2 Thessalonians 3

Pol a Tesalonaika naŋgi minjrej, “Niŋgi iga qa Qotei pailyoqniye.”

Ariya was qu, gago anjam qujai bei unu. Anjam agiende. Niŋgi iga qa Qotei pailyoqniye. Yimqa Qotei na iga aqaryaigimqa iga Tamo Koba Yesus aqa anjam geregere mare mare laqnqom. Yimqa aqa anjam di tulaŋ kobaosim sawa sawa kalil keretoqnimqa tamo tulaŋ gargekoba naŋgi quoqnsib Yesus aqa ñam soqtoqnqab. Nami Yesus aqa anjam nuŋgo ambleq di tulaŋ kobaej dego kere. Deqa niŋgi iga qa Qotei pailyoqnibqa a na iga aqaryaigosim tamo uge naŋgo baŋq dena iga eleŋqas. Tamo naŋgi di kumbra uge uge yeqnub. Niŋgi qalie, tamo gargekoba naŋgi Kristus qa naŋgo areqalo siŋgilatosaieqnub.

Ariya niŋgi qalie, Tamo Koba Yesus a kumbra bole segi yeqnu. Deqa iga a qa gago areqalo siŋgilatesqom. A na niŋgi siŋgilatŋgoqnsim taqatŋgoqnimqa Satan a na niŋgi ugeugeiŋgwa keresai. Iga qalie, anjam kalil iga nami niŋgi merŋgoqnem qaji di niŋgi dauryoqnsib unub. Agi bunuqna dego niŋgi dauryoqnsib sqab. Tamo Koba Yesus na iga degsi mergonaq iga qalieem.

Gago areqalo agiende. Tamo Koba Qotei a na nuŋgo areqalo gereiyetŋgimqa niŋgi aqa qalaqalaiyo kumbra geregere qalieosib dauryoqniye. Osib Kristus a nami siŋgila na tigelosiq gulube qoboiyoqnej dego kere niŋgi dego siŋgila na tigeloqnsib gulube qoboiyoqniye.

Niŋgi kalil wauoqniye

Ariya was qu, gago Tamo Koba Yesus Kristus aqa ñam na iga anjam bei niŋgi endegsi merŋgwom. Was qudei naŋgi gago anjam iga nami niŋgi merŋgoqnem qaji di dauryqa uratosib wauqajqa asginjreqnu. Deqa niŋgi na was naŋgi di qoreinjrsib isaq giliye. Niŋgi naŋgi koba na saib. Niŋgi gago kumbra segi dauryoqnsib soqniye. Niŋgi gago kumbra qalie. Gago kumbra agiende. Iga nami niŋgi koba na sosimqa iga wauqajqa asgigosaioqnej. Iga nuŋgo iŋgi iŋgi laŋa yaiŋgosaioqnem. Iga gago segi iŋgi awaiyoqnsim uyoqnem. Iga niŋgi gulube eŋgwa uratosim deqa iga qanam ti qolo ti waukobaoqnem. Bole, iga ñam ti deqa iga nuŋgo iŋgi iŋgi laŋa yaiŋgwa kere. Di iga uratem. Di kiyaqa? Iga endegsi are qalem. Iga wauoqnsim gago segi iŋgi iŋgi awaiyoqnsim uyoqnimqa gago kumbra di niŋgi unsib bole qa marsib dauryoqnqab.

10 Niŋgi qalie, iga niŋgi koba na sosimqa endegsi merŋgoqnem, “Tamo a wauqasai di a iŋgi uyqasai dego.” 11 Ariya iga anjam endegsi quem. Nuŋgo ambleq di tamo qudei naŋgi wauqajqa asginjreqnu. Naŋgi laŋa sosibqa yomu anjam koba laŋa laŋa mareqnub. 12 Deqa iga Tamo Koba Yesus Kristus aqa ñam na tamo naŋgi deqaji endegsi minjrqom, “Niŋgi lawo na sosib wauoqnsib nuŋgo segi iŋgi iŋgi awaiyosib uyoqniye.”

13 O was qu, niŋgi kumbra bole yoqnqajqa asgiŋgaiq. 14 Was bei a gago anjam iga neŋgreŋyonum qaji endi uratimqa niŋgi na a taqal waiyib isaq gilem. Yimqa aqa kumbra uge deqa a jemaiyqas. 15 Ariya a nuŋgo jeu tamo edegaib. Niŋgi endegsib maroqniye, “Tamo di a gago was. Deqa iga na Qotei aqa anjam minjimqa a are bulyqas.” Niŋgi degsib maroqniye.

Pol a kaiye anjam neŋgreŋyosiq Tesalonaika naŋgi qa qariŋyej

16 Tamo Koba Yesus a lawo kumbra qa utru. Deqa a na nuŋgo are latetŋgimqa niŋgi gaigai are lawo na soqniye. Tamo Koba Yesus a niŋgi kalil koba na soqnebe.

17 E Pol. E ijo segi baŋ na kaiye anjam endi neŋgreŋyosim niŋgi qa qariŋyonum. E ijo anjam kobotoqnsim qariŋyqa laqnsimqa e degyeqnum. Di ijo kumbra.

18 Gago Tamo Koba Yesus Kristus a niŋgi kalil qa are boleiyeme.

Copyright information for `BOJ