1 Corinthians 12

Qotei aqa Mondor a na iga siŋgila segi segi egeqnu

Ariya was qu, Qotei aqa Mondor a na iga siŋgila segi segi egeqnaqa iga wau ojeqnum. E deqa niŋgi merŋgit quiye. Niŋgi qalie, nami niŋgi Qotei qalieosaisonabqa sulum naŋgi na niŋgi titŋgeqnabqa niŋgi naŋgi daurnjroqneb. Sulum naŋgi di anjam marqa keresai. Deqa niŋgi ijo anjam endeqa geregere are qaliye. Qotei aqa Mondor a tamo bei aqaq di sosim aqa medabu siŋgilatetimqa a endegsi marqa keresai, “Yesus a tamo uge deqa Qotei na a qoreiyem.” Ariya tamo bei a Qotei aqa Mondor ti sqasai di a endegsi marqa keresai, “Yesus a Tamo Koba.”

O was qu, Qotei aqa Mondor na iga kumbra segi segi egeqnu. Ariya Qotei aqa Mondor qujai segi unu. Iga Tamo Koba Yesus aqa wau segi segi ojeqnum. Ariya Yesus a segi qujai Tamo Koba. Iga kumbra segi segi na wau ojeqnum. Ariya Qotei qujai segi unu. A na qujai tamo uŋgasari kalil naŋgi siŋgila enjreqnaqa naŋgi wau ojeqnub. Qotei aqa Mondor a na iga segi segi kalil siŋgila egeqnu. Yim iga na Kristen tamo uŋgasari kalil naŋgi aqaryainjroqnqajqa deqa. Qotei aqa Mondor na tamo qudei naŋgi siŋgila enjreqnu deqa naŋgi areqalo bole babtoqnsib tamo uŋgasari naŋgi minjreqnub. Mondor qujai dena tamo qudei naŋgi siŋgila enjreqnaqa naŋgi Qotei aqa qalie bole babtoqnsib tamo uŋgasari naŋgi osornjreqnub. Mondor qujai dena tamo qudei naŋgi siŋgila enjreqnaqa naŋgi Kristus qa naŋgo areqalo siŋgilaboletoqnsib wau geregere ojeqnub. Mondor qujai dena tamo qudei naŋgi siŋgila enjreqnaqa naŋgi tamo mainjro qaji naŋgi olo boletnjreqnub. 10 Tamo qudei naŋgi siŋgila oqnsib dena naŋgi Qotei aqa maŋwa babteleŋeqnub. Tamo qudei naŋgi siŋgila oqnsib dena naŋgi Qotei aqa medabu oqnsib anjam geregere palonteqnub. Tamo qudei naŋgi powo oqnsib dena naŋgi na mondor kalil naŋgi peginjroqnsib mareqnub, “Mondor naŋgi di bole. Mondor naŋgi di uge.” Tamo qudei naŋgi powo oqnsib dena naŋgi meŋ bulyoqnsib qure utru segi segi naŋgo anjam mareleŋeqnub. Tamo qudei naŋgi powo oqnsib dena naŋgi qure utru segi segi naŋgo anjam di quoqnsib damu poinjreqnaqa bulyeqnub. 11 Ariya Mondor qujai dena wau kalil di tamo naŋgi enjreqnu. A aqa segi areqalo na tamo segi segi naŋgi kumbra enjreqnaqa naŋgi wau di ojeqnub.

Iga kalil Kristus aqa jejamu qujai

12 Tamo segi segi kalil naŋgi jejamu qujai. Ariya naŋgo jejamu miligiq dia sarqei gargekoba unub. Agi naŋgi baŋ ti siŋga ti ŋamdamu ti dabkala ti unub. Sarqei kalil di jejamu qujaiq di turtsib unub. Dego kere Kristus a dego degsi unu. Agi iga kalil Kristus aqa jejamu qujai. 13 Di kiyaqa? Qotei aqa Mondor a segi qujai na iga kalil eleŋosiqa turtgej deqa iga kalil tamo qujaionum. Iga Juda tamo ti Grik tamo ti kaŋgal tamo ti tamo laŋaj ti kalil Qotei aqa Mondor qujai di osim a ya jumbum bul uyoqnsim dena iga siŋgila eqnum.

14 Gago jejamu miligiq dia baŋ segi sosai. Siŋga segi sosai. Gago jejamu miligiq dia sarqei gargekoba unub. Agi gago baŋ ti siŋga ti ŋamdamu ti dabkala ti jejamu qujaiq di turtsib unub. 15 Ariya gago siŋga naŋgi na marqab, “E baŋ sai. Deqa e jejamu miligiq di sosai.” Naŋgi degsib marqab di laŋa marqab. Agi naŋgi jejamu miligiq di unub. 16 Gago dabkala naŋgi na marqab, “E ŋamdamu sai. Deqa e jejamu miligiq di sosai.” Naŋgi dego degsib marqab di laŋa marqab. Naŋgi jejamu miligiq di unub. 17 Gago jejamu a ŋamdamu segi sqas di iga anjam quqwa keresai. Gago jejamu a dabkala segi sqas di iga iŋgi quleqgwa keresai. 18 Ariya gago jejamu a degsi sosai. Qotei na gago baŋ ti siŋga ti ŋamdamu ti dabkala ti kalil osiqa jejamu qujaiq di ateleŋej unub. A aqa segi areqalo na degyej. 19 Gago jejamu a ŋamdamu segi sqas kio a baŋ segi sqas kio a siŋga segi sqas kio di gago jejamu a kiersi sqas? A bole sqa keresai. 20 Ariya gago jejamu a degsi sosai. Gago jejamu miligiq dia sarqei gargekoba unub. Agi gago baŋ ti siŋga ti ŋamdamu ti dabkala ti kalil jejamu qujaiq di turtsib unub.

21 Gago ŋamdamu na gago baŋ minjqas, “Ni ulaŋ. E segi wauqa kere.” Degsi minjqa keresai. Gago gate na gago siŋga minjqas, “Ni ulaŋ. E segi wauqa kere.” Degsi minjqa keresai. 22 Iga are qaleqnum, gago jejamu sarqei qudei naŋgi siŋgila saiqoji unub. Ariya naŋgi dego wau bole yeqnub. Deqa iga na naŋgi uratnjrqa keresai. 23 Gago jejamu sarqei iga bolesai qa mareqnum qaji naŋgi di iga na olo geregereinjreqnum. Agi jemaiyqajqa sarqei di iga gara na kabuteqnum. 24 Ariya gago jejamu sarqei qudei naŋgi uno boledamu. Deqa iga na naŋgi kabutnjrosaieqnum. Qotei na gago jejamu sarqei kalil eleŋosiqa jejamu qujaiq di turtsiq atej unub. Deqa gago jejamu sarqei qudei ñam saiqoji unub qaji naŋgi di Qotei na olo ñam soqtetnjreqnu. 25 Gago jejamu a poosim segisegiaim deqa Qotei a degyeqnu. Yim jejamu sarqei kalil naŋgi segi segi geregereinjroqnqajqa deqa. 26 Deqa jejamu sarqei bei a jaqatiŋ oqas di jejamu sarqei kalil naŋgi dego jaqatiŋ oqab. Jejamu sarqei qujai a ñam koba oqas di jejamu sarqei kalil naŋgi a ombla na areboleboleinjrqas.

27 Ariya niŋgi kalil Kristus aqa jejamu qujai. Niŋgi segi segi aqa jejamu sarqei unub. 28 Qotei na Kristen tamo uŋgasari naŋgi wau segi segi enjreqnu. Naŋgi qudei a na qariŋnjreqnaqa naŋgi aqa anjam osi walweloqnsib mare mare laqnub. Naŋgi qudei a na wau enjreqnu deqa naŋgi aqa medabu oqnsib anjam geregere palonteqnub. Naŋgi qudei a na wau enjreqnu deqa naŋgi aqa anjam plaltoqnsib kumbra Qotei a tulaŋ areareteqnu qaji di tamo uŋgasari naŋgi osornjreqnub. Naŋgi qudei a na siŋgila enjreqnu deqa naŋgi aqa maŋwa babteleŋeqnub. Naŋgi qudei a na siŋgila enjreqnu deqa naŋgi tamo mainjro qaji naŋgi olo boletnjreqnub. Naŋgi qudei a na wau enjreqnu deqa naŋgi na tamo uŋgasari naŋgi aqaryainjreqnub. Naŋgi qudei a na Kristen gate ateqnu deqa naŋgi na Kristen tamo uŋgasari naŋgi geregere taqatnjreqnub. Naŋgi qudei a na meŋ bulyetnjreqnu deqa naŋgi qure utru segi segi naŋgo anjam mareleŋeqnub. 29 Deqa e na niŋgi endegsi nenemŋgwai. Kristen tamo uŋgasari kalil naŋgi Qotei na qariŋnjreqnaqa naŋgi aqa anjam mare mare laqnub e? Sai. Naŋgi kalil Qotei aqa medabu oqnsib anjam palonteqnub e? Sai. Naŋgi kalil Qotei aqa anjam plalteqnub e? Sai. Naŋgi kalil Qotei aqa maŋwa babteleŋeqnub e? Sai. 30 Naŋgi kalil tamo mainjro qaji naŋgi olo boletnjreqnub e? Sai. Naŋgi kalil meŋ bulyoqnsib qure utru segi segi naŋgo anjam mareleŋeqnub e? Sai. Naŋgi kalil qure utru segi segi naŋgo anjam di quoqnsib damu poinjreqnaqa bulyeqnub e? Di dego sai kalil. Qotei na naŋgi kalil wau segi segi enjreqnu. 31 Ariya was qu, niŋgi Qotei aqa Mondor aqa kumbra qudei tulaŋ boledamu di osib dauryqajqa siŋgilaoqniye.

Iga qalaqalaiyo kumbra dauryoqnqom

Qotei aqa kumbra tulaŋ boledamu bei agi e na niŋgi merŋgit quiye.

Copyright information for `BOJ