Hebrews 6

Kristus aqa anjam qudei iga siŋgilatgwas qaji di segi iga dauryoqnqom

Deqa was qu, iga Kristus aqa anjam nami utruq na quoqnem qaji dena prugosim olo Kristus aqa anjam qudei iga siŋgilatgwajqa qaji di dauryoqnqom. Anjam nami utruq na quoqnem qaji agiende. Iga dal anjam dauryqa marqom di iga moio gam turqom. Ariya iga are bulyosim Qotei qa gago areqalo siŋgilatqom di iga ŋambile sqom. Anjam bei agi yanso oqajqa anjam. Anjam bei agi Kristen gate naŋgi na wau tamo naŋgi giltnjrqa maroqnsib naŋgo gateq di baŋ ateqnub. Anjam bei agi subq na tigelqajqa anjam. Anjam bei agi Qotei na tamo kalil naŋgo une qa naŋgi peginjrsimqa tamo qudei naŋgi ŋambile enjrimqa naŋgi so bole gaigai sqab. Ariya tamo qudei naŋgi Qotei na ŋamyuoq di breinjrim naŋgi dia gaigai sqab. O was qu, anjam di iga nami utruq na quoqnem. Ariya bini iga anjam dena prugosim olo Kristus aqa anjam qudei iga siŋgilatgwajqa qaji di dauryoqnqom. Qotei na marimqa iga degyqom.

Tamo qudei naŋgi Qotei aqa suwaŋ uneb. Naŋgi laŋ qureq oqwajqa gam geregere qalieeb. Naŋgi Qotei aqa Mondor esoqneb. Naŋgi Qotei aqa anjam pegiyosib deqa naŋgi qalieeb, aqa anjam bolequja. Naŋgi Qotei aqa siŋgila mondoŋ brantqas qaji di dego qalieosib ojesoqneb. Ariya bunuqna tamo naŋgi di olo uloŋosib Qotei aqa anjam qoreiyeb. Deqa naŋgi olo bunuqna puluosib are bulyqajqa gam saiinjrej. Naŋgo kumbra dena naŋgi na Qotei aqa Ŋiri Yesus olo ŋamburbasq di qamobulosib tamo uŋgasari naŋgo ŋamgalaq di aqa ñam ugeugeiyeb.

Wau lanja naŋgi iŋgi yageqnabqa awa boqnsiq mandam aqa miligiq aieqnaqa iŋgi bole oqoqnsiq melieqnu. Deqa wau lanja naŋgi boqnsib iŋgi oqnsib uyeqnub. Iŋgi bole oqeleŋeqnu deqa Qotei na mandam di olo gereiyeqnu. Ariya sil luwit oqsim iŋgi kabutnjrqas di iŋgi bole oqwasai. Mandam di ugeqas. Deqa sokiñala Qotei na mandam di torei waliyosim iŋgi di koroinjrsim ŋamyuoq di breinjrim yugwab.

O gago was bole, iga na anjam siŋgila niŋgi merŋgonum. Ariya iga qalieonum, niŋgi degsib padalqasai. Qotei na niŋgi aqaryaiŋgosim oqas. 10 Niŋgi wau bolequja yoqnsib Qotei tulaŋ qalaqalaiyoqnsib aqa segi tamo uŋgasari naŋgi geregereinjroqneb. Niŋgi nami degyoqneb agi bini niŋgi degyeqnub. Qotei a tamo uge sai. A tamo bole deqa a nuŋgo kumbra di unoqnsiq olo are walyosaieqnu. 11 Ariya gago areqalo agiende. Niŋgi kalil degsib siŋgila na wauoqniye. Osib mondoŋ Qotei na niŋgi olo boletŋgwajqa deqa tariŋoqnsib soqniye. 12 Niŋgi asgiŋgaiq. Tamo qudei naŋgi Qotei qa naŋgo areqalo siŋgilatoqnsib asginjrosaieqnu. Naŋgo kumbra di niŋgi dego degsib dauryoqniye. Tamo naŋgi di agi iŋgi bole bole Qotei na nami aqa aŋgro naŋgi enjrqa marej qaji di oqab.

Qotei aqa anjam a nami Abraham minjej qaji di a na siŋgilatej

13 Nami Qotei na anjam bei siŋgilatosiq Abraham minjej. Tamo bei na Qotei buŋyqa keresai deqa Qotei a tamo bei aqa ñam na anjam siŋgilatqa keresai. Deqa a aqa segi ñam na anjam siŋgilatosiq Abraham endegsi minjej, 14 “E bole mermqai. E ni geregereimsiy ino leŋ naŋgi tulaŋ gargekobatnjrqai.” 15 Onaqa Abraham a Qotei aqa anjam di qusiqa aqa areqaloq di siŋgilatosiq tariŋosiq soqnej. A tariŋqa asgiyosai. A tariŋesosiq sosiq bunuqna iŋgi bole Qotei na a yqa minjej qaji di a na ej.

16 Anjam siŋgilatqa kumbra agiende. Tamo bei na anjam siŋgilatqa osimqa a tamo kobaquja bei aqa ñam na anjam siŋgilatqas. Yim tamo qudei naŋgi qusib marqab, “Anjam di bole.” Deqa tamo qudei naŋgi anjam di olo uge qa marqa keresai. 17 Nami Qotei a anjam endegsi marej, “E na Abraham aqa leŋ naŋgi gereinjrqai.” Qotei aqa areqalo di a na olo bulyqa keresai. A iga degsi osorgwajqa deqa aqa anjam di olo siŋgilatej. 18 Deqa Qotei aqa kumbra aiyel unu. A na aqa anjam di Abraham minjej. Osiqa aqa anjam di siŋgilatej. Aqa kumbra aiyel di unu deqa a na aqa anjam di olo bulyqa keresai. A gisaŋqa keresai dego. Deqa iga tamo uŋgasari Qotei aqa areq gileqnum qaji iga aqa anjam deqa are qaloqnsim gago are siŋgilatoqnsim iŋgi bole bole Qotei a nami iga egwa marej qaji di oqajqa tariŋesqom. 19 Iŋgi bole bole Qotei na iga tariŋqa mareqnu qaji di iga tariŋesosim oqom. Iga deqa are qaloqnsim dena gago are miligi tulaŋ siŋgilatejunum. Gam dena iga Warum Tulaŋ Getento Koba gara gaiŋejunu qaji di torei miligiq giloqnqom. 20 Yesus a getento warum di iga qa waqtosiqa a segi namoosi miligiq gilej. Deqa bini a getento warum di unu. A di sosimqa bati gaigai a gago atra tamo kobaquja sqas. Agi Melkisedek a nami atra tamo kobaquja soqnej dego kere.

Copyright information for `BOJ