a7Jen 2.9, Ind 22.2, Eze 28.13, 31.8
b8Ais 44.6, 48.12, Ind 1.17, 22.13;
c11Ind 20.14, 21.8
d14Jaŋ 22.5,7, 31.16, Dut 23.4, Jaŋ 25.1-3;
e17Eks 16.14-15, 16.33-34, Jon 6.48-50, Ais 62.2, 65.15
f201 Kiŋ 16.31, 2 Kiŋ 9.22,30;
g23Sum 7.9, Jer 17.10, Sum 62.12;
h26-27Sum 2.8-9

Revelation of John 2

Efesus urumeleŋ könagesö yeŋgö qambaŋ keu

1Jisösnöŋ toroqeba jiyök, “Jon göŋön mönö Efesus sitigö zioz kambu yeŋgö pom garataŋinaŋgöra kimbi kewö ohoman,

“Kunöŋ böröŋi ölŋan seŋgelau 7 memba lambegö dum tatat goulnöŋ memeŋi 7 mieŋgö sutŋine anda kaba kinakzawi, yaŋön keu kewö jiza:
2Nöŋön göhö ahakmemegahö könaŋi möt kutubi kewö ahöza: Göŋön nöŋgöp ariba nupni köhöikŋanök memba malakzan. Aŋgösirip kapaŋ köla möta mökösöŋda malakzan. Ambazip goŋgoŋi yembuk ala qahöpmahöp aka ölŋa qepureiba közöl eŋgimakzan, mi mötzal. Tosatŋan melaimelai azi aposol qahö aka töndup qetŋini mewö qerakzei, göŋön i esapesapnöŋ ala kewöt eŋginöŋga muneŋ jijiŋinaŋgö könaŋinan aukŋe asuhuyök.

3“Tosatŋan nöŋgö qetnaŋgöra aka kahasililiŋ ak gihigetka sihimbölö kapaŋ köla möta mökösöŋda malnöŋ. Ösumeret ölan qahö aka malnöŋmö, yuai pakpak möt kösöŋda kinda malnöŋ, mi mötzal. 4Mewö malnöŋmö, urugahö keu kun kewö mötpi qahö dop kölja: Mutuhök urugi meleŋda önöŋi qahö jöpaköm niŋgiba malnöŋmö, urugan mönö sörauiga nalö kewöŋe amöriba maljan.

5“Mutuhök urusösöŋgai ketaŋi möta malnöŋmö, miaŋgöreŋök löwöriba eta eta amöriba et qeba maljan. Gi mönö nangi könagi mi mötmöriba möt kutuman. Miaŋgöra mönö urugi meleŋman. Mutuhök urumeleŋgö yuaiŋi aknöŋi, mönö miaŋgö dop kunbuk suariba akŋan. Urugi siŋgisöndok miaŋgöreŋök qahö meleŋman ewö, nöŋön mönö göhöreŋ kaba lambegö dum tatatki qeköbiga urumeleŋ könagesö Efesus miaŋgöreŋ kunbuk qahö ahöma. 6Et guhuyökmö, göhöra kewö mötpi ölöwakza: Göŋön Nikolait yeŋgöreŋ ahakmemeŋini tököba uru önön ahakzan. Nöŋön mewöŋanök mi tököba miaŋgöra uru önön ahakzal.

7“Eŋgöreŋök kunŋan kezapŋambuknöŋ malja ewö, Uŋa Töröŋan zioz kambuŋi kambuŋi neŋgöra keu jimakzawi, yaŋön mönö mi kezap ala möt kutuma.

“Kunŋan esapesap bölöŋi pakpak oŋgita luhut almawi, nöŋön mönö i waŋgitpiga Anutugö oyaeŋkoyaeŋ nupnöŋ (paradais) euyaŋgöreŋ öŋgöba malmal köhöikŋaŋgö ip aumŋe tata kötŋi nemba malma.” Mewö. a 

Smörna urumeleŋ könagesö yeŋgöreŋ qambaŋ keu

8“Smörna sitigö zioz kambu yeŋgö pom garataŋinaŋgöra mönö kimbi kewö ohoman,

“Kömumba guliba mal köhöizawaŋön mutuhök mala (yuai pakpak miwikŋaiba könaŋgep jii qahöwahiga) qöndökŋa mal öŋgömawi, yaŋön keu kewö jiza:
9Göŋön wahöjaliŋ möta etqeqeŋi akzani, mi mötzalmö, Anutugö jeŋe qetbuŋagan öŋgöŋgöŋi aiga simbawoŋ akzan. Tosatŋan Juda ambazip qahö aka töndup qetŋini mewö qerakzei, yeŋön mepaqepaik aka andö qem gihigetka aŋgösirip mörakzani, mi mötzal. Yeŋön ‘Köuluk miri ölŋi akzin,’ jiba aiakaŋinan Satan möpöseimakze.

10“Sihimbölö möta malmanmö, miaŋgöra keŋgötki kude mötman. Mötnöŋ, Bölöŋaŋgö Toŋan esapesapnöŋ al eŋgimamgöra ambazip kuŋgum eŋgiiga eŋgöreŋök tosatŋi eŋgömemba kösö mire al eŋgime. Aŋgösirip ak eŋgimei, iŋini mi silim 10 möta malme. Malbeak me kömumbeak, mönö nömbuk pöndaŋ kingetka nöŋön malmal köhöikŋaŋgö ila jalöŋi eŋgimam.

11“Eŋgöreŋök kunŋan kezapŋambuknöŋ malja ewö, Uŋa Töröŋan zioz kambuŋi kambuŋi neŋgöra keu jimakzawi, yaŋön mönö mi kezap ala möt kutuma.

“Kunŋan esapesap bölöŋi pakpak oŋgita luhut almawi, yaŋgö sileŋan kömuiga mohot akŋapmö, kömup yahötŋi qahö kömumba geŋmororoŋ qahö miwikŋaima.” Mewö. b , c 

Pergamum urumeleŋ könagesö yeŋgö qambaŋ keu

12“Pergamum sitigö zioz kambu yeŋgö pom garataŋinaŋgöra mönö kimbi kewö ohoman,

“Kunöŋ bimgö sou ketaŋi (bainat) jityahötŋi likelike zuluk alalŋi memba maljawi, yaŋön keu kewö jiza:
13Göŋön malmal tatatki denike ala maljani, mi mötzal. Satanöŋ nanŋak jakömbuak dum tatatŋi ali ahözawi, gi mönö miaŋgö kösutŋe malakzan. Töndup nöŋgö qetni memba nömbuk toroqeba qekötahöba kinakzan. Satangö malmal tatatŋi Pergamum siti miaŋgöreŋ ahöiga Antipas yaŋön nöŋgö könaŋamni naŋgöba jiba jembon oŋi nene (qariwe ilikŋi nene) ewö kinökmö, i eŋgö sutŋine miaŋgöreŋ qeget kömuyök. Göŋön ni möt narim niŋgimakzani, keu mi nalö miaŋgöreŋ mewöyök qahö köyatiba qaŋ kölnöŋ.

14“Mewömö, urugahö keu moröŋi kun kewö mötpi qahö dop kölja: Göhö könagesö sutŋine tosatŋan kezapqetok azi takapulakaŋi qetŋi Balam yaŋgö jaŋjuŋbuk mala wuataŋgömakze. Kantri tosatŋi yeŋön nene memba tandö lopioŋ yeŋgö naluk kötin buŋa qeba könaŋine algetka ösumŋinan walöŋnöhi, Israel ambazipnöŋ mi qahö nezema. Mutuk qahö negetmö, Balamnöŋ azi qetŋi Balak kewö kusum waŋgiyök, ‘Gi mönö Israel ambazip mi nemegöra tutuhum eŋgiman.’ Mewö kusuba kuŋgum eŋgiba simba ewö utuba alöhi, yeŋön mönö miaŋgöreŋ qaköba amqeba neget aka serowilin laŋ aket. Eŋgöreŋök tosatŋan Balamgö mötmöt mi wuataŋgömakze.

15“Mewöŋanök göhö könagesö sutŋine tosatŋan Nikolait yeŋgöreŋ mötmöt muneŋi memba wuataŋgömakze. 16Miaŋgöra gi mönö urugi meleŋman. Mewö qahö akŋan ewö, nöŋön mönö zilaŋ göhöreŋ kaba könagesöurupki mewöŋi mi qetal eŋgimam. Numbune bimgö sou ketaŋi (bainat) ahözawi, miaŋön mönö yarö gil eŋgimam.

17“Eŋgöreŋök kunŋan kezapŋambuknöŋ malja ewö, Uŋa Töröŋan zioz kambuŋi kambuŋi neŋgöra keu jimakzawi, yaŋön mönö mi kezap ala möt kutuma.

“Kunŋan esapesap bölöŋi pakpak oŋgita luhut almawi, nöŋön mönö nene tölapŋi qetŋi mana aka köt tuatŋi waŋgimam. Yahöt mi waŋgibiga köt tuatŋi miaŋgöreŋ qetŋi dölökŋi ohogetka ahömawi, mi nanŋök oyoŋda mötma. Tosatŋan mi qahö mötme.” Mewö. d , e 

Taiataira urumeleŋ könagesö yeŋgö qambaŋ keu

18“Taiataira sitigö zioz kambu yeŋgö pom garataŋinaŋgöra mönö kimbi kewö ohoman:

“Anutugö Nahönŋaŋgö jekötŋan könöp bölam ewö jem asariiga köna susuŋan sösönihiba ain bras ewö kölköl-bilikbilikŋambuk akzawi, yaŋön keu kewö jiza:
19Nöŋön göhö ahakmemegahö könaŋi möt kutubi kewö ahöza: Göŋön Anutu jöpaköba möt narim waŋgiba nupŋi memakzan aka aŋgösirip kapaŋ köla möta mökösöŋda malakzan. Könakönahiŋe yuai aka menöŋi, mi mönö nalö kewöŋe mem sehiba aka memakzan.

20“Mewö memakzanmö, urugahö keu kun kewö mötpi qahö dop kölja: Göŋön ambi qetŋi Jezebel yambuk urumohot aka i qahöpmahöp qepureim waŋgimakzan. Yaŋön kezapqetok ambia qahö akzapmö, töndup nanŋi qetŋi mewö qerakza. Yaŋön ambazip tutuhuba kewö kusum eŋgimakza: Tandö lopioŋgö naluk kötin neneya buŋa qeba könaŋine algetka ösumŋinan walöŋnöhi, mi mönö ölöp nemba malme. Mewö kusum eŋgiba nup meme alaurupni kuŋgum eŋgiiga löwöriba jaŋjuŋ anda mi nemakze aka serowilin laŋ ahakze. 21Nöŋön Jezebel uruŋi meleŋmapköra nalö waŋgialmö, serowilinŋi mosöta uruŋi meleŋmapkö qahö möta töndup malja.

22“Miaŋgöra nöŋön ambi mi qeiga kawöl yöhöiga salöknöŋ ahöba sihimbölö mötma. Mewöyök yambuk sero yoŋgorö ahakzei, yeŋön ahakmemeŋini bölöŋi mi qahö mosöta uruŋini meleŋme ewö, nöŋön mönö i mohot eŋgubiga sihimbölö kanjamŋambuk mötme. 23Yaŋgö nahönböraturupŋi i mönö eŋgum könjöratpi kömume. Mewö akiga zioz könagesö körek eŋön eŋgeka nöŋgö könani kewö möt yaköme: Nöŋön ambazip urumötmötŋini kewöta jit aka urusihimŋini körek möt kömumba ahakmemeŋinaŋgö dop likepŋi meleŋda körek mohot mohot eŋgö qakŋine öŋgöma. Nöŋönök mönö miaŋgö Toŋi akzal.

24“Yeŋgöra mewö asuhumapmö, Taiataira eŋgöreŋök tosatŋan Jezebelgö mötmöt areŋi mi qahö wuataŋgömakze. Mewö qahö aketka eŋgöra mepaqepaik kewö aka jim eŋgimakze, ‘Iŋini mötmöt öŋgöŋgöŋaŋgö könaŋi qahö möt kutuba yaigep malje.’ Mepaqepaik mewö jiba ak eŋgimakzemö, Satangö buŋa mötmötköra qet mewö qerakze. Nöŋön zioz kambu körek eŋgöra kewö jibi mötme: Nöŋön lömböt kun qahö suariba albi eŋgö qakŋine öŋgöma. 25Iŋini Buŋa keu memba maljei, mönö miaŋgöreŋ qekötahöba malme. Nöŋön kunbuk liliŋgömamaŋgö dop mönö mia wuataŋgöba malme.

26“Kunŋan esapesap bölöŋi pakpak oŋgita luhut ala kömumawaŋgö dop mönö töndup jitni tem köla ahakŋawi, nöŋön i kukösum waŋgibiga kian kantriŋi kantriŋi galöm köl eŋgiba malma. 27Iwinan kukösum niŋgiiga mi buŋa qem aŋguba Kembu maljal. Mewöŋanök eŋgöreŋök kunŋan luhut almawi, nöŋön i jakömbuak nupkö ilaŋi aka ain öröpŋi waŋgimam. Mi waŋgibiga miaŋön gölmeŋi gölmeŋi ambazip galöm köl eŋgiba köhöikŋanök mindiŋgöm eŋgiba malma. Gwaköm kimbut öröpnöŋ qeba qesiŋjei, yaŋön mönö miaŋgö dop qeqetal ambazip öröp pöwöwöm köhöikŋi miaŋön eŋguba köndeŋda mendeŋ eŋgiiga qeqelaŋlaŋ malme. 28Mewöyök söŋangö undi seŋgelau waŋgimam.

29“Eŋgöreŋök kunŋan kezapŋambuknöŋ malja ewö, Uŋa Töröŋan zioz kambuŋi kambuŋi neŋgöra keu jimakzawi, yaŋön mönö mi kezap ala möt kutuma.” Mewö. f , g , h 

Copyright information for `BMU