Acts 27

Naŋgi na Pol Rom qureq osi gilqajqa deqa qobuŋq di ateb

1Onaqa naŋgi iga qobuŋ gogetosim Itali sawaq gilqajqa anjam keretosib Pol tamo qudei ti tonto talq dena eleŋosib qaja tamo naŋgo gate bei aqa ñam Julius aqa baŋq di ateb. Julius a Rom qaji tamo. 2Onaqa Julius a na iga Pol qu joqsiqa Adramitium qure naŋgo qobuŋ bei Esia sawaq gilqa laqnaqa gogetosim koba na gilem. Qobuŋ di yuwal qala qalaq na dauryosim qunduŋ kalil aiqa marnabqa iga gogetosim gilem. Tamo bei aqa ñam Aristarkus a iga koba na gilem. Aristarkus aqa qure utru Tesalonaika. Tesalonaika a Masedonia sawaq di unu. 3Iga gilsim nebeonaqa Saidon qureq di tiryem. Tiryonamqa Julius a Pol qa dulosiq odyonaqa qobuŋ uratosiq aqa was naŋgi itnjrnaqa naŋgi na iŋgi iŋgi qudei qa aqaryaiyeb. 4Onaqa iga Saidon qure uratosim gileqnamqa jagwa na gotraŋgonaqa deqa Saiprus nui taqyosim gilem. 5Gilsim yuwal gentosim Silisia sawa ti Pamfilia sawa ti di brantosim yuwal qala qalaq na dauryosim gilsim Lisia sawaq di brantosim Maira qureq di tiryem.

6Dia Julius a Aleksandria qure naŋgo qobuŋ bei Itali sawaq gilqa laqnaqa unsiqa a na iga Pol qu tonto tamo naŋgi ti joqsiqa qobuŋ di gogetem. 7Gogetosim jiŋga na gileqnamqa bati gargekoba koboej. Onaqa jagwa na gotraŋgonaqa iga siŋgila na gilsim Nidas qure jojomyem. Dena jagwa na olo gotraŋgonaqa iga gilqa keresaiigonaqa qobuŋ bulyosimqa Krit nui aqa luwi bei ñam Salmone di tiŋyosim oqem. 8Oqsim luwi di buŋyosimqa tamo qobuŋq di wauo qaji naŋgi waukobaosib oqsib Krit nui qoreq di beterosib qala qalaq na gileb. Iga gilsim sawa bei aqa ñam Qunduŋ Boledamu di Lasea qure jojom di brantem.

9Iga bati gargekoba uratem deqa Juda naŋgo qurieŋo bati koboej. Yuwal ugeqa bationaq deqa Pol na tamo qobuŋq di wauo qaji naŋgi endegsi minjrej, “Niŋgi quiye. E qalieonum, iga qobuŋ na gilqom di iga gulube koba itqom. Qobuŋ aqa iŋgi iŋgi gargekoba loumqas. Qobuŋ dego tugwas. Qobuŋ a segi sai. Iga tamo kalil dego padalqom.” 11Pol a na naŋgi degsi minjrnaqa qobuŋ kuñi ojo tamo wo qobuŋ aqa abu wo naŋgi aiyel na Pol aqa anjam di gotraŋyosib gilqa mareb. Julius a dego Pol aqa anjam gotraŋyosiqa naŋgo aiyel anjam dauryej. 12Deqa iga qobuŋ na gilem. Qunduŋ iga soqnem qaji di jagwa bati qa qobuŋ beterqajqa qunduŋ bolesai. Deqa tamo gargekoba naŋgi mareb, “Jagwa bati brantqa jojomqo. Deqa iga qunduŋ endi uratosim gilsim Finiks qunduŋq di jagwa bati qa beterosim sqom.” Finiks a Krit nuiq di unu. Dia jagwa bati qa beterqajqa qunduŋ bolequja.

Jagwa koba bonaqa yuwal ugeej

13Deqa jagwa lawo guta na bonaqa tamo qobuŋq di wauo qaji naŋgi mareb, “Jagwa endena iga qariŋgim gilsim Finiks qunduŋq di tiryqom.” Degsi marsib dur titosib qobuŋ miligiq di atsib dena iga Krit nui aqa qala dauryosim gilem. 14Gileqnamqa manaq dena meli jagwa koba bosiq gotraŋgonaqa gilqa keresaiigonaqa iga loo goge oqsim di sonamqa jagwa na segi osi laqnej. 16Onaqa iga nui kiñala bei aqa ñam Kauda aqa qoreq dia otosim sonamqa nui dena jagwa getentonaqa yuwal kiñala laej. Onaqa tamo qobuŋq di wauo qaji naŋgi waukobaosib qobuŋ du soqtosibqa qobuŋ ani gogeq di atsib sil na qoseb. Qobuŋ du uloŋaim deqa sil na qoseb. Osib olo sil bei osib qobuŋ ani yuwal na paraparaaim deqa sil na kaiŋysib siŋgilateb. Osib qobuŋ rer qalnab aiej. Qobuŋ ururosim Afrika sawa jojomyosim dia sargum gogetosim paraaim deqa ulaosib qobuŋ rer qalnab aiej. Onaqa jagwa na segi osi laqnej. 18Nebeonaqa iga loo goge di sonam jagwa tulaŋ kobaosiq iga gotraŋgonaqa yuwal ugeonaqa qobuŋ tuqepratej. Deqa tamo qobuŋq di wauo qaji naŋgi qobuŋ aqa iŋgi iŋgi qudei breinjrnabqa yuwalq aieb. 19Olo nebeonaqa naŋgi qobuŋ aqa parara qomsib rer ti oyo ti osib breinjrnab yuwalq aieb. 20Bati gargekoba iga seŋ ti bongar ti unosai. Iga namoqna are qalem, “Iga padalqasai.” Ariya jagwa siŋgila koba boqnsiqa iga gotraŋgoqnej deqa gago areqalo namij di iga uratosim marem, “Iga padalqom. Jagwa endi koboqasai.”

21Bati gargekoba tamo qobuŋq di wauo qaji naŋgi iŋgi uyosai. Deqa Pol a naŋgo ambleq di tigelosiqa minjrej, “O wau tamo niŋgi quiye. E nami merŋgem, niŋgi Krit nui uratosib gilaib. Niŋgi ijo anjam di dauryosai deqa agi iga gulube koba itonum. Niŋgi uniye. Qobuŋ aqa iŋgi iŋgi gargekoba loumeleŋqo. 22Deqa e niŋgi olo endegsi merŋgwai. Niŋgi are laeme. Tamo bei padalqasai. Iga kalil bole sqom. Qobuŋ segi padalqas. 23Ya qolo ijo Qotei agi e bati gaigai a qa loueqnum qaji aqa laŋ aŋgro bei bosiqa ijo areq di tigelosiq merbej, ‘O Pol, ni ulaaim. Ni Mandor Koba Sisar aqa ulatamuq di tigelqam. Deqa Qotei na ni taqatmim ni padalqasai. Tamo kalil ni ombla qobuŋ na gileqnub qaji naŋgi dego taqatnjrim naŋgi padalqasai.’ Laŋ aŋgro na e degsi merbej. 25Deqa niŋgi ulaaib. E qalieonum, Qotei aqa anjam qolo merbej qaji di a dauryosim degyqas. 26Ariya niŋgi quiye. Iga qobuŋ na gilsim nui beiq di sargum gogetosimqa qobuŋ segi padalqas.”

27Pol a na naŋgi degsi minjrnaqa iga Mediterenian yuwalq dia otosim sonamqa jagwa na segi osi laqnej. Onaqa yori aiyel koboonaqa bati bei qolo jige yuwal a mandam qaleqnaq anjam ateqnaq tamo qobuŋq di wauo qaji naŋgi qusib are qaleb, “Iga nui bei jojomyonum kio?” 28Naŋgi degsi are qalsibqa yuwal aqa robu qalieqajqa deqa sil waiyonab ainaq uneb di tarag yala, 40 mita. Dena iga gilokiñalaysimqa naŋgi olo sil waiyosib uneb di tulaŋ taragej, 30 mita. 29Degsi unsibqa are qaleb, “Iga gilqom di nuiq di sargum gogetqom.” Degsi are qalsibqa ulaosib mareb, “Iga dur waiyonamqa qobuŋ tigelqas.” Degsi marsibqa qobuŋ bunuq dena dur qolqe waiyonab yuwalq aiej. Onaqa naŋgi endegsib waiŋoqneb, “Urur koba suwaŋem.” 30Onaqa tamo qobuŋq di wauo qaji naŋgi endegsib are qaleb, “Iga qobuŋ uratosim jaraiqom.” Naŋgi degsib are qalsibqa gisaŋosib tamo naŋgi minjreb, “Iga qobuŋ namoq dena dur waiyqom.” Degsib minjrsib qobuŋ du uli na osib qobuŋ ani aqa namoq na gaintonabqa yuwalq aiej. 31Degyeqnabqa Pol a di unsiqa qaja tamo naŋgi ti naŋgo gate Julius a ti endegsi minjrej, “Tamo qobuŋq di wauo qaji naŋgi qobuŋ uratosib jaraiqa laqnub. Naŋgi jaraiqab di niŋgi kalil padalqab.” 32Onaqa qaja tamo naŋgi na qobuŋ du aqa sil gentonabqa jagwa na osi ulaŋej. Deqa tamo qobuŋq di wauo qaji naŋgi jaraiqa keresaiinjrej.

33Onaqa nebeqa laqnaqa Pol na tamo kalil naŋgi endegsi minjrej, “Niŋgi iŋgi uyiye. Bati olekoba niŋgi iŋgi uyosai. Nuŋgo are ŋeiosai dego. Agi yori aiyel gilqo. 34Deqa e siŋgila na endegsi merŋgwai, niŋgi iŋgi uysib dena niŋgi siŋgilaqab. Osib niŋgi kalil bole sqab. Bei padalqasai.” 35Pol a na tamo kalil naŋgi degsi minjrsiqa bem bei osiq naŋgo ulatamuq dia Qotei pailyosiqa bem di gentosiq uyej. 36Degonaqa tamo kalil naŋgi areboleboleinjrnaqa naŋgi kamba dego bem eleŋosib uyeb. 37Iga tamo qobuŋq di soqnem qaji iga kalil 276. 38Tamo kalil naŋgi iŋgi uynab menetnjrnaqa qobuŋ otqajqa marsibqa wit aqa quŋ kokba qudei wit korbi osib waiyeleŋonabqa yuwalq aiej.

Qobuŋ paraparaej

39Ariya nebeonaqa naŋgi ŋam atsib mandam bei uneb. Naŋgi mandam di poinjrosai. Naŋgi qunduŋ bei dego uneb. Qunduŋ di aqa alile bolequja ulul ti. Unsib are qaleb, “Iga alile dia qobuŋ tiryqom.” 40Degsi are qalsibqa dur nami waiyeb qaji sil giŋgeŋyosibqa dur yuwalq di urateleŋeb. Osib kuñi tonteb qaji sil di palontosib kuñi ojsib rer giryosib alile di tiryqajqa aieb. 41Aisib qobuŋ namoq sargum bei gogetosiq dia ojotonaq soqnej. Onaqa yuwal kokbaysiqa qobuŋ bunuq di qalnaqa paraparaej. 42Onaqa qaja tamo naŋgi mareb, “Tonto tamo naŋgi qawaiŋosi jaraiaib deqa iga na ñumnam moreŋqab.” 43Degsi marnabqa naŋgo gate Julius a are qalej, “Naŋgi Pol dego qalib moiaim deqa e na naŋgi saidnjrqai.” Degsi are qalsiqa naŋgi minjrej, “Tonto tamo naŋgi ñumaib.” Osiqa tamo qawaiŋo qalie naŋgi minjrej, “Niŋgi namo prugosib yuwalq aisib qawaiŋosib alile di patqab.” 44Osiqa tamo qawaiŋo qaliesai qaji naŋgi minjrej, “Qobuŋ paraparaqo qaji aqa sarqei niŋgi na eleŋosib bileq atsib dena otosib aisibqa alile di patqab.” A degsi minjrnaqa naŋgi degyosib iga kalil koba na alile dia geregere pateleŋem.

Copyright information for `BOJ