Mark 13

Yesus a marej, “Bunuqna jeu tamo naŋgi na bosib atra tal koba niñaqyqab.”

1Yesus a na aqa aŋgro naŋgi anjam degsi minjrsiq koboonaqa naŋgi joqsiqa koba na atra tal koba uratosib giloqnsibqa aqa aŋgro bei na minjej, “O Qalie Tamo Koba, ni une. Atra tal endi tulaŋ bolequja. Meniŋ na atra tal walato qaji di tulaŋ boledamu!” 2Onaqa Yesus na kamba minjej, “Atra tal niŋgi unonub endi bunuqna jeu tamo naŋgi na bosib tulaŋ niñaqyosib aqa meniŋ kalil paraparainjrsibqa taqal breinjrqab. Yimqa meniŋ bei meniŋ bei aqa quraq di sqasai. Meniŋ kalil segi segiqab.”

Gulube kokba branteleŋqas. Yesus a deqa anjam marej

3Yesus a na degsi minjsiqa Oliv manaq oqsiq atra tal areiyosiq awesonaqa Pita na Jems na Jon na naŋgi qalub Yesus aqa areq bosibqa lumu nenemyeb, 4“Ni iga merge. Bati gembu jeu tamo naŋgi bosib atra tal niñaqyqab? Niñaqyqa osibqa kumbra kie namoqna bamqa iga unsim poigwas, ‘Bati di jojomqo’?”

5Onaqa Yesus na minjrej, “Niŋgi geregere ŋam atsib soqniye. Tamo qudei naŋgi na niŋgi gisaŋgo uge. 6Bunuqna gisa gisaŋ tamo gargekoba naŋgi ijo ñam na boqnsib tamo uŋgasari naŋgi minjroqnqab, ‘E Kristus.’ Degsib tamo uŋgasari tulaŋ gargekoba naŋgi gisaŋnjroqnqab.

7“Ariya diŋo bati jojomoqnimqa niŋgi anjam endegsib quoqnqab, ‘Sawa bei beiq dia naŋgi aŋ na qotokobaiyeqnub.’ Ariya niŋgi anjam di qusibqa niŋgi deqa tulaŋ prugaib. Qotei a nami marej, ‘Kumbra di brantqas.’ Deqa branteme. Ariya kumbra di brantimqa diŋo bati urur brantqasai. Soboleiyosim brantqas. 8Bati deqa sawa bei ti sawa bei ti qoto tigeloqnsibqa segi segi qoto itnjroqnqab. Mandor kokba qudei naŋgi dego qoto tigeloqnsibqa mandor kokba qudei naŋgi qoto itnjroqnqab. Sawa bei beiq dia mimiŋ kokba ti mam ti iŋgi saio bati dego branteleŋqas. Kumbra kalil di uŋa aŋgrotqa osiqa mati jaqatiŋ kiñala eqnu dego kere.

9“Deqa niŋgi geregere ŋam atsib soqniye. Kumbra kalil di brantosaisoqnimqa tamo qudei naŋgi bosib niŋgi ijo segi aŋgro unub deqa ojeleŋosib tamo kokba naŋgo ulatamuq dia niŋgi tigeltŋgoqnqab. Yimqa naŋgi na nuŋgo jejamuq di anjam gargekoba laŋa laŋa qametŋgoqnsib naŋgo Qotei tal miligiq dia niŋgi kumbaiŋgoqnqab. Niŋgi ijo ñam ejunub deqa naŋgi na niŋgi olo joqoqnsib Rom naŋgo mandor kokba ti Rom naŋgo gate kokba ti naŋgo ulatamuq dia niŋgi tigeltŋgoqnqab. Bati deqa Qotei na niŋgi siŋgila eŋgoqnimqa niŋgi ijo anjam geregere minjroqnqab. 10Sawa sawa kalilq dia dego niŋgi ijo anjam bole ubtsib mare mare laqnibqa tamo uŋgasari kalil naŋgi quoqnqab. Yimqa bati deqa diŋo bati brantqas. 11Naŋgi na niŋgi ojsib gate kokba naŋgo ulatamuq dia tigeltŋgoqnibqa niŋgi ulaosib endegsib are qalaib, ‘Iga na kamba anjam kie minjrqom?’ Niŋgi degaib. Bati deqa Qotei aqa Mondor na nuŋgo medabu siŋgilatetŋgimqa niŋgi kamba anjam minjrqab. Di kiyaqa? Niŋgi segi na anjam minjrqasai. Qotei aqa Mondor na nuŋgo medabu siŋgilatetŋgim niŋgi anjam marqab. 12Bati deqa kumbra uge endeqaji branteleŋqas. Tamo qudei naŋgi na naŋgo segi was naŋgi ojeleŋoqnsib jeu tamo naŋgo baŋq di ateleŋoqnibqa naŋgi na naŋgi ñumoqnib moreŋoqnqab. Tamo qudei naŋgi na naŋgo segi aŋgro naŋgi dego degsib ojeleŋoqnqab. Aŋgro qudei naŋgi na naŋgo segi ai wo abu wo naŋgi jeutnjroqnsib ojeleŋoqnsib jeu tamo naŋgo baŋq di ateleŋoqnibqa naŋgi na naŋgi ñumoqnib moreŋoqnqab. 13Bati deqa tamo kalil naŋgi niŋgi ijo ñam ejunub deqa niŋgi qa are tulaŋ ugeinjroqnqas. Ariya tamo uŋgasari ijo ñam siŋgila na ojsib gilsi gilsib diŋo bati itqab di Qotei na naŋgi oqas.”

Sulum tulaŋ ugedamu brantqas

14Osiqa Yesus a olo anjam endegsi minjrej, “Iŋgi tulaŋ ugedamu Qotei aqa getento tal miligiq di tigelam niŋgi unqab.” E Mak. Tamo a ijo anjam endi sisiyeqnu qaji a geregere sisiyosim poiyem. “Niŋgi iŋgi ugedamu di unsibqa bati deqa tamo uŋgasari Judia sawaq di unub qaji naŋgi jaraiosib manaq oqoqujatebe. 15Tamo naŋgi tal meq di unub qaji naŋgi jaraiqa oqnsib iŋgi iŋgi oqa osibqa olo warum miligiq gilaib. Naŋgi jaraioqujatebe. 16Tamo naŋgi wauq di unub qaji naŋgi jaraiqa oqnsib naŋgo gara jugo oqa osibqa olo puluosib qureq baib. Naŋgi dena torei jaraioqujatebe. 17Bati deqa uŋa gumaŋ ti unub qaji naŋgi jaraio baŋgioqnib gulube koba oqab. Uŋa aŋgro mom ti naŋgi dego jaraio baŋgioqnib gulube koba oqab. 18Deqa niŋgi endegsib Qotei pailyoqniye, ‘Gulube di awa bati qa brantaiq.’ 19Bati deqa tamo uŋgasari naŋgi gulube tulaŋ kobaquja oqab. Gulube deqaji nami brantosaioqnej. Qotei na mandam atej bati deqa gulube deqaji brantosai dena bosi bosiq agi bini unum. Bunuqna laŋa ambleq di dego brantqasai. Agi bati qujai deqa brantqas. 20Gulube di aqa bati Tamo Koba Qotei na truqutqas. A na truqutqasai di tamo uŋgasari kalil naŋgi padalekritqab. Ariya aqa segi tamo uŋgasari nami giltnjrej qaji naŋgi padalaib deqa a na gulube di aqa bati truqutqas.

21“Bati deqa tamo bei na niŋgi gisaŋgosim merŋgwas, ‘Niŋgi uniye. Kristus bqo agiende,’ o ‘Kristus bqo agide.’ Degsim merŋgimqa niŋgi aqa anjam quetaib. 22Tamo qudei naŋgi bosib gisaŋosib marqab, ‘E Kristus.’ Qudei naŋgi marqab, ‘E Qotei aqa medabu o qaji tamo bole.’ Degsib maroqnsib maŋwa kokba gargekoba babtoqnqab. Naŋgo maŋwa dena naŋgi na tamo uŋgasari kalil naŋgi ugeugeinjrqajqa deqa wauoqnqab. Osib Qotei aqa segi tamo uŋgasari nami giltnjrej qaji naŋgi dego ugeugeinjrqajqa wauoqnqab. 23Deqa niŋgi geregere ŋam atsib soqniye. Kumbra kalil di brantosaisonaqa agi e namoqna merŋgonum.”

Tamo Aŋgro a siŋgila ti riaŋ ti bqas

24Osiqa Yesus a olo anjam endegsi minjrej, “Gulube kalil di naŋgo bati koboamqa seŋ ambruqas. Bai dego suwaŋqasai. 25Bongar naŋgi laŋ goge dena ululoŋosib mandamq aiqab. Laŋ goge dia iŋgi iŋgi kalil reŋgiŋyeleŋqab. 26Bati deqa e Tamo Aŋgro siŋgila ti riaŋ koba ti laŋbiq na mandamq aioqnit tamo uŋgasari naŋgi tarosib e nubqab. 27Yimqa bati deqa e na ijo laŋ aŋgro naŋgi qariŋnjritqa naŋgi sawa sawa kalil keretosib Qotei aqa segi tamo uŋgasari nami giltnjrej qaji naŋgi laŋ utru utruq dena koroinjrqab.”

Niŋgi qayu qa yawo anjam dena poiŋgwas

28Osiqa Yesus a olo anjam endegsi minjrej, “E na qayu qa yawo anjam niŋgi merŋgitqa dena poiŋgwas. Qayu baŋga qalsim olo ñalguyoqnimqa niŋgi unsib qalieqab, seŋ aqa bati jojomqo. 29Dego kere kumbra kalil e na merŋgonum qaji endi brantimqa niŋgi unsibqa endegsib qalieoiye, ‘Bole, Kristus bqajqa bati jojomqo. A siraŋmeq di tigelejunu.’ 30Niŋgi quiye. E bole merŋgwai. Tamo uŋgasari bini bati endeqa unub qaji naŋgi kalil moreŋosaisoqnibqa kumbra kalil e na merŋgonum qaji endi branteleŋqas. 31Laŋ ti mandam ti koboqab. Ariya ijo anjam koboqa keresai.”

Yesus aqa bqajqa bati di tamo bei a qaliesai

32Osiqa Yesus a olo anjam endegsi minjrej, “Ijo bqajqa bati tamo qujai bei qaliesai. Laŋ aŋgro naŋgi qaliesai. E Qotei aqa Ŋiri e segi dego qaliesai. Ijo Abu a segi qalie.

33“Niŋgi ijo bqajqa bati qaliesai deqa niŋgi geregere ŋam atsib soqniye. 34Niŋgi ijo anjam endi poiŋgwajqa deqa yawo anjam bei endegsi merŋgwai. Tamo kobaquja bei a sawa isaq gilqa osimqa aqa wau tamo naŋgo baŋq di aqa tal ti iŋgi iŋgi ti uratetnjrsimqa naŋgi wau segi segi enjrqas. Osim aqa wau tamo bei minjqas, ‘Ni siraŋmeq di tigelesosim geregere ŋam atoqne.’ 35Dego kere niŋgi geregere ŋam atsib soqniye. Di kiyaqa? Tal lanja a olo bqajqa bati niŋgi qaliesai. A bilaq kio, qolo kio, tuwe anjamoqnimqa kio, nobqolo kio bqas. 36A boqujatosim niŋgi ŋereŋesoqnib niŋgaim deqa niŋgi geregere ŋam atsib soqniye. 37E anjam merŋgonum qaji endi tamo kalil dego minjreqnum, ‘Niŋgi geregere ŋam atsib soqniye.’” Yesus a na aqa aŋgro naŋgi anjam degsi minjrej.

Copyright information for `BOJ