Matthew 16

Yesus na Farisi naŋgi Qotei aqa maŋwa bei osornjrqasai

1Onaqa Farisi naŋgi ti Sadyusi naŋgi ti Yesus aqa areq bosibqa a anjam bei grotimqa qusib naŋgi a ojqajqa deqa gisaŋyosib minjeb, “Ni endego Qotei aqa maŋwa bei babtimqa iga unsim dena poigwas, ni Qotei aqa wau ojeqnum.” 2Onaqa Yesus na kamba minjrej, “Bilaqteqnaqa seŋ aieqnaqa niŋgi laŋ unoqnsib mareqnub, ‘Seŋ lentqo. Laŋbi usriŋqo. Deqa sawa boleqas.’ 3Nobqolo laŋbi na seŋ getenteqnaqa ambrueqnaqa niŋgi mareqnub, ‘Laŋbi tuluqo. Seŋ lentqo. Deqa jagwa awa ti bqas.’ Od, niŋgi laŋ unoqnsib dena endegsi poiŋgeqnu, ‘Sawa boleqas. Sawa ugeqas.’ Ariya Qotei aqa maŋwa bini branteqnaqa niŋgi di unoqnsib utru poiŋgosaieqnu. 4Tamo uŋgasari bini bati endeqa unub qaji naŋgo kumbra tulaŋ ugedamu. Naŋgi Qotei areiyosaieqnub. Naŋgi gaigai ijo maŋwa laŋa unqajqa metbeqnub. Deqa e na ijo maŋwa bei naŋgi osornjrqasai. Qotei aqa medabu o tamo Jona nami soqnej qaji aqa maŋwa segi osornjritqa naŋgi unqab.” Yesus a naŋgi degsi minjrsiqa uratnjrsiq gilej.

Farisi ti Sadyusi ti naŋgo anjam bem tiyeqnu qaji sum di bul

5Gilsiqa aqa aŋgro naŋgi ti olo qobuŋ gogetosibqa ya agu taqal beiq gileb. Aqa aŋgro naŋgi bem oqajqa are walnjrej. 6Deqa Yesus a na naŋgi endegsi minjrej, “Niŋgi geregere ŋam atsib soqniye. Farisi ti Sadyusi ti naŋgo bem tiyeqnu qaji sum dena bem tiyekritosim tulaŋ kobaqujaqas. Deqa niŋgi geregere ŋam atsib soqniye.” 7Onaqa Yesus aqa aŋgro naŋgi aqa anjam di qusibqa segi segi maroqneb, “Iga bem osai deqa kio mergwo?” 8Onaqa Yesus a naŋgo anjam di qalieosiqa minjrej, “Nuŋgo areqalo e qa siŋgilatqa yonub tulaŋ keresaiiŋgwo. Niŋgi kiyaqa bem osai deqa mareqnub? 9Niŋgi e qa poiŋgosaiunu kio? E nami bem 5-pela giŋgeŋyosimqa tamo 5,000 anainjronam uynab menetnjrnaqa niŋgi iŋgi oto koroiyosib gumba kokba 12-pelaq di jignab maqeleŋej. Niŋgi deqa are walŋgwo kio? 10E bati bei bem 7-pela dego giŋgeŋyosimqa tamo 4,000 anainjronam uynab menetnjrnaqa niŋgi iŋgi oto koroiyosib gumba kokba 7-pelaq di jignab maqeleŋej. Niŋgi deqa are walŋgwo kio? 11E niŋgi yawo anjam merŋgonum di e bem bole qa merŋgosai. Niŋgi kiyaqa deqa poiŋgosai? Niŋgi quiye. E olo merŋgwai. Farisi ti Sadyusi ti naŋgo bem tiyeqnu qaji sum dena bem tiyekritosim tulaŋ kobaqujaqas. Deqa niŋgi geregere ŋam atsib soqniye.”

12Yesus a na naŋgi degsi minjrnaqa naŋgi qusib poinjrej, “Bole, Yesus a bem bole tiyosim kobaqujaqas deqa iga ŋam atsim sqajqa mergosai. Farisi ti Sadyusi ti naŋgo gisaŋ anjam kobaqas deqa iga ŋam atsim sqajqa mergwo.”

Yesus a tamo yai? Pita a poiyonaq ubtej

13Onaqa bati bei Yesus a na aqa aŋgro naŋgi olo joqsiqa koba na walwelosib Sisaria Filipai qure naŋgo sawaq di brantosib bati deqa Yesus na aqa aŋgro naŋgi endegsi nenemnjrej, “Tamo uŋgasari naŋgi e Tamo Aŋgro nuboqnsib naŋgi e yai qa mareqnub?” 14Onaqa naŋgi na minjeb, “Tamo qudei naŋgi mareqnub, ni Jon yansnjro qaji tamo. Tamo qudei naŋgi mareqnub, ni Elaija. Ariya qudei naŋgi mareqnub, ni Jeremaia kio Qotei aqa medabu o tamo naŋgi nami soqneb deqaji bei kio?” 15Onaqa Yesus a naŋgi olo nenemnjrej, “Niŋgi segi e nuboqnsib niŋgi e qa kiersib mareqnub?”

16Onaqa Saimon Pita na minjej, “Ni Kristus. Ni Qotei ŋambile gaigai unu qaji aqa segi Ŋiri qujai.”

17Pita na kamba Yesus degsi minjnaqa a na minjej, “O Saimon, Jona aqa ŋiri, ni tulaŋ areboleboleimeme. Di kiyaqa? Ino anjam merbonum di mandam tamo bei na babtosiq mermosai. Ijo Abu laŋ qureq di unu qaji a segi na anjam di babtosiq mermqo. 18Deqa e ni endegsi mermqai. Ni Pita. Ino ñam di aqa damu, ‘Meniŋ’. Ni e Qotei aqa Ŋiri qa merbonum. Ino anjam di meniŋ bul tulaŋ siŋgila koba. Deqa e na ijo segi tamo uŋgasari kalil naŋgi koroinjritqa naŋgi meniŋ quraq dia tigelesqab. Yimqa Moio aqa siŋgila na naŋgi ugetnjrqa keresai. 19O Pita, e ni siŋgila emqai. Deqa ni mandamq endia tamo uŋgasari naŋgi getentnjrqam di Qotei a dego laŋ qureq dia naŋgi getentnjrqas. Osim deqa a naŋgo Mandor Koba sosim naŋgi taqatnjrqasai. Ariya ni mandamq endia tamo uŋgasari naŋgi gam waqtetnjrqas di Qotei a dego laŋ qureq dia naŋgi gam waqtetnjrqas. Yim deqa naŋgi laŋ qureq oqwab. Oqibqa a naŋgo Mandor Koba sosim naŋgi taqatnjrqas.” 20Osiqa aqa aŋgro naŋgi endegsi minjrej, “E Kristus. Niŋgi ijo ñam di ubtsib tamo qudei minjraib.”

Yesus a moisim olo subq na tigelqas. Anjam deqa Yesus na aqa aŋgro naŋgi minjrej

21Bati deqa Yesus na aqa aŋgro naŋgi endegsi minjrej, “E Jerusalem aieqnum. Dia Juda tamo kokba ti atra tamo kokba ti dal anjam qalie tamo naŋgi ti e jaqatiŋ koba ebsib lubsib moiotbqab. Bati qalub koboamqa e olo subq na tigelqai.” Yesus a anjam di ubtsiq minjrej.

22Onaqa Pita a anjam di qusiqa Yesus osiqa qalaq gilsiqa ŋiriŋtosiq minjej, “O Tamo Koba, kumbra di inoq di degsi brantqa maraim.” 23Onaqa Yesus a bulosiqa Pita koqyosiqa ŋiriŋtosiq minjej, “Ni Satan bul. Deqa ni ijo qoreq gile. Ni ijo gam getentetbaim. Ni Qotei aqa areqalo dauryosai. Ni mandam tamo naŋgo areqalo dauryonum. Dauryosim agi ni na anjam di merbonum.”

24Osiqa aqa aŋgro kalil naŋgi endegsi minjrej, “Tamo bei na e daurbqa osimqa aqa segi areqalo kalil uratekritosim di aqa segi ŋamburbas qoboiyosim e daurbem. 25Di kiyaqa? Tamo bei a aqa segi ŋambile qa areqalo kobaiyqas di a padalqas. Ariya tamo bei a e qa are qalsimqa aqa segi ŋambile uratqas di a olo ŋambile bole oqas. 26Tamo bei a mandam qa ñoro kalil koroiyqas di mondoŋ aqa segi qunuŋ padalqas. Yimqa ñoro dena a kiersim aqaryaiyqas? Di keresai. Aqa qunuŋ padalqas di a awai kie atsim dena aqa qunuŋ olo ŋambile sqas? Di keresai. 27E Tamo Aŋgro. Mondoŋ e ijo Abu aqa riaŋ ti sosiy aqa laŋ aŋgro naŋgi joqsiy bosiy tamo uŋgasari kalil naŋgo kumbra segi segi qa peginjrsiy naŋgo segi segi awai keretsiy enjrqai. 28Niŋgi quiye. E bole merŋgwai. Tamo qudei ijo areq endia tigelejunub qaji naŋgi moreŋosaisoqnibqa e Tamo Aŋgro bosiy naŋgo Mandor Koba sosiy naŋgi taqatnjresoqnit naŋgi e nubqab.”

Copyright information for `BOJ