2 Peter 2

Gisaŋ tamo qudei naŋgi bosib gisaŋ anjam gargekoba niŋgi merŋgoqnib niŋgi qudei qusib Qotei aqa anjam bole uratosib uloŋqab

1Bole, nami tamo qudei naŋgi Israel naŋgo ambleq di tigelosib naŋgo segi ñam soqtoqnsib naŋgi segi Qotei aqa medabu o qaji tamo degsib maroqnsib wauoqneb. Ariya naŋgi Qotei aqa medabu o qaji tamo sai. Naŋgi gisaŋ tamo. Dego kere bunuqna tamo deqaji qudei naŋgi lumu na bosib nuŋgo ambleq di dego tigelosib naŋgi segi Qotei aqa medabu o qaji tamo degsib maroqnsib gisaŋ anjam gargekoba niŋgi merŋgoqnqab. Yimqa niŋgi qudei qusib bole edegosib naŋgi daurnjrsib Qotei aqa anjam olo uratosib uloŋqab. Tamo naŋgi di Tamo Koba Yesus na awainjrej. Ariya naŋgi na olo a qoreiyqab. Osib deqa mondoŋ naŋgi urur padalqab. 2Tamo deqaji gargekoba naŋgi bosib kumbra uge uge dauryoqnqab. Yimqa tamo qudei naŋgi na naŋgi unjrsib naŋgi daurnjrsib Qotei aqa gam bole misiliŋyqab. 3Tamo naŋgi di mamaul ani. Deqa naŋgi na bosib gisaŋ anjam gargekoba niŋgi merŋgoqnsib dena nuŋgo silali iŋgi iŋgi yaiŋgoqnqab. Ariya tulaŋ nami Qotei na tamo naŋgi di peginjrqa bati atsiqa naŋgi qa endegsi marej, “E na tamo naŋgi di padaltnjrougetqai.” Od, tamo naŋgi di bole padalqab. Qotei a naŋgo padalqa bati qa tariŋeqnu.

4Niŋgi qalie, nami laŋ aŋgro qudei naŋgi une ateb. Onaqa Qotei a na naŋgi uratnjrosai. A naŋgi osiqa tontnjrsiqa sub guma kobaq di breinjrej di unub. Sub di ambru koba. Sub dia ŋamyuo unu. Ariya laŋ aŋgro uge naŋgi di subq dia tariŋesoqnibqa mondoŋ Qotei a naŋgo une qa peginjrsim awai uge enjrqas. 5Nami tamo uŋgasari Noa aqa bati qa soqneb qaji naŋgi Qotei qoreinjrej deqa Qotei na naŋgi dego uratnjrosai. A naŋgi dego padaltnjrej. Awa koba aisiqa mandam ya maqonaqa dena Qotei na naŋgi padaltnjrej. Ariya Qotei a Noa padaltosai. Noa a Qotei aqa kumbra tiŋtiŋ qa marsiq laqnej deqa Qotei na a ti tamo uŋgasari 7-pela naŋgi ti taqatnjrej. Deqa naŋgi bole soqneb. 6Sodom qure ti Gomora qure ti naŋgi dego Qotei na padaltnjrqa marsiqa ŋamyuo qariŋyonaqa aisiq naŋgi koitnjrnaq naŋgi torei padalekriteb. Deqa bunuqna tamo naŋgi Qotei qoreiyeqnub qaji naŋgi Sodom ti Gomora ti naŋgi qa are qaloqnsib ulaoqnqab. 7Ariya Lot a kumbra tiŋtiŋ dauryo qaji tamo. Deqa a Sodom qureq di sosiqa tamo uge uge naŋgi kumbra ugeteqnabqa di unoqnsiqa are gulubekobaiyoqnej. Deqa Qotei na Lot olo osiqa sawa boleq di atnaqa a padalosai. 8Od, Lot a tamo tiŋtiŋo. Ariya a Sodom qureq di sosiqa a tamo uŋgasari naŋgo kumbra uge uge unoqnsiq naŋgo anjam uge uge bati gaigai quoqnej. Aqa are miligi tulaŋ boledamu deqa tamo uŋgasari naŋgi Qotei aqa dal anjam gotraŋyeqnabqa di unoqnsiq a prugugetoqnsiqa aqa are tulaŋ jaqatiŋkobaiyoqnej. 9Ariya was qu, Tamo Koba Qotei a nami degsiqa tamo uge uge naŋgo une qa maroqnsiq naŋgi padaltnjroqnej. Deqa iga qalieonum, tamo naŋgi Qotei dauryeqnub qaji naŋgi gulube iteqnabqa a na olo naŋgi eleŋeqnu. Naŋgi eleŋqajqa gam di Qotei a bole qalie. Tamo uge uge naŋgo kumbra di dego Qotei a qalie. Deqa mondoŋ a na naŋgi osim naŋgo une qa peginjrsim awai uge enjrqas. 10Tamo qudei naŋgi awai tulaŋ ugedamu oqab. Tamo naŋgi di sambala kumbra tulaŋ jigat yqajqa are prugnjreqnu. Osib naŋgi endegsib are qaleqnub, “Tamo Koba Qotei aqa anjam di laŋa sa anjam. Deqa iga dauryqasai.”

Tamo uge deqaji naŋgi nuŋgo ambleq di tigelosib tulaŋ diqoqnsib naŋgo segi areqalo dauryeqnub. Deqa naŋgi laŋ aŋgro kokba naŋgi misiliŋnjrqajqa ulaosaieqnub.
11Ariya laŋ aŋgro qudei naŋgi tulaŋ siŋgila koba. Naŋgi na laŋ aŋgro kokba naŋgi di tulaŋ buŋnjrejunub. Ariya laŋ aŋgro naŋgi dena Tamo Koba Qotei aqa ulatamuq dia laŋ aŋgro kokba naŋgi di uge qa marosaieqnub.

12Tamo uge deqaji naŋgi wagme bul tulaŋ nanariosib laqnub. Naŋgi naŋgo segi jejamu aqa areqalo dauryeqnub. Naŋgi wagme juwaŋ bul. Anjam naŋgi poinjrosai qaji di naŋgi olo misiliŋyeqnub. Iga na wagme juwaŋ naŋgi ojeleŋoqnsim ñumeqnum dego kere mondoŋ Qotei na tamo uge naŋgi di ñumougetqas. 13Tamo naŋgi di kumbra uge uge yeqnub deqa bunuqna tamo qudei naŋgi na kamba naŋgi kumbra uge enjrqab. Naŋgo kumbra agiende. Naŋgi qanam jige alaŋkobaiyoqnsibqa ya uge uyoqnsib nanarioqnqajqa deqa tulaŋ areboleboleinjreqnu. Naŋgi nuŋgo ambleq di sosib niŋgi koba na iŋgi uyoqnsib nuŋgo ñam uge-teqnub. Dena niŋgi tulaŋ jigateqnub. Ariya naŋgo gisaŋ kumbra di naŋgi yqajqa tulaŋ areboleboleinjreqnu. 14Naŋgi gaigai uŋa qa mamaulnjreqnu deqa naŋgi sambala kumbra yqajqa are qaleqnub. Naŋgi une yoqnqajqa tulaŋ arearetnjreqnaqa olo uratosaieqnub. Naŋgi na tamo qudei areqalo aiye aiyelteqnub qaji naŋgi walawalainjreqnabqa naŋgi daurnjroqnsib une yeqnub. Tamo naŋgi di tamo qudei naŋgo iŋgi iŋgi qa mamaulnjreqnu. Kumbra di naŋgi qalie bole. Deqa Qotei na naŋgi torei padaltnjrqas. 15Naŋgi Qotei aqa gam bole uratosib nanariosib laqnub. Osib naŋgi Beor aqa aŋgro Balam aqa gam dauryeqnub. Balam agi nami une atej. Osiqa aqa une di aqa awai oqajqa tulaŋ areare-toqnej. 16Donki naŋgi anjam marqa keresai. Ariya donki bei a tamo bulosiqa medabu waqtosiqa anjam maroqnej. Osiqa Balam aqa kumbra uge deqa ŋiriŋtej. Onaqa Balam a qusiqa aqa nanari kumbra di olo uratej. Balam agi gisaŋosiqa a segi Qotei aqa medabu o qaji tamo qa maroqnej.

17Tamo uge naŋgi di ya robu bul jeŋo qaji. Jagwa na awa puyeqnaqa urur koboeqnu dego kere tamo naŋgi di babaŋ na tamo bole ariya naŋgi kumbra bole babtosaieqnub. Deqa mondoŋ Qotei na naŋgi sawa ambruq breinjrqas. Sawa di Qotei na nami naŋgi gereiyetnjrej unu. 18Tamo naŋgi di naŋgo segi medabu waqtoqnsib diqoqnsib anjam uge uge mareqnub. Naŋgi na tamo qudei naŋgi walawalainjreqnab naŋgi sambala kumbra yoqnsib naŋgo segi jejamu aqa kumbra uge uge dauryeqnub. Tamo naŋgi di ya ya endi are bulyosib tamo uge naŋgo kumbra urateb. Ariya tamo uge naŋgi na olo naŋgi titnjreqnab naŋgi kumbra uge uge dauryeqnub. 19Tamo uge naŋgi dena tamo uŋgasari naŋgi walawala anjam endegsib minjreqnub, “Niŋgi iga daurgwab di une bei na niŋgi ojqa keresai. Deqa niŋgi nuŋgo segi areqalo na kumbra bei yqa marsib yoqniye.” Di gisaŋ. Naŋgo segi kumbra uge na naŋgi siŋgila na ojsiq naŋgi taqatnjreqnu. Niŋgi qalie, tamo bei aqa kumbra uge na a taqatesqas di a kumbra di aqa wau tamo sqas. 20Bole, tamo naŋgi di nami gago Tamo Koba Yesus Kristus agi iga eleŋej qaji a qa bole qalieeb. Naŋgo qalie dena naŋgi mandam qa kumbra jigat kalil urateb. Ariya bunuqna naŋgi olo puluosib kumbra uge di olo dauryeb deqa kumbra uge dena naŋgi siŋgila na ojesonaq naŋgo so tulaŋ ugeej. Naŋgo so uge namij dego sai. Naŋgo so olo tulaŋ ugedamuej. 21Naŋgi nami kumbra bole qa gam di qaliesai qamu di kere. Ariya naŋgi gam di qalieosib Qotei aqa dal anjam osib olo bunuqna naŋgi qoreiyeb. 22Tamo naŋgi di bauŋ ti bel ti bul. Agi anjam bole bei endegsi unu, “Bauŋ naŋgo kumbra agiende. Naŋgi ŋiloqnsib olo puluoqnsib naŋgo ŋilo uyeqnub.” Anjam bei dego unu, “Bel naŋgo kumbra agiende. Naŋgi yaq di yaloqnsib olo boqnsib jagiq di briŋeqnub.”

Copyright information for `BOJ