John 13

Yesus na aqa aŋgro naŋgo siŋga yansetnjrej

Qotei a nami Israel naŋgi Isip sawaq dia padalqa laqnabqa eleŋosiq aqaryainjrej deqa are qalqajqa yori bati koba jojomonaqa Yesus a endegsi qalieej, “E mandam endi so bati koboqo. E moisiy ijo Abu aqaq olo oqwa bati brantqo.” A degsi qalieosiq deqa aqa segi tamo uŋgasari mandamq di soqneb qaji naŋgi tulaŋ qalaqalainjroqnsiq gilsi gilsiq aqa moiqa bati itej.

Ariya bilaqtonaqa a na aqa aŋgro naŋgi joqsiqa koba na awoosib iŋgi uyoqneb. Iŋgi uyeqnabqa Satan a Judas Iskariot aqa are miligiq aisiqa Judas na Yesus osim jeu tamo naŋgo baŋq di atqajqa areqalo di tigeltetej. Judas a Saimon Iskariot aqa ŋiri. Ariya Yesus a qalieej, aqa Abu na iŋgi iŋgi kalil aqa baŋq di ateleŋej. A Qotei aqaq dena bej olo puluosim Qotei aqaq oqwas di dego qalieej. Deqa a aqa aŋgro naŋgi ti iŋgi uyoqnsibqa a tigelosiqa aqa gara olekoba piqtosiq jejamu piyo qaji gara osiqa tigej. Tigsiqa kaŋgal tamo bulosiqa tabirq di ya qamsiq aqa aŋgro naŋgo siŋga yansetnjroqnsiqa jejamu piyo qaji gara tigej qaji dena nuntetnjroqnej.

Osiqa Pita aqa siŋga yansetqa laqnaqa minjej, “O Tamo Koba, ni ijo siŋga yansetbqam e?” Onaqa Yesus na kamba minjej, “Kumbra e endego yeqnum endi ni utru poimosaiunu. Bunuqna ni poimqas.” Onaqa Pita na Yesus saidyosiq minjej, “Ni ijo siŋga yansqasai. Saibolesai.” Onaqa Yesus na minjej, “E ni yansmqasai di ni e ombla sqa keresai.” Onaqa Saimon Pita na minjej, “O Tamo Koba, ni ijo siŋga segi yansaim. Ijo baŋ ti gate ti dego yansetbe.” 10 Onaqa Yesus na minjej, “Tamo a yalqo a olo yalqasai. Aqa siŋga segi yansqas di kere. Dena a torei milalo sqas. Niŋgi milalo unub. Ariya e niŋgi kalil qa marosai.” 11 Yesus a qalieej, aqa aŋgro bei agi Judas a na Yesus osim jeu tamo naŋgo baŋq di atqas. Deqa a marej, “Niŋgi kalil milalo sosai.”

12 Yesus a naŋgo siŋga yansetnjrsiq koboonaqa aqa segi gara olekoba olo jigsiqa awoosiq nenemnjrej, “Kumbra e endego niŋgi eŋgonum qaji endi niŋgi utru poiŋgwo e? 13 Niŋgi e merbeqnub, ‘O Qalie Tamo Koba. O Tamo Koba.’ Niŋgi e degsib merbeqnub. Di kere merbeqnub. Agi e segi qujai. 14 E nuŋgo Tamo Koba. E nuŋgo Qalie Tamo Koba dego. Ariya e nuŋgo siŋga yansetŋgonum. Deqa niŋgi dego nuŋgo was naŋgo siŋga yansetnjroqniye. 15 Kumbra e endego niŋgi eŋgonum qaji endi niŋgi kamba dego degsib yqajqa deqa kumbra osorŋgonum. 16 Niŋgi quiye. E bole merŋgwai. Kaŋgal tamo na aqa tamo koba buŋyqa keresai. Tamo a wau bei yqa gilqas qaji a na tamo a qariŋyqo qaji di buŋyqa keresai. 17 Kumbra e yeqnum qaji endi aqa utru niŋgi poiŋgwo. Deqa niŋgi ijo kumbra endi dauryqab di niŋgi tulaŋ areboleboleiŋgwas.

18 “Ijo anjam endi e niŋgi kalil qa marosai. E segi na niŋgi giltŋgem deqa e niŋgi qa qalieonum. Ariya anjam bei Qotei aqa neŋgreŋq di unu qaji di aqa damu brantqas. Anjam agiende, ‘Tamo e ombla bem uyqas qaji a na e jeutbqas.’ 19 Kumbra di brantosaisonaqa e nami merŋgonum. Deqa bunuqna kumbra di brantimqa niŋgi e qa nuŋgo areqalo siŋgilatosib marqab, ‘Bole, Yesus a segi Qotei bole.’ 20 Niŋgi quiye. E bole merŋgwai. Tamo bei na tamo bei e qariŋyonum qaji a oqas di a e dego oqas. A e oqas di a na ijo Abu e qariŋbej qaji a dego oqas.”

Judas a Yesus osim jeu tamo naŋgo baŋq di atqas

21 Yesus a naŋgi anjam degsi minjrsiq koboonaqa a are tulaŋ gulubekobaiyonaqa marej, “Niŋgi quiye. E bole merŋgwai. Ijo aŋgro bei na e osim jeu tamo naŋgo baŋq di atqas.” 22 Onaqa Yesus aqa aŋgro naŋgi segi segi kokoqoqneb. Naŋgi qaliesai, Yesus a aŋgro yai qa degsi marej. 23 Yesus aqa aŋgro bei agi Yesus na tulaŋ qalaqalaiyoqnej qaji a Yesus aqa areq di awesoqnej. 24 Deqa Saimon Pita a baŋ na aŋgro di minjej, “Ni na Yesus nenemyimqa a aŋgro yai qa degsi marqo di mermqas.” 25 Onaqa aŋgro dena Yesus beteryosiqa nenemyej, “O Tamo Koba, ni aŋgro yai qa maronum?” 26 Onaqa Yesus na minjej, “Aŋgro e na endego bem osiy quiq di tuqtosiy anaiyqai qaji a na e osim jeu tamo naŋgo baŋq di atqas.” Degsi minjsiqa bem quiq di tuqtosiq Saimon Iskariot aqa ŋiri Judas anaiyej.

27 Anaiyonaq uynaq Satan a Judas aqa are miligiq ainaqa Yesus na minjej, “Ni kumbra yqam qaji di endego yoqujat.” 28 Yesus a na Judas degsi minjnaqa aqa aŋgro kalil awoeleŋesoqneb qaji naŋgi aqa anjam di qusibqa utru poinjrosai. 29 Judas a na naŋgo silali jugwajqa quŋ taqatoqnej. Deqa naŋgi are qaleb, Judas a gilsim yori bati aqa iŋgi iŋgi awaiyqajqa deqa kio Yesus na degsi minjej. Naŋgi qudei are qaleb, Judas a gilsim iŋgi awaiyosim tamo iŋgi iŋgi saiqoji unub qaji naŋgi anainjrqajqa deqa kio Yesus na degsi minjej. 30 Ariya Judas a bem di uysiqa warum uratosiq oqedej. Di qolo.

Yesus na dal anjam bunuj aqa aŋgro naŋgi enjrej

31 Judas a oqedonaqa Yesus a endegsi marej, “Bini e Tamo Aŋgro ñam koba oqai. E ñam koba otqa dena Qotei a dego ñam koba oqas. 32 Qotei a ñam koba osimqa a na e dego ñam koba ebqas. A urur ñam koba ebqas. 33 O ijo aŋgro niŋgi quiye. E niŋgi koba na sokiñalaysiy uratŋgitqa niŋgi e qa ŋamoqnqab. Qure e oqwai qaji di niŋgi oqwa keresai. Ijo anjam di e nami Juda tamo naŋgi minjroqnem agi bini niŋgi dego olo merŋgonum. 34 Endego e dal anjam bunuj eŋgwai. Dal anjam bunuj agiende. Niŋgi nuŋgo was naŋgi qalaqalainjroqniye. E niŋgi qalaqalaiŋgeqnum dego kere niŋgi kamba dego nuŋgo was naŋgi qalaqalainjroqniye. 35 Niŋgi nuŋgo was naŋgi qalaqalainjroqnibqa tamo kalil naŋgi nuŋgo kumbra di unsibqa dena qalieoqnqab, niŋgi ijo aŋgro bole.”

Yesus na Pita minjej, “Ni marqam, ‘E Yesus qaliesai.’”

36 Onaqa Saimon Pita na Yesus nenemyej, “O Tamo Koba, ni qabitqam?” Onaqa Yesus na minjej, “Qure e oqwai qaji di ni mati oqwa keresai. Bunuqna ni e daurbosim qure deq bqam.” 37 Onaqa Pita na olo Yesus nenemyej, “O Tamo Koba, kiyaqa e bini ni daurmqa keresai? Ni marimqa e ni qa ijo ŋambile uratosiy moiqai.”

38 Onaqa Yesus na kamba minjej, “Ni e qa ino ŋambile uratosim moiqa kere e? Ni que. E bole mermqai. Tuwe anjamosaisoqnimqa ni maroqalubtqam, ‘E Yesus qaliesai.’”

Copyright information for `BOJ