Genesis 25

E Abraham i Mate

1E Abraham i bole tabua tara e girihina, a rana e Ketura. 2Ra ngatavine iea i poda e Simran, e Ioksan, e Medan, e Midian, e Isbak, e Sua. 3E Ioksan e tamane Seba rua Dedan. E huriki a Asuri, a Letusi, a Leumi ria a hamone Dedan. 4E huriki a bakovi e tune Midian a rane ria ra nga: e Epa, e Eper, e Hanok, e Abida, e Elda. Re huriki nga ria a hamone Ketura.

5E Abraham i pe mule ne Isak a mahala lobo vona. 6Pali na tahuna i tabana ni mahuri, i habi ranga mahala ne huriki e tuna bakovi, i poda e huriki e girihina ranga. Lakea i rudu ria ri gi made na robo na nirikena haro, basi ne tuna, e Isak.

7E Abraham I tahoka a pida i 175, 8i gare liu, i matai a maka pida i kamumu i kupo. Muri i taravango dilia a nilobona bangona, i mate. Ni bole, i made turana e huriki a viri vona ri mate pali. 9E Isak rua e Ismael ru tanua e tamane rua na babe o Makpela, tabukoi o Mamare na malala e Epron, e tune Sohar, ra kabune Hiti. 10 a  Ra malala iea e Abraham i konea ne huriki a kabu ne Hiti. E Abraham ni tanu vonga turana e girihina, e Sara. 11Muri ne Abraham i mate, a Vure i gamaia e Isak. Muri e Isak i vano i made tabukoi o Bia Lahai Roi.

E Huriki e Tune Ismael

12 A nita ne Ismael, e tune Abraham, i podea e Hagar, a ngatavine o Egipto ra vora ngatavine ne Sara.

13 A rane huriki e tune Ismael i ramai a nipodane ria. A tabua ne Ismael e Nebaiot. Muri ni poda e Kedar, e Adbil, e Mibsam, 14e Misma, e Duma, e Masa, 15e Hadad, e Tema, e Ietur, e Napis, e Kedema. 16Re huriki a bakovi nga ria e tune Ismael, ra vuhuna a kabu i ravulu a polona i rua. A tanga, a robo ri rata a mada vona ni gale virihi mai ria vona. 17E Ismael i tahoka a pida i 137, muri i taravango dilia a nilobona bangona, i mate. Ni bole i made turana a viri vona ri mate pali. 18E huriki a hamona ri made vona a robo i vakatubu o Havila i lakea o Sur, i tabukoi na harena e Egipto na dala lakea o Asiria. Re huriki a kabu nga, i uka ma ri vamade kamumu. Ri vatepu.

E Iakop e Esau

19 Iea a nitane Isak, e tune Abraham.

20 E Isak i tahoka a pida i ravulu va i parangi vona e Rebeka, e tune Betuel. E Betuel ia a hamona kabune Aram, i made na robo e Padan-Aram re Mesapotamia. E Rebeka e kurabane Leban, ia tara a hamone Aram.

21 E girihine Isak i lame, lakea e Isak i vasileki ne BAKOVI DAGI, ge tuhoria e girihina. E BAKOVI DAGI i longototoa a nivasileki vona, i singou e Rebeka. 22Na palona i tahoka a koma i rua, ru varata tuhare bala pololilo, lakea e Rebeka i ta maea, “I navai i bele maea nau a hini?” Pali i vano i vasileki ge nana e BAKOVI DAGI vona a naro iea.

23 b  Muri e BAKOVI DAGI i takia, “A boge pololilo na palomu ru gu vakabele a kabu ge rua. Ra kabu i rua nga bara ru vapida. A kabu tara bara i tora hateka vona a kabu tara, a tabua bara ia a vora ne tarina.”

24 I valai ngane a parava vona na ni poda, lakea i poda a boge bakovi ala rua. 25A tabua i vururu a kulina, a kakaina i vona lobo a vungana, lakea ni vunu e Esau.
(25:25)‘Esau’ i manga i ‘vona a vungana.’
26Na tahuna ni poda e tarina i tangotatea a vahane Esau, lakea ni gale e Iakop.
(25:26)‘Iekop’ i manga i ‘tango tata a vahana, o i tami.’
E Isak i tahoka a pida i ravulu polotara ni poda ra boge nga.

27Na tahuna ru dagi pali, e Esau ia a bakovi ni laho na robo, i moro na pinango. Pali e Iakop i madoru, i made kunana na kape. 28E Isak i ngarua e Esau, a vuhuna i bole bala a kania, i kani. E Rebeka i ngarua e Iakop.

29Na parava tara, e Esau i hamule na pinango, i vitolo hateka. I masia e Iakop i nono a kania vona, 30lakea i takia e Iakop, “A vitolo iau. O malaviriri kunana o habi nau ranga kania vururu vomu ga kani.” Na naro iea kunana ni gale visi vona e Idom.
(25:30)‘Idom’ i manga i ‘vururu.’


31E Iakop i koli mule i ta maea, “Tu gu vangoli taro a murine tarua. O taki iau ge iau a tabua.”

32Lakea e Esau i ta maea, “O longo valai, iau a mate na vitoloa, ra murigu a tabua, a ra i kamumu vona?”

33 f  E Iakop i ta maea, “O kaba taro, o taki iau ge iau a tabua.” Lakea e Esau i ta muholi vona, ru vangoli a murine rua.

34Muri e Iakop i habi ne Esau ranga bret turana a naruna bin, lakea i kani i ninu. Muri i pesi rike i vano. Na naro iea kunana, e Esau i lohopile vona a murina, ia a tabua.

Copyright information for `BNP