Romans 13

Niŋgi sawa taqato qaji mandor kokba naŋgo sorgomq di soqniye

1Niŋgi kalil sawa taqato qaji mandor kokba naŋgo sorgomq di soqniye. Iga qalie, sawa taqato qaji mandor kokba naŋgi laŋa brantosai. Qotei a segi na naŋgi wau enjreqnaqa naŋgi sawa taqateqnub. Qotei a segi na naŋgi ateleŋej unub. 2Deqa tamo naŋgi mandor kokba naŋgo anjam gotraŋyqab di naŋgi Qotei aqa anjam dego gotraŋyonub. Naŋgo kumbra dena naŋgi awai uge oqab. 3Sawa taqato qaji mandor kokba naŋgi wau yeqnub di tamo kumbra bole bole yeqnub qaji naŋgi ula enjrqajqa sai. Tamo kumbra uge uge yeqnub qaji naŋgi segi ula enjrqajqa deqa wau yeqnub. Deqa niŋgi mandor kokba naŋgi qa ulaqajqa uratosib kumbra bole bole yoqniye. Yimqa naŋgi na nuŋgo ñam soqtetŋgwab. 4Sawa taqato qaji mandor kokba naŋgi Qotei aqa wau tamo bul. Naŋgo wau qujai agi naŋgi na niŋgi aqaryaiŋgoqnsib geregereiŋgeqnub. Ariya niŋgi kumbra uge uge yoqnqab di niŋgi naŋgi qa ulaqab. Niŋgi qalie, sawa taqato qaji mandor kokba naŋgi sebru ojejunub. Naŋgi sebru laŋa ojosai. Naŋgi Qotei aqa wau tamo unub deqa naŋgi na tamo uŋgasari kumbra uge uge yeqnub qaji naŋgi sebru dena awai uge enjreqnub. 5Deqa iga sawa taqato qaji mandor kokba naŋgo sorgomq di sqom. Iga awai uge oqa uratosim naŋgo anjam dauryqom. Deqa segi sai. Iga gago are miligiq di qalieonum, kumbra di bole. Osim deqa ti iga naŋgo anjam dauryqom.

6Utru deqa niŋgi takis waiyeqnub. Di kiyaqa? Sawa taqato qaji mandor kokba naŋgi Qotei aqa wau tamo deqa naŋgi gaigai siŋgila na wau Qotei na enjrej qaji di taqateqnub. 7Deqa niŋgi na mandor kokba naŋgo iŋgi iŋgi naŋgi qa olo enjroqniye. Osib takis o qaji tamo naŋgo baŋq di takis atoqniye. Niŋgi tamo bei aqa sorgomq di sosib ariya niŋgi aqa anjam dego qusib kumbra bole bole osoryoqniye. Tamo bei a tamo kobaquja soqnim niŋgi aqa ñam soqtoqniye.

Niŋgi qalaqalaiyo kumbra dauryoqniye

8Niŋgi was bei aqa iŋgi iŋgi onub di nuŋgoq di sokobaiyaiq. A qa kamba olo yiye. Ariya iŋgi bei nuŋgoq di gaigai soqnem. Iŋgi agiende. Niŋgi qalaqalaiyo kumbra yoqnsib soqniye. Di kiyaqa? Tamo a qalaqalaiyo kumbra dauryqas di a Qotei aqa dal anjam kalil dego keretosim dauryekritqas. 9Iga qalie, dal anjam a endegsi marqo, “Niŋgi tamo uŋgasari naŋgi ñumsib moiotnjraib. Niŋgi bajiŋaib. Niŋgi was bei aqa iŋgi iŋgi qa mamaulŋgaiq. Niŋgi was bei aqa uŋa jejamu ojetaib.” Ariya anjam bei dego unu. Anjam agiende, “Ni ino segi jejamu gereiyeqnum dego kere ni ino was naŋgi dego degsim geregereinjroqne.” O was qu, anjam qujai dena dal anjam kalil kabutejunu. 10Tamo bei na tamo bei qalaqalaiyqas di a na tamo di kumbra uge bei yqa keresai. Deqa tamo bei na tamo qudei naŋgi qalaqalainjrqas di a dal anjam kalil dego keretosim dauryqas.

Niŋgi kumbra tiŋtiŋ dauryosib walweloqniye

11E niŋgi degsi merŋgonum. Di kiyaqa? Bati iga bini unum endi niŋgi qalie. Niŋgi ŋeio qa kumbra uratosib tigelqajqa bati agi brantqo. Niŋgi qalie, Qotei na iga oqajqa bati isaq yala sonaqa iga Kristus qa gago areqalo siŋgilatem. Ariya bini Qotei na iga oqajqa bati jojomqo. 12Qolo koboeqnaqa sawa suwaŋqa laqnu. Deqa iga ambru qaji kumbra kalil uratosim suwaŋ qaji kumbraq di sqom. Suwaŋ qaji kumbra di iga qoto qa gara bul jigsim sqom. 13Tamo a qanam walweleqnu dego kere iga kumbra bole tiŋtiŋ na walweloqnqom. Deqa iga diqoqnsim alaŋkobaoqnsim ya uge uyoqnsim nanarioqnqasai. Iga sambala kumbra dego yoqnqajqa are pruggoqnim kumbra uge jigat yoqnqasai. Iga laŋa laŋa ŋiriŋoqnsim tamo qudei naŋgi qa are ugegoqnqasai. 14Niŋgi Tamo Koba Yesus Kristus beteryosib a gara bul jigsib soqniye. Sosib deqa niŋgi nuŋgo jejamu qa areqalo uge uge di dauryqajqa are qaloqnqasai.

Copyright information for `BOJ