1 John 4

Niŋgi mati mondor kalil naŋgi peginjrsib naŋgi Qotei aqaq dena beb kio sai kio di niŋgi qalieqab

1O ijo kadoi bole, tamo gargekoba naŋgi mandamq endia laqnsibqa gisaŋ anjam endegsib mareqnub, “Qotei aqa Mondor na gago medabu siŋgilatetgeqnaqa iga anjam mareqnum.” Tamo gargekoba naŋgi anjam degsib mareqnub di gisaŋ. Deqa niŋgi mati mondor kalil naŋgi peginjrsib naŋgi Qotei aqaq dena beb kio sai kio di niŋgi qalieqab. Qalieosib naŋgo anjam di qusib nuŋgo areqaloq di siŋgilataib. 2Tamo naŋgi Qotei aqa Mondor ejunub qaji naŋgi endegsib mareqnub, “Yesus Kristus a tamo bulyosiqa mandamq aiej.” Tamo naŋgi di Qotei aqaq dena beb deqa naŋgi degsib mareqnub. Deqa niŋgi naŋgo anjam di qusib qalieqab, naŋgi Qotei aqa Mondor ejunub. 3Ariya tamo bei a Yesus qa anjam degsi marosaieqnu. Tamo di a gisaŋ mondor ti unu. Gisaŋ mondor di a Qotei aqaq na bosai. A Kristus jeutsi laqnu. Niŋgi nami queb, gisaŋ mondor di a bqas. Ariya mondor di agi bosiq mandamq endi laqnu.

4O ijo aŋgro kalil, niŋgi Qotei aqa tamo. Mondor Bole a nuŋgoq di unu. Ariya gisaŋ mondor a mandam tamo naŋgoq di unu. Mondor Bole a na gisaŋ mondor di tulaŋ buŋyeqnu. Deqa niŋgi na dego gisaŋ tamo naŋgi di gotraŋnjreqnub. 5Gisaŋ tamo naŋgi di mandam qaji tamo. Deqa naŋgi mandam kumbra qa segi anjam mareqnub. Mareqnab mandam qaji tamo naŋgi naŋgo anjam qusib dauryeqnub. 6Ariya iga Qotei aqa tamo. Deqa tamo naŋgi Qotei qa qalieonub qaji naŋgi gago anjam queqnub. Ariya tamo naŋgi Qotei qa qaliesai qaji naŋgi gago anjam quosaieqnub. Kumbra dena iga anjam bole qa Mondor ti gisaŋ mondor ti qalieonum.

Iga Qotei qalaqalaiyqom di iga Kristen tamo uŋgasari naŋgi dego qalaqalainjroqnqom

7O ijo kadoi bole, Qotei a qalaqalaiyo kumbra qa utru. Deqa iga gago Kristen was naŋgi qalaqalainjroqnqom. Tamo a qalaqalaiyo kumbra dauryqas di a Qotei aqa aŋgro tiŋtiŋ sqas. Osim a Qotei qa bole qalieqas. 8Qotei a segi qalaqalaiyo kumbra qa utru. Deqa tamo bei a qalaqalaiyo kumbra dauryqasai di a Qotei qa dego qalieqa keresai. 9Qotei aqa Ŋiri qujai unu. Qotei na aqa Ŋiri di qariŋyonaq mandamq aiej. Yim iga aqa ñam na ŋambile gaigai sqajqa deqa. Qotei aqa kumbra dena iga osorgej, a na iga tulaŋ qalaqalaigeqnu. 10Qotei a qalaqalaiyo kumbra qa utru. Deqa iga endegsi are qalqasai, iga namoqna Qotei qalaqalaiyem. Di sai. Qotei a namoqna iga qalaqalaigej. Osiqa aqa Ŋiri qariŋyonaq mandamq aisiqa gago une kobotosiqa Qotei aqa minjiŋ taqal waiyej.

11O ijo kadoi bole, Qotei aqa kumbra dena iga osorgej, a na iga tulaŋ qalaqalaigeqnu. Deqa iga na kamba Kristen tamo uŋgasari naŋgi dego qalaqalainjroqnqom. 12Tamo bei a nami Qotei aqa ulatamu unosaioqnej. Ariya iga na Kristen tamo uŋgasari naŋgi qalaqalainjrqom di Qotei a gagoq di beteresoqnimqa aqa qalaqalaiyo kumbra di gago are miligiq di tulaŋ kobaoqnsim siŋgilaoqnqas.

13Iga kiersi qalieqom, Qotei a gagoq di beteresonaqa iga kamba dego a beteryejunum? E marqai. Qotei na aqa Mondor iga egej dena iga qalieonum. 14Abu Qotei a na tamo uŋgasari kalil mandamq endi unub qaji naŋgi eleŋqa osiq deqa aqa Ŋiri qariŋyonaq mandamq aiej. Aqa kumbra di iga unsim deqa mare mare laqnum. 15Tamo bei a endegsi marqas, “Yesus a Qotei aqa Ŋiri.” Degsi marqas deqa Qotei na a beteryesqas. Yimqa a na kamba dego Qotei beteryesqas. 16Kumbra dena iga bole qalieonum, Qotei na iga tulaŋ qalaqalaigeqnu. Aqa qalaqalaiyo kumbra di gago are miligiq di unu. Deqa iga Qotei qa gago areqalo siŋgilateqnum.

Qotei a segi qalaqalaiyo kumbra qa utru. Tamo a qalaqalaiyo kumbra dauryqas di a na Qotei beteryesqas. Yim Qotei na a kamba dego beteryesqas.
17Iga degsi sqom di qalaqalaiyo kumbra di gago are miligiq di tulaŋ kobaosim siŋgilaesqas. Deqa mondoŋ Qotei na tamo naŋgo une qa peginjrqa batiamqa iga ulaqasai. Bole, iga mandamq endi unum. Ariya iga Kristus bulosim aqa kumbra bole dauryeqnum deqa mondoŋ iga ulaqasai. 18Tamo a qalaqalaiyo kumbra dauryqas di a ulaqasai. Qalaqalaiyo kumbra aqa are miligiq di tulaŋ kobaosiq siŋgilaejunu deqa ulaqajqa kumbra aqaq di sosai. Ulaqajqa kumbra aqa utru endegsi unu. Tamo bei a qalie, mondoŋ Qotei na tamo uŋgasari naŋgo une qa naŋgi peginjrsimqa naŋgi awai uge enjrqas. A di qalie deqa a ulaeqnu. A ulaeqnu deqa iga qalieonum, aqa are miligiq di qalaqalaiyo kumbra tulaŋ siŋgilaosaiunu.

19Iga na gago Kristen was naŋgi qalaqalainjreqnum. Di kiyaqa? Qotei a namoqna iga qalaqalaigej deqa. 20Tamo bei a marqas, “E Qotei tulaŋ qalaqalaiyeqnum.” Degsi marsimqa ariya a olo aqa Kristen was naŋgi yala qalaqalainjrosaieqnu. Deqa tamo di a gisaŋ tamo. A na aqa Kristen was naŋgi ŋamgala na unjreqnu. Ariya a na naŋgi qalaqalainjrosaieqnu. Deqa a na Qotei ŋamgala na unosaieqnu qaji a dego qalaqalaiyqa keresai. 21Iga dal anjam di Kristus aqaq na em. Dal anjam agiende. Tamo a Qotei qalaqalaiyoqnqas di a na aqa Kristen was naŋgi dego qalaqalainjroqneme.

Copyright information for `BOJ