2 Timothy 3

Diŋo bati jojomoqnimqa tamo naŋgi kumbra tulaŋ uge uge yoqnqab

1Ariya ni endegsi poimem. Mondoŋ diŋo bati jojomoqnimqa gulube gargekoba mandamq endia branteleŋqab. 2Bati di tamo naŋgi naŋgo segi jejamu qa areboleboleinjroqnim sqab. Sosib silali koba oqnqajqa are prugnjroqnqas. Naŋgi naŋgo segi ñam soqtoqnsib diqoqnsib ŋiriŋ anjam koba maroqnsib tamo naŋgi misiliŋnjroqnqab. Naŋgi naŋgo ai wo abu wo naŋgo anjam gotraŋyoqnqab. Tamo uŋgasari qudei naŋgi na naŋgi kumbra bole bole enjroqnibqa di uratoqnsib olo naŋgi qa are boleinjrqasai. Naŋgi Qotei aqa kumbra kalil qoreiyoqnqab. 3Naŋgi qalaqalaiyo kumbra qalieqasai. Naŋgi ŋiriŋoqnsib jeu atoqnsib olo jeu turyoqnqasai. Naŋgi yomu anjam gargekoba maroqnsib naŋgo segi jejamu taqatoqnqasai. Naŋgi laŋa laŋa qotoqnsibqa tamo naŋgi ñumoqnsib kumbra bole kalil jeutoqnqab. 4Naŋgi naŋgo segi kadoi naŋgi ugeugeinjroqnqab. Osib naŋgo segi areqalo nanari urur dauryoqnsib naŋgo segi ñam soqtoqnsib mandam qa iŋgi iŋgi qa tulaŋ areboleboleinjroqnqas. Naŋgi Qotei qa arearetnjroqnqasai. 5Naŋgi laŋa babaŋ na Qotei aqa kumbra dauryobulosib sqab. Qotei aqa kumbra bole di siŋgila ti unu. Ariya siŋgila di naŋgi poinjrqasai. O Timoti, ni na tamo naŋgi deqaji beternjraim. Torei uratnjrsim isaq gile.

6Tamo naŋgi di uŋa qudei areqalo bole ti sosai qaji naŋgo tal miligiq giloqnsib naŋgi minjreqnub, “Niŋgi gago anjam dauryiye.” Osib naŋgi walawalainjroqnsib naŋgo areqalo titetnjroqnsib niñaqyetnjreqnub. Uŋa naŋgi di une gargekoba yeqnub. Yeqnab naŋgo une dena naŋgi siŋgila na ojeqnaqa naŋgi kumbra uge uge yqajqa are prugnjreqnu. 7Uŋa naŋgi di gaigai powo bei bei oqnsib naŋgo gateq di ateqnub. Ariya naŋgi Qotei aqa anjam bole aqa damu poinjrqa keresaiinjreqnu. 8Nami Janes wo Jambres wo naŋgi aiyel Moses jeutoqneb. Dego kere bini gisaŋ tamo naŋgi di dego Qotei aqa anjam bole jeuteqnub. Naŋgo areqalo tulaŋ niñaqejunu. Naŋgi Qotei qa naŋgo areqalo siŋgilaboletosai. 9Ariya naŋgo kumbra di tulaŋ kobaqasai. Nami Janes wo Jambres wo naŋgi aiyel nanari kumbra di yonabqa tamo uŋgasari naŋgi unsib maroqneb, “Naŋgo kumbra di nanari.” Dego kere bini tamo naŋgi di nanari kumbra di yoqnibqa tamo uŋgasari naŋgi unsib maroqnqab, “Naŋgo kumbra di nanari.” Yim deqa naŋgo kumbra di tulaŋ kobaqasai.

Pol na Timoti minjej, “Ni Qotei aqa anjam siŋgila na ojesoqne.”

10Ariya Timoti, ni nami e ombla soqnem deqa ijo anjam kalil e na tamo uŋgasari naŋgi minjre minjre laqnem qaji di ni qalie. Ijo walwel ti ijo kumbra ti di ni qalie. E Qotei qa ijo areqalo siŋgilatoqnsim ijo are miligi dego gaigai siŋgilatoqnsim waukobaoqnsim tamo uŋgasari naŋgi qalaqalainjroqnsim siŋgila na tigeloqnsim gulube qoboiyeqnum di dego ni qalie. 11Ni qalie, Antiok qure ti Aikoniam qure ti Listra qure ti dia jeu tamo naŋgi na e kumbra uge uge ebeqnabqa e jaqatiŋ koba oqnem. Qure dia kumbra uge kalil e qa brantoqnej qaji di ni qalie. Ariya bati deqa Tamo Koba Qotei na e aqaryaiboqnsiqa gulube kalilq dena e oqnsiq taqal atoqnej. Deqa bini e bole unum. 12Bole, jeu tamo naŋgi na tamo kalil Kristus Yesus beteryosib Qotei aqa kumbra dauryqa siŋgilaeqnub qaji naŋgi kumbra uge uge enjroqnqab. 13Tamo uge uge naŋgi ti gisaŋ tamo naŋgi ti brantoqnsib tamo uŋgasari naŋgi gisa gisaŋnjroqnqab. Deqa Satan a na kamba dego gisaŋ tamo naŋgi di gisa gisaŋnjroqnqas. Yim naŋgo kumbra di tulaŋ ugedamuqas.

14Ariya Timoti, anjam iga nami ni mermonam qusim ino areqaloq di siŋgilatem qaji di ni olo siŋgila na ojesoqne. Ni iga qa qalie deqa ni degyoqne. 15Ni qalie, nami ni aŋgro kiñala sosim bati deqa ni Qotei aqa anjam neŋgreŋq di so qaji di qalieosim bosi bosim agi qalieosim unum. Anjam dena ni areqalo bole emej. Deqa bati di ni Kristus Yesus qa ino areqalo siŋgilatonamqa Qotei na ni padalo sawaq dena ej. 16Qotei aqa anjam kalil neŋgreŋq di so qaji di aqa utru Qotei aqa Mondor a segi na babtonaqa naŋgi neŋgreŋyeb unu. Anjam dena iga aqaryaigwa kere. Agi anjam dena iga anjam bole qa utru osorgoqnsiqa tamo uŋgasari areqalo bole ti sosai qaji naŋgo areqalo olo tingitetnjroqnsiqa gago walwel gereiyetgoqnsiqa iga kumbra bole dauryqa gam osorgeqnu. 17Deqa anjam dena Qotei aqa tamo uŋgasari naŋgi siŋgilatnjreqnaqa naŋgi kumbra bole kalil yoqnsibqa wau bole bole yoqnqajqa tulaŋ siŋgilaeqnub.

Copyright information for `BOJ