Mark 5

Yesus na tamo bei mondor uge uge na ojeleŋo qaji di boletej

1Onaqa Yesus aqa aŋgro naŋgi ti qobuŋ na gilsib ya agu taqal beiq di brantosib Gerasa sawaq di tiryeb. 2Tiryosib Yesus a qobuŋ uratosiq mandamq ainaqa tamo bei a tamo sub ato sawaq dena brantosiq walwelosiq Yesus aqa areq bej. Tamo di a mondor uge uge na ojeleŋo qaji. 3A bati gaigai tamo sub ato sawaq di ŋeioqnej. A tamo siŋgila koba. Tamo bei na a ojqa keresai. Sil kokba na tontetqa keresai dego. 4Bati gargekoba tamo qudei naŋgi na aqa siŋga ti baŋ ti sil kokba na tonteqnabqa a olo kukoqyoqnej. Tamo bei na a ojqa keresai bolesai. 5A bati gaigai qolo ti qanam ti tamo sub ato sawaq dia, manaq dia dego tulaŋ koba leleŋoqnsiqa aqa segi jejamu meniŋ na pupoiyoqnej.

6Deqa bati di a isaq na ŋam atsiqa Yesus unsiqa urur ti aqa areq bosiqa aqa siŋgaq dia siŋga pulutej. Onaqa Yesus na mondor uge di minjej, “O mondor uge, ni na tamo di uratosim ulaŋ.” Degsi minjnaqa mondor uge dena tulaŋ koba leleŋosiqa siŋgila na pailosiq Yesus minjej, “O Yesus, Tamo Koba Qotei aqa Ŋiri, ni e kierbqajqa bonum? E Qotei aqa ñam na ni mermqai, ni e jaqatiŋ ebaim.” 9Onaqa Yesus na mondor uge di nenemyej, “Ino ñam yai?” Degsi nenemyonaqa minjej, “Ijo ñam Qoto Tamo Gargekoba. Iga mondor tulaŋ gargekoba tamo endi aqa jejamuq di unum.” 10Osiqa siŋgila na pailosiq Yesus minjej, “Ni iga sawaq beiq waigaim.”

11Bati deqa bel tulaŋ gargekoba naŋgi mana goge dia suwaroqneb. 12Deqa mondor uge naŋgi na Yesus minjeb, “Ni iga qariŋgimqa iga bel naŋgo jejamuq gileleŋqom.” 13Mondor uge naŋgi degsib Yesus minjnabqa a na naŋgi odnjrnaqa tamo di uratosibqa segi segi bel naŋgo jejamuq gileleŋeb. Gilnabqa bel kalil naŋgi gurgurosib botau dena prugeleŋosib yaq aisib ya uysib moreŋeb. Bel moreŋeb qaji naŋgi sisiyeb 2,000.

14Onaqa bel taqatoqneb qaji tamo naŋgi kumbra di unsibqa deqa jaraiosib qure miligiq aisib tamo uŋgasari kalil naŋgi sainjroqnsib laqneb. Gamq dia dego sainjroqnsib laqneb. Onaqa naŋgi qusibqa naŋgi Yesus unqajqa marsib aqa areq beleŋeb. 15Aqa areq bosib ŋam ateb tamo nami mondor uge ti soqnej qaji aqa areqalo boleosiq gara tigsiq awesonaq uneb. Unsib tulaŋ ulaugeteb. Di kiyaqa? Mondor uge tulaŋ gargekoba nami tamo di aqa jejamuq di soqneb deqa. 16Onaqa tamo naŋgo ŋamdamu na Yesus a mondor uge di winjrnaq uneb qaji naŋgi bel qa ti tamo mondor uge qa ti tamo uŋgasari naŋgi sainjrnab queb. 17Qusibqa Yesus minjeb, “Ni gago sawa endi uratosim sawa beiq gile.”

18Onaqa Yesus a qobuŋ gogetosiq gilqa laqnaqa tamo mondor uge wiyetej qaji a siŋgila na pailosiq minjej, “E ni daurmqai.” 19Onaqa Yesus na saidyosiq minjej, “Ni olo ino segi qureq gilsim Tamo Koba a ni qa dulosiqa kumbra tulaŋ boledamu emqo deqa ino was naŋgi sainjre.” 20Onaqa a puluosiq aqa segi qureq gilsiq Yesus na a kumbra tulaŋ boledamu yej deqa Dekapolis sawaq (ñam di aqa damu, Qure 10-pela) dia tamo uŋgasari kalil naŋgi minjroqnsiq laqnej. Minjreqnaqa naŋgi aqa anjam quoqnsib tulaŋ prugeleŋoqneb.

Yesus na aŋgro bei moiej qaji di olo tigeltej. A na uŋa bei aqa gara mutu ojej qaji di boletej

21Onaqa Yesus a olo qobuŋ gogetosiqa ya agu taqal beiq gilej. Gilsiq qobuŋ tiryonaq mandamq aisiq alile di sonaqa tamo uŋgasari tulaŋ gargekoba bosib aqa areq di korooqneb. 22Koroosib sonabqa Qotei tal taqato tamo bei aqa ñam Jairus a dego walwelosiq Yesus unsiqa aqa areq bosiqa siŋga pulutosiqa siŋgila na pailyosiq minjej, “O Tamo Koba, ijo aŋgro sebiŋ a moiqa laqnu. Deqa ni bosim ino baŋ aqa jejamuq di atimqa a olo boleosim ŋambile sqas.” 24Onaqa Yesus na Jairus odyosiqa tigelosiq a dauryosiq gileqnaqa tamo uŋgasari tulaŋ gargekoba naŋgi dego tigelosib naŋgi aiyel daurnjrsib jujuŋosib giloqneb. 25Gileqnabqa naŋgo ambleq dia uŋa bei ma ti soqnej qaji a naŋgi daurnjrsiq giloqnej. Uŋa di a nami bai na unej leŋ aioqnsiq degsi soqnej wausau 12-pela uratej. 26Yu qoso tamo gargekoba naŋgi nami a boletqa yeqnab a jaqatiŋkobaiyoqnej. A ma gereiyo talq giloqnsiqa silali koba urateqnaqa naŋgi aqa jejamu gereiyeqnabqa a boleosaioqnej. Aqa ma olo kobaqujaoqnej. 27Deqa a Yesus aqa ñam qusiqa are qalej, “E aqa gara mutu segi baŋ na ojitqa ijo ma koboqas.” Degsi are qalsiqa Yesus aqa qoreq na dadauryosiqa baŋ waiysiq Yesus aqa gara mutu ojej. 29Ojnaqa aqa leŋ aioqnej qaji di koboej. Koboonaqa a aqa segi jejamu poiyonaqa marej, “Bole, ijo ma saiqo.” 30Onaqa Yesus a dego poiyonaqa are qalej, “Siŋgila qudei ijo jejamu uratosiq gilqo.” Degsi poiyonaqa bulosiq tamo uŋgasari tulaŋ gargekoba soqneb qaji naŋgi unjrsiqa minjrej, “Tamo yai na ijo gara ojqo?” 31Degsi minjrnaqa aqa aŋgro naŋgi na minjeb, “Ni kiyaqa degsi nenemonum? Ni une. Tamo uŋgasari tulaŋ gargekoba naŋgi ni daurmosib jujuŋmejunub.” 32Onaqa Yesus a uŋa gara mutu ojej qaji di unqajqa ŋam atej. 33Onaqa uŋa di a endegsi poiyej, “Ijo ma saiqo deqa Yesus a e nubqajqa ŋam ateqnu.” A degsi poiyonaqa tulaŋ ulaugetosiq are toŋtoŋyonaqa jiŋga na bosiq Yesus aqa areq dia siŋga pulutosiq ubtsiq minjej, “E segi na ino gara mutu ojonum.” 34Onaqa Yesus na minjej, “O uŋa, ni ino areqalo e qa siŋgilatosim ijoq bonum deqa ino ma agi koboqo. Deqa ni are lawo na gilsim bole soqnime.”

35A uŋa degsi minjsiq walwelosi gileqnaqa tamo qudei naŋgi Jairus aqa talq dena bosibqa gamq dia Jairus wo Yesus wo turosib naŋgi na Jairus minjeb, “Uŋgum. Ino aŋgro nami moiqo. Deqa ni na Tamo Koba Yesus laŋa wau koba yaim. Uratim gilem.” 36Onaqa Yesus a naŋgo anjam di qusiqa Jairus minjej, “Ni ulaaim. Ni e qa ino areqalo siŋgilatsim soqnimqa aqo gilqom.” 37Degsi minjsiqa tamo uŋgasari kalil naŋgi a dauryqa saidnjrsiqa aqa aŋgro qalub agi Pita na Jems na Jems aqa was Jon na naŋgi segi joqsiqa Jairus ombla gilsib aqa talq di branteb. Brantosib Yesus a ŋam atej tamo uŋgasari tulaŋ gargekoba sosibqa qatroŋ koba yoqnsib akam murqumyeqnab unjrej. Unjrsiqa tal miligiq gilqa osiqa minjrej, “Niŋgi kiyaqa qatroŋ koba yoqnsib akameqnub? Aŋgro di a moiosai. A laŋa ŋeisiq qambumtejunu.” 40Degsi minjrnaqa naŋgi Yesus kikiyeb. Naŋgi qalieeb, “Aŋgro a nami moioboletqo.” Degsib qalieosib deqa Yesus kikiyeb. Onaqa Yesus a naŋgi kalil minjrej, “Niŋgi sasaloiye.” Degsi minjrnaqa naŋgi sasalosib siraŋme uratonabqa Yesus a aŋgro moiej qaji aqa ai wo abu wo osiqa aqa segi aŋgro qalub naŋgi dego joqsiqa aŋgro moisiq ŋeiesoqnej qaji aqa warum miligiq gilej. 41Gilsiq aŋgro aqa baŋ ojsiqa soqtosiq minjej, “Talita, kum.” Di Hibru anjam. Anjam di aqa damu, “O aŋgro, ni tigel.” 42Degsi minjnaqa aŋgro di a olo ŋambile osiqa urur tigelej. Tigelosiq walwelej. Aŋgro aqa wausau 12-pela. Onaqa naŋgi kalil Yesus aqa siŋgila di unsibqa naŋgi tulaŋ prugeleŋeb. 43Onaqa Yesus a naŋgi siŋgila na endegsi minjrej, “Niŋgi ijo kumbra endi unonub deqa niŋgi ijo ñam ubtsib tamo qudei minjraib.” Osiqa aqa ai wo abu wo minjrej, “Niŋgi iŋgi goisib aŋgro endi anaiyiye.”

Copyright information for `BOJ