1 Corinthians 16

Korin naŋgi silali koroiyosib Qotei aqa tamo uŋgasari naŋgi aqaryainjrqajqa deqa Pol a na naŋgi anjam minjrej

1Ariya was qu, niŋgi silali koroiyosib Qotei aqa tamo uŋgasari Jerusalem di unub qaji naŋgi aqaryainjrqajqa deqa niŋgi merŋgwai. Silali koroiyqajqa gam di e nami Qotei aqa tamo uŋgasari Galesia sawaq di unub qaji naŋgi osornjrnam naŋgi dauryeb. Ariya e na niŋgi dego gam di osorŋgit dauryiye. 2Yori batioqnimqa niŋgi segi segi silali soqnim oto oqnsib nuŋgo segi talq di atoqnib soqnem. Ariya bunuqna silali kobaamqa e botqa niŋgi nami silali ateb unu deqa urur koroiyib e na osiy qariŋyit Jerusalem gilqas. Deqa niŋgi olo bunuqna silali qa ŋamqasai. 3E botqa niŋgi na tamo qudei naŋgi giltnjrib e na neŋgreŋ bei naŋgi enjrsiy qariŋnjrit naŋgi silali di osib Jerusalem qureq osi gilqab. 4E dego gilqa are soqnim naŋgi na e daurbib iga koba na gilqom.

Pol a Korin naŋgi qa bqa marej

5Ariya e mati Masedonia sawa ambleq na walwelosiy aisiy Kristen tamo uŋgasari di unub qaji naŋgi unjrsiy ariya bunuqna e niŋgi qa bqai. 6E niŋgi qa bosiy niŋgi koba na sqai kio. E qaliesai, e bati olekoba niŋgi koba na soqnit ulili bati koboqas kio. Ariya e niŋgi koba na sosiy olo uratŋgsiy sawa beiq gilqa laqnit niŋgi na e silali qa aqaryaibib e gilqai. 7Ijo areqalo agiende. E bati truquyala niŋgi koba na sqasai. Tamo Koba Yesus na odbimqa e bati olekoba niŋgi koba na sqai. 8Ariya e mati Efesus qureq endi soqnit Juda naŋgo yori bati koba ñam Pentikos di brantqas. 9Qotei na gam waqtetbej deqa e qure endia waukobaoqnsim tamo uŋgasari gargekoba naŋgi are bulyetnjreqnum. Deqa e niŋgi qa urur bqasai. E mati endi sosiy wauoqnqai. E waueqnum deqa jeu tamo gargekoba naŋgi ijo wau tentetbqajqa laqnub.

10Ariya Timoti a niŋgi qa bamqa niŋgi a osib geregereiyiye. Yim a ulaqasai. A niŋgi koba na are lawo na sqas. Niŋgi quiye. Timoti a e ombla wau qujai. Aqo aiyel Tamo Koba Yesus aqa wau ojeqnum. 11Deqa nuŋgo ambleq di tamo bei na Timoti aqa ñam ugetetosim a qoreiyaiq. Ariya a olo niŋgi uratŋgosim walwelqa laqnimqa niŋgi na silali qa aqaryaiyosib lawo na suweiyib a olo e qa bqas. A Kristen was qudei naŋgi koba na e qa bqab deqa e naŋgi qa tariŋoqnqai.

12Ariya gago was Apolos aqa anjam agiende. Bati gargekoba e siŋgila na minjoqnem, “Gago Kristen was qudei naŋgi Korin Kristen naŋgi unjrqajqa giloqnib ni uratnjraim. Ni naŋgi daurnjrsim gile.” Onaqa a gilqa uratoqnej. Bunuqna a niŋgi qa bqajqa bati kereamqa a niŋgi qa bqas.

Pol aqa anjam mutu qudei

13Ariya was qu, niŋgi geregere ŋam atoqniye. Osib niŋgi siŋgila na tigelesosib Yesus qa nuŋgo areqalo siŋgilatoqniye. Niŋgi iŋgi bei qa ulaaib. Niŋgi siŋgila na soqniye. 14Osib niŋgi na tamo kalil naŋgi ti Qotei a ti qalaqalainjroqniye. Niŋgi kumbra bei yqa oqnsib mati qalaqalaiyo kumbra na yoqniye.

15O was qu, niŋgi tamo uŋgasari Stefanas aqa talq di unub qaji naŋgi qa qalie bole. Naŋgi tamo kalil Akaia sawaq di unub qaji naŋgi qa namoosib nami are bulyeb. Naŋgi naŋgo segi areqalo na Qotei aqa tamo uŋgasari naŋgi qa waueqnub. Deqa e niŋgi siŋgila na endegsi merŋgwai. 16Niŋgi tamo deqaji naŋgo sorgomq di soqniye. Sosib tamo naŋgi tamo deqaji naŋgi aqaryainjroqnsib waueqnub qaji naŋgo sorgomq di dego soqniye.

17Ariya Stefanas na Fortunatus na Akaikus na naŋgi qalub e qa bonub deqa e tulaŋ areboleboleibqo. Niŋgi e qa bqa keresai deqa naŋgi na kamba nuŋgo sawa osib e qa bonub. 18Bosib e ti niŋgi ti gago are latetgonub. Deqa niŋgi tamo deqaji naŋgi qa tulaŋ areboleboleiŋgeme.

19Ariya was qu, tamo uŋgasari Esia sawaq dia Qotei qa loueqnub qaji naŋgi na niŋgi kaiyeiŋgonub. Akwila wo Prisila wo naŋgi aiyel niŋgi qa tulaŋ areboleboleinjrqo deqa naŋgi Tamo Koba Yesus aqa ñam na kaiye anjam niŋgi qa qariŋyonub. Tamo uŋgasari kalil naŋgo talq dia Qotei qa loueqnub qaji naŋgi dego niŋgi kaiyeiŋgonub. 20Kristen was kalil endi unub qaji naŋgi na dego niŋgi kaiyeiŋgonub. Ariya niŋgi na nuŋgo Kristen was kalil naŋgi segi segi kundoqnjriye. Kumbra di agi Qotei aqa segi tamo uŋgasari kalil naŋgi yeqnub.

21E Pol. E ijo segi baŋ na kaiye anjam endi neŋgreŋyosim niŋgi qa qariŋyonum.

22Ariya e ijo anjam getentqai. Tamo bei a Tamo Koba Yesus qalaqalaiyqasai di Qotei na kamba tamo di uge qa minjsim ŋolawotqas. O Tamo Koba Yesus, ni aue.

23Tamo Koba Yesus a niŋgi qa are boleiyeme. 24E Kristus Yesus aqa ñam na niŋgi kalil qalaqalaiŋgeqnum.

Copyright information for `BOJ