Hebrews 4

Qotei aqa tamo uŋgasari naŋgi aqarato sawa miligiq gilqab

Ariya Qotei na iga dego mergej, “Niŋgi ijo aqarato sawa miligiq gilqab.” Deqa was qu, iga ulaqom. Nuŋgo ambleq di Qotei na tamo bei saidyim aqa aqarato sawa miligiq gilosaio uge. Iga Qotei aqa anjam bole quoqnem. Agi Israel tamo naŋgi Qotei aqa anjam bole nami quoqneb dego kere. Ariya naŋgi aqa anjam di laŋa qusib deqa naŋgo areqaloq di siŋgilatosai. Deqa anjam dena naŋgi yala aqaryainjrosai.

Ariya iga tamo uŋgasari Qotei qa gago areqalo siŋgilateqnum qaji a na iga odgim iga aqa aqarato sawa miligiq gilqom. Agi nami Qotei a Israel naŋgi qa are qalsiq endegsi marej,

“E naŋgi qa minjiŋ oqnaqa endegsi minjrem,
‘Niŋgi ijo aqarato sawa miligiq gilqasai. E bole merŋgonum.’”
Bole, anjam di Qotei a Moses aqa bati qa marej. Ariya iga qalie, tulaŋ nami Qotei a mandam atej. Atsiqa bati deqa a na aqa wau kalil kobotej.
Agi Qotei aqa anjam bei nami endegsib neŋgreŋyeb unu, “Qotei na aqa wau kobotosiqa ariya bati 7 onaqa a aqaratej.” Anjam bei dego unu, “Naŋgi ijo aqarato sawa miligiq gilqasai.” Anjam dena iga endegsi osorgwo, Qotei aqa aqarato sawa di agi unu. Deqa tamo qudei naŋgi miligiq gilqab. Ariya tamo naŋgi Qotei aqa anjam bole nami quoqneb qaji naŋgi aqa anjam di gotraŋyoqneb deqa naŋgi aqa aqarato sawa miligiq gilosai. Ariya bunuqna wausau gargekoba gilnaqa Qotei a Devit aqa medabuq na endegsi marej,

“Bini bati endi niŋgi Qotei aqa medabu quoqniye.
Niŋgi nuŋgo are miligi getentaib.”
Devit aqa bati qa Qotei a marej, “Bini bati endi.” Anjam dena iga endegsi osorgwo, Qotei a ololo tamo uŋgasari naŋgi aqa aqarato sawa miligiq gilqajqa bati atej.

Josua a na aqarato sawa di Israel tamo uŋgasari naŋgi enjrosai. Enjrej qamu Qotei a bunuqna olo bati bei atqa marosai qamu. Deqa iga qalieonum, Qotei aqa segi tamo uŋgasari naŋgo aqarato unu. Iga yori bati gaigai aqarateqnum dego kere. 10 Iga qalie, tamo a Qotei aqa aqarato sawa miligiq gilqas di a aqa wau kobotosim aqaratqas. Agi Qotei a nami aqa wau kobotosiq aqaratej dego kere. 11 Ariya iga aqarato sawa di miligiq gilqajqa tulaŋ siŋgilaqom. Siŋgilaqasai di nuŋgo ambleq di tamo bei a Israel naŋgo kumbra dauryosim Qotei aqa anjam gotraŋyosim uloŋo uge.

12 Qotei aqa anjam a ŋambile ti unu. A siŋgila na waueqnu. A serie bul tulaŋ qalat. Deqa a na tamo naŋgo are qametnjroqnsiqa naŋgo qunuŋ ti tanu ti siŋga ti jejamu ti kalil miligiq aioqnsiq naŋgo areqalo ti naŋgo are miligi ti geregere pegiyeqnu. 13 Iŋgi bei a Qotei qa uliqa keresai. Iŋgi iŋgi kalil Qotei na gereinjrej qaji di a na ŋam atsiq geregere uneqnu. Deqa mondoŋ a na qujai gago kumbra kalil qa iga pegigwas.

Yesus a gago atra tamo kobaquja unu

14 Ariya gago atra tamo kobaquja unu. A laŋ qureq oqsiq di unu. A Qotei aqa Ŋiri Yesus. Deqa iga a qa gago areqalo siŋgilatoqnsim aqa ñam boleq na maroqnqom. 15 Iga segi siŋgila saiqoji. Deqa iga na gago une aqa siŋgila kobotqa keresai. Ariya gago atra tamo kobaquja unu agi Yesus. Deqa iga endegsi are qalqasai, Yesus a gago une qa iga aqaryaigwa keresai. Iga degsi are qalqasai. Satan na iga walawalaigoqnsiqa uneq waigwa laqnu dego kere Satan na Yesus dego uneq waiyqa maroqnsiq walawalaiyoqnej. Ariya Yesus a segi une saiqoji. 16 Deqa iga Qotei aqa areq giloqnqom. Iga aqa areq gilqa ulaqasai. A iga qa are tulaŋ boleiyeqnu. Deqa iga aqa areq giloqnim a iga qa duloqnqas. Iga gulube ti soqnim a iga qa are boleiyoqnsim gago gulube qa aqaryaigoqnqas.

Copyright information for `BOJ