John 2

Kana qureq dia aŋgro wala bei aqa uŋa baŋ ojqa bati brantej

Bati aiyel koboonaqa Kana qure agi Galili sawaq di unu dia aŋgro wala bei aqa uŋa baŋ ojej. Deqa tamo uŋgasari naŋgi koroosib iŋgi goieb. Anjam qariŋyonab Yesus aqa aniqali a koro deq gilej. Yesus aqa aŋgro naŋgi ti dego metnjrnab koro deq gileb. Koroosib iŋgi uyeqnabqa wain saiinjrnaqa Yesus aqa aniqali na minjej, “Naŋgi wain saiinjrqo.” Onaqa Yesus na minjej, “Ai, di ino wau. Di ijo wau sai. Ijo wauqa bati brantosaiunu.” Onaqa aqa aniqali na kaŋgal tamo naŋgi endegsi minjrej, “Yesus a anjam kie merŋgimqa di dauryiye.”

Tal dia ya nobu 6-pela kokba meniŋ na gereiyo qaji ateleŋonab soqneb. Juda naŋgi Qotei pailyqa oqnsib ya nobu dena ya tigoqnsib naŋgo baŋ ti jejamu ti yansoqneb. Deqa ya nobu di ateleŋonab soqneb. Ya nobu quja quja 100 lita. Ariya Yesus na kaŋgal tamo naŋgi minjrej, “Ya nobu di maqteleŋiye.” Onaqa naŋgi ya nobuq di ya qameleŋonab maqeleŋeb. Onaqa Yesus na olo minjrej, “Ya bei tigsib osi gilsib goio lanja tamo yiye.” Onaqa kaŋgal tamo naŋgi Yesus aqa anjam di dauryosib ya bei tigsib osi gilsib goio lanja tamo yeb. Yesus na ya laŋaj di bulyonaq wain babej. Deqa goio lanja tamo a uyo oneiyosiq marej, “Endi wain bole.” Wain di qabe na bej di a qaliesai. Kaŋgal tamo ya tigeb qaji naŋgi segi qalie. Ariya goio lanja tamo a na tamo uŋa baŋ ojej qaji di metonaq aqa areq bonaq minjej, 10 “Bati gaigai tamo naŋgi iŋgi goioqnsib wain qaqatiŋ bole namo tamo naŋgi anainjreqnab uyeqnab olo bunu wain qaqatiŋ bolesai di anainjreqnub. Ariya ni degosai. Ni wain qaqatiŋ bole tentosim namo wain qaqatiŋ bolesai anainjronum uyonub olo bunu wain qaqatiŋ bole anainjronum.”

11 Yesus a Kana qureq dia Qotei aqa maŋwa di babtej. Kana qure agi Galili sawaq di unu. A nami Qotei aqa maŋwa bei babtosaioqnej. Bati deqa qujai a na maŋwa babtqa utru atej. Maŋwa dena a na aqa ñam koba ti aqa siŋgila ti boleq atej. Onaqa aqa aŋgro naŋgi aqa siŋgila di unsibqa naŋgi a qa naŋgo areqalo siŋgilateb.

12 Ariya uŋa baŋ ojo bati di koboonaqa Yesus aqa aube naŋgi ti aqa aŋgro naŋgi ti aqa aniqali koba na Kana qure uratosib Kaperneam qureq aieb. Aisib dia bati qudei soqneb.

Yesus a na tamo naŋgi atra tal miligiq dia iŋgi iŋgi qariŋyoqneb qaji naŋgi winjrej

13 Qotei a nami Israel naŋgi Isip sawaq dia padalqa laqnabqa eleŋosiq aqaryainjrej deqa are qalqajqa yori bati jojomonaqa Yesus a Jerusalem aiej. 14 Aisiq atra tal koba miligiq gilej. Gilsiqa ŋam atej tamo naŋgi na bulmakau ti kaja ti binoŋ ti qariŋyeqnabqa tamo qudei naŋgi na awaiyeqnab unjrej. Silali piloqneb qaji tamo naŋgi naŋgo awo jaramq di awesosib silali pileqnabqa naŋgi dego unjrej. 15 Unjrsiqa rauŋga osiq dena toqoŋ gereiyosiq ganiŋyoqnsiq naŋgi kalil naŋgo kaja ti naŋgo bulmakau ti winjrnaqa atra tal uratosib jaraieb. Silali piloqneb qaji tamo naŋgi dego winjrsiq naŋgo awo jaram bilbelyosiq silali bimbleŋyej. 16 Osiqa tamo naŋgi binoŋ qariŋyoqnsibqa dena silali oqneb qaji naŋgi endegsi minjrej, “Niŋgi binoŋ di eleŋosib jaraiiye. Ijo Abu aqa tal endi awaiyo tal sai.” 17 Onaqa Yesus aqa aŋgro naŋgi aqa kumbra di unsibqa Qotei aqa anjam bei nami neŋgreŋyeb qaji deqa olo are qaleb. Agi nami endegsib neŋgreŋyeb, “O Abu, e ino tal qa tulaŋ arearetbqo. Deqa e ino tal bole sqajqa waukobaeqnum.”

18 Yesus a na tamo naŋgi di winjrnaqa Juda tamo kokba naŋgi unsibqa deqa nenemyeb, “Ni Qotei aqa siŋgila kie babtimqa iga unsim dena poigwas, ‘Bole, Qotei na ni qariŋmqoqa bosim tamo naŋgi di winjronum’?” 19 Onaqa Yesus na kamba minjrej, “E siŋgila endegsi babtqai. Niŋgi na atra tal kobaquja endi koŋgrontibqa bati qalub qa e olo tigeltqai.” 20 Onaqa naŋgi na minjeb, “Atra tal endi gereiyeqnab wausau 46 koboej. Ni kiyaqa anjam grotosim ni bati qalub qa olo tigeltqa maronum? Keresai.”

21 Yesus a atra tal qa marej di aqa segi jejamu qa sigitosiqa yawo anjam marej. 22 Deqa bunuqna a moisiq bati qalub koboonaqa olo subq na tigelonaqa aqa aŋgro naŋgi aqa anjam deqa olo are qalsibqa Qotei aqa anjam nami neŋgreŋyeb qaji deqa ti Yesus aqa anjam marej qaji deqa ti poinjrnaqa a qa naŋgo areqalo siŋgilateb.

Tamo kalil naŋgo kumbra Yesus a qalie bole

23 Ariya Qotei a nami Israel naŋgi Isip sawaq dia padalqa laqnabqa eleŋosiq aqaryainjrej deqa are qalqajqa yori bati brantonaqa Yesus a Jerusalem di sosiqa Qotei aqa maŋwa gargekoba babteqnaqa tamo uŋgasari tulaŋ gargekoba naŋgi unoqnsibqa aqa ñam qa naŋgo areqalo siŋgilatoqneb. 24 Ariya Yesus a naŋgi areinjrosai. Di kiyaqa? A tamo kalil naŋgo kumbra a qalie bole. 25 A powo bei qa truquosai. Deqa tamo bei na tamo naŋgo kumbra Yesus a qalieqajqa minjqa keresai. A segi tamo naŋgo areqalo a qalie bole.

Copyright information for `BOJ