Luke 15

Kaja du alelqo qaji aqa yawo anjam

1Bati bei takis o qaji tamo naŋgi ti une tamo naŋgi ti kalil Yesus aqa anjam quqwa marsibqa aqa areq bosib koroeb. 2Koroonabqa Farisi naŋgi ti dal anjam qalie tamo naŋgi ti di unsibqa Yesus yomuiyosib mareb, “Niŋgi uniye. Yesus a une tamo naŋgi joqsiqa koba na walweloqnsib iŋgi uyeqnub.”

3Degsi marnabqa Yesus a naŋgo anjam di qusiqa yawo anjam bei endegsi minjrej, 4“Tamo bei na aqa kaja du du 100 naŋgi joqsim laqnimqa naŋgi ñiŋ uyoqnibqa qujai bei alelqas. Alelamqa tamo dena kaja du du 99 naŋgi uratnjrsimqa qujai alelqo qaji di ŋamosim gilsim itqas. 5Itosim areboleboleiyim soqtosim qoboiyqas. 6Qoboiyosi aisim aqa qureq di brantosim aqa was naŋgi ti aqa qure qujai naŋgi ti kalil koroinjrsimqa minjrqas, ‘Niŋgi uniye. Ijo kaja alelqo qaji agi olo itonum! Deqa niŋgi e ombla areboleboleigim sqom!’” 7Osiqa Yesus na olo minjrej, “Dego kere une tamo qujai a are bulyimqa laŋ goge dia naŋgi a qa tulaŋ areboleboleinjrqas. Bole, tamo tiŋtiŋ 99 naŋgi nami are bulyeb. Deqa naŋgi olo are bulyqajqa wau saiqoji. Naŋgi qa dego laŋ goge dia naŋgi areboleboleinjreqnu. Ariya une tamo qujai a are bulyimqa naŋgi a qa tulaŋ areboleboleinjrqas.”

Silali loumqo qaji aqa yawo anjam

8Osiqa Yesus a olo anjam endegsi minjrej, “Uŋa bei aqa silali baŋga 10-pela sqas. Ariya silali baŋga qujai loumimqa a lam qatrentosim aqa talq di maŋ solsim ŋamosim itqas. 9Itosim gilsim aqa was naŋgi ti aqa qure qujai naŋgi ti kalil koroinjrsimqa minjrqas, ‘Ijo silali baŋga qujai loumqo qaji agi olo itonum! Deqa niŋgi e ombla areboleboleigim sqom!’” 10Osiqa Yesus na olo minjrej, “Dego kere une tamo qujai a are bulyimqa Qotei aqa laŋ aŋgro naŋgi a qa tulaŋ areboleboleinjrqas.”

Tamo bei aqa ŋiri aiyel qa yawo anjam

11Yesus a degsi marsiqa olo marej, “Tamo bei aqa ŋiri aiyel soqneb. 12Bati bei ŋiri yala na aqa siqali minjej, ‘Abu, ni na ino ñoro kalil ambleq na potosimqa taqal bei e ebe.’ Degsi minjnaqa siqali na aqa ñoro ambleq na potosiqa taqal bei aqa ŋiri yala yej. Taqal bei aqa ŋiri koba yej. 13Onaqa bati bei ŋiri yala na aqa ñoro kalil qariŋyosiqa silali osiq tigelosiqa sawa beiq gilej. Gilsiq dia diqosi laqnsiqa aqa silali kalil uyekritej. 14Onaqa sawa dia mam koba aiej. Deqa ŋiri yala a iŋgi tulaŋ saiyej. 15Deqa a sawa deqaji tamo bei aqaq gilnaqa minjej, ‘Ni ijo bel taqatnjroqnsim iŋgi anainjroqnsim wauoqnqam.’ 16Onaqa a gilsiqa bel naŋgi taqatnjroqnsiqa iŋgi anainjroqnej. Osiq are qaloqnej, ‘E mam koba unum. Deqa bel naŋgi iŋgi oto uratoqnibqa di osiy uyoqnitqa dena e kereoqnqas.’ A degsi are qalsiq soqnej. Di kiyaqa? Tamo bei na yala iŋgi anaiyosaioqnej deqa.

17“Osiqa are qalej, ‘Bole. E kumbra grotonum. Deqa bini e mam na moiqa laqnum. Ijo abu aqa wau tamo naŋgi iŋgi koba uyeqnub. Ariya e segi qujai agi mam na moiqa laqnum. 18Deqa e olo puluosiy ijo abu aqaq aisiy minjqai, “O Abu, e Qotei aqa ŋamgalaq dia ino ŋamgalaq dia dego une kobaquja atonum. 19Deqa e ino aŋgro sqa keresai. Deqa ni marimqa e ino wau tamo sosiy ni wauetmoqnqai.” ’ 20Degsi are qalsiqa tigelosiq bel taqato wau di uratosiq aqa abu aqaq olo aiej.

“Aieqnaqa aqa abu ŋam atsiqa isaq di unsiq a qa tulaŋ dulosiqa urur ti gilsiq a soqoŋyosiqa qalaqalaiyoqnsiqa kundoqyoqnej.
21Kundoqyonaqa minjej, ‘O Abu, e Qotei aqa ŋamdamuq dia ino ŋamdamuq dia dego une kobaquja atonum. Deqa e ino aŋgro sqa keresai.’ 22Degsi minjnaqa aqa abu na aqa wau tamo qudei naŋgi minjrej, ‘Niŋgi urur ti gilsib gara jugo tulaŋ boledamu olekoba di osi bosib jigetiye. Baŋriŋ dego osi bosib aqa baŋ duq di jigetiye. Siŋga tatal dego osib aqa siŋgaq di jigeleŋetiye. 23Bulmakau meli bunuj didiqo di qalsib goisib osi babqa iga koba na uysim areboleboleigim sqom. 24Iga degyqom. Di kiyaqa? Ijo aŋgro yala a moiobulosiq agi olo ŋambile sosiq bqo deqa. A loumej agi gagoq di brantqo.’ Degsi minjrnaqa naŋgi urur ti gilsib bulmakau goisib koba na awoosib areboleboleinjrnaq soqneb.

25“Ariya ŋiri koba a wauq di sosiq dena puluosi bosiq tal jojomyosiqa naŋgi areboleboleinjreqnaq lou tueqnabqa qusiqa wau tamo bei metonaq aqa areq bonaqa nenemyej, ‘Naŋgi lou kiyaqa tueqnub?’ 27Degsi nenemyonaqa wau tamo dena minjej, ‘Ino was yala a olo bqo. Deqa ino abu na bulmakau meli bunuj didiqo di qalqo naŋgi uyoqnsib areboleboleinjreqnaq lou tueqnub. Aqa aŋgro moiobulosiq olo ŋambile sosiq brantqo deqa lou tueqnub.’ 28Degsi minjnaq qusiqa ŋiriŋosiq qudalej. Osiqa tal miligiq gilqa uratej. Deqa aqa abu a talq dena oqedosiqa minjej, ‘O ijo aŋgro, ni tal miligiq au. Bamqa iga koba na awoosim iŋgi uysim areboleboleigim sqom.’ 29Onaqa ŋiri koba a na kamba aqa siqali minjej, ‘O Abu, ni que. E wausau gargekoba ino anjam dauryosim ni wauetmoqnem. E ino anjam bei yala gotraŋyosaioqnem. Ni deqa e qa are qalsim e ijo kadoi naŋgi ti koba na areboleboleigwajqa kaja du bei qalsim goiosaieqnum. 30Ariya ino aŋgro yala a na ino ñoro kalil osiqa gam qaji uŋa naŋgi ti sambalaosi laqnsiqa silali kalil uyekritej. Osiq olo bqoqa ni a qa tulaŋ areboleboleimqoqa bulmakau meli bunuj didiqo di agi qaletonum.’

31“Degsi minjnaqa aqa siqali na kamba minjej, ‘O ijo aŋgro, ni gaigai e ombla unum. Ijo iŋgi iŋgi kalil di ino dego. 32Ariya bini iga maruro atsimqa areboleboleigeqnu. Di kiyaqa? Ino was a moiobulosiq agi olo ŋambile sosiq bqo deqa. A loumej agi gagoq di olo brantqo.’”

Copyright information for `BOJ