Matthew 23

Farisi naŋgi ti dal anjam qalie tamo naŋgi ti kumbra uge yoqneb

1Onaqa Yesus a na olo tamo uŋgasari naŋgi ti aqa segi aŋgro ti naŋgi koroinjrsiqa Qotei aqa anjam palontosiq endegsi minjrej, 2“Farisi naŋgi ti dal anjam qalie tamo naŋgi ti dal anjam plaltoqnsib niŋgi merŋgeqnub. Agi Moses a nami dal anjam plaltoqnej dego kere. 3Deqa dal anjam kalil naŋgi na niŋgi merŋgeqnub qaji di niŋgi qusib dauryoqniye. Ariya kumbra naŋgi yeqnub qaji di niŋgi unsib dauryaib. Di kiyaqa? Naŋgi anjam koba mareqnub ariya naŋgi segi dauryosaieqnub. 4Naŋgi na tamo naŋgi gulube kokba enjreqnab qoboiysi unub. Ariya naŋgi segi olo tamo naŋgi gulube kokba di yala qoboiyetnjrosaieqnub. 5Kumbra kalil Farisi naŋgi yeqnub qaji di tamo naŋgi unoqnsib naŋgo ñam soqtoqnqajqa deqa yeqnub. Deqa naŋgi Qotei aqa dal anjam mutu qudei pepa kiñilalaq dia neŋgreŋyoqnsibqa lopo miligiq di jigeleŋoqnsib naŋgo lanjaq dia gara ñeŋgi na qosisib laqnub. Naŋgo gara jugo mutuq dia dego naŋgi gara burbur neŋgreŋ ti wala bole bole tontoqnsib walweleqnub. 6Naŋgi goio kokba bati qa giloqnsibqa tamo ñam ti naŋgo awo jaramq dia awooqnibqa tamo uŋgasari naŋgi na naŋgi unjrsib naŋgo ñam soqtetnjrqajqa deqa naŋgi areboleboleinjreqnu. Qotei tal miligiq dia dego naŋgi tamo ñam ti naŋgo awo jaramq dia awooqnibqa tamo uŋgasari naŋgi na naŋgi unjrsib biŋinjrqajqa deqa naŋgi areboleboleinjreqnu. 7Naŋgi koro sawaq dia dego tamo uŋgasari naŋgi na unjroqnsib naŋgo ñam soqtoqnsib ‘O Qalie Tamo’ degsib minjroqnsib baŋ ojetnjroqnqajqa deqa naŋgi areboleboleinjreqnu.

8Ariya tamo qudei naŋgi na niŋgi endegsib merŋgaib, ‘O Qalie Tamo.’ Tamo qujai a segi nuŋgo qalie tamo. Niŋgi kalil was qu. 9Deqa niŋgi mandam endia tamo bei ‘O gago Abu’ degsib minjaib. Tamo qujai a segi nuŋgo Abu. Agi a laŋ qureq di unu. 10Tamo qudei naŋgi na nuŋgo ñam soqtetŋgwa osib ‘O Qalie Tamo Kokba’ degsib merŋgibqa niŋgi na saidnjrsib minjriye, ‘E Qalie Tamo Koba qa merbaib.’ Niŋgi degsib saidnjriye. Di kiyaqa? Tamo qujai a segi nuŋgo Qalie Tamo Koba. Agi e Kristus. 11Nuŋgo ambleq di aŋgro bei a ñam ti tigelqa marsimqa a mati nuŋgo wau tamo soqnem. Osimqa a ñam ti tigelqas. 12Tamo naŋgi naŋgo segi ñam soqteqnub qaji naŋgo ñam Qotei na aguq atetnjrqas. Ariya tamo naŋgi naŋgo segi ñam soqtosaieqnub qaji Qotei na olo ñam kobaquja enjrqas.”

Yesus a na Farisi naŋgi ti dal anjam qalie tamo naŋgi ti naŋgo kumbra uge qa anjam minjrej

13Osiqa Yesus a olo anjam endegsi minjrej, “O dal anjam qalie tamo ti Farisi ti niŋgi ŋam atiye. Niŋgi anjam maro aiyelteqnub qaji tamo. Deqa tamo uŋgasari naŋgi laŋ qureq oqwajqa gam itqa mareqnabqa niŋgi na gam getentetnjreqnub. Niŋgi segi na laŋ qureq oqwajqa gam itqa keresai. Deqa tamo uŋgasari naŋgi dego laŋ qureq oqwajqa gam itqa yeqnab niŋgi na gam getentetnjreqnub. Nuŋgo une deqa niŋgi tulaŋ padalougetqab. 14O dal anjam qalie tamo ti Farisi ti niŋgi ŋam atiye. Niŋgi anjam maro aiyelteqnub qaji tamo. Deqa niŋgi uŋa qobul naŋgi gisaŋnjroqnsibqa naŋgo tal ti iŋgi iŋgi ti laŋa yainjreqnub. Niŋgi qure ambleq dia tigeloqnsibqa pail olekokba yeqnub. Di gisaŋ koba. Deqa mondoŋ une pegiyo bati qa Qotei a na niŋgi gulube tulaŋ kobaquja eŋgwas.

15“O dal anjam qalie tamo ti Farisi ti niŋgi ŋam atiye. Niŋgi anjam maro aiyelteqnub qaji tamo. Deqa niŋgi sawa sawa kalil keretoqnsibqa tamo qujai segi nuŋgo anjam dauryqa osib anjam mare mare laqnub. Yuwal dego niŋgi qobuŋ na keretoqnsibqa anjam mare mare laqnub. Ariya tamo qujai a nuŋgo anjam qusim nuŋgo kumbra dauryqas di a na niŋgi buŋgosim tamo tulaŋ ugedamu sqas. Deqa a niŋgi qa namoosim ŋamyuoq aiqas. Nuŋgo kumbra deqa niŋgi tulaŋ padalougetqab.

16“Niŋgi tamo ŋam qandimo bul. Deqa niŋgi na tamo naŋgi gam osornjrqa keresai. Agi niŋgi endegsib mareqnub, ‘Tamo bei a anjam bei siŋgilatqa osimqa atra tal aqa ñam na siŋgilatqas di aqa anjam siŋgilaqasai. Deqa a na aqa anjam di dauryqa uratqas di kere. Uratem. Ariya a gol atra tal miligiq di unu qaji di aqa ñam na anjam siŋgilatqas di aqa anjam bole siŋgilaqas. Deqa a na anjam di dauryosim yem. A urataiq.’ Niŋgi degsib mareqnub di gisaŋ koba. Nuŋgo kumbra deqa niŋgi tulaŋ padalougetqab. 17Niŋgi tamo ŋam qandimo bul. Niŋgi tulaŋ nanari. Niŋgi na merbiye. Iŋgi kie a Qotei aqa ŋamgalaq di tulaŋ bole? Atra tal a segi bole kio atra tal aqa gol a segi bole kio? Niŋgi qalie, gol a atra tal miligiq di unu deqa a dego boleqas. 18Niŋgi endegsib mareqnub, ‘Tamo bei a anjam bei siŋgilatqa osimqa atra bijal aqa ñam na siŋgilatqas di aqa anjam siŋgilaqasai. Deqa a na aqa anjam di dauryqa uratqas di kere. Uratem. Ariya a atraiyo iŋgi iŋgi atra bijal gogeq di unub qaji naŋgo ñam na anjam siŋgilatqas di aqa anjam bole siŋgilaqas. Deqa a na anjam di dauryosim yem. A urataiq.’ Niŋgi degsib mareqnub di gisaŋ koba. 19Niŋgi tamo ŋam qandimo bul. Niŋgi na merbiye. Iŋgi kie a Qotei aqa ŋamgalaq di tulaŋ bole? Atra bijal a segi bole kio atraiyo iŋgi iŋgi atra bijal gogeq di unub qaji naŋgi segi bole kio? Niŋgi qalie, atraiyo iŋgi iŋgi naŋgi atra bijal gogeq di unub deqa naŋgi dego boleqab. 20Deqa tamo bei a atra bijal aqa ñam na anjam siŋgilatqas di atra bijal ti iŋgi iŋgi kalil atra bijal gogeq di unub qaji naŋgi ti naŋgo ñam na dego anjam siŋgilatqas. 21Tamo bei a atra tal aqa ñam na anjam siŋgilatqas di Qotei agi atra tal miligiq di unu qaji aqa ñam na dego anjam siŋgilatqas. 22Tamo bei a laŋ qure aqa ñam na anjam siŋgilatqas di Qotei ti aqa awo jaram ti naŋgo ñam na dego anjam siŋgilatqas.

23“O dal anjam qalie tamo ti Farisi ti niŋgi ŋam atiye. Niŋgi anjam maro aiyelteqnub qaji tamo. Deqa niŋgi dal anjam kiñilala segi dauryeqnub. Agi niŋgi lei ti lombo ti saga ti oqnsib poto 10-pelatoqnsib oto qujai Qotei atraiyeqnub. Ariya niŋgi Qotei aqa dal anjam kokba dauryqajqa urateqnub. Agi niŋgi tamo uŋgasari naŋgi gereinjrosaieqnub. Niŋgi tamo naŋgi qa dulosaieqnub. Niŋgi Qotei qa nuŋgo areqalo siŋgilatosaieqnub. Niŋgi dal anjam kiñilala segi dauryeqnub. Deqa e niŋgi endegsi merŋgwai. Niŋgi are bulyiye. Osib dal anjam kokba dego dauryosib laqniye. Ariya dal anjam kiñilala dauryqajqa urataib. 24Niŋgi tamo ŋam qandimo bul. Deqa niŋgi na tamo naŋgi gam osornjrqa keresai. Agi niŋgi qui uyqa oqnsib añiñig kiñala quiq di sonaqa unoqnsib taqal ateqnub. Ariya kamel a quiq di sonaqa niŋgi unosaieqnub. Qoji uyeqnub.

25“O dal anjam qalie tamo ti Farisi ti niŋgi ŋam atiye. Niŋgi anjam maro aiyelteqnub qaji tamo. Deqa niŋgi kap ti tabir ti qore segi yanseqnub. Niŋgi miligi yansosaieqnub. Dego kere niŋgi babaŋ na tamo bole. Ariya nuŋgo are miligi bajiŋ kumbra ti nuŋgo segi jejamu qa are qalqajqa kumbra ti dena maqejunu. Nuŋgo kumbra uge dena niŋgi tulaŋ padalougetqab. 26O Farisi niŋgi tamo ŋam qandimo bul. Deqa niŋgi mati kap ti tabir ti miligi yansib milalamqa qore dego milalqas.

27“O dal anjam qalie tamo ti Farisi ti niŋgi ŋam atiye. Niŋgi anjam maro aiyelteqnub qaji tamo. Deqa niŋgi tamo moio qaji sub bul. Sub gogeq di wala boledamu. Ŋam qaq qat na liyeb. Ariya sub miligiq dia tamo aqa qusa ti tanu ti dena maqejunu. 28Niŋgi sub di bul. Deqa tamo uŋgasari naŋgi na niŋgi nuŋgoqnsib mareqnub, ‘Naŋgi tamo bole.’ Ariya nuŋgo are miligi gisaŋ kumbra ti dal anjam gotraŋyqajqa kumbra ti dena maqejunu. Deqa niŋgi tulaŋ padalougetqab.”

29Osiqa Yesus a olo anjam endegsi minjrej, “O dal anjam qalie tamo ti Farisi ti niŋgi ŋam atiye. Niŋgi anjam maro aiyelteqnub qaji tamo. Deqa niŋgi Qotei aqa medabu o qaji tamo naŋgo sub gereiyeqnub. Osib niŋgi na tamo uŋgasari nami Qotei aqa kumbra bole bole yoqneb qaji naŋgo sub walateqnub. 30Osib niŋgi endegsib mareqnub, ‘Iga nami so qamu iga gago moma naŋgi ti beterosim Qotei aqa medabu o qaji tamo naŋgi ñumosai qamu.’ Di gisaŋ koba. Niŋgi nuŋgo moma naŋgi ti areqalo qujai. 31Nuŋgo gisaŋ anjam dena niŋgi segi qa ubtosib endegsib marobuleqnub, ‘Gago moma naŋgi nami Qotei aqa medabu o tamo naŋgi ñumoqneb qaji naŋgo leŋ deqaji agi iga.’ 32Niŋgi degsib marobuleqnub. Deqa uŋgum. Nuŋgo moma naŋgo kumbra uge di niŋgi na olo keretosib yoqniye. 33Niŋgi amal uge bul. Deqa mondoŋ Qotei a nuŋgo une qa merŋgsim niŋgi ŋamyuoq breiŋgwas. Yimqa niŋgi kiersib olo bole sqab? Keresai.

34“Deqa niŋgi quiye. E na Qotei aqa medabu o qaji tamo naŋgi ti Qotei aqa powo tamo ti Qotei aqa dal anjam qalie tamo naŋgi ti qariŋnjroqnit nuŋgoq boqnqab. Nuŋgoq boqnibqa niŋgi na naŋgi qudei ñumoqnsib moiotnjroqnqab. Osib naŋgi qudei ŋamburbasq di gaintnjrqab. Osib naŋgi qudei ojeleŋosib nuŋgo Qotei tal miligiq dia kumbaiŋnjroqnqab. Osib naŋgi qudei teteinjribqa naŋgi jaraiosib qure bei beiq giloqnqab. 35Niŋgi na naŋgi kumbra degnjroqnqab. Deqa tamo kalil nami Qotei aqa tamo bole bole naŋgi ñumoqneb qaji naŋgo une di Qotei na osim nuŋgo jejamuq di ateleŋqas. Naŋgo une di agi naŋgi nami utru atsib Kein na Abel qalnaq moiej. Dena bosi bosib Berekia aqa ŋiri Sekaraia atra bijal ti atra tal ti ambleq di qalnab moiej. Une kalil di Qotei na osim nuŋgo jejamuq di ateleŋqas. 36Niŋgi quiye. E bole merŋgwai. Une kalil di aqa awai uge Qotei na osim tamo uŋgasari bini bati endeqa unub qaji naŋgi enjrqas.”

Yesus a Jerusalem qure qa are ugeiyej

37Osiqa Yesus a olo anjam endegsi minjrej, “O Jerusalem qure, O Jerusalem qure, ni na Qotei aqa medabu o qaji tamo naŋgi ñumsim moiotnjreqnum. Osim tamo naŋgi Qotei na ni qa qariŋnjreqnu qaji naŋgi meniŋ na ñumeqnaq moreŋeqnub. Bati gargekoba e na ino aŋgro naŋgi tuwe du du bul koroinjrqajqa yeqnam niŋgi urateqnub. 38Deqa niŋgi quiye. Qotei a nuŋgo atra tal kobaquja uratetŋgimqa a laŋa sqas. 39Deqa e niŋgi endegsi merŋgwai. Niŋgi e olo nubqasai. Degsim gilsim gilsim mondoŋ e olo laŋ qureq na boqnitqa niŋgi e nubsibqa marqab, ‘Tamo a bqo di Tamo Koba Qotei aqa ñam na bqo. Deqa Qotei na a tulaŋ qalaqalaiyqas.’”

Copyright information for `BOJ