Acts 10

Laŋ aŋgro bei na Kornilius anjam minjej

Ariya Sisaria qureq dia tamo bei soqnej aqa ñam Kornilius. A Juda tamo sai. A Rom qaji tamo. A qaja tamo naŋgo gate. A na qaja tamo 100 naŋgi taqatnjroqnej. Aqa qaja tamo naŋgi Itali sawa qaji. Kornilius a Qotei aqa kumbra dauryoqnej qaji. Deqa tamo uŋgasari kalil a ombla tal qujaiq di soqneb qaji naŋgi a ti bati gaigai Qotei aqa sorgomq di soqneb. Juda tamo uŋgasari naŋgi iŋgi iŋgi saiinjreqnaqa a naŋgi silali na aqaryainjroqnej. A bati gaigai Qotei pailyoqnej. Ariya bati bei seŋ keliŋtonaqa Qotei na Kornilius aqa areqalo waqtetonaqa ŋeiobilqeiobulosiqa Qotei aqa laŋ aŋgro bei aqaq bonaq unej. Onaqa laŋ aŋgro dena minjej, “O Kornilius.” Onaqa Kornilius na laŋ aŋgro di koqyosiqa tulaŋ ulaugetosiq minjej, “O Tamo Koba, ni kiyaqa ijoq bonum?”

Onaqa laŋ aŋgro dena minjej, “Qotei a gaigai ino pail queqnu. Juda tamo uŋgasari naŋgi iŋgi iŋgi saiinjreqnaqa ni na naŋgi aqaryainjreqnum. Ino kumbra di Qotei a unoqnsiq deqa a ni qa tulaŋ areboleboleiyeqnu.
Deqa ni que. Ni na tamo qudei naŋgi qariŋnjrimqa Jopa qureq aisib dia tamo bei aqa ñam Saimon ñam bei Pita a itqab. A itosib osib beb. Osib babqa a na anjam bei ni mermqas. A tamo bei wagme aqa jegara na gara gereiyo qaji aqa ñam Saimon aqa talq di unu. Aqa tal agi alile qalaq di unu.”

Laŋ aŋgro dena Kornilius anjam degsi minjsiq olo ulaŋej. Onaqa Kornilius na aqa kaŋgal tamo aiyel metnjrnaqa aqa areq beb. Qaja tamo qujai dego metonaq aqa areq bej. Qaja tamo di a Qotei aqa kumbra dauryoqnej qaji. A bati gaigai Kornilius ombla sosiqa wauetoqnej. Kornilius na naŋgi qalub metnjrnaq aqa areq bonabqa anjam kalil laŋ aŋgro na minjej qaji di naŋgi qalub minjrsiqa qariŋnjrnaq Jopa qureq aieb.

Pita a ŋeiobilqeiobulej

Naŋgi walwelosi aisib gamq di qoloinjrnaqa ŋereŋeb. Olo nebeonaqa tigelosib aisib Jopa qure jojomyeqnabqa bati deqa Pita a Qotei pailyqa osiqa warum bei gogeqsi deq oqej. Di qanam jige. 10 Oqsiq warum dia sonaqa a mamyonaqa uŋa qudei naŋgi minjrnaqa iŋgi goieteb. Iŋgi goieqnabqa Qotei na Pita aqa areqalo waqtetonaqa a ŋeiobilqeiobulosiqa laŋ waqonaq iŋgi bei gara kobaquja bul plalosiq mutu qolqeq di ojeleŋosib laŋ goge dena ura uratonab aieqnaq unej. 12 Gara miligiq di wagme utru segi segi soqneb. Bel, bauŋ, amal ti bagu ti qebari ti sonab unjrej. 13 Uneqnaqa Qotei a laŋ goge dena anjam bei minjnaq quej. A minjej, “Pita, ni tigelosim wagme bei qalsim uye.” 14 Onaqa Pita na minjej, “O Tamo Koba, e uyqasai! Wagme uge uge deqaji e nami uyosaioqnem. Moses a marej, ‘Wagme deqaji uyqajqa di getento koba.’” 15 Onaqa Qotei na olo Pita minjej, “Iŋgi iŋgi kalil e na bole qa maronum qaji di ni na olo uge qa maraim.” 16 Gara di degsi aioqalubtosiqa olo torei oqej.

17 Ŋeiobilqei di aqa utru Pita a poiyosai. Deqa a are koba qalsiq soqnej. Onaqa tamo qalub Kornilius na qariŋnjrej qaji naŋgi Jopa qureq di brantosib tamo qudei naŋgi endegsib nenemnjreb, “Saimon aqa tal qabi unu?” Degsi nenemnjrnaqa naŋgi na minjreb, “Saimon aqa tal agide.” Onaqa naŋgi walwelosib Saimon aqa tal meq di tigeleb. 18 Tigelosib maosib mareb, “Saimon ñam bei Pita a tal endi unu e?” 19 Pita a ŋeiobilqei deqa are koba qaleqnaqa Qotei aqa Mondor na minjej, “Ni que. Tamo qalub bosib ni qa maronub. 20 Deqa ni tigelosim naŋgi daurnjrsim gile. Ni are gulubeimaiq. E na naŋgi qariŋnjronum bonub.”

21 Onaqa Pita a tal uratosiq mandamq aisiq naŋgo areq di brantosiq minjrej, “Niŋgi tamo ŋamonub qaji agi e. Niŋgi kiyaqa bonub?” 22 Onaqa naŋgi na minjeb, “Qaja tamo gate aqa ñam Kornilius a tamo bolequja. A bati gaigai Qotei qa ulaoqnsiqa aqa anjam dauryeqnu. Juda tamo uŋgasari kalil naŋgi a qa mareqnub, ‘A tamo bolequja.’ Ni que. Ya bilaq Qotei aqa laŋ aŋgro bei Kornilius aqaq di brantosiq minjej, ‘Ni tamo qudei naŋgi qariŋnjrimqa aisib Pita minjib ino talq bosim anjam bei mermim quqwam.’” 23 Onaqa Pita a naŋgo anjam di qusiqa naŋgi joqsiq aqa talq dia koba na soqneb. Ŋereŋosib nebeonaqa Pita a naŋgi koba na tigelosib aieb. Jopa tamo qudei Yesus dauryoqneb qaji naŋgi dego koba na aieb.

Pita a Kornilius aqa talq aiej

24 Naŋgi aisib gamq di qoloinjrnaqa ŋereŋeb. Olo nebeonaqa naŋgi tigelosib aisib Sisaria qureq di branteb. Kornilius a naŋgi qa tariŋoqnsiq ŋam atoqnej. A na aqa tamo si naŋgi ti aqa segi leŋ naŋgi ti kalil minjrnaq bosib a ti koroosib tariŋesoqneb. 25 Onaqa Pita a aisiqa Kornilius aqa talq di brantej. Brantosiqa tal miligiq gilnaqa Kornilius a bosiqa Pita aqa siŋgaq di siŋga pulutosiqa a biŋiyej. 26 Onaqa Pita na Kornilius tigeltosiq minjej, “Ni tigel. Ni e biŋibaim. E Qotei sai. Aqo ombla mandam tamo.” 27 Degsi minjsiqa naŋgi ombla anjam qaireb. Osib warum bei miligiq gileb. Warum miligiq dia tamo uŋgasari gargekoba naŋgi koroesonabqa unjrej.

28 Unjrsiqa minjrej, “Niŋgi qalie, e Juda tamo. Niŋgi Juda tamo sai. Niŋgi sawa bei bei qaji tamo. Deqa gago Juda kumbra agiende. Iga nuŋgo tal gogetqajqa getento koba. Iga niŋgi koba na laqajqa dego getento koba. Moses aqa dal anjam nami degsi neŋgreŋyej unu. Di uŋgum. Qotei na e endegsi merbej, ‘Sawa bei bei qaji tamo naŋgi ijo ŋamdamuq di tamo bolesai edegaim.’ Qotei na e degsi merbej. 29 Deqa niŋgi e qa anjam qariŋyonab e nuŋgo anjam gotraŋyosai. Agi e nuŋgo anjam dauryosim bosim nuŋgo tal gogetonum. Deqa niŋgi merbiye, niŋgi kiyaqa e bqajqa anjam qariŋyeb?”

30 Onaqa Kornilius na Pita minjej, “Ya ya endi bati qolqe gilqo seŋ bati kere endego seŋ keliŋtonaqa e pailyeqnamqa tamo bei gara tulaŋ qat jigsiqa bosiq ijo ulatamuq di tigelosiqa merbej, ‘O Kornilius, Qotei a gaigai ino pail queqnu. Juda tamo uŋgasari naŋgi iŋgi iŋgi saiinjreqnaqa ni na naŋgi aqaryainjreqnum. Ino kumbra di Qotei a unoqnsiq deqa a ni qa tulaŋ areboleboleiyeqnu. 32 Deqa ni que. Ni na tamo qudei naŋgi qariŋnjrimqa Jopa qureq aisib dia tamo bei aqa ñam Saimon ñam bei Pita a itqab. A itosib osib beb. Osib babqa a na anjam bei ni mermqas. A tamo bei wagme aqa jegara na iŋgi iŋgi gereiyo qaji aqa ñam Saimon aqa talq di unu. Aqa tal agi alile qalaq di unu.’ 33 Laŋ aŋgro na e degsi merbonaqa e urur tigelosim tamo qudei naŋgi qariŋnjrnam Jopa qureq aisib inoq di branteb. Brantonabqa ni na naŋgi daurnjrsim agi ijo talq bonum. Deqa e ni qa tulaŋ areboleboleibqo. Endego iga kalil endia koroosimqa Qotei aqa ŋamgalaq di awejunum. Deqa anjam kalil Tamo Koba Qotei na ni mermej qaji di mergimqa iga quqwom.” Kornilius na Pita degsi minjej.

Pita na tamo uŋgasari kalil Kornilius aqa talq di koroesoqneb qaji naŋgi anjam bole minjrej

34 Onaqa Pita a tigelosiqa naŋgi endegsi minjrej, “E Juda tamo. Niŋgi Juda tamo sai. Niŋgi sawa bei bei qaji tamo. Di uŋgum. Qotei a iga Juda tamo iga bole qa maroqnsiq olo sawa bei bei qaji tamo naŋgi uge qa marosaieqnu. Aqa ŋamdamuq di tamo kalil kere kere unub. Endego e degsi qalieonum. 35 Deqa Qotei na iga Juda tamo segi oqasai. Sawa sawa kalilq dia tamo uŋgasari kumbra bole bole yoqnsib Qotei aqa sorgomq di unub qaji naŋgi dego a na eleŋeqnu. 36 Bole, nami Qotei na aqa anjam bole qariŋyonaqa Israel naŋgo segiq aiej. Anjam di aqa damu endegsi unu. Tamo uŋgasari naŋgi Qotei ti jeu sonabqa Yesus Kristus na jeu kobotej. Yesus a tamo kalil naŋgo Tamo Koba. 37 Niŋgi qalie, Jon a bosiqa tamo uŋgasari naŋgi yanso qa anjam minjroqnej. Bati deqa Yesus Nasaret qaji a Galili sawaq di sosiqa aqa wau utru atej. Aqa wau utru atsiqa a walweloqnsiqa Judia sawa naŋgo qure kalil keretoqnsiq wauoqnej. 38 Qotei na aqa Mondor siŋgila koba ti unu qaji di Yesus yonaqa a walweloqnsiqa kumbra bole bole yoqnsiqa tamo uŋgasari Satan na ugetnjro qaji naŋgi kalil boletnjroqnej. Qotei a Yesus ombla soqneb deqa a siŋgila ti wauoqnej. 39 Yesus a Juda naŋgo sawa ti Jerusalem qure ti dia maŋwa gargekoba yeqnaqa iga gago ŋamdamu na unoqnem. Iga deqa bini saosim laqnum. Onaqa jeu tamo naŋgi na Yesus osib ŋamburbasq di qalsib moioteb. 40 Bati qalub koboonaqa Qotei na Yesus olo subq na tigeltonaqa a tigelosiqa gago ŋamgalaq dia branteqnaqa iga unoqnem. 41 A tamo kalil naŋgo ŋamgalaq di brantosaioqnej. Tamo naŋgi Qotei na nami Yesus aqa kumbra qa saoqnqajqa giltnjrej qaji naŋgoq di segi brantoqnej. Yesus a subq na tigelosiqa iga koba na awooqnsimqa iŋgi ti ya ti uyoqnem. Deqa bini iga a qa saosim laqnum. 42 Yesus a na nami iga endegsi mergej, ‘Niŋgi na tamo uŋgasari naŋgi e qa endegsib minjroqniye, “Yesus a segi qujai Qotei na giltej qaji. Deqa mondoŋ a na qujai tamo ŋambile unub qaji ti tamo nami moreŋeb qaji naŋgi ti naŋgo une qa peginjrsim naŋgi ŋamyuoq wainjrqas.” ’ Yesus a na nami iga degsi mergej. 43 O was qu, Qotei aqa medabu o qaji tamo kalil naŋgi nami Yesus qa endegsib maroqneb, ‘Qotei na tamo kalil Kristus qa naŋgo areqalo siŋgilateqnub qaji aqa ñam na naŋgo une kobotetnjrqas.’”

Qotei na sawa bei bei qaji tamo naŋgi dego aqa Mondor enjrej

44 Pita a naŋgi anjam degsi minjreqnaqa bati qujai deqa Qotei aqa Mondor aisiqa tamo kalil Pita aqa anjam quoqneb qaji naŋgo meŋ bulyetnjrnaqa naŋgi qure bei bei naŋgo anjam poinjrnaqa mareleŋoqneb. Maroqnsib Qotei aqa ñam soqteqnabqa Juda tamo nami Yesus qa naŋgo areqalo siŋgilateb qaji agi tamo naŋgi Pita koba na beb qaji naŋgi di qusibqa tulaŋ koba prugeleŋeb. Di kiyaqa? Bati deqa Qotei na sawa bei bei qaji tamo naŋgi dego aqa Mondor enjrej deqa. Onaqa Pita a endegsi marej, 47 “Iga Juda tamo nami Qotei aqa Mondor em dego kere sawa bei bei qaji tamo naŋgi dego bini aqa Mondor onub. Deqa tamo bei na iga naŋgi yansnjrqajqa saidgwa keresai.” 48 Osiqa naŋgi minjrej, “Niŋgi Yesus Kristus aqa ñam na yanso oiye.” Degsi minjrnaqa naŋgi na yanso osib Pita minjeb, “Ni iga koba na endi sqom.” Degsi minjnabqa a naŋgi koba na soqneb.

Copyright information for `BOJ