Hebrews 11

Iga Qotei qa gago areqalo siŋgilateqnum kumbra di aqa utru

1Iga Qotei qa gago areqalo siŋgilateqnum. Kumbra di aqa utru agiende. Iŋgi iŋgi kalil Qotei a nami iga egwa marej qaji di agi iga egwas. Iga iŋgi iŋgi di oqajqa tariŋesonamqa ariya mondoŋ Qotei na iga egwas. Iga Qotei qa gago areqalo siŋgilateqnum deqa iga bole qalieonum, Qotei na iŋgi iŋgi di egwas. Iga gago ŋamdamu na iŋgi iŋgi di unqa keresai di uŋgum. Iŋgi iŋgi di unu. 2Agi tamo uŋgasari nami soqneb qaji naŋgi Qotei qa naŋgo areqalo siŋgilatoqneb deqa Qotei a naŋgi qa tulaŋ areboleboleiyeqnaqa maroqnej, “Naŋgi tamo bole.” 3Iga Qotei qa gago areqalo siŋgilateqnum gam dena iga endegsi poigwo, “Bole, Qotei a segi na marnaqa laŋ ti mandam ti brantej.” Deqa iga qalieonum, iŋgi iŋgi kalil iga uneqnum qaji di Qotei a iŋgi iŋgi iga unqa keresai qaji dena gereinjrej.

Abel na Enok na Noa na naŋgi Qotei qa naŋgo areqalo siŋgilateb

4Abel a nami Qotei qa aqa areqalo siŋgilatej deqa a iŋgi iŋgi osiq Qotei atraiyej. Onaqa Qotei a Abel aqa iŋgi deqa tulaŋ arearetej. Abel aqa aube Kein a dego iŋgi iŋgi osiq Qotei atraiyej. Ariya Qotei a Kein aqa atraiyo iŋgi qa arearetosai. Abel a Qotei qa aqa areqalo siŋgilatej utru deqa Qotei a Abel aqa atraiyo iŋgi iŋgi qa arearetej. Kumbra dena iga osorgwo, Qotei na Abel a tamo bole une saiqoji qa minjej. Abel a nami moiej ariya a Qotei qa aqa areqalo siŋgilatej deqa bini a Qotei aqa anjam palontosiq iga mergobuleqnu.

5Enok a dego Qotei qa aqa areqalo siŋgilatej. Deqa a moiosai. A ŋambile sonaqa Qotei na a osiq laŋ qureq oqej. Oqnaqa tamo uŋgasari naŋgi a qa ŋamosib a olo unosai. Agi Qotei aqa anjam bei nami endegsib neŋgreŋyeb unu, “Qotei na Enok laŋ qureq osi oqosaisosiqa a Enok aqa kumbra qa tulaŋ arearetoqnej.” 6Ariya was qu, tamo naŋgi Qotei qa naŋgo areqalo siŋgilatqasai di naŋgi Qotei aqa areqalo dauryqa keresai. Di kiyaqa? Tamo naŋgi Qotei aqa areq gilqa osibqa naŋgi mati a qa naŋgo areqalo siŋgilatosib marqab, “Qotei a unu. Deqa iga a qa ŋamosim gilsim itqom di a na awai boledamu iga egwas.” Tamo naŋgi degsib marqab di naŋgi Qotei aqa areqalo dauryqab.

7Noa a dego Qotei qa aqa areqalo siŋgilatej. Deqa Qotei na minjej, “E bunuqna awa qariŋyit bosim mandam kalil keretqas. Deqa ni qobuŋ qujai gereiyime.” Ariya Noa a Qotei aqa anjam di aqa damu unosaisosiqa a Qotei aqa anjam di dauryosiqa aqa uŋa ti aqa aŋgro ti naŋgi padalaib deqa qobuŋ qujai gereiyej. A Qotei qa aqa areqalo siŋgilatej deqa a na tamo uŋgasari kalil mandamq di soqneb qaji naŋgo kumbra uge ubtsiq minjroqnej. A Qotei qa aqa areqalo siŋgilatosiq qobuŋ gereiyej deqa Qotei na a tamo bole une saiqoji qa minjej. Agi Qotei na tamo kalil a qa naŋgo areqalo siŋgilateqnub qaji naŋgi tamo bole une saiqoji qa minjreqnu.

Abraham wo Sara wo naŋgi Qotei qa naŋgo areqalo siŋgilateb

8Abraham a dego Qotei qa aqa areqalo siŋgilatej deqa Qotei na metonaqa a Qotei aqa anjam dauryosiqa mandam bei Qotei na a yqajqa minjej qaji deq gilej. A sawa qabitqas kio di a qalieosaisosiqa gilej. 9A Qotei qa aqa areqalo siŋgilatej deqa a gilsiq mandam dia brantosiqa yauŋ tamo soqnej. Mandam di agi Qotei na a yqajqa minjej. A di sonaqa Qotei na minjej, “Mondoŋ e na ino leŋ naŋgi mandam endi enjrqai.” Onaqa Abraham a mandam dia laqnsiqa jagwa oqajqa tal gereiyoqnsiqa di ŋeioqnej. A Aisak wo Jekop wo naŋgi koba na soqneb. Tamo aiyel naŋgi di Abraham aqa leŋ deqa Qotei na naŋgi aiyel dego minjrej, “Mondoŋ e na nuŋgo leŋ naŋgi mandam endi enjrqai.” 10Abraham a laŋ qureq oqsim dia sqajqa deqa are qaloqnsiq tariŋoqnej. Laŋ qure di bati gaigai sqas. Laŋ qure agi Qotei a segi na atej unu.

11Ariya Abraham aqa ŋauqali Sara a dego Qotei qa aqa areqalo siŋgilatej. Deqa a tulaŋ qeliosiqa marej, “Qotei a tamo bole deqa aqa anjam nami marej qaji di a dauryqas.” Sara a degsi marej deqa Qotei na aqa miligi gereiyetonaqa a gumaŋej. 12Deqa Abraham a qeliosiqa aqa moiqajqa bati jojomonaqa Qotei na a dego siŋgila yonaqa a aŋgro mel qujai ŋambabtej. Deqa aqa leŋ naŋgi tulaŋ gargekobaosib mandam kalil kereteb. Bongar tulaŋ gargekoba unub dego kere Abraham aqa leŋ naŋgi ulul bul tulaŋ gargekobaeb. Deqa sisiyqa keresai.

13O was qu, Abel na Enok na Noa na Abraham na Sara na naŋgi kalil Qotei qa naŋgo areqalo siŋgilatesosib gilsib moreŋeb. Naŋgi mandam endia sosibqa iŋgi bole bole Qotei na nami naŋgi enjrqa minjrej qaji di naŋgi eleŋosai. Ariya naŋgi iŋgi di oqajqa tariŋesosibqa tarosib laŋ qure koqyosib isaq na iŋgi di unsib deqa areboleboleinjrej. Deqa naŋgi maroqneb, “Iga mandam endi so boleiyqasai. Iga mandamq endia yauŋ tamo bulosim sokiñala sosim bunuqna iga mandam endi uratqom.” O was qu, naŋgi anjam di marqajqa jemainjrosai. 14Iga qalieonum, tamo naŋgi anjam degsib mareqnub qaji naŋgi naŋgo segi sqajqa sawaq oqwajqa are qaleqnub. 15Naŋgi naŋgo segi mandam utruq olo aiqajqa deqa are qaleb qamu naŋgi olo puluosib aieb qamu. 16Ariya naŋgi naŋgo segi mandam utruq olo aiqajqa uratosib sawa tulaŋ boledamu agi laŋ qureq di unu qaji deq oqwajqa are qaleqnub. Tamo naŋgi dena Qotei endegsib minjeqnub, “Ni gago Qotei.” Yeqnaqa Qotei a naŋgo anjam deqa jemaiyosaieqnu. Naŋgi a qa naŋgo areqalo siŋgilateqnub deqa a naŋgo sqajqa qure agi laŋ goge dia gereiyetnjrej unu.

17Ariya Qotei na Abraham aqa areqalo tenemtqa osiqa endegsi minjej, “Ni ino segi aŋgro qujai Aisak qalsim e atraibe.” Onaqa Abraham a Qotei aqa anjam di uratosai. Bole, Qotei na nami minjej, “Ino leŋ naŋgi tulaŋ gargekobaqab.” Ariya a Qotei qa aqa areqalo siŋgilatej deqa a Aisak osiq Qotei atraiyqa gilej. 18Agi Qotei na nami Abraham minjej, “Aisak aqa leŋ dena ino moma naŋgi bumbraŋyqab.” 19Ariya Abraham a Aisak qalqa osiqa endegsi are qalej, “E Aisak qalitqa, uŋgum, Qotei na a olo subq na tigeltqa kere.” Abraham a degsi are qalej deqa iga yawo anjam endegsi marqom, Qotei na Abraham Aisak qalqa saidyosiqa a subq na tigeltobulosiq olo Abraham yej.

Aisak na Jekop na Josep na naŋgi Qotei qa naŋgo areqalo siŋgilateb

20Ariya Aisak a dego Qotei qa aqa areqalo siŋgilatosiqa aqa baŋ Jekop wo Iso wo naŋgo gateq di atetnjrsiqa naŋgi qa pailyosiqa kumbra bunuqna naŋgoq di brantqas qaji deqa naŋgi sainjrej.

21Ariya Jekop a dego Qotei qa aqa areqalo siŋgilatosiq deqa a Josep aqa aŋgro aiyel naŋgo gateq di aqa baŋ atetnjrsiqa naŋgi qa pailyej. Osiqa a Qotei qa louej. A tulaŋ qeliosiqa moiqa jojomosiq deqa a na aqa walwelqa toqoŋ ojsiq dia siŋgilaej.

22Josep a dego Qotei qa aqa areqalo siŋgilatosiq deqa a tulaŋ qeliosiq moiqa jojomosiqa a na Israel naŋgi endegsi minjrej, “Niŋgi na nuŋgo leŋ naŋgi minjribqa bunuqna naŋgi tulaŋ gargekobaosib naŋgi Isip sawa uratoqnsibqa bati deqa naŋgi ijo tanu osi gilsib Kenan sawaq dia subq atqab.”

Moses a Qotei qa aqa areqalo siŋgilatej

23Ariya Moses aqa ai wo abu wo naŋgi dego Qotei qa naŋgo areqalo siŋgilateb deqa Moses a ŋambabonaqa naŋgi a osib bai qalub a ulitonab soqnej. Naŋgi qalieeb, Moses a aŋgro tulaŋ boledamu. Ariya naŋgi Isip naŋgo mandor koba ulaiyosai deqa naŋgi aqa anjam gotraŋyosib Moses ulitonab soqnej.

24Sosiqa tamo kobaqujaonaqa Isip tamo uŋgasari naŋgi na minjoqneb, “Ni Isip naŋgo mandor koba aqa asi aqa aŋgro.” Onaqa Moses a Qotei qa aqa areqalo siŋgilatosiq deqa a naŋgo anjam di quqwa uratoqnej. 25A une aqa kumbra uratosiq a bati truquyala une qa areboleboleiyqa asgiyonaq deqa endegsi are qalej, “Uŋgum, e Qotei aqa tamo uŋgasari naŋgi koba na sosiy gulube oqnqai.” 26Osiqa olo endegsi are qalej, “E Kristus aqa ñam qa jemai oqai di kere. Mondoŋ e awai tulaŋ boledamu oqai. Awai dena silali ti ñoro ti Isip di unu qaji di tulaŋ buŋyejunu.” Moses a awai boledamu di oqa marsiq deqa a degsi aqa areqalo siŋgilatej.

27Ariya a Qotei qa aqa areqalo siŋgilatosiq deqa a tigelosiq Isip sawa uratosiq gilej. Isip naŋgo mandor koba a Moses qa minjiŋ oqetej deqa a ulaosai. Qotei agi mandam tamo naŋgi na unosaieqnub qaji di Moses a na unobulosiq deqa a siŋgila na tigelosiq Isip sawa uratosiq gilej. 28Qotei a nami Israel naŋgi Isip sawaq dia padalqa laqnabqa eleŋosiq aqaryainjrej. Bati deqa Moses a Qotei qa aqa areqalo siŋgilatosiq deqa a na Israel tamo uŋgasari naŋgi minjrnaqa naŋgi kaja du du osib ñumoqnsib naŋgo damu uyoqnsib naŋgo leŋ aieqnaqa di oqnsib Qotei na aqa laŋ aŋgro bei qariŋyim bosim Israel naŋgo aŋgro matu naŋgi ñumaim deqa leŋ di naŋgo siraŋmeq di liyoqneb.

Israel tamo uŋgasari tulaŋ gargekoba naŋgi Qotei qa naŋgo areqalo siŋgilateb

29Israel naŋgi Qotei qa naŋgo areqalo siŋgilatosib deqa naŋgi Yuwal Lentq di gentsib mandam boleq aisib walwelosib gileb. Gileqnab Isip naŋgi na naŋgi daurnjrsib yuwal ambleq aisib ya uysib moreŋeb.

30Ariya bunuqna Israel tamo uŋgasari naŋgi Qotei qa naŋgo areqalo siŋgilatosib deqa naŋgi Jeriko qure agutosib kalilyo bati 7-pelatonabqa qure aqa dadaŋ kalil ululoŋeb.

31Ariya bati deqa sambala uŋa Rahap a dego Qotei qa aqa areqalo siŋgilatonaq deqa Israel tamo aiyel naŋgi lumu na Jeriko qure unqa bonabqa a na naŋgi aiyel osiqa lawo na gereinjrsiqa ulitnjrej. Qure deqaji tamo naŋgi Qotei aqa anjam gotraŋyo qaji tamo soqneb. Deqa Qotei na naŋgi kalil padaltnjrsiqa ariya Rahap a segi are bulyej deqa a uratonaq bole soqnej.

32O was qu, Gideon na Barak na Samson na Jepta na Devit na Samuel na Qotei aqa medabu o qaji tamo kalil naŋgi dego Qotei qa naŋgo areqalo siŋgilatoqneb. Ariya e naŋgi qa olo niŋgi saiŋgwajqa bati keresaiibqo. 33Naŋgi Qotei qa naŋgo areqalo siŋgilatoqneb deqa naŋgi mandor kokba naŋgi ti qotoqnsib siŋgilaoqneb. Osib kumbra bole bole yoqneb. Iŋgi iŋgi Qotei na nami naŋgi enjrqa minjrej qaji di naŋgi eleŋoqneb. Laion naŋgi bosib naŋgi ñumsib uyqa laqnab naŋgi na naŋgo medabu getentetnjroqnsib naŋgi jaraioqneb. 34Ŋamyuo na naŋgi koitnjrqa laqnaq naŋgi olo ŋamyuo mosotoqneb. Jeu tamo naŋgi bosib serie na naŋgi ñumqa laqnab naŋgi jaraioqneb. Naŋgi segi siŋgila saiqoji sonab Qotei na naŋgi olo siŋgilatnjroqnej. Naŋgi siŋgila-oqnsib qotoqnsib sawa bei bei qaji tamo naŋgi teteinjroqnsib ñumoqneb. 35Uŋgasari qudei naŋgo aŋgro naŋgi moreŋeqnab Qotei na naŋgi olo subq na tigeltnjroqnej. Jeu tamo naŋgi na tamo qudei naŋgi tonto talq di breinjroqnsib jaqatiŋ koba enjroqneb. Osib minjroqneb, “Niŋgi Qotei qoreiyib iga niŋgi uratŋgim niŋgi tonto talq dena oqedqab.” Onaqa naŋgi saidosib minjroqneb, “Sai. Mondoŋ iga olo subq na tigelosim ŋambile gaigai sqom. Deqa uŋgum, bini iga jaqatiŋ oqnsim unum di kere.”

36Ariya jeu tamo naŋgi na Qotei aqa tamo qudei naŋgi misiliŋnjroqnsib kumbaiŋnjroqneb. Osib naŋgi tonto talq di breinjroqnsib sil siŋgila koba dena naŋgi tontnjroqneb. 37Osib tamo qudei naŋgi meniŋ na ñumsib moiotnjroqnsib olo tamo qudei naŋgi serie na giŋgeŋnjreqnab moreŋoqneb. Osib olo tamo qudei naŋgo jejamu qaja na qametnjroqneb. Tamo deqaji qudei naŋgi gara bolesai deqa naŋgi kaja naŋgo juŋgum na gara gereiysib jugoqneb. Naŋgi iŋgi iŋgi tulaŋ saiinjrej deqa naŋgi laŋa soqneb. Sonabqa jeu tamo naŋgi na naŋgi gulube enjroqnsib tulaŋ ugeugeinjroqneb. 38Tamo naŋgi di tulaŋ ugeosib soqneb deqa naŋgi wadau sawaq dia o manaq dia o meniŋ kokba naŋgo miligiq dia o sub miligiq dia laqneb. Ariya tamo naŋgi di Qotei qa naŋgo areqalo siŋgilatoqneb deqa naŋgo kumbra tulaŋ boledamu. Tamo uŋgasari kalil mandamq di soqneb qaji naŋgo kumbra ti keresai.

39Tamo kalil naŋgi di Qotei qa naŋgo areqalo siŋgilatoqneb deqa naŋgi aqa ŋamgalaq di tamo tulaŋ boledamu soqneb. Ariya naŋgi mandamq endi sosibqa iŋgi bole bole Qotei na nami naŋgi enjrqa minjrej qaji di naŋgi osaisoqneb. Osaisosib moreŋeb. 40Di kiyaqa? Qotei na iŋgi tulaŋ boledamu iga kalil egwa marsiqa atej unu. Ariya Qotei na tamo nami soqneb qaji naŋgi torei boletnjrimqa naŋgi namoosib iga buŋgosib iŋgi tulaŋ boledamu di oqa saidnjrej. Osiqa a iga qa tariŋeqnu. Mondoŋ a na iga ti tamo nami soqneb qaji naŋgi ti turtgosim iga kalil torei boletgwajqa deqa marsiqa iga qa tariŋeqnu.

Copyright information for `BOJ