiri qesawöliyök.

17Lazarusnöŋ kömumba wehön 4 lök qaksirinöŋ ahöi teköiga Jisösnöŋ kaŋgoriga buzupŋi mewö jiget mörök. 18Betani taon mi Jerusalem siti mosöta 3 kilomita anangö dop dowe ahöyök. 19Miaŋgöra Juda ambazip gwötpukŋan Marta Maria nenŋiri kömuyöhaŋgöra ‘Soŋgon etkekin,’ jiba kaba tatket.

20Tatketka Martanöŋ “Jisös kaza,” jiget möta miri mosöta könanöŋ anda miwikŋaiyökmö, Marianöŋ mire tarök. 21Könanöŋ miwikŋaiba kewö jii mörök, “Kembu, gi kiaŋgöreŋ malbanak ewö, nenan mönö qahö kömumbawak. 22Qahö kömumbawakmö, göŋön nalö kewöŋe mewöŋanök Anutugö yuai kungöra köuluköman ewö, mi pakpak ölöp miwikŋaim gihiiga asuhuma, mewö mötzal.”

23Keu mi möta Jisösnöŋ jii mörök, “Göhö nengan mönö guliba wahötma.”

24Mi möta Martanöŋ jiyök, “Gölmegö nalö teteköŋe kömukömuŋi yeŋön wahötmei, yaŋön mönö nalö ketaŋi miaŋgöreŋ guliba wahötmawi, mi möt yaközal.”

25Mewö jiiga Jisösnöŋ jii mörök, “Kömupnöhök wahötwahötkö Toŋi mi nöŋön akzal. Nanak Malmal köhöikŋaŋgö Toŋi akzal. Miaŋgöra kunŋan ni möt narim niŋgizawi, yaŋön kömumapmö, töndup toroqeba mal köhöiba malma. 26Kunŋan kun gölmenöŋ mala möt narim niŋgiza ewö, yaŋön mönö nalö kunöŋ qahö kömum köhöima. Qahö! Keu mi möt narizan me qahö?”

27Martanöŋ keu mi möta jiyök, “O Kembu, mi möt narizal. Göŋön Anutugö Nahönŋi akzan. Amötqeqe Toŋi Kraist gölmenöŋ asuhumapkö jigeri, göŋön mönö mia akzan. Mewö möt narizal.” Mewö.

Jisösnöŋ sahöri imbilŋan erök.

28Martanöŋ keu mewö jiba miriŋe liliŋgöba anda munŋi Mariagöra keu ölöŋ jiiga göraŋe kaiga jiyök, “Böhinöŋ kaba könanöŋ kinda göhöra endu anda ekŋangöra jiza.”

29Mewö jiiga Marianöŋ keu mi möta miaŋgöreŋök i mosöta Jisösgöreŋ anök. 30Anökmö, Jisösnöŋ miri sombemnöŋ qahö kaŋgoriga endu Martanöŋ köna namŋe miwikŋaiba ehöhi, miaŋgöreŋök kinök. 31Juda ambazip yeŋön Mariabuk miri uruŋe uru qesawölökö tatketka Marianöŋ zilaŋ wahöta gumnöŋ eta aniga eka kewö mötmöriba jiget, “Yaŋön mönö qaksirinöŋ anda sahötma.” Mewö jiba yaŋgö andöŋe wuataŋgöba anget.

32Marianöŋ anda Jisös kinöhaŋgöreŋ aŋgota eka könaŋe sipköba eta kewö jii mörök, “O Kembu, göŋön ki malbanak ewö, nenan mönö qahö kömumbawak.”

33Mewö jiba silata qeta sahöriga Juda ambazip yambuk kaba naŋgöba mohotŋe sahötkeri, Jisösnöŋ mi eka wösöŋi pölpölgöiga jeŋi asöliiga köna böröŋi jönömŋambuk unduyök. 34Jönömŋambuk undui qesim eŋgiyök, “I denike alget ahöza?” Qesim eŋgiiga jiget mörök, “Kembu, kewö kaba eknöŋ!”

35Mewö jigetka Jisösnöŋ sahörök. 36Sahöriga Juda ambazip yeŋön eka jiget, “Yei! Mönö alaŋaŋgöra önöŋi qahö ak waŋgii malök.”

37Mewö jigetmö, tosatŋan keu mi qeba kewö jiget, “Jegömöl ambazip jeŋini metohoba malök ewö, mönö ölöp Lazarus jiiga qahö kömumbawak me?” Mewö.

Jisösnöŋ Lazarus mem guliiga kömupnöhök wahörök.

38Mewö laŋ jigetka Jisösgö wösöŋi kunbuk pölpölgöiga jeŋi asöliiga qaksirinöŋ anök. Qaksirinöŋ anda yuai kewö ehök: Köt köteŋ urorohoba qamötŋi miaŋgö uruŋe ala naŋguŋi köt ketaŋan köl közipkögetka tarök. 39Mi eka kewö jiyök, “Mönö köt qililiŋgögetka anök.” Mewö jiiga azi kömuyöhaŋgö nenŋi Marta yaŋön kewö jii mörök, “O Kembuni, sömaŋ 4 ahözawaŋgöra lök wörönŋambuk akza.”

40Jisösnöŋ mi möta Martagöra kewö jiyök, “Gi möt narim niŋgibanak ewö, Anutugö kukösumŋan aködamunŋambuk asuhuiga ekanak. Mutuk keu mewö jibiga mötnöŋ me qahö?”

41Mewö jiiga köt qililiŋgöget aniga Jisösnöŋ eu ui öŋgöiga kewö jiyök, “Iwi, gi köulukni mötzanaŋgöra aka ‘Pipsaiwap!’ jim gihizal. 42Gi nalö dop köulukni mörakzani, mötzalmö, göŋön melaim niŋginöŋga gölmenöŋ erali, ambazip kambu liliköm niŋgiba ki kinjei, yeŋön mi möta möt narimegöra aka keu ki jizal.”

43Mewö jiba imbiŋi memba wahöta ketaŋanök qeta kewö jiyök, “Lazarus, gi mönö wahöta kaŋgotnöŋ!” 44Mewö qeriga azi kömukömuŋi yaŋön guliba wahöta kayök. Köna böröŋi opo kawukŋambuknöŋ esuhuba jemesoholŋi opo jöhanŋan köpeiba jöhöget ahöi dundunŋambuk kayök. Mewö kaiga Jisösnöŋ jiyök, “Mönö dundunŋi pösatketka ölöp anma.” Mewö.

Juda galöm yeŋön Jisös kömumapkö aŋgönaŋ geget.

Mat 26.1-5, Mak 14.1-2, Luk 22.1-2

45Juda ambazip Mariagöreŋ kaŋgota Jisösnöŋ yuai aiga asuhuiga ekeri, yeŋgöreŋök gwötpukŋan uruŋini meleŋda Jisös möt narim waŋgiget. 46Möt narim waŋgigetmö, tosatŋan Farisi (Köna keugö kapaŋkölköl) yeŋgöreŋ anda Jisösnöŋ yuai ahöhi, miaŋgö kösohotŋi jiget mötket.

47Mi jiget mötketka jike nup galöm aka Farisi yeŋön jike kaunsöl jitŋememe öröm eŋgiget tokogetka kewö jiget, “Azi miaŋön aŋgöletot kukösumŋambuk sehisehiŋi memakzawaŋgöra i mönö denöwö ak waŋgiinga dop kölbawak? 48Wakosoraŋ aka yuai kun qahö ak waŋgiinga toroqeba mewö aka malma ewö, mönö ambazip körek pakpak i möt narim waŋgibeak. Mewö aketka Rom gawman yeŋgö irimŋini seholiiga kaba nanini jöwöwöl jikenini aka ambazip kambu ki nenguaŋgitketka öne töhön malbinbuk.”

49Mewö jiget tatketka yeŋgöreŋök kun qetŋi Kaiafas yaŋön yambu (yara) miaŋgöreŋ jike nup galöm bohonŋi aka nup mia memba malök. Yaŋön wahöta goro keu kewö jii mötket, “Iŋini uru mötmötŋinaŋgö kinimŋi tok qahö tohoza. 50Iŋini keu ki ölöp qahö kewötze: Nini ambazip kambu körekŋanök ayuhuinga lömböt keta bölökŋi akapuk. Miaŋgöra azi mohotŋan Juda kambu neŋgö aip selnini ala sohopnini memba kömuiga dop kölma.”

51Yaŋön keu mi nanŋi imbiŋe qahö ahuiga jiyökmö, yambu (yara) miaŋgöreŋ jike nup galöm bohonŋi malöhaŋgöra aka nanŋak keuŋaŋgö könaŋi qahö möta kezapqetok keu jiyök, “Jisösnöŋ ambazip kambu neŋgöra aka kömui dop kölma.” Keu mi ölŋa jiyök. 52Juda ambazip kambu neŋgöröhök qahö kömuyökmö, Anutugöreŋ urumeleŋ könagesö gölme dop deŋqeŋda mal anjini, nini mewöyök mindirim neŋgiiga urumeleŋ kambu mohok aka malbingöra kömuyök. Kömumapkö keuŋi mi qeljiŋe jiyök.

53Wehön miaŋgöreŋök könahiba jitŋememe yeŋön tokoba mewö eraum möta Jisös kömumapkö keuŋi jim köhöiba areŋi alget. 54Miaŋgöra Jisösnöŋ toroqeba Juda yeŋgö sutŋine aukŋe qahö anda kaba malök. Mewö qahöpmö, eŋgömosöta gölme qararaŋkölkölŋaŋgö göraŋe anök. Miaŋgöreŋ anda taon qetŋi Efraim miaŋgöreŋ aŋgota gwarekurupŋi yembuk nanŋinök malget.

55Juda neŋgöreŋ ak-kömukömu kendonöŋ töriyök.
Kendon qetŋi Nei keunöŋ Pasowa jize. Anutunöŋ mönöwök Israel ambazip neŋgehoriba neŋgoŋgiröhi, miaŋgöra yambu dop nalö ala söŋgaimakzema. Eksodus 12.15
Miaŋgöra Juda ambazip gwötpukŋan miri dop miriŋini mosöta köl könjörat ak aŋgubingöra möta Jerusalem sitinöŋ öŋgöget.
56Jisös jaruba mala jöwöwöl jikegö tohoŋ uruŋe kinda eraum möta kewö qesim aŋguget, “Jisösnöŋ sösöŋgai kendongöra ki kama me qahöpto? Denöwö mötze?”

57Mewö qesim aŋgugetmö, jike nup galöm aka Farisi yeŋön jimkutukutu keu kewö algetka sehiyök, “Kunŋan Jisösgö ahöm tatatŋi eka mötmawi, yaŋön mönö neŋgöreŋ kaba buzupŋi jii möta anda memba jöhöbin.” Mewö.

Copyright information for `BMU