Mark 1

Jon yansnjro qaji a na tamo uŋgasari naŋgi anjam palontosiq minjroqnej

1Qotei aqa Ŋiri Yesus Kristus aqa anjam bole e utruq na saqai.

2Nami Qotei na aqa Ŋiri Yesus endegsi minjej, “Ni que. E na ijo anjam maro tamo qariŋyitqa a ni qa namoosim ino gam gereiyetmqas. 3A wadau sawaq dia tulaŋ koba leleŋosim tamo uŋgasari naŋgi endegsi minjroqnqas, ‘Tamo Koba a bqajqa gam gereiyetiye. Aqa gam tingitetiye.’” Qotei na nami aqa Ŋiri degsi minjej. Onaqa aqa medabu o qaji tamo Aisaia a na anjam di neŋgreŋyonaq soqnej.

4Ariya bunuqna Jon yansnjro qaji a wadau sawaq di brantej. Brantosiq dia tamo uŋgasari naŋgi Qotei aqa anjam palontosiq minjroqnej. Tamo uŋgasari Judia sawaq di soqneb qaji naŋgi ti Jerusalem qureq di soqneb qaji naŋgi ti kalil Jon aqa areq gileqnabqa a na naŋgi endegsi minjroqnej, “Niŋgi are bulyibqa Qotei na nuŋgo une kalil kobotetŋgwas. Amqa e na niŋgi yansŋgwai.” Degsi minjreqnaqa naŋgi na naŋgo une kalil palonteqnabqa Jordan yaq di yansnjroqnej.

6Jon a wadau sawaq di soqnej di a iŋgi iŋgi saiqoji. Deqa a gara jugo kamel aqa juŋgum na gereiyeb qaji di jugoqnsiqa alalag na siŋgilatsiq laqnej. A iŋgi uyqa dego saiqoji. Deqa a sis ti bisim qaq ti uyoqnej. 7A Qotei aqa anjam palontoqnsiqa tamo uŋgasari naŋgi endegsi minjroqnej, “Tamo Koba a bunuqna ijo qoreq na bqas. A tamo siŋgila koba. Ijo siŋgila aqa siŋgila ti keresai. Deqa e a kaŋgalyqajqa e tamo bolesai. 8E ya na laŋa yansŋgeqnum. Ariya Tamo Koba a bosimqa Qotei aqa Mondor aqa siŋgila na niŋgi yansŋgwas.” Jon a na tamo uŋgasari naŋgi anjam degsi minjroqnej.

Jon na Yesus yansej

9Ariya bati bei Yesus a Jon na yansqa marsiqa Nasaret qureq dena tigelosiqa Galili sawa uratosiq Jon aqa areq bej. Bonaqa Jon na Jordan yaq di yansej. 10Yansonaqa a yaq na gogetosiqa bati di a tarosiq laŋ goge koqyonaqa laŋ waqej. Laŋ waqonaqa Qotei aqa Mondor binoŋ bulosiq laŋ goge dena aisiq Yesus aqa jejamuq di awoej. 11Awoonaqa laŋ goge dena Qotei na Yesus metonaqa aqa kakoro quej. A endegsi minjnaq quej, “Ni ijo Aŋgro qujai. E na ni tulaŋ qalaqalaimeqnum. E ni qa tulaŋ areboleboleibqo.”

Satan a bosiq Yesus walawalaiyej

12Onaqa Qotei aqa Mondor na Yesus wadau sawaq osi gilsiqa di uratonaqa bati 40 a di laqnej. Di laqnaqa Satan bosiqa Yesus walawalaiyim a une bei ysim Qotei aqa anjam ulontqajqa deqa Yesus walawalaiyoqnej. Yesus a wagme juwaŋ naŋgi ti soqneb. Sonabqa Qotei aqa laŋ aŋgro naŋgi bosib Yesus siŋgilatsib soqneb.

Yesus a Galili sawaq dia aqa wau utru atej

14Bati bei Jon a tonto talq waiyonab sonaqa Yesus a olo Galili sawaq aiej. Aisiq dia Qotei aqa anjam bole palontosiq tamo uŋgasari naŋgi minjroqnej. 15A na naŋgi anjam endegsi minjroqnej, “Qotei a nuŋgo Mandor Koba sosim niŋgi taqatŋgwajqa bati jojomqo. Deqa niŋgi are bulyiye. Osib Qotei aqa anjam bole nuŋgo areqaloq di siŋgilatiye.”

Yesus a tamo qolqe naŋgi a dauryqajqa metnjrej

16Yesus a na naŋgi anjam degsi minjroqnej. Minjrsiq koboonaqa a na naŋgi uratnjrsiqa ya agu kobaquja ñam Galili deq aiej. Aisiqa alile dia walweloqnsiqa ŋam atej Saimon aqa was Andru wo naŋgi qe o qaji tamo deqa kakaŋ waiyeqnab unjrej. 17Unjrsiqa minjrej, “Niŋgi aiyel e daurbiye. Niŋgi qe o qaji tamo deqa niŋgi qe eqnub. Dego kere e wau eŋgitqa niŋgi degsib olo tamo oqnqab.” 18Yesus a na naŋgi degsi minjrnaqa naŋgi naŋgo kakaŋ uratosib Yesus dauryeb.

19Onaqa Yesus a olo walwelosiq gilokiñalaysiqa Sebedi aqa ŋiri Jems wo aqa was Jon wo naŋgi aiyel qobuŋ miligiq dia kakaŋ braŋo qandimeqnabqa unjrsiqa metnjrej. 20Metnjrnaqa naŋgo abu Sebedi wau tamo ti qobuŋ miligiq di sonabqa naŋgi uratnjrsib Yesus dauryeb.

Yesus a na mondor uge tamo bei aqaq dena wiyej

21Ariya naŋgi Yesus koba na walwelosib gilsib Kaperneam qureq di branteb. Brantosib sonabqa Juda naŋgo yori batiej. Deqa Yesus a Juda naŋgo Qotei tal miligiq gilsiqa Qotei aqa anjam palontosiq minjroqnej. 22Aqa anjam palontoqnej di siŋgila ti. Dal anjam qalie tamo naŋgo anjam maroqneb de ti keresai. Yesus a segi anjam aqa abu. Deqa aqa anjam na dal anjam qalie tamo naŋgo anjam tulaŋ buŋyoqnej. Deqa tamo uŋgasari naŋgi Yesus aqa anjam qusib naŋgi tulaŋ prugeleŋeb.

23Ariya bati di tamo bei mondor uge na ojo qaji a Qotei tal miligiq di awesoqnej. Deqa a na Yesus unsiqa a tulaŋ koba leleŋosiqa Yesus minjej, 24“O Yesus Nasaret qaji tamo, ni iga kiergwajqa bonum? Ni iga padaltgwa bonum e? E ni qalie. Ni qujai Qotei aqa Tamo Boledamu. Ino jejamuq di une bei saiqoji.” 25Degsi minjnaqa Yesus na mondor uge di ŋiriŋtosiq minjej, “Ni medabu getentsim tamo di uratosim ni ulaŋ.” 26Degsi minjnaqa mondor uge dena tamo di kunjimyosiqa tulaŋ koba leleŋosiqa tamo di uratosiqa ulaŋej. 27Onaqa tamo uŋgasari naŋgi Yesus aqa siŋgila di unsibqa naŋgi tulaŋ koba prugeleŋosib segi segi maroqneb, “Yesus a tamo kiero? A anjam bunuj mareqnu. Aqa anjam bunuj di siŋgila ti mareqnu. A segi anjam aqa abu. Agi a na mondor uge naŋgi minjreqnaqa naŋgi aqa anjam dauryosib jaraieqnub.” 28Tamo uŋgasari naŋgi Yesus qa anjam degsib mare mare laqnabqa naŋgo anjam di tulaŋ kobaonaqa Galili sawaq dia tamo uŋgasari kalil naŋgi quekriteb.

Yesus na Pita aqa mimibe boletej

29Ariya Yesus aqa aŋgro naŋgi ti Qotei tal uratosibqa Saimon wo Andru wo naŋgo tal gogeteb. Jems wo Jon wo naŋgi koba na tal gogeteb. 30Tal gogetosibqa Saimon aqa mimibe makobaiyonaq jejamu tulaŋ kaŋkaŋyonaqa ŋeiesonaq uneb. Deqa Yesus aqa aŋgro naŋgi na Yesus minjeb, “Ni na uŋa di boletqa kere e?” Onaqa minjrej, “Od, e na boletqa kere.” 31Degsi minjrsiqa uŋa maiyej qaji aqa areq gilsiqa baŋ ojsiqa tigeltej. Tigeltonaqa aqa jejamu kaŋkaŋ di koboonaqa a tigelosiqa naŋgi iŋgi goietnjrej.

Yesus na tamo uŋgasari gargekoba naŋgi boletnjroqnej

32Seŋ aieqnaqa qure deqaji tamo uŋgasari ma utru segi segi so qaji naŋgi ti mondor uge uge na ojeleŋo qaji naŋgi ti naŋgo was naŋgi na joqsib Yesus aqa areq osi beleŋoqneb. 33Osi beleŋoqnsib Yesus soqnej qaji tal meq di korooqneb. 34Onaqa Yesus a na tamo uŋgasari kalil ma ti so qaji naŋgi boletnjroqnej. Osiqa mondor uge naŋgi dego winjroqnej. Mondor uge naŋgi Yesus qalie deqa naŋgi aqa ñam ubtqa mareqnab a na naŋgi saidnjroqnej.

Yesus a Galili sawaq dia Qotei aqa anjam maroqnsiq laqnej

35Onaqa nobqolo ambru Yesus a na tamo uŋgasari naŋgi alelnjrsiqa wadau sawaq gilsiqa dia Qotei pailyoqnej. 36Pailyeqnaqa aqa aŋgro naŋgi Saimon ombla na a qa ŋamosib gilsib itosib minjeb, “Tamo kalil naŋgi ni qa ŋameqnub.” 38Onaqa Yesus na kamba minjrej, “Niŋgi tigelabqa iga qure qureq giloqnsimqa dia Qotei aqa anjam palontosim tamo uŋgasari naŋgi minjroqnqom. Qotei a deqa e qariŋbonaq mandamq aiem.” 39Degsi minjrsiqa walwelosiqa Galili sawaq dia qure qure kalilq di brantoqnsiqa Juda naŋgo Qotei tal miligiq giloqnsiqa Qotei aqa anjam palontosiq minjroqnej. Osiqa mondor uge uge naŋgi winjreqnaqa naŋgi na tamo naŋgi uratnjroqnsib jaraioqneb.

Yesus na tamo bei yu na aqa jejamu ugeeleŋej qaji di boletej

40Onaqa tamo bei yu na aqa jejamu ugeeleŋej qaji a Yesus aqa areq bosiqa aqa siŋgaq dia siŋga pulutosiqa pailyosiq minjej, “O Tamo Koba, ni na e boletbqa are soqnimqa e boletbe. E qalie, ni na e boletbqa kere deqa e inoq bonum.” 41Onaqa Yesus na tamo di aqa yu unsiqa are ugeiyonaqa baŋ waiysiq ojej. Ojsiqa minjej, “E ni boletmqa are unu. Deqa ino jejamu olo boleeme.” 42Degsi minjnaqa aqa yu kalil koboonaqa aqa jejamu olo boleej. 43Onaqa Yesus na olo siŋgila na minjej, “Ino jejamu boleqo deqa ni tigelosim gile. 44Ariya ni tamo qudei naŋgi ijo ñam ubtsim minjraim. Ni gilsim ino jejamu atra tamo osoryosim atraiyo qaji iŋgi iŋgi Moses nami marej qaji di osim Qotei atraiye. Yimqa tamo uŋgasari naŋgi ni numsib marqab, ‘Bole, ino jejamu boleqo.’” 45Onaqa a gilej di a Yesus aqa anjam di dauryosai. Yesus na a boletej deqa anjam mare mare laqnaqa tamo uŋgasari tulaŋ gargekoba quekritsib Yesus dauryqa maroqneb. Deqa Yesus a segitosiqa gilsiq wadau sawaq di soqnej. Tamo uŋgasari naŋgi a daurysib jujuŋyaib deqa a qure beiq di brantosaioqnej. A wadau sawaq di sonaqa tamo uŋgasari tulaŋ gargekoba naŋgi qure qure kalilq dena tigeloqnsib aqa areq beleŋoqneb.

Copyright information for `BOJ