James 3

Iga gago segi anjam geregere taqatoqnqom

O ijo was qu, nuŋgo ambleq di tamo gargekoba naŋgi Qotei aqa anjam plaltqa wau ojaib. Di kiyaqa? Mondoŋ tamo peginjrqa batiamqa Qotei na iga anjam plalto tamo gago wau di geregere tenemtosim iga pegigwas. Bati gargekoba iga kumbra guro guroyeqnum. Iga kalil degyeqnum. Ariya tamo bei aqa anjam maro qa grotqasai di a tamo bolequja. Deqa a na aqa baŋ ti siŋga ti jejamu ti dego geregere taqatoqnqas. Iga hos naŋgo medabuq di sil atoqnsim naŋgi titnjreqnam naŋgi iga daurgeqnub. Iga naŋgo medabu segi ojeqnam naŋgo jejamu dego iga daurgeqnu. Niŋgi qobuŋ uniye. Qobuŋ a tulaŋ kobaquja. Ariya aqa kuñi tulaŋ kiñala. Ariya jagwa koba tigelosiq qobuŋ tutqa laqnaqa qobuŋ aqa abu na kuñi ojoqnsiq tingiteqnaq qobuŋ a dauryoqnsiq gileqnu. Dego kere gago medabu kiñala. Ariya a diq koba yeqnu deqa iga medabu waqtoqnsim gago segi ñam soqtoqnsim diqosim laqnum.

Iga qalie, ŋamyuo yusiq tulaŋ kobaqujaoqnsiq ŋamtaŋ kalil yueleŋeqnu.
Gago medabu di ŋamyuo bul. A gago jejamu qa sarqei bei. Ariya medabu dena iga kumbra uge uge yoqnsim gago segi jejamu tulaŋ jigateqnum. Mondoŋ une tamo naŋgi ŋamyuo kobaq aisib padalqab dego kere gago medabu na gago so tulaŋ ugeugeiyeqnu. Tamo naŋgi na wagme kalil naŋgi taqatnjreqnub. Wagme mandamq di laqnub qaji ti qebari ti qe ti kalil tamo naŋgi na taqatnjreqnub. Ariya tamo bei na aqa segi medabu taqatqa keresai. Gago medabu na gaigai tigeloqnsiq anjam uge uge mareleŋeqnu. Amal na tamo naŋgi uñinjroqnsib moiotnjreqnub dego kere gago medabu na iga kumbra uge ugeq breigeqnu. Gago kumbra agiende. Iga gago medabu na gago Tamo Koba Abu Qotei aqa ñam soqtoqnsim olo puluoqnsim medabu qujai dena tamo uŋgasari naŋgi misiliŋnjreqnum. Tamo uŋgasari naŋgi di Qotei na gereinjrsiqa aqa segi so boleq di atej. 10 Ariya iga olo kumbra ugeteqnum. Agi iga gago medabu waqtoqnsim Qotei aqa ñam soqtoqnsim olo medabu qujai dena anjam uge mareqnum. O ijo was qu, gago kumbra di uge. 11 Ya jumbum qujaiq dena ya bole ti ya uge ti brantqa keresai. 12 O ijo was qu, qura a na oliv aqa gei oqa kere e? Sil luwit a na qura aqa gei oqa kere e? Sai. Yuwal a dego ya bole bulyqa keresai.

Tamo qudei naŋgi nuŋgo ambleq di powo bole ti sosibqa naŋgi kumbra bole dego yoqnebe

13 Nuŋgo ambleq di tamo qudei naŋgi areqalo bole ti powo ti unub kio? Tamo deqaji qudei naŋgi sosibqa naŋgo walwel bole yoqnebe. Naŋgi diqoqnsib naŋgo segi ñam soqtoqnaib. Naŋgi areqalo bole ti powo ti sosib kumbra bole bole yoqnebe. Yim tamo naŋgi naŋgo kumbra di unsib marqab, “Naŋgi tamo bole.” 14 Ariya niŋgi tamo qudei naŋgi qa laŋa are ugeiŋgim nuŋgo segi ñam soqtqa are qaloqnqab di niŋgi areqalo bole ti powo ti sqa keresai. Niŋgi nuŋgo kumbra uge deqa areboleboleiŋgaiq. Niŋgi areboleboleiŋgwas di niŋgi gisaŋ kumbra dauryosib Qotei aqa anjam bole olo ugetqab. 15 Niŋgi degyqab di niŋgi powo bole ti sqasai. Niŋgi powo uge ti sqab. Powo deqaji laŋ goge dena bosai. Di mandam qaji powo. Di gago areqalo namij aqa powo. Powo di aqa abu Satan a segi. 16 Niŋgi quiye. Tamo qudei naŋgi tamo qudei naŋgi qa are ugeinjreqnaqa naŋgo segi ñam soqtqa are qaleqnub. Deqa naŋgi so ugeq di sosib kumbra uge uge yeqnub. 17 Ariya tamo naŋgi Qotei aqaq dena areqalo bole ti powo ti eqnub qaji naŋgi kumbra tulaŋ boledamu yeqnub. Naŋgi kumbra jigat dauryosaieqnub. Naŋgi lawo na sosib tamo naŋgi jiŋga na gereinjroqnsib naŋgi qa duloqnsib kumbra bole bole enjreqnub. Naŋgi na tamo kalil naŋgi turtnjroqnsib kumbra qujai enjreqnub. Naŋgi gisaŋoqnsib laŋa babaŋ na kumbra bole dauryosaieqnub. Naŋgi bole dauryeqnub. 18 Iga kalil areqalo qujaitosim lawo na sqom di iga kumbra bole tiŋtiŋ babtoqnqom. Iŋgi meli branteqnu dego kere.

Copyright information for `BOJ