1 John 5

Kristen tamo uŋgasari naŋgi mandam endeqa siŋgila gotraŋyoqnsib siŋgila na tigeleqnub

1Yesus a segi Kristus. Tamo kalil degsib maroqnsib Yesus qa naŋgo areqalo siŋgilateqnub qaji naŋgi Qotei aqa aŋgro tiŋtiŋ unub. Tamo kalil Abu Qotei qalaqalaiyeqnub qaji naŋgi na aqa aŋgro naŋgi dego qalaqalainjreqnub. 2Iga Qotei qalaqalaiyoqnsim aqa dal anjam dauryoqnqom dena iga qalieonum, iga Qotei aqa aŋgro naŋgi dego qalaqalainjreqnum. 3Iga Qotei qalaqalaiyqom di iga aqa dal anjam dego dauryqom. Iga Qotei aqa dal anjam dauryqajqa di gulube sai. Di oto. 4Tamo kalil Qotei aqa aŋgro tiŋtiŋ unub qaji naŋgi mandam endeqa siŋgila gotraŋyoqnsib siŋgila na tigelejunub. Iga Qotei qa gago areqalo siŋgilateqnum deqa iga qoto qa siŋgilaoqnsim mandam endeqa siŋgila gotraŋyeqnum.

Qotei na aqa Ŋiri qa anjam palontej

5Tamo yai naŋgi mandam endeqa siŋgila gotraŋyoqnsib siŋgila na tigelejunub? E niŋgi merŋgwai. Tamo naŋgi Yesus a Qotei aqa Ŋiri degsib maroqnsib a qa naŋgo areqalo siŋgilateqnub qaji naŋgi segi mandam endeqa siŋgila gotraŋyoqnsib siŋgila na tigelejunub. 6Yesus Kristus a bosiqa ya na yanso ej. Osiq ŋamburbasq di moinaqa aqa leŋ aiej. A ya na yanso oqajqa deqa segi bosai. A moiimqa aqa leŋ aiqajqa deqa ti bej. Qotei aqa Mondor a anjam bole qa utru. A Yesus Kristus aqa kumbra qa anjam palonteqnu. 7Tamo qalub naŋgi Yesus aqa kumbra qa anjam palonteqnub. 8Tamo qalub agiende. Mondor na ya na leŋ na naŋgi qalub anjam qujaitosib Yesus aqa kumbra qa anjam palonteqnub.

9Tamo bei na iga anjam mergwas di iga qusim bole qa marqom. Ariya anjam Qotei na iga mergeqnu qaji di aqa anjam tiŋtiŋ. Anjam dena tamo naŋgo anjam tulaŋ buŋyejunu. Anjam Qotei na iga mergeqnu qaji di aqa segi Ŋiri qa anjam. 10Tamo bei a Qotei aqa Ŋiri qa aqa areqalo siŋgilatqas di aqa Ŋiri qa anjam dego aqa are miligiq di siŋgilatim sqas. Ariya tamo bei a Qotei aqa anjam aqa areqaloq di siŋgilatqasai di a na Qotei aqa ñam ugetosim Qotei a gisaŋ tamo qa minjobulqas. Di kiyaqa? A Qotei aqa Ŋiri qa anjam Qotei na iga mergeqnu qaji di aqa areqaloq di siŋgilatosai deqa. 11Kumbra dena Qotei na iga osorgej, aqa anjam bole. Qotei na iga ŋambile gaigai sqajqa marsiq iga ŋambile egej. Ŋambile di aqa utru Qotei aqa Ŋiri aqaq di unu. 12Tamo bei a Qotei aqa Ŋiri beteryesqas di a ŋambile oqas. Ariya tamo bei a Qotei aqa Ŋiri beteryesqasai di a ŋambile oqasai.

Iga ŋambile gaigai sqom. Di iga bole qalieonum

13E na anjam endi neŋgreŋyosim niŋgi tamo uŋgasari Qotei aqa Ŋiri aqa ñam qa nuŋgo areqalo siŋgilateqnub qaji niŋgi qa qariŋyonum. Yim niŋgi qalieqajqa, niŋgi ŋambile gaigai sqab. 14Iga Qotei aqa areqalo dauryosim iŋgi bei qa pailyqom di a gago pail quqwas. Deqa iga Qotei ulaiyqasai. Iga aqa areq giloqnqom. 15Iga qalie, Qotei a gago pail gaigai queqnu. Deqa iga iŋgi bei qa Qotei pailyimqa a na egwas. Di iga qalieonum.

16Ariya niŋgi na Kristen was bei a une atim unsibqa niŋgi a qa Qotei pailyiye. A moiqajqa une atosai deqa niŋgi a qa pailyibqa Qotei na aqa une kobotim a moiqasai. A ŋambile sqas. Ariya Kristen tamo bei a moiqajqa une atqas di Qotei na a qalim moiqas. Deqa niŋgi a qa Qotei pailyaib. 17Kumbra uge kalil tamo naŋgi yeqnub qaji di une. Ariya tamo naŋgo une qudei qa Qotei na naŋgi moiotnjrosaieqnu.

18Iga qalie, tamo kalil Qotei aqa aŋgro tiŋtiŋ unub qaji naŋgi une atosaieqnub. Tamo kalil Qotei aqa aŋgro tiŋtiŋ unub qaji naŋgi Qotei na geregere taqatnjreqnu deqa tamo uge Satan a na naŋgi ugeugeinjrqa keresai. 19Iga qalie, iga Qotei aqa aŋgro unum. Ariya tamo uŋgasari kalil mandamq endi unub qaji naŋgi tamo uge Satan aqa sorgomq di unub deqa a na naŋgi siŋgila na taqatnjreqnu.

20Iga qalie, Qotei aqa Ŋiri a bosiq iga powo egej. Yim iga Qotei qa bole qalieqajqa deqa. Iga Qotei beteryejunum. Iga aqa Ŋiri Yesus Kristus dego beteryejunum. Yesus a segi Qotei bole. A segi ŋambile gaigai sqajqa utru.

21O ijo aŋgro kalil, niŋgi gisaŋ qotei kalil naŋgi torei qoreinjrsib isaq giliye.

Copyright information for `BOJ