Revelation of John 9

Laŋ aŋgro namba 5 na aqa gul anjamej

1Onaqa laŋ aŋgro namba 5 na aqa gul anjamonaqa bongar bei laŋ uratosiq mandamq aieqnaq unem. Unem di naŋgi na bongar di siŋgila yonabqa a gilsiqa sub guma koba di waqtej. 2Waqtonaqa qurem koba subq dena oqej. Liki yusiq qurem koba oqeqnu dego kere. Subq dena qurem oqsiqa seŋ ti laŋ ti ambrutej. 3Onaqa quremq dena sis tulaŋ gargekoba naŋgi brantosib mandamq aieb. Mandamq ainabqa Qotei na naŋgi siŋgila koba enjrej. Siŋgila di belqalaqala naŋgo siŋgila ti kere. 4Siŋgila enjrsiqa minjrej, “Niŋgi ñiŋ ti ŋam baŋga gesgi ti ŋamtaŋ ti ugeugeinjraib. Naŋgi uratnjrib soqneb. Tamo uŋgasari naŋgo lanjaq di Qotei aqa toqor saiqoji unub qaji naŋgi di segi ugeugeinjriye. 5Ugeugeinjrsib jaqatiŋ koba enjroqnibqa bai 5-pela naŋgi jaqatiŋ oqnsib sqab. Ariya niŋgi na naŋgi moiotnjraib. Jaqatiŋ segi enjroqniye.” Onaqa sis naŋgi na tamo uŋgasari naŋgi di jaqatiŋ tulaŋ uge enjroqneb. Belqalaqala na tamo uŋgasari naŋgi uñinjreqnabqa jaqatiŋ eqnub dego kere. 6Tamo uŋgasari naŋgi di jaqatiŋ koba oqnsibqa naŋgi moreŋqa gam ŋamoqnqab. Ŋamab ŋamab ugeinjrqas. Naŋgi moreŋqa are oqimqa naŋgi moreŋqa keresai.

7E sis naŋgi unjrem di hos qoto qa gilqajqa walatnjreqnub dego kere. Sis naŋgo gateq di gate tatal gol na gereiyo qaji ateleŋesoqneb. Naŋgo ulatamu tamo ulatamu bul. 8Naŋgo gate baŋga olekoba. Uŋa naŋgo gate baŋga bul. Naŋgo qalagei laion naŋgo qalagei bul. 9Naŋgo are targaq di gara jugo dumu bul siŋgila koba atesoqneb. Naŋgo bari aqa anjam ato hos gargekoba roŋgom ti qoto qa gurgur ti gileqnab siŋga anjam ateqnub dego kere. 10Sis naŋgo weru belqalaqala naŋgo weru bul, qaja ti. Naŋgo weru dena tamo naŋgi uñinjroqnsib jaqatiŋ koba enjreqnub. Sis naŋgo siŋgila weruqsi unu. Weru dena tamo uŋgasari naŋgi jaqatiŋ tulaŋ koba enjroqnibqa bai 5-pela naŋgi jaqatiŋ oqnsib sqab. 11Sis naŋgo mandor koba agi laŋ aŋgro sub guma koba taqatejunu qaji agi a di. Aqa ñam Hibru anjam na Abadon. Gago anjam na Tamo Padaltnjro Qaji Tamo.

12Ariya gulube kobaquja namba 1 agi koboqo. Niŋgi quiye. Gulube kokba aiyel brantosaiunub. Sokiñalaysib brantqab.

Laŋ aŋgro namba 6 na aqa gul anjamej

13Ariya laŋ aŋgro namba 6 na aqa gul anjamonaqa atra bijal gol na gereiyo qaji aqa mutu qolqe naŋgo ambleq dena tamo bei aqa kakoro brantonaq quem. Atra bijal di agi Qotei aqa ulatamuqsi unu. Mutu qolqe naŋgi qala ti unub. 14Onaqa tamo dena laŋ aŋgro namba 6 gul ojesoqnej qaji di minjej, “Laŋ aŋgro qolqe Yufretis ya koba qalaq dia tontnjreb unub qaji naŋgi di palontnjre.” 15Onaqa laŋ aŋgro namba 6 a anjam di qusiqa gilsiq laŋ aŋgro qolqe naŋgi di palontnjrej. Naŋgi aisib tamo uŋgasari kalil mandam taqal qujaiq di so qaji naŋgi ñumib moreŋqajqa deqa osiq naŋgi palontnjrej. Tamo uŋgasari mandam taqal aiyelq di so qaji naŋgi ñumqasai. Naŋgi bole sqab. Bati Qotei na nami giltej qaji di brantimqa laŋ aŋgro qolqe naŋgi di tigelosib tamo uŋgasari naŋgi ñumib moreŋqab. Deqa naŋgi tariŋosib soqneb. Tariŋosib sonab bati deqa tiŋtiŋ laŋ aŋgro namba 6 a gilsiqa naŋgi palontnjrej. 16Onaqa e olo ŋam atsimqa qaja tamo tulaŋ gargekoba naŋgi hos quraq di awesonab unjrem. Qaja tamo gembub hos quraq di awesoqneb qaji di marnab quem. Naŋgi 200 milion dego. 17Onaqa e ŋeiobilqeiobulosimqa tamo hos quraq di awesoqneb qaji naŋgi unjrem di naŋgo are targaq di gara jugo dumu bul siŋgila koba jigeleŋesoqneb. Gara jugo qudei di naŋgo wala lent. Qudei qenjent. Qudei merient. Ariya hos naŋgo gate laion naŋgo gate bul. Hos naŋgo medabuq na ŋamyuo ti qurem ti meniŋ yuo ti branteleŋeb. 18Gulube qalub dena tamo uŋgasari kalil mandam taqal qujaiq di so qaji naŋgi ñumeleŋeb. Mandam taqal aiyel urateb. Ŋamyuo ti qurem ti meniŋ yuo ti hos naŋgo medabuq na branteleŋeb qaji dena tamo uŋgasari naŋgi ñumeleŋeb. 19Hos naŋgo siŋgila naŋgo medabuqsi weruqsi unu. Naŋgo weru amal bul, gate ti. Naŋgo weru dena tamo uŋgasari naŋgi ugeugeinjroqneb.

20Naŋgi ugeugeinjreqnabqa tamo uŋgasari qudei gulube qalub dena ñumosai qaji naŋgi di unsibqa naŋgi deqa are bulyosai. Naŋgo baŋ na sulum gereiyeleŋeb qaji di dego naŋgi uratosai. Naŋgi na mondor uge uge ti qotei gisa gisaŋ naŋgi ti sulum kalil naŋgo baŋ na gereiyeleŋeb qaji naŋgi ti di biŋinjroqneb. Naŋgo kumbra uge di naŋgi uratosaioqneb. Sulum di gol na silva na bras na meniŋ na ŋamtaŋ na ti gereiyeleŋeb. Sulum di qunuŋ saiqoji. Deqa naŋgi ŋam atqa keresai. Naŋgi anjam quqwa keresai. Naŋgi walwelqa keresai. 21Ariya tamo naŋgi di naŋgo kumbra tulaŋ uge. Naŋgo kumbra uge agi ubtsiy marqai. Naŋgi na tamo ñumoqnsib moiotnjroqneb. Naŋgi gumaniŋoqneb. Naŋgi quñam qaloqneb. Naŋgi laŋa laŋa sambalaoqneb. Naŋgi bajiŋoqneb. Naŋgo kumbra uge uge kalil di naŋgi uratosaioqneb. Deqa naŋgi are bulyosaioqneb.

Copyright information for `BOJ